پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان :

«راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم»

استاد راهنما:

دکتر حسین غلامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:مقدمه. 11- بیان مسأله :. 22- پیشینه تحقیق:. 33- پرسش‌های تحقیق :. 4سوال اصلی :. 4سوالات فرعی :. 44- فرضیه‌های تحقیق :. 4فرضیه اصلی :. 4فرضیه‌های فرعی :. 45- اهداف تحقیق :. 56- روش تحقیق :. 57- مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق :. 68- مشکلات و محدودیت‌های تحقیق :. 69- سازماندهی تحقیق :. 6بخش نخست :. 8راهبردهای عمومی پلیس برای کاهش ترس از جرم. 8فصل نخست : راهبردهای کلاسیک پلیس برای کاهش ترس از جرم. 10مبحث نخست: پلیسی گری سنّتی، مبانی و راهبردها. 11گفتار نخست : بررسی رویکرد پلیسی گری سنّتی. 11گفتار دوم : جایگاه تاریخی و نظری پلیسی گری سنّتی. 15بند نخست ) جایگاه پلیس سنّتی در دوران تحول سازمان پلیس  15الف- دوره سیاسی. 15ب- دوره اصلاحات. 16ج- دوره جامعه محوری. 17بند دوم(جایگاه پلیس سنتی در پرتو رویکرد تهدید محوری. 17گفتار سوم: راهبرد‌های پلیس سنّتی برای کاهش ترس و احساس ناامنی  21بند نخست ) افزایش حجم نیروهای پلیس. 21بند دوم) گشت‌های نامنظم در سراسر جامعه. 22بند سوم) واکنش سریع به درخواست کمک شهروندان. 23بند چهارم) تحقیقات کلی درباره جرایم. 24بندپنجم ) ایست و بازرسی سنّتی. 24مبحث دوم : مدل مقابله با بی نظمی و جرایم خُرد متأثر از نظریه پنجره‌های شکسته. 26گفتار نخست : تأثیر جرایم خُرد بر احساس ناامنی. 26بند نخست ) نظریه فروپاشی سازمان اجتماعی. 29بند دوم) نظریه تنوع خرده فرهنگها. 29بند سوم) نظریه پیوند اجتماعی. 30بند چهارم ) نظریه بی نظمی فیزیکی و اجتماعی. 31گفتار سوم : راهبرد‌های مدل مقابله با بی نظمی و جرایم خُرد  34بند نخست ) سیاست پنجره‌های شکسته. 34بند دوم ) سیاست تسامح صفر. 36فصل دوم : راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم. 39مبحث نخست : امور پلیسی جامعه محور، فلسفه و راهکارها. 40گفتار نخست : بررسی مفهوم امور پلیسی جامعه محور، ابعاد و اهداف آن  40بند نخست ) مفهوم شناسی پلیس جامعه محور. 40بند دوم) ابعاد پلیس جامعه محور. 42الف - بُعد فلسفی.. 42ب- بُعد راهبردی. 43ج- بُعد تاکتیکی. 43د- بُعد سازمانی. 43بند سوم )اهداف پلیس جامعه محور. 44بند نخست) جنبه نظری شکل گیری پلیس جامعه محور. 46بند دوم) جنبه عملی شکل گیری پلیس جامعه محور. 48گفتار سوم : راهبردهای پلیس جامعه محور برای کاهش ترس از جرم  50بند نخست )حضور مشهود پلیس در جامعه. 50الف- بهره گیری از گشت‌های پیاده. 50ب- پلیس در دسترس و مجاور. 52بند دوم) تأمین امنیت عمومی با مشارکت مردم و پلیس. 53الف- مراقبت همسایگی. 54ب- نگهبان محله. 54بند سوم ) اطلاع رسانی. 55بند چهارم ) حمایت از بزه دیدگان. 56مبحث دوم : پلیسی گری مکان محور، مبانی نظری و برنامه‌های عملی آن با هدف کاهش ترس از جرم. 59گفتار نخست:کانون‌های جرم خیز و تاریخچه پلیسی گری مکان محور در سازمانهای پلیس. 59بند نخست) مفهوم کانون‌های جرم خیز. 59گفتار دوم : تبیین نظری مدل پلیسی گری مکان محور در پرتو نظریه‌های جرم شناسی. 64بند نخست ) مکتب شیکاگو. 64بند دوم) پیشگیری محیطی از جرم. 64بند سوم ) فضاهای قابل دفاع. 65بند چهارم ) فعالیت روزمره. 66بندپنجم) پیشگیری وضعی از جرم. 66گفتار سوم : برنامه‌های عملی مدل پلیسی گری مکان محور با هدف کاهش ترس از جرم. 68بند نخست) استفاده از گشت‌های هدفمند در نقاط جرم خیز. 68بند دوم) تمرکز بر مجرمان سابقه دار. 70بند سوم) مانورهای سرکوب گر در مناطق جرم خیز. 70بند چهارم) طراحی محیطی. 71الف- بهبود روشنایی خیابان‌ها. 71ب- دوربین‌های مدار بسته. 72ج- بازسازی فضاهای عمومی. 73مبحث سوم : بهره گیری از مدل پلیسی گری مسأله محور با هدف کاهش ترس از جرم. 75گفتار نخست : رویکرد مسأله محوری در سازمان‌های پلیسی. 75بند نخست) مفهوم مسأله. 75بند دوم) مفهوم حل مسأله. 76بند سوم ) فرآیند حل مسأله. 76بند پنجم) عناصر رویکرد مسأله گرایی در سازمان پلیس. 79گفتار دوم : بستر شکل گیری دیدگاه مسأله محوری در سازمان‌های پلیس  80گفتار سوم : راهبردهای مدل پلیسی گری مسأله محور در راستای کاهش ترس از جرم. 84بند نخست ) راهبرد لزوم شناسایی کامل و تحلیل دقیق مسأله  85الف- شناسایی مشکل ترس از جرم. 85ب) تحلیل مشکل ترس از جرم. 87بند دوم) راهبرد لزوم اقدامات مناسب در حل مسأله. 88ب- ارزیابی واکنش‌های اجرایی برای کاهش ترس از جرم. 91. 93بخش دوم :. 93راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم در میان اشخاص معین. 93فصل نخست : پلیس و کاهش ترس از جرم زنان. 95مبحث نخست : زنان، بزهدیدگی و ترس از جرم. 96گفتار نخست : بزه دیدگی زنان بر اساس معیار جنسیت. 96بند نخست ) جرایم جنسی. 96بند دوم) خشونت خانگی. 98گفتار دوم : پدیده ترس از جرم در میان زنان. 101بند نخست: میزان ترس از بزه دیدگی در زنان. 101بند دوم ) تفاوت سطح ترس از جرم میان زنان و مردان. 105گفتار سوم: علت یابی ترس از جرم در میان زنان در پرتو نظریه‌های جرم شناختی. 109بند نخست) نظریه‌های غیر محیطی پیرامون ترس از جرم زنان  109الف- نظریه آسیب پذیری و ترس از جرم زنان. 109ب- نظریه فمینیستی و ترس از جرم زنان. 111ج- نظریه عدم ادغام اجتماعی و ترس از جرم زنان. 112د- نظریه تجربه بزه دیدگی و ترس از جرم زنان. 112هـ - نظریه اعمال روزمره و ترس از جرم زنان. 114و- بازتاب رسانه ای و ترس از جرم زنان. 114بند دوم ) نظریه‌های محیطی پیرامون ترس از جرم زنان. 116الف- کیفیت فضاهای شهری. 116ب- بی نظمی‌های فیزیکی و اجتماعی. 117مبحث دوم : راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از بزه دیدگی در میان زنان  119گفتار نخست : استخدام نیروی زن در سازمان‌های پلیسی. 119بند نخست) تشکیل پلیس زن. 119در اکثر کشورها آنچه برای اولین بار سبب استخدام زنان در دستگاه پلیس شد، خطر افزایش جرایم جنسی و دیگر جرایمی بود که زنان درگیر آن بودند و به این ترتیب حمایت از زنان، وظیفه پلیس زن محسوب می شد.  119بند دوم) تأسیس کلانتری ویژه بانوان. 121گفتار دوم: برنامه‌های عملی پلیس برای کاهش ترس ناشی از خشونت خانگی در میان زنان. 124بند نخست) برخورد چند بعدی با خشونت خانگی. 124بند سوم ) مداخله چند مرحله ای پلیس در برابر خشونت خانگی  125بند چهارم )پلیس ولز و صدور حکم پیشگیری از خشونت. 125بند پنجم) گروه دیانا و برخورد با خشونت خانگی در اسپانیا  126گفتار سوم : نظارت و کنترل متمرکز در نقاط جرم خیز شهری. 127بند نخست) افزایش خطر شناسایی و دستگیری مجرمان. 127گفتار چهارم : پلیس و ارائه خدمات حمایتی برای زنان بزه دیده  129گفتار ششم :مشارکت چند جانبه میان پلیس و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای بهبود فضاهای شهری. 134فصل دوم :پلیس و کاهش ترس از جرم سالمندان. 138مبحث نخست : سن، بزه دیدگی و ترس از جرم. 139گفتار نخست : بزه دیدگی سالمندان برحسب متغیر آسیب شناسانه سن  139گفتار سوم : بزه دیدگی احتمالی سالمندان. 143گفتار چهارم : تأثیر سن بر ترس از جرم. 145مبحث دوم : سالمندان، افرادی با احتمال بزه دیدگی پایین و ترس از جرم بالا. 148گفتار نخست: علت سطح بالای ترس از جرم در میان گروه سالمندان  148بند نخست) آسیب پذیری. 148بند سوم) آثار شدید بزه دیدگی. 149بند چهارم) جنسیت. 150بند پنجم ) انزوای اجتماعی. 150بند هفتم) میزان درآمد. 151بند هشتم) بازنشستگی. 152بند نهم) تحولات اجتماعی. 153بند دهم) رسانه‌ها. 153گفتار دوم : علل نرخ بزه دیدگی کمتر در میان سالمندان. 154بند نخست) سالمندان، آماجی با جذابیت کمتر. 154بند دوم) کمتر در دسترس بودن سالمندان. 155بند سوم) کمتر در معرض خطر قرارگرفتن سالمندان. 155بند چهارم) حضور کم رنگ سالمندان در فعالیتهای غیر قانونی و منحرفانه. 156گفتار سوم : تناقض بزه دیدگی کمتر و ترس از جرم بیشتر در میان سالمندان  157مبحث سوم:راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم سالمندان. 159بند نخست ) برنامه جامعه امن تر برای سالمندان. 160بند دوم) نگهبانان محله. 161بند سوم ) اجرای برنامه امنیت خانه به خانه. 162بند چهارم) حمایت از بزه دیدگان سالمند. 163بند پنجم ) قانون الزام به آگاهی از علم سالمند شناسی در اداره پلیس آمریکا. 163بند نخست) قفلهای رایگان و ایمن سازی خانه‌ها استرالیا  165بند دوم) زنگ‌های هشدار دهنده شخصی در ولز جنوبی. 165بند سوم) بهبود وضعیت گذرگاه عابر پیاده در بالتیمور. 166بند چهارم) بهبود روشنایی خیابان‌ها در انگلستان. 166بند پنجم ) تجهیزات حفاظتی برای کاهش ورود غیر مجاز به اماکن مسکونی در انگلستان. 167بند ششم) برنامه ارتقای امنیت اجتماعی سالمندان در ایرلند شمالی  168نتیجه گیری. 169فهرست منابع :. 176الف) منابع فارسی. 176(1) کتابها : 176(2) مقاله‌ها : 177(3) تقریرات. 182(4) سایت داخلی. 182(5) روزنامه‌ها. 183ب) منابع لاتین. 183(1) کتاب. 183(3) سایت‌های خارجی. 184چکیده امنیت و ترس از جرم دو مقوله متمایز است که نزد شهروندان یک جامعه واجد اهمیت بسیار است. از آنجا که پدیده ترس از جرم گاه بیش از خود جرم زیان می رساند و کاهش کیفیت زندگی شهروندان را به همراه دارد، مبارزه با جرم و برقراری امنیت عینی، بدون توجه به ترس از جرم تلاشی ناتمام است. به این دلیل امروزه جرم و ترس از جرم بیش از پیش به یکی از اصلی ترین نگرانی‌های دولت‌ها تبدیل شده است و هر یک به فراخور امکانات و شرایط خود نهادهایی را جهت رفع این معضل اجتماعی، ایجاد نموده­اند که از مهم ترین آن‌ها می توان به سازمان انتظامی جوامع یعنی پلیس اشاره نمود. بنابراین می‌توان گفت پلیس به عنوان یکی از سازمان‌های رسمی‌کنترل اجتماعی و متولی برقراری نظم و امنیت، بخشی از مسئولیت تأمین امنیت و کنترل ترس از جرم را بر عهده دارد و در این راستا می‌تواند راهبردهای متعددی را در پیش گیرد.در تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین راهبردهای عمومی پلیس برای کاهش ترس از جرم و بررسی تأثیر هر یک از آنها، به مطالعه راهبردهای پلیس برای کنترل ترس از جرم در میان زنان و سالمندان به عنوان دو گروه آسیب پذیر جامعه نیز پرداخته شده است.یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که صرف مبارزه با جرم از سوی پلیس تنها بر افکار عمومی در خصوص کاهش جرم تأثیرگذار است اما نقش مؤثری در کنترل ترس از جرم نخواهد داشت. در حالی که پلیس با اتخاذ راهبردهای الگوی پلیسی جامعه محور، مکان محور – در صورتی که با مسأله محوری همراه باشد- می تواند علاوه بر کاهش نرخ واقعی جرایم، در زمینه کاهش ترس از جرم نیز نقش چشمگیری داشته باشد.مقدمه مطالعه در تاریخ جوامع بشری از آغاز تاکنون حکایت از آن دارد که برخی از نیازهای انسان به رغم پیشرفت‌هایی که در مسیر تاریخی او صورت گرفته، هنوز با او همراه است و نه تنها از اهمیت آن کاسته نشده بلکه ابعاد جدیدتری را به خود اختصاص داده که در گذشته مطرح نبوده است. یکی از مهم‌ترین این نیازها، نیاز به امنیت و آرامش است. از آن جایی که امنیت یک نیاز اولیه زندگی اجتماعی و جز حقوق شهروندی محسوب می‌شود، تأمین امنیت شهروندان از مهمترین وظایف و تکالیف حکومت‌ها محسوب می‌شود و پلیس به عنوان یکی از سازمانی‌های رسمی‌کنترل اجتماعی نهاد حکومت، در راستای پاسخ به این نیاز اساسی ایجاد شده است.امروزه بیش از روزگاران پیش، جرم، احساس ناامنی، ترس از جرم و بزه‌دیدگی از مهم‌ترین تهدیدات جوامع بشری به شمار می‌رود و پلیس به عنوان نیروی مقتدر و آموزش دیده، مقابله با این دسته از تهدیدات را بر عهده دارد. ممکن است این دیدگاه وجود داشته باشد که ترس از جرم، تنها یک احساس است، مفهومی بسیار مبهم و مشکلی کاملاً غیر ملموس که تلاش برای کنترل آن چندان ضرورتی ندارد؛ کاهش ترس از جرم باعث هدر رفتن منابع می‌شود و پلیس می بایست برای کاهش نرخ جرایم که مهمتر از ترس از جرم است، از منابع محدود خود استفاده کند. اما باید به این نکته توجه داشت که ترس از جرم تنها یک احساس نیست، بلکه واقعیتی است که با زندگی اجتماعی انسان‌ها گره خورده است. ترس از جرم می‌تواند مردم را در خانه‌هایشان محبوس کند، منجر به مراقبت غیر ضروری شهروندان از خود می‌شود و سطح بی اعتمادی به دیگران را افزایش می‌دهد. «ترس از جرم موجبات محدودیت و ناتوانی شهروندان برای استفاده از حقوق و آزادی‌های اولیه آنها را فراهم می‌آورد. به‌عنوان مثال، حق رفت و آمد آزادانه از جمله حقوق بنیادین شهروندی است که در عین حال زمینه برخورداری از بسیاری از حقوق دیگر از جمله حق بر ارتباط با دیگران، حق اشتغال، آموزش، تفریح و حضور در اجتماع و. . . را نیز تأمین می‌کند. در نتیجه حق بر رفت و آمد ایمن و آزاد دچار اختلال جدی می‌شود؛ زن یا مرد، کودک یا نوجوان، سالمند یا جوانی که در معرض ترس از جرم قرار گرفته است، فضای زیست اجتماعی را ایمن و مصون از تعرض تلقی نخواهد کرد»[1]بنابراین ترس از جرم یک احساس است که کیفیت زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی را به طور گسترده تحت تأثیر خود قرار می دهد. بنابراین اگر مبارزه با جرم در سطح جامعه و مبارزه با مجرمان و بر هم زنندگان امنیت و آسایش عمومی از وظایف بنیادین پلیس محسوب می‌شود، توجه به سایر پیامدهای جرم از جمله ترس از جرم به عنوان یکی از اولویت‌های سازمان‌های پلیسی امری اجتناب ناپذیر است، زیرا اگر مردم به هیچ وجه احساس امنیت نداشته باشند، مبارزه با جرم و تأمین امنیت واقعی، کافی نخواهد بود. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 232 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید