پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی اصفهان در سال 1390

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

گرایش جزا و جرم شناسی

موضوع :

بررسی مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی اصفهان در سال 1390

استاد راهنما :

دکتر مهدی نقوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:چکیده 1فصل اول. 2کلیات... 21-1- مقدمه. 31-2- بیان مسأله. 41-3- سؤالات و فرضیات تحقیق.. 51-4- اهداف مطالعه. 51-5- نوع تحقیق و روش اجرای آن. 51-6- تعریف واژه های کلیدی.. 6فصل دوم. 7مسئولیت کیفری.. 7گفتار اول ؛ 82-1- تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت کیفری.. 8گفتار دوم؛ 102-2- سابقه تاریخی مسئولیت کیفری.. 10گفتار سوم؛ 132-3- تأثیر اعتقادات دینی در تحول مسئولیت کیفری.. 13گفتار چهارم؛ 152-4- انسان موضوع مسئولیت کیفری.. 15گفتار پنجم؛ 162-5- مقایسه مسئولیت و تکلیف... 16گفتار ششم؛ 172-6- وجوه افتراق مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی.. 172-6-1- هدف از ایجاد این دو مسئولیت یکسان نیست؛ 172-6-2- از جهت منبع مسئولیت؛ 172-6-3- از جهت شخصیت فرد مسئول؛ 172-6-4- از جهت آئین رسیدگی؛ 18گفتار هفتم؛ 192-7- اثبات مسئولیت کیفری.. 19گفتار هشتم؛ 212-8- ارکان تحقق مسئولیت کیفری.. 21فصل سوم. 23جنون و سایر اختلالات روانی.. 23گفتار اول؛ 243-1- تعریف جنون از جهت لغوی و اصطلاحی.. 24گفتار دوم؛ 253-2- تاریخچه جنون. 25گفتار سوم؛ 263-3- مقایسه جنون در روان پزشکی با حقوق.. 26گفتار چهارم؛ 273-4- اقسام جنون. 27گفتار پنجم ؛ 283-5- اشکال گوناگون عوارض روانی.. 283-5-1-پسیکوز یا روان پریشی.. 283-5-2- نوروز یا روان نژندی.. 28گفتار ششم؛ 293-6- اختلال های روانی.. 29فصل چهارم. 31اختلالات خلقی دو قطبی.. 31گفتار اول؛ 324-1- بررسی مفاهیم خلق و شخصیت... 324-1-1- خلق.. 324-1-2- شخصیت... 32گفتار دوم؛ 344-2- اختلالات خلقی.. 34گفتار سوم؛ 384-3- تعریف اختلال خلقی دو قطبی.. 38گفتار چهارم ؛ 394-4- علایم عمده در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی.. 394-5- عوامل مؤثر در بروز اختلال خلقی دو قطبی.. 41گفتار ششم؛ 434-6- نحوه درمان و برقراری ارتباط با بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی.. 43فصل پنجم. 45جرم و اختلالات روانی.. 45گفتار اول؛ 465-1- ارتباط جرم و اختلالات روانی.. 46گفتار دوم ؛ 485-2- ارتباط بین ارتکاب جرایم و اختلال خلقی دوقطبی.. 485-3- مجرم و عنصر روانی جرم. 49گفتار چهارم؛ 505-4- عنصر روانی نزد مجانین و سایر بیماران روانی.. 50گفتار پنجم؛ 525-5- مروری بر سوابق بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی در مرکز پزشکی قانونی اصفهان. 52سخنی با خوانندگان. 66گفتار ششم؛ 675-6- تأثیر جنون در مسئولیت کیفری.. 67گفتار هفتم ؛ 695-7- میزان اهمیت و کارایی نظریات روان پزشکان قانونی در تعیین مسئولیت کیفری.. 69گفتار هشتم؛ 725-8- تقلیل مسئولیت و بیماری اختلال خلقی دوقطبی.. 72گفتار نهم؛ 745-9- معافیت از مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی.. 74گفتار دهم؛ 785-10- حالت خطرناک و اختلالات روانی.. 78گفتار پایانی؛ 80نتیجه گیری.. 80فهرست منابع. 84کتاب ها 84مجلات... 88ABSTRACT. 90 فهرست اشکالشکل 4-2-1 : بیمار افسرده....36شکل 4-2-2 : بیمار افسرده .....  36شکل 4-4-1- بیمار دو قطبی.. 40شکل 4-4-2- بیمار دوقطبی... 40چکیده بسیاری از بیماری های روانی منتج از اختلال تفکر است در حالی که قوه عقلانی فرد ممکن است سالم باشد این اختلالات در خصوص مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری فرد می تواند نقش داشته باشد که توضیح این مفاهیم نیاز به بحث و تبادل نظر بیشتری میان روان پزشکان و حقوق دانان دارد و می بایست با تعامل نظر بیشتری عمل نمود، چرا که از مهمترین معیارهای حقوق کیفری برای تعیین مجازات مجرمین ، به ترتیب کمال عقل حین ارتکاب جرم و میزان خطرناکی آنها می باشد که فقدان آن ، تکالیف عبادی و کیفری را ساقط می کند . در رسیدگی های قضایی به رفتارهای ظاهری افراد تنها توجه می شود نظر به اینکه برخی افراد مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی ممکن است در محدوده زندگی خویش و در رفتارها و حرکات خود کارکرد مناسبی داشته باشند، مقامات قضایی در مواجه با بیماران مذکور با پیچیدگی های زیادی روبرو می شوند . بیمار روانی بودن بزهکاران ، کاهش مجازات آنها در مقایسه با سایر افراد موثر بوده و رابطه بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم از مسایل مورد بحث طی قرون متمادی بوده است، روان شناسان و روان پزشکان تأکید زیادی بر نقش خصوصیات شخصیتی فرد در ارتکاب جرم داشته و دارند در رسیدگی های کیفری نظر به اینکه به تظاهرات عادی و معمول اشخاص توجه می شود مقامات قضایی در تعقیب و یا عدم تعقیب ، تخفیف یا عدم تخفیف مجازات آنها با پیچیدگی های زیادی روبرو می شوند ، در خصوص چگونگی مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلال خلقی دوقطبی بررسی جدی و عمیقی به عمل نیامده در مقررات حقوق داخلی نیز اجمالاً تنها از جنون یاد شده ، حال با ملاحظه مسایلی از این دست، استفاده از نظریات روان پزشکان قانونی دارای چه اهمیتی می باشد. توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی دارای چه درجه ای از اهمیت می‌باشد و در این میان بیماران مبتلا به اختلال خلقی مذکور اساساً دارای مسئولیت کیفری هستند؟ بنظر می‌رسد بررسی و مطالعه عمیقتر در خصوص مسئولیت این گونه بیماران مفید فایده بوده و منجر به صدور تصمیمات و احکامی خواهد شد که با عدالت هماهنگی لازم را خواهد داشت. 1-1- مقدمه هنگامی جامعه ای سالم و متعادلی خواهیم داشت که افراد بتوانند با برخورداری از سلامت روان در عرصه‌های اجتماعی به فعالیت بپردازند، انکار نابسامانی های روانی جامعه کمکی به رفع آن نمی کند، بحث ویژگی و خصلت های ذاتی افراد در ارتکاب بزه، بیمار بودن بزهکاران، اصلاح و درمان آنها و کاهش مجازات آنها در مقایسه با سایر افراد رابطه بین اختلالات روانی و ارتکاب جرم از مباحث، مبتلا به در این خصوص می باشد.از جمله این اختلالات روانی، بیماری اختلال خلقی دو قطبی می باشد، خلق؛ به حالت هیجانی یا احساسی می گویند که دوام پیدا می کند و بر تجارب فرد و تمامی جنبه های رفتار و ادراک او از جهان و محیط پیرامونش تأثیر می گذارد، خلق حس درونی هر فرد است بطور طبیعی وضعیت خلقی هر فرد همیشه ثابت نیست و نوساناتی دارد اما این نوسانات در وضعیت طبیعی و معمولی خیلی زیاد نیست و کاملاً محدود است، لیکن اگر این روحیه از طیف طبیعی خود خارج شود مشکل اختلالی خلقی پیش می آورد فلذا خلق بیمار هنگام بروز بیماری گاهی پایین تر و گاهی بالاتر از حد طبیعی قرار می گیرد، محققان تاکنون نتوانسته‌اند عامل مشخصی را برای این بیماری کشف کنند ولی متوجه شده اند عوامل متعددی در ابتلا به این بیماری نقش دارند.رایج ترین اشکال درمان آن نیز درمان دارویی، روان درمانی، تشنج درمانی الکتریکی یا درمان با شوک الکتریکی می دانند با ارتکاب بزه از ناحیه بیماران مبتلا به این اختلال مسأله مسئولیت کیفری آنها، مطرح می‌گردد، مسئولیت، پاسخگویی شخص در مقابل عمل خلاف قانون خود و پیامد آن تعیین مجازات برای وی می‌باشد، حال با توجه به ویژگی های خاص درونی و ذاتی این گونه بیماران باید دید در صورت ارتکاب اعمال خلاف قانون که از طرف قانون گذار نهی گردیده، توانایی پاسخگویی و تحمل مجازات در مقابل اعمال خود را داشته و واجد مسئولیت کیفری می باشند یا خیر.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 103 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید