پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

استاد راهنما:

دکتر بهزاد رضوی فرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:چکیده ث‌تشکر و قدردانی   ج‌فهرست مطالب   ح‌1. بیان مسأله. 12. اهداف تحقیق. 33. سولات تحقیق. 4الف. سوال اصلی.. 4ب. سوالات فرعی.. 44. فرضیه های تحقیق. 4الف. فرضیه اصلی.. 4ب. فرضیه های فرعی.. 45. پیشینه تحقیق. 56. روش تحقیق. 57. مشکلات تحقیق. 58. سازمان دهی تحقیق. 6بخش اول: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی  و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض     7فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی   8مبحث اول: تبیین مفاهیم. 8گفتار اول: سیاست جنایی   81. معنای مضیق. 102. معنای موسع. 103. مفهوم گونه های سیاست جنایی.. 11الف. سیاست جنایی تقنینی.. 11ب. سیاست جنایی قضایی.. 11ج. سیاست جنایی اجرایی.. 12د. سیاست جنایی مشارکتی.. 12گفتار دوم: مفهوم جرم انگاری   14گفتار سوم:  مفهوم مبنای حقوق و تفاوت آن با منبع حقوق   161. مبنای حقوق.. 162. منبع حقوق.. 17مبحث دوم: الزامات سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری جرایم حدی.. 18گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اسلام  18گفتار دوم: سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم حدی   211. حد در لغت.. 212. حد در اصطلاح.. 213. تعداد جرایم مستوجب حد. 224. غرض شارع از تعیین مقدار مجازات حد. 23فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض    24مبحث اول: مستندات و دلایل موافقان ثنویت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» 25گفتار اول: معانی «افساد فی الارض» 251. معنای لغوی افساد. 252. معنای اصطلاحی «افساد فی الارض» 26گفتار دوم: مستندات و دلایل قائلین به جرم انگاری «افساد فی الارض» 271.کتاب.. 27الف. آیه۳۲ سوره مائده‌ 27ب. آیه۳۳ سوره مائده 28ج. آیه۱۹۱ بقره 312. روایات.. 32الف. روایت فضل بن شاذان. 32ب. روایت ناظر به مجازات آتش‌افروز. 33پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه. 33ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان. 34ث. روایت ناظر به مجازات کفن‌دزد (نبّاش) 34ج. روایت ناظر به مجازات ساحر. 36چ. روایت ناظر به مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش... 37ح. احکام جرائم تعزیری.. 38خ. خطبه قاصعه. 38مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» 39گفتار اول: کتاب    391.آیه 32 سوره مائده 392. آیه 33 سوره مائده 42گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات    481. روایت فضل بن شاذان. 482. روایت ناظر به مجازات آتش  زننده خانه های مردم. 493. روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان. 504. روایت ناظر به قتل نباش... 515. روایت ناظر به قتل ساحر. 516. روایاتی که درباره کسی است که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد. 52گفتار چهارم: بررسی دیدگاههای مجازات مفسد  541. قاعده قبح عقاب بلابیان ( اصل قانونی بودن مجازات) 542. قاعده (الحدود تدراء بالشبهات) 543. اصل احترام جان هر مسلمان. 55الف. سوره مائده 55ب. سوره اسراء. 55ج. سوره نساء. 56بخش دوم: 58بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض     58فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 59مبحث اول: رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض» 60گفتار اول: سیر تحوّل قانونگذاری   61گفتار دوم: قانون مبارزه با مواد مخدر  64گفتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری   66گفتار چهارم: قانون اخلال گران اقتصادی   67گفتار پنجم: قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس    69گفتار ششم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح   70گفتار هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها 71گفتار هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان  72گفتار نهم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری   74گفتار دهم: قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب    75مبحث دوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در مورد جرم «افساد فی الارض» 77گفتار اول: عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض» 77گفتار دوم: عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» 791. رفتار فیزیکی.. 80الف. جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد. 82ب. جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور. 82پ. نشر اکاذیب.. 82ت. اخلال در نظام اقتصادی کشور. 84ث. احراق و تخریب.. 85ج. پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک... 85چ. دایر کردن مراکز فساد و فحشا 86ح. معاونت در موارد مذکور در بالا. 872. شرایط اوضاع و احوال. 883. نتیجه حاصله. 90گفتار سوم: عنصر روانی   91گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض» 93گفتار پنجم: قواعد خاص     941. ماده 36 قانون مجازات اسلامی.. 952. ماده 47 قانون مجازات اسلامی.. 953. مواد 71  و 109 قانون مجازات اسلامی.. 964. ماده 121 قانون مجازات اسلامی.. 965. ماده 218 قانون مجازات اسلامی.. 976. ماده 280 قانون مجازات اسلامی.. 987. ماده 302 قانون مجازات اسلامی.. 988. آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض» 99فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 100مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری.. 101گفتار اول: مبانی جرم انگاری   1031. اصل ضرر. 1032. اصل پدر سالاری حقوقی.. 1033. اصل اخلاق گرایی حقوقی.. 1054. اصل کمال گرایی حقوقی.. 106گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان  1081. اصول و معیارهای جاناتان شنشک... 108الف. صافی اصول. 108ب. صافی پیش فرضها 108ج. صافی کارکردها 1092. معیار توازن دلایل.. 1093. معیار مقبولیت و فرض همنوایی.. 1104. معیار منع ایراد خسارت.. 110گفتار سوم: بایدها و نبایدهای جرم انگاری   1121. قانونی بودن جرم انگاری.. 1122. محدودیت قلمرو جرم انگاری.. 1143. توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل.. 1154. تناسب بین جرم و مجازات.. 1165. نافع و قابل ارزیابی بودن جرم انگاری.. 1186. موثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری.. 1217. جامعیت جرم انگاری.. 121الف. جرم انگاری افتراقی با توجه به وضعیت بزهدیده؛ 121ب. درنظر گرفتن جنبه های مختلف رفتارهای مجرمانه و ارتباط آن با سایر جرایم؛ 121ج. جرم انگاری با بیشترین بزهدیدگی؛ 122د. جرم انگاری با بیشترین بزهدیده؛ 1228. لزوم توجه به افکار عمومی.. 1229. بایدهای شکلی جرم انگاری.. 124الف. لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی.. 124ب. شفافیت و بیان انگیزه جرم انگاری.. 125ج. رعایت قواعد نگارشی و ادبی.. 127د. توجه به زبان روز جامعه. 128مبحث دوم: جرم انگاری بی رویه؛ آثار و عواقب.. 129گفتار اول: تورّم کیفری   1291. علل تورم جزایی.. 1302. آثار و پیامدهای تورم جزایی.. 130گفتار دوم: پیامدهای جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری   1311. افزایش رقم سیاه و خاکستری بزهکار. 1322. بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری.. 1323. تورم جمعیت کیفری زندانها 1324. ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون. 132گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری   133گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری   133گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری   134گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران  1361. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری.. 136الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری.. 137الف-1: اصل اباحه. 137الف-2: اصل عدم ولایت.. 138ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری.. 138ب-1: التزام به اصل برائت.. 138ب-2: اصل مصونیت فردی.. 139ب-3: اصل منع تفتیش عقاید. 140ب-4: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات.. 140ب-5: اصل منع تجسس... 140ب-6: اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنها 141ب-7: اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 141ب-8: اصل آزادی شغل.. 141ب-9: اصل منع دستگیری.. 141ب-10: اصل منع تبعید. 1412. محدودیتهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق اسلام. 142الف. حفظ مصالح پنجگانه. 142ب. حفظ مصلحت عمومی.. 143نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی   144راهکارهای پیشنهادی   152فهرست منابع و مأخذ  154الف. فهرست کتابها 154ب. فهرست مقالات   156ج. فهرست پایان نامه ها 159چکیده جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و... از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند.قوانین مختلفی بعد از انقلاب بطور جسته و گریخته متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند. از جمله این قوانین؛ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و... است. قوانین فوق هیچ گونه تعریفی از «افساد فی الارض» ارائه نداده اند تا اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 جرم «افساد فی الارض» را تعریف کرد.با بررسی عناصر تشکیل دهنده (قانونی، مادی و معنوی) جرم «افساد فی الارض» و اصول مورد تأکید اندیشمندان در خصوص جرم انگاری، تعریف ارائه شده در قانون فوق الذکر دارای ایرادات متعددی از جمله استفاده از عباراتی که زمینه تفسیر موسّع قانون کیفری فراهم می کند، عدم توجه به مبانی شرعی، عدم مطابقت با اصول قانون اساسی، عدم رعایت معیارهای علمی جرم انگاری از جمله؛ توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل، تشدید بی رویه مجازات ها، تناسب جرم و مجازات، استفاده ابزاری از مجرم، استفاده از زبان روز جامعه، جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی و... است. طبیعتاً عدم رعایت این اصول عواقبی مثل، تورم کیفری، افزایش شمار زندانیان، بازنمایی منفی دستگاه عدالت کیفری، اطاله دادرسی و... را درپی خواهد داشت.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 173 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید