پایان نامه جغرافیای طبیعی گرایش : اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی درباره لغزش لایه های زمین

دانلود متن کامل پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 

     دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، گروه جغرافیای طبیعی

 پایان نامهجهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)درجغرافیای طبیعی

        گرایش : اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

          عنوان  :

«عوامل موثر در وقوع لغزش لایه های زمین در منطقه هشتجین خلخال با رویکرد در برنامه ریزی محیطی»

                                         استاد راهنما:

                                      دکتر مقصود خیام

 

                                         اساتید مشاور:

              دکتر رسول صمدزاده                       مهندس رضا طلایی

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : چکیده :حوادث طبیعی مهمترین عامل نگرانی انسان در هر زمانی بوده است . یکی از مهمترین حادثه طبیعی ، لغزش زمین بوده که هر ساله خسارتهای مالی و جانی فراوانی را به ارمغان می آورد که این امر مشکلاتی را در اجرای طرحهای عمرانی ایجاد می کند . این پژوهش جهت بررسی عوامل موثر در ایجاد زمین لغزش و راهکارهای پیشگیری از این حادثه طبیعی در منطقه شمال هشتجین بوده که در برنامه ریزی محیطی ، روستایی و شهری حایز اهمیت می باشد . با تهیه شناسنامه زمین لغزش برای 24 زمین لغزش به مطالعات صحرایی پرداخته و با تهیه نقشه زمین شناسی به مقیاس 1:50000 و نقشه پراکنش زمین لغزش به صورت دستی و تهیه نقشه های توپوگرافی ، جهت شیب ، پوشش گیاهی، تصویر ماهواره ای پژوهش را ادامه داده و داده های آماری را از مرکز تحقیقات کشاورزی و سایت اداره هواشناسی استان تهیه سپس با مطالعات آماری و آنالیز داده ها با استفاده از شبکه بندی و نرم افزار Spss16 با روش رگرسیون به نتایجی دست یافته و عوامل موثر را تجزیه و تحلیل کرده که قابل بحث است . همچنین از نرم افزار Excel برای تهیه نمودارها و برای تهیه بعضی نقشه ها از سیستم اطلاعات جغرافیایی با نرم افزار ArcGIS و   ArcMap،  از نرم افزار Ocr Tools جهت اسکن شناسنامه های زمین لغزش استفاده شده است. در پایان نقشه پهنه بندی با  روش آماری تهیه و راهکارهای پیشگیری از خطرات احتمالی از زمین لغزش را بررسی کرده و پیشنهادات در پایان پژوهش ارایه گردیده است .     واژه های کلیدی : زمین لغزش ، حرکت دامنه ای ، GIS، پهنه بندی ، رگرسیون ، هشتجین عنوان                                      فهرست مطالب                                   صفحه
  مقدمه..........................................................................................................................................                                فصل اول : کلیات الف- مبانی نظری پژوهش(فرایند پژوهش)مقدمه .................................................................................................................................................................     1-طرح و بیان مساله2- تعاریف ، مفاهیم-  زمین لغزش:_ لغزش منفرد_ پهنه لغزشی_ جریانی: لغزش چرخشی- لغزش انتقالی- حرکت3- اهداف و ضرورت پژوهش4- سوال های پژوهش 5- فرضیه های پژوهش6- پیشینه و ادبیات پژوهش7-روش ها و ابزار پژوهش الف) مطالعات صحراییب) مطالعات دفتریج) تجزیه و تحلیل آماریرگرسیون ساده و دو متغیره1_ یک مجموعه از پیش بینی ها 2_ مجموعه های نامنظم از پیش بینی ها3_ مجموعه های منظم از پیش بینی ها_ ارزیابی خطر نسبی زمین لغزش_تعیین واحدهای منطقه ای در بررسی خطر_ بررسی لغزش ها و تهیه نقشه های اطلاعاتی _ تعیین اهمیت نسبی عوامل موثر در ناپایداری8-اطلاعات مبنایی پژوهشب- جایگاه  جغرافیایی منطقه پژوهش ج- تحلیل داده های توپوگرافیمقدمه                                                                                  1-1-  واحد کوهستانی شرقی  ..........................................................................................................................1-2 واحد کوهستانی غربی  ...........................................................................................................................1-3- واحد فلات یا پایکوهی........................................................................................................................... الف- ضلع شرقی ..............................................................................................................................................ب- ضلع غربی ................................................................................................................................................. فصل دوم: تحلیل داده های زمین شناسی مقدمه ...............................................................................................................................................................الف- تکامل ساختمانی منطقه...........................................................................................................................ب- لیتولوژی سنگهای تشکیل دهنده و چینه شناسی منطقه ...........................................................................1-سنگهای رسوبی نئوژن2- نهشته های کواترنرالف- رسوبات آبرفتی قدیمیب- رسوبات آبرفتی جدیدج- ساختار تکتونیکی منطقهج-1- رویدادهای مهم تکتونیکی ج-2- گسله های مهم منطقه-گسلهای اصلی و فرعی 1- گسله ترازوج سوسهاب (T.S.F)2- گسله چنار بیلده (       (Ch.B.F3- گسله های فرعی د- لرزه زمین ساخت منطقه  - نتیجه گیری از بحث گسله ها  فصل سوم : الف- تحلیل داده های اقلیمی - مقدمه - توده هوای موثر بر منطقه 1- توده های موثر بر منطقه 1- توده هوای موثر آرکتیک2- توده هوای قطبی بری 3- توده هوای قطبی بحری4- توده هوای حاره بری 5- توده هوای حاره بحریالف آب و هوا ب- ریزشهای جویج) دمای هواد) رطوبته) باد1- باد محلی (کوهستان و دره )2-  باد فرامنطقه ای الف)بادهای شرقی ب) بادهای غربی ب- تحلیل داده های هیدرولوژی - مقدمه- منابع آب1- آبهای سطحی2- آبهای زیرزمینیفصل چهارم : پوشش گیاهی- مقدمه- وضعیت پوشش گیاهیالف)منابع طبیعی1- مراتع ییلاقی 2- مراتع قشلاقی خورش رستم3- مراتع حریم روستا- اراضی جنگلی منطقه خورش رستم- اراضی جنگلی نیمه انبوهب)منابع غیر طبیعیفصل پنجم: بحث و نتیجه گیری_مقدمه5-1- ویژگیهای کلی زمین لقزش ها و پراکنش آنهاالف) اندازه گیری در روی نقشه واحدهای شبکه ای ب) سن زمین لغزش 1- زمین لغزه های فسیل 2- زمین لغزه های قدیمی 3- زمین لغزه های جدیدج) خسارات5-2-مراحل رسوبگذاری و حرکات دامنه الف) تاثیر فرسایش در وقوع حرکات دامنه ای ب) مرحله همزمانی یا وقوع زمین لغزشج) مرحله بعد از وقوع زمین لغزش 5-3- علل حرکات دامنه ای در منطقه _ تغییر در شرایط تنش _ تغییرات مقاومت مصالح5-4- عوامل تغییر دهنده در ایجاد لغزش 1- عوامل طبیعی الف) عامل لیتولوژی ب) پراکنش لغزش نسبت به گسله های منطقه ج) عامل توپولوگرافی و مورفولوژی:ج-1) جهت شیب دامنه ها ج-2) درصد شیبج-3) مقایسه نوع سازه های زمین شناسی با کلاس های شیب منطقه:د) عامل پوشش گیاهی د-1) مقایسه نوع پوشش گیاهی با جهات مختلف شیب دامنه هاه) عوامل اقلیمی و منابع آبی1- عوامل اقلیمی 2- عوامل منابع آبی 2- عوامل غیر طبیعی5-5- آنالیز آماری5-5-1- آنالیز آماری بر اساس روشهای رگرسیونالف) رگرسیون چند متغیره با یک مجموعه پیش بینی کننده _ عامل لیتولوژی_عامل پوشش گیاهی _ عامل فاصله از گسله ها _ عامل رده های مختلف شیب_ عامل جهات شیب_ عامل بارندگی_ عامل طول آبراهه _ عامل ابنیه ب) رگرسیون چند متغیره با مجموعه های نامنظم پیش بینی کننده منابع فصل هشتمفصل ششم :پیشنهاد ها و راهکارها9-2- پیشگیری و کنترل حرکات دامنه ای (طرح های ایمنی جهت جلوگیری از ناپایداری دامنه ها)9-3- راهکارهای پیشنهاد شده برای کاهش حرکات دامنه ای (کاهش لغزش لایه های زمین)در منطقه    عنوان                                      فهرست اشکال                                  صفحه شکل (1-1 )پراکندگی زمین لغزش ایران شکل( 1-2 )طرح مراحل پژوهش و روش اجرای آنشکل(1- 3) موقعیت جغرافیایی اردبیل در ایران شکل( 1-4 )موقعیت جغرافیایی منطقه مورد بررسیشکل( 1-5)موقعیت راهها و روستاها منطقه شمال هشتجین شکل( 1-6): نقشه توپوگرافی ایرانشکل (1-7): نقشه توپوگرافی منطقه شمال هشتجین شکل(1-8): نقشه طبقات ارتقاعی منطقه شمال هشتجینشکل (1-9): نقشه درجه شیب منطقه شمال هشتجین  شکل (1-10):ترسیم چند پروفیل از شمال هشتجینشکل (1-11): عکس ماهواره ای از شمال هشتجینشکل (2-1): زیر تقسیمات اصلی تکتونیکی در ایران شکل (2-2): نقشه لیتولوزی منطقه شمال هشتجین شکل (2-3): مقطع شماتیک و سازندهای چینه ا ید رشرق روستای کلیشکل (2-4): نقشه زمین شناسی منطقه  شمال هشتجینشکل (3-1): توده هواهای موثر بر منطفه شکل (3-2): مقایسه مقادیر میانگین بارندگی سالیانه شکل (3-3): مقایسه رژیم دمایی ایستگاهها شکل (4-1): پوشش گیاهی و منطقه شمال هشتجینشکل (5-1): نمونه های لغزش در منطقهشکل (5-2): نمودار داخلی لیتولوژیشکل (5-3): نمودار خطی مقایسه درصد مساحت درگیر لغزش و فاقد لغزش در هر جهت شیبشکل (5-4): مقایسه درصد مساحت درگیر لغزش و فاقد لغزش در هر کلاس شیبشکل (5-5): مقایسه درصد مساحت های درگیر لغزش و فاقد لغزش را در هر نوع پوشش گیاهی     عنوان                                      فهرست جداول                                 صفحه جدول (3-1): نتایج طبقه بندی اقلیمی ایستگاههای هواشناسی موجود در منطقه در سیستم های طبقه بندی اصلیجدول (3-2): توزیع ماهانه پارامترهای بادندگی ایستگاه های سینوپتبک و هواشناسی منطقه جدول (3-3): خلاصه پارامترهای محاسباتی درجه حرارت ماهیانه و سالانه ایستگاه های منطقهجدول (3-4): مشخصات ماهانه و سالانه رطوبت نسبی ایستگاهها در منطقه خلخالجدول (3-5): پارامترهای باد غالب در ارتفاع 10 متری و متوسط سرعت باد و حالت آرام هوا در ایستگاه خلخالجدول (3-1): آبدهی سالیانه رودخانه قزل اوزن جدول (3-2): دبی متوسط ماهانه رودخانه قزل اوزن جدرل (3-3): دبی رودخانه قزل اوزن برای دوره های بازگشت مختلف سیل در ایستگاه استور جدول (3-4): آمار میزان باد و رسوب سالانه ردوخانه قزل اوزن اندازه گیری شده در دو ایستگاه و گیلوان جدول (5-1): ویژگیهای کلی زمین لغزش های منطقه بر اساس شناسنامه زمین لغزش جدول (5-2): مقادیر فراوانی لغزشها و نوع حرکات آنها در مقابل مصالح درگیر برای بیست و چهار مورد لغزشیجدول (5-3): مقایسه فراوانی وقوع انواع سن لغزشهاجدول (5-4): مقایسه فراوانی بازمانی اولین و آخرین حرکتجدول (5-5): مقایسه فراوانی و درصد فراوانی لغزشهای فعال و غیر فعال منطقه در مقابل سن آنهاجدول (5-6): فراوانی نوع خسارت عمده در منطقه جدول (5-7): درصد فراوانی زهکشی دامنه ها د ربیست و چهار مورد از لغزشهای شناسنامه دارجدول (5-8): شرایط آبهای زیر زمینی در بیست و چهار مورد از لغزشها جدول (5-9): خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره با هشت مجموعه نامنظم پیش بینی کننده جدول (5-10): خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای هر مجموعه از عوامل موثر (عامل لیتولوژی)جدول (5-11): خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای هر مجموعه از عوامل موثر (عامل پوشش گیاهی)جدول (5-12): خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند منظوره برای هر مجموعه از عوامل موثر (عامل فاصله از گسله ها)جدول (5-13): خلاصه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای هر مجموعه ای از عوامل موثر(رده شیب)جدول (5-14): خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای هر مجموعه از عوامل موثر (جهات شیب)جدول (5-15): خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای هر مجموعه از عوامل موثر (میزان بارندگی)جدول (5-16): خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای هر مجموع از عوامل موثر (عامل طول آبراهه)جدول (5-17): خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره برای هر مجموع از عوامل موثر (عامل ابنیه) مقدمهایران با توپوگرافی عمدتاً کوهستانی، مکان فعالیت های زمین‌ساختی و لرزه‌خیزی زیاد و شرایط متنوع زمین‌شناسی و اقلیمی، عمده شرایط طبیعی ویژه را برای ایجاد طیف وسیعی از زمین لغزش‌ها را داراست(نقشه 1-1).زمین‌لغزش در ایران بعنوان یکی از بلایای طبیعی، سالیانه خسارات جانی و مالی فراوانی به کشور وارد می سازد. اگر برای بلایای طبیعی دیگر احتمال وقوع هر از چندگاهی قائل شویم، پتانسیل وقوع پدیده لغزش در کشور را باید هر لحظه در نظر گرفت. بر اساس یک برآورد اولیه، سالیانه 500 میلیارد ریال خسارت های مالی از طریق زمین لغزش ها بر کشور تحمیل می شود و این در صورتی است که از بین رفتن منابع طبیعی غیرقابل بازگشت به حساب آورده نشوند(کمک پناه 1373). این پدیده همه ساله در اکثر مناطق کشور موجب وارد شدن خسارت های اقتصادی به راه‌های ارتباطی، خطوط آهن، خطوط انتقال نیرو ، کانال های آبیاری و آبرسانی، تأسیسات معدنی، تأسیسات استخراج، پالایش نفت و گاز، شبکه شریان های حیاتی داخل شهرها، کارخانه ها و مراکز صنعتی، سدها و دریاچه های مصنوعی و طبیعی، جنگل ها و مراتع و منابع طبیعی، مزارع و مناطق مسکونی و روستاها شده  یا آنها را مورد تهدید قرار می دهد. (آبخیزداری ایران 1386)               فصل اولکلیات :- مبانی نظری پژوهش- جایگاه جغرافیایی منطقه پژوهش- تحلیل داده های توپوگرافی   الف مبانی نظری پژوهش(فرایند پژوهش) :- مقدمه :بشر در بسیاری از میدانهای فعالیتی خود، بخصوص مسائل عمرانی، اقتصادی ، اجتماعی و منابع طبیعی با مشکل ناپایداری دامنه‎ها مواجه می‎باشد. وقتی پایداری شیبی از بین برود، ممکن است انواع مختلف حرکات توده ای اتفاق بیافتد.زمین‎لغزش‎ها و حرکات دیگر دامنه‎ای توجه انسان را به اندازه سایر پدیده‎های طبیعی غیر‎قابل کنترل مانند زلزله، آتشفشان  و یا سیل  به خود جلب کرده است، چرا که جان و مال او را تهدید کرده و خسارات جبران‎ناپذیری را به سازه‎ها، تأسیسات و منابع طبیعی وارد می‎نماید. وقوع زمین‎لغزش‎ها ممکن است تحت‎ تأثیر فعالیت‎های انسانی مانند جنگل ‎زدائی و اجرای ساخت‎و‎سازهای غیر‎اصولی باشد .از آنچه که در بالا گفته شد، می‎توان نتیجه گرفت که مطالعه پدیده لغزش هم از نظر تئوری و هم عملی مهم می‎باشد. چنانکه یک ارزیابی کلی خسارات و زمین‎لغزش در دنیا نشان می‎دهد که تلفات جانی و مالی وارده از آنها از سایر بلایای طبیعی بیشتر می‎باشد .(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)تعداد صفحه :  164قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید