پایان نامه حقوق: خصوصی سازی در ورزش و تاثیر آن در اشتغالزایی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

 خصوصی سازی در ورزش و تاثیر آن در اشتغالزایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:فصل اول: کلیات تحقیق.. 11.1. مقدمه. 22.1. بیان مسئله. 43.1. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 94.1. اهداف تحقیق.. 121.4.1. اهداف کلی تحقیق.. 122.4.1. اهداف جزئی تحقیق.. 125.1. فرضیات تحقیق.. 126.1. محدوده تحقیق.. 137.1. تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 13فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق.. 151.2. مقدمه. 162.2. ورزش... 161.2.2. اهداف تربیت بدنی وورزش... 182.2.2. سلسله مراتب  ورزش... 193.2.2. مشکلات ناشی از عدم فعالیت جسمانی.. 213.2. توسعه. 231.3.2. توسعه و گسترش ورزش... 242.3.2. رویکردهای توسعه ورزش... 262.3.2. چالش مشارکت دولت ها در توسعه ورزش... 271.3.3.2. چالش توسعه از پایین به بالا در مقابل توسعه از بالا به پایین.. 284.3.2. نیاز برای برنامه ریزی توسعه و پیشرفت در ورزش خاص.... 301.5.3.2. مدل اندیشه های هرمی.. 347.2. مدل هرمی توسعه ورزش... 352.5.3.2. مدل Balyi در رابطه با توسعه بلند مدت قهرمانان (ورزشکاران) (LTAD) 363.5.3.2. مدل توسعه ای Côté’s  از مشارکت ورزشی (DMSP) 404.5.3.2. مدل Bailey و Morley در رابطه با توسعه افراد با استعداد. 424.2. ورزش پایه. 465.2. ورزش در مدارس... 531.5.2. ورزش مدارس در سایر کشور ها 573.6.2. مشکلات درس تربیت بدنی در مدارس... 626.2. عوامل بازدارنده 667.2. ادبیات و پیشینه تحقیق.. 721.7.2. پیشینه داخلی.. 722.7.2. پیشینه خارجی.. 799.2. جمع بندی: 88فصل سوم: روش شناسی تحقیق. 901.3. مقدمه. 912.3. روش تحقیق.. 924.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 925.3. متغیرهای تحقیق.. 926.3. ابزار اندازه‌گیری.. 937.3. روایی ابزار اندازه گیری.. 938.3. پایایی ابزار اندازه گیری.. 949.3. روش گرد‌آوری اطلاعات... 953-10 روش تجزیه و تحلیل آماری تحقیق.. 101فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. 1021.4. مقدمه. 1022.4. آمار توصیفی.. 1021.2.4. ویژگیهای فردی.. 1021.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس وضعیت تاهل.. 102جدول1.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت... 1022.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن.. 1033.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی.. 1032.2.4. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 1043.4. تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 1041.3.4. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 1042.3.4. آزمون فرضیه ها 1051.2.3.4. فرضیه اول. 1054.2.2.3.4. فرضیه دوم. 1063.2.3.4. فرضیه سوم. 1074.2.3.4. فرضیه چهارم. 1075.2.3.4. فرضیه پنجم. 1086.2.3.4. فرضیه ششم. 1097.2.3.4. فرضیه هفتم. 1098.2.3.4. فرضیه هشتم. 110فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری………...1121.5.مقدمه. 1122.5. خلاصه آمار توصیفی.. 1141.2.5. ویژگیهای فردی.. 1143.5.  خلاصه آمار استنباطی.. 1141.3.5. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 1142.3.5. بحث آزمون فرضیه ها 1141.2.3.5. بحث فرضیه اول. 1142.2.3.5. بحث فرضیه دوم. 1163.2.3.5. بحث فرضیه سوم. 1174.2.3.5. بحث فرضیه چهارم. 1195.2.3.5. بحث فرضیه پنجم. 1206.2.3.5. بحث فرضیه ششم. 1227.2.3.5. بحث فرضیه هفتم. 1228.2.3.5. بحث فرضیه هشتم. 1234.5. محدودیت‌های تحقیق.. 1241.4.5. محدودیتهای اجرایی.. 1242.4.5. محدودیتهای روششناسی.. 1255.5. پیشنهادهای تحقیق.. 1251.5.5. پیشنهادی مبتنی بر یافتهها 1252.5.5. پیشنهادهای روششناختی.. 125منابع: 127 فهرست جداول جدول 1.2. مراحل LTAD (استافورد،2005) .......  37جدول 1.3. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای هر یک از موانع 94جدول2.3. جدول اسامی مدارس تحقیق.............. 95جدول1.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت... 102جدول 2.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب سن (سال) 103جدول 3.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی.. 103جدول 5.4. آمار توصیفی مربوط به موانع مشارکت در ورزش های پایه. 104جدول 6.4. آمارههای آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها105جدول 7.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع فرهنگی بر رشدوتوسعه ورزش پایه. 106جدول 8.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع مدیریتی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس... 106جدول 9.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس... 107جدول 10.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع ساختاری بررشد و توسعه ورزش های پایه مدارس... 108جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع زمانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس... 108جدول 12.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع انگیزشی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس... 109جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع جسمانی -روانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس... 110جدول 18.4. نتایج آزمون فریدمن.. 111جدول 19.4. فاکتورهای موانع رشد وتوسعه ورزش های  پایه در مدارس... 111 فهرست شکل ها شکل1.2. مدل سلسله مراتبی بخش‌های اصلی ورزش... 21شکل 2. 2 مدل توسعه ورزش و اوقات فراغت... 28شکل 3.2. مدل توسعه ورزش (از پایین به بالا) 29شکل 4.2. مدل توسعه ورزش (از بالا یه پایین) 30شکل5.2. فرایند برنامه ریزی توسعه ورزش... 34شکل 6.2. فرایند توسعه ورزش خاص.... 34شکل 7.2. مدل توسعه ای Côté’s  از مشارکت ورزشی.. 42شکل 8.2. مدل Bailey و Morley در رابطه با توسعه افراد با استعداد. 45 فهرست نمودارها نمودار 1.2 مدل سلسله مراتبی ورزش... 21 مقدمه 1عصر کنونی، دوره تحولات شتابنده و غیر قبل پیشبینی است. بیتوازنی میان پیچیدگی روزافزون سازمانها و ناتوانی آنها در پیشبینی و مقابله با این تحولات و پیچیدگیها، تنها بخشیاز مشکلاتی است که مدیران در جوامع مختلف با آن روبهرو میباشند. در این میان معضلبیکاری به عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهای اجتماعی، در دهههای اخیر به چالشیبزرگ برای سیاستگذاران و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. این معضل بهویژه درکشورهای در حال توسعه با ورود تصاعدی نیروی کار از یک سو و عدم توان بازار کار درجذب چنین نیروی عظیمی از سویی دیگر، موجبات شکلگیری مشکلات بسیاری را فراهمآورده است.طی دو دهه اخیر، مکانیزمهای خصوصیسازی در بسیاری از کشورها طراحی و به مرحله اجرادر آمده است و از آن به عنوان راه حلی در جهت منطقی نمودن ساختار اقتصادی جامعه،کاهش بار مالی دستگاهها بر بودجه دولت، افزایش کارایی، گسترش فعالیتها و تجهیز منابعمالی و استفاده کارآمدتر از امکانات و تجهیزات موجود و افزایش نیروهای تخصصی و تلاشیدر جهت اشتغالزایی بهرهگیری شده است. اهداف خصوصیسازی همانند بسیاری از موارددیگر نشاندهنده روندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میباشد که مبتنی بر واگذارینهادهای اقتصادی به بخش خصوصی و مهمترین اهداف آن تمرکززدائی در اقتصاد، مشارکتعموم در فعالیتهای تولیدی و حقوقی و مألاً دستیابی به سایر پیآمدهای مثبت و تعیینکنندهاین پدیده اقتصادی میباشد.از طرف دیگر، خصوصیسازی بهعنوان یکی از راه حلهای مثبت در جهت بهرهگیری ازنیروهای متخصص و در نتیجه اشتغالزایی و تلاشی در راستای رفع معضل بیکاری معرفیمیگردد. جهت رسیدن به این هدف مهم ایجاد یک بازار رقابتی در صنعت نقش بسیار مهمی2خواهد داشت. یک بازار رقابتی و خصوصی به دلیل کسب موفقیت و توسعه و رشد اقتصادی،نوآوری و خلاقیت را بهطور اتوماتیک در اولویت برنامهریزی واحدهای تولید خود قرارخواهد داد. تجربه موفق اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی در این زمینه نشان میدهد که با ایجادیک بازار رقابتی همراه با خصوصیسازی، زمینه رشد و خلاقیت، نوآوری در تولیدات و بهره-وری و کیفیت بسیار بالا و در نتیجه زمینههای کارآفرینی و اشتغالزایی هرچه بیشتر، فراهمخواهد شد.از سویی دیگر ورزش بهعنوان یکی از حیطههای پر رونق اشتغالزایی، با گسترش روزافزونخود در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی واقتصادی نفوذ کرده است. این صنعت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد و بازارکار مؤثر است. آثار غیرمستقیم ورزش عبارتند از ارتقای سطح سلامتی افرادی که در فعالیت-های ورزشی شرکت میکنند، کارایی بهتر افراد در حین کار و انجام وظیفه و کاهش هزینههایدرمانی و هزینههایی که صرف امور تربیتی میشوند. همچنین آثار مستقیم آن عبارتند از تولیدو فروش کالاهای ورزشی، واردات و صادرات کالاهای ورزشی، جهانگردی ورزشی، امتیازهای ناشی از اعزام ورزشکار و مربی به دیگر کشورها و در نتیجه ایجاد اشتغال و کارآفرینی.( (عطار زاده، 1386سهم صنعت ورزش از اشتغال به عوامل مختلفی بستگی داشته که بدون تردید میزان سرمایه-گذاری در بخشهای متنوع این صنعت از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان اشتغالزایی آناست. این مهم با توجه به سهم ورزش در تولید ناخالص داخلی کشورها به خوبی مشخص0 تا 2 درصد میباشد(محرمزاده، 1385 ) که / 1 کشورها بین 5 (GDP) میگردد. سهم ورزش از.( این میزان رابطه مستقیم با میزان سرمایهگذاری انجام شده دربخش ورزش دارد(رضوی، 1384در نتیجه با توجه به شرایط جهان امروز و نیاز به گسترش سریع خدمات ورزشی و عدمتوانایی دولتها در فراهمسازی این خدمات متناسب با نیاز جامعه از یک سو و نقش اینصنعت در اقتصاد کشورها و بهویژه نقش آن در رفع معضل بیکاری از سویی دیگر، لزوم بهکارگیری بخش خصوصی و سرمایههای مردمی در حوزههای مختلف آن انکارناپذیر میباشد.١Groos Domestic Product (GDP)3اکنون که خصوصیسازی به جبهه اول اندیشه اقتصادی و سیاسی بهعنوان راهکاری پذیرفتنیبرای افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای کمتر توسعهیافته و توسعهیافتهتبدیل شده است و بسیاری از دولتها برای رهایی از بار سنگین خدمات نوین به اقداماتخصوصی روی آوردهاند تا نرخ رشد اقتصادی خود را تغییر دهند؛ متأسفانه این راهکار درایران و در ارتباط با تمامی صنایع و بهطور اخص مرتبط با صنعت ورزش کشور به صورتمناسب مورد استفاده قرار نگرفته است. همانطور که اشاره گردید سهم ورزش در اقتصاد ملی،رابطه مستقیم با میزان سرمایهگذاری انجام شده در بخش ورزش دارد که در شرایط حاضر باتوجه به محدودیتها و تنگناهایی که بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه ورزش دارد،در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است. به ترتیبی که در کشورهای ایتالیا،1 درصد / انگلستان و آلمان نسبت اقتصاد ورزش به تولید ناخالص داخلی به ترتیب 2 درصد، 71 درصد است. حال این که این نسبت در کشور ایران 38 صدم در یک درصد است / و 4.( (رضوی، 1384در راستای لزوم بهکارگیری بخش خصوصی در ورزش کشور و متأسفانه بحران بیکاری ووضعیت بازار کار در جامعه و تحولی که بدون تردید صنعت ورزش قادر است در شرایط بازارکار ایجاد کند، محقق بر آن شد تا عوامل مؤثر بر میزان اشتغالزایی بخش خصوصی در ورزشکشور را مورد بررسی قرار دهد. آن چه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت اشاره به یکی ازمهمترین مشکلات جوامع امروزی بهخصوص کشورمان یعنی اشتغالزایی است. در اینپژوهش ضمن توصیف ویژگیهای اشتغال، ارتباط بین میزان اشتغالزایی بخش خصوصیورزش با عواملی مانند میزان سرمایهگذاری، درآمد خالص، مدت زمان واگذاری و محدودیت-های مالی و قانونی مورد بررسی قرار گرفت. به امید آنکه نتایج بدست آمده با توجه بهمحدود بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه و لزوم بهکارگیری بخش خصوصی درصنعت ورزش کشور، برای اقدامات بعدی و استفاده در برنامهریزیهای کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی مرتبط با ورزش کشور مورد استفاده قرار گیرد. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 80 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید