پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: داوری در تجارت الکترونیک در ایران و حقوق بین الملل

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش بین الملل

عنوان:

داوری در تجارت الکترونیک در ایران و حقوق بین الملل

استاد راهنما:

دکتر محمدجواد جعفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:چکیده 1شرح موضوع و ضرورت تحقیق. 2بخش اول : داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیکفصل اول :  مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک... 5مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی.. 5گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد. 5بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد. 6بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف.. 7گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه. 9بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی.. 10بند دوم: مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی.. 15گفتار سوم: حقوق تطبیقی.. 16گفتار چهارم: حقوق ایران. 17بند نخست: زمان ارسال داده پیام. 18بند دوم: زمان دریافت داده پیام. 18مبحث دوم: دعوت به ایجاب.. 19فصل دوم : داوری قراردادی.. 24مبحث اول: شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی.. 24گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی.. 24گفتار دوم: ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله. 26مبحث دوم: شرایط و زمان اعتبار حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی.. 29گفتار اول: شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی.. 29بند اول: اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی.. 30بند دوم: مسائل و ابهامات موجود. 31گفتار دوم: زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی.. 34بند اول:  اهمیت تشخیص زمان اعتبار ایجاب و قبول. 34بند دوم: مبانی و تئوری های تشخیص زمان اعتبار قبول. 35بند سوم: تحلیل ماده 11 دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپا 41مبحث دوم: تشکیل اتوماتیک (خودکار) قرارداد. 42گفتار اول: مفهوم نمایده الکترونیکی.. 42گفتار دوم: شناسایی قراردادهای اتوماتیک (مطالعه تطبیقی) 43گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک (خودکار) 45بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله» 46بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص» 48مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی.. 51مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان. 53فصل سوم : قواعد تکمیلی درداوری در تجارت الکترونیک... 54مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک... 54گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی.. 54گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت اسناد الکترونیکی.. 54گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک... 55گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه 56بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه 56بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی.. 56بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه الکترونیکی.. 56بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی.. 57بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند. 57بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص... 57بند هفتم: کد ورود. 57مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران. 58گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک... 58گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند. 59مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول ساختار جامعه بین المللی.. 65گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین المللی به جای دادگاههای دولتی.. 66گفتار دوم :  رهایی داوری بازرگانی بین المللی از سلطه دولتها 71بخش دوم:تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین المللفصل اول : تعاریف... 76مبحث اول: تجارت.. 76مبحث دوم: حقوق تجارت.. 77مبحث سوم : تجارت الکترونیک... 77فصل دوم : تاریخچه. 80مبحث اول: پیشینه تجارت الکترونیک... 80مبحث دوم : پیشینه تجارت الکترونیک و تقنین درباره آن. 81فصل سوم : منابع و انواع حقوق تجارت الکترونیک... 83مبحث اول : منابع حقوق تجارت.. 83مبحث دوم: انواع تجارت الکترونیکی.. 83گفتار اول: تجارت B2B – Business to Business. 83گفتار دوم: تجارت Business to Busines B2C.. 84گفتار سوم: تجارت C2C consumer to consumer 84گفتار چهارم: تجارت B2A Business to Administration. 84گفتار پنجم: تجارت C2A consumer to Adiminstration. 84بخش سوم :  تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیکفصل اول: تجارت الکترونیک و اصول حاکم بر آن. 86مبحث اول : تجارت الکترونیک... 86مبحث دوم : اصول حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک... 87فصل دوم : اعمال بانکی تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل و حقوق بین الملل و در ایران. 88مبحث اول : بانکداری الکترونیک... 88مبحث دوم: بانکدای الکترونیک در ایران. 90مبحث سوم: عملیات بانکدای الکترنوکی در سیستم بانکی کشور. 91مبحث چهارم: اجزای بانکداری الکترونیک در ایران. 92گفتار اول :انواع کارت ها 92فصل سوم : روشهای پرداخت و ضمانت اجرا و اثر آن در داوری.. 94مبحث اول : روش های پرداخت الکترونیکی.. 94گفتار اول : پول الکترونیکی.. 94بند اول : مفهوم پول. 94بند دوم: مفهوم پول الکترونیکی.. 95بند سوم – جریان پول الکترونیکی تهاتری.. 95بند چهارم: ویژگیهای پول الکترونیکی.. 96مبحث دوم : ضمانت اجرا در پرداخت های الکترونیک... 96گفتار اول: ضمانت اجرایی در زمینۀ چک های الکترونیکی.. 97گفتار دوم: ضمانت اجرایی در زمینۀ کارت های اعتباری.. 97گفتار سوم: سرقت جزئیات ذخیره شده کارت از رایانه بازرگان. 98گفتار چهارم: توصیه های در جهت مبارزه با خطرات پرداخت الکترونیکی.. 99بخش چهارم : اعمال تجاری و امضاء الکترونیک و قرارداد الکترونیکفصل اول : اعمال تجاری.. 102مبحث اول : عقود تجاری.. 102گفتار اول : عقود رضایی.. 102گفتار دوم :  عقود تشریفاتی.. 103گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی.. 106مبحث دوم : قرارداد ها 107فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی.. 108مبحث اول : تشکیل قراردادهای الکترونیک... 108گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی.. 108مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 110گفتار اول: ابراز اراده 110گفتار دوم: تشریفات انعقاد. 113مبحث سوم: شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 114گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی  و یانمابر» 114گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده» 117گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی» 118گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها» 119مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک... 120گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک... 120گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک... 122بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 122بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک... 124فصل سوم : امضاء الکترونیک... 126مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی.. 130گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک... 131بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک... 131بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیک... 132گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک... 133بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی.. 133بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک... 136مبحث دوم : قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی.. 142گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد. 142گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین.. 144گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 146گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک... 152بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 152مبحث سوم : قواعد شکلی.. 155گفتار اول: مسائل زمان. 155گفتار دوم: خطاهای الکترونیکی.. 156گفتار سوم: ثبت.. 158گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده 158مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی.. 159گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی.. 159بند اول : تأمین و ارائه دلیل. 159بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. 160فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول. 161مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول. 161مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا 162مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته. 163مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز. 166مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا 170نتیجه گیری.. 172منابع: 173الف: فارسی.. 173ب: انگلیسی.. 175چکیدهامنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی می باشد. امنیت قراردادهایی که بصورت آنلاین با مشتریان خارجی منعقد می شود، بی تردید جنبه نگران کننده ی فعالیت کنونی تجارت الکترونیکی است. این امر هدف و انگیزه پژوهش حاضر است که به طور کامل به تعیین مرجع صالح رسیدگی و قانون قابل اعمال در قراردادهای تجاری الکترونیک با اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی اختصاص یافته است. لازم به ذکر است موضوع این نوشتار همه پرسش ها و مسایل مرتبط با حوزه قراردادی را در بر نمی گیرد. در واقع این تحقیق در مورد مسئله (قانون قابل اعمال) و (مرجع صالح رسیدگی کننده) متمرکز می باشد. بنابراین، در این جا بحث از مسائل خاص اهلیت طرفین، شکل و شیوه اثبات سند و همچنین شیوه های پرداخت نمی باشد. این قبیل به مسائل مربوط به قواعد خاص تجارت الکترونیک (امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی) است که از موضوع ما خارج است. همچنین بحث حق پدید آورنده و حقوق مرتبط با آن به علت داشتن قواعد خاص از موضوع پژوهش کنونی کنار گذاشته شده است.شرح موضوع و ضرورت تحقیقدر حال حاضر فعالان بین المللی در زمینه داوری تجاری بین المللی معتقدند که روشهای سنتی داوری با حجم وسیع اختلافات تجاری بین المللی تطابق ندارد و نهاد دیگری که توان کافی برای حل و فصل مخاصمات بازرگای نوین را داشته باشد،باید جایگزین یا حتی الامکان مکمل سیستم داوری سنتی باشد و آن چیزی به غیر از داوری الکترونیکی نیست.نهاد اخیر که قریب به یک دهه از عمر آن می گذرد،همان مرجعی است که می تواند پا به پای شتاب و سرعت روزافزون مبادلات بازرگانی،فعالیتهای مربوط به انتقال تکنولوژی و تبعا دعاوی متعدد و پیچیده ناشی از آنها پیش برود اما بر سر راه این نهاد حقوقی موانع زیادی وجود دارد. از جمله در بحث شناسایی آرای الکترونیکی، یکی از شروط کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، کتبی بودن موافقت نامه داوری است.از یک طرف قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل توسعه در عرصه ارتباطات تنوع شگرفی یافته اند و دستاوردهای فناوری جدید، جایگزین روش های نوشتاری شده و امروزه سخن از امضای دیجیتالی اسناد و مدارک الکترونیکی است. اما از طرفی شروط مربوط به شناسایی آرای الکترونیکی متاثر از کنوانسیون هایی است که در دهه های قبل مصوب شده اند یعنی زمانی که این مباحث تکنولوژیکی مطرح نبوده اند. فلذا در این مقاله به بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت نامه داوری الکترونیکی یعنی شرط کتبی بودن و بیان راه کارهای حقوقی آن می پردازیم.امروزه اکثر روابط حقوقی تجاری که در زمینه بین المللی فعالیت می کنند متضمن موافقت نامه داوری  می باشند که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری می باشد. قراردادهای داوری که پس از بروز اختلاف بین طرفین قرارداد اصلی ایجاد می شوند و یا قبل از بروز اختلاف به عنوان پیش شرط داوری لحاظ می گردند، مقوله بسیار مهمی هستند که تدقیق در تنظیم آن از بروز مشکلات و موانع آتی جلوگیری می کند. در قانون نمونه آنسیترال کمیسیون سازمان ملل  برای توسع حقوق تجارت بین المللی و در قوانین داخلی کشورها شروطی مقرر گشته که تنظیم قراردادها بر اساس آن شروط باعث اعطای  قابلیت شناسایی و اجرای رای داوری می گردد. موافقت نامه داوری ذاتاً یک قرارداد است و مانند همه قراردادها گاهی برای الزامی شدن و اجرا نیاز به دخالت دادگاه دارد. قراردادها یا کتبی یا شفاهی و یا ضمن ارتباط منعقد می شوند. علیرغم طبیعت قراردادی موافقت نامه داوری، قرارداد داوری مبتنی بر یک سری شروط است که به علت همین خصیصه، از دیگر قراردادها متمایز می شود. یکی از همین شروط ،شرط کتبی بودن موافقت نامه داوری است.تشخیص رسمیت داشتن قراردادهای داوری ،بر اساس کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک انجام می گیرد که سالها قبل، تدوین شده اند.از شروط شناسایی احکام داوری در کنوانسیون اخیر آن است که موافقت نامه داوری به صورت کتبی باشد. در این کنوانسیون تصور اینکه اسناد روزی به صورت الکترونیکی باشند نشده بود؛ از طرفی این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی است که تعداد ۱۳۱ کشور به آن پیوسته اند یا آن را اجرا می کنند به همین دلیل برای تغییر آن با مشکل زیادی مواجه می شویم،به عبارت ساده تر نمی توان آن را به همین سادگی تغییر داد و می توان آن را دارای ضمانت اجرای عرفی نیست دانست .از طرف دیگر اسناد جدیدالتصویب مربوط به تجارت الکترونیک را در پیش روی داریم که نیازهای جدیدی را به همراه دارد و نمی توان منکر این نیازها شد و در واقع این را باید اثر عینیت بر حقوق در این باره دانست. فلذا باید از تلفیق آنها به یک جمع بندی مثبت دست یافت. در این مقاله برای بررسی شرط کتبی بودن در قراردادهای داوری الکترونیکی ابتدا مفاهیم اولیه را مورد تجزیه و تحلیل  قرار داده و سپس به این شرط و راه حلهای آن در حقوق معاصر می پردازیم.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 188 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید