پایان نامه روانشناسی تربیتی: بررسی نوع دوستی در روابط اجتماعی و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه 2تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

عنوان:

بررسی نوع دوستی در روابط اجتماعی و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه 2تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:فصل اول: کلیات تحقیق.. 31-1-..... مقدمه  41-2- طرح و بیان مسئله. 83-1- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 124-1- اهداف تحقیق.. 12فصل دوم: پیشینه تجربی و نظری تحقیق.. 131-2-مروری بر مطالعات پیشین.. 142-2- مروری بر نظریه های مرتبط تحقیق.. 191-2-2- نظریه مبادله هومنز. 192-2-2- نظریه تبادل تلفیقی بلاو (1918). 24۳-2-2- دورکیم.. 25۴-۲-۲- زیمل: (1918-1858). 34۵-۲-۲- لاتانه و دارلی.. 37۶-۲-۲- باتسون.. 40گافمن : (1982-1922). 513-2- چارچوب نظری.. 524-2- فرضیات تحقیق.. 55فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 541-3. روش تحقیق: 582-3. جامعه آماری و حجم آن: 583-3. برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 59روش نمونه گیری.. 634-3. ابزار گردآوری اطلاعات: 66ابزار سنجش.... 665-3. تعریف عملیاتی متغیرها. 666-3. پایایی ابزار. 667-3. روش تجزیه و تحلیل داده ها. 66فصل چهارم :  یافته های تحقیق.. 681-4- یافته های توصیفی.. 681-1-4- سیمای پاسخگویان.. 692-1-4- آزمون فرضیات... 102تحلیل چند متغیره  105فصل پنجم: نتیجه گیری.. 113فهرست منابع.. 127نمونه پرسشنامه. 131فهرست جداول4-1جدول توزیع پاسخگویان بر حسب جنس-----------------------------------------------    694-2 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سن 71  -------------------------------------------------4-3 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب طبقه ------------------------------------------------ 724-4 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی73-----------------------------------------4-5 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 75----------------------------------------6-4 جدول گویه های نوع دوستی 76--------------------------------------------------------------4-7 جدول گویه های همدلی 82------------------------------------------------------------------4-8 جدول گویه های تعهد و تعلق اجتماعی 86---------------------------------------------------4-9 جدول گویه های هزینه فایده 89--------------------------------------------------------------4-10 جدول گویه های دینداری 93-----------------------------------------------------------------4-11 جدول رابطه بین همدلی ونوع دوستی دانش اموزان 102----------------------------------------4-12 جدول رابطه هزینه وفایده با میزان نوع دوستی  103-------------------------------------------4-13 جدول رابطه تعهد دانش اموزان با نوع دوستی  104--------------------------------------------4-14 جدول رابطه جنسیت دانش اموزان با نوع دوستی  104-----------------------------------------4-15 جدول رگرسیون چند متغیره همدلی105-------------------------------------------------------4-16 جدول معادله رگرسیون نوع دوستی 106-------------------------------------------------------4-17 جدول شاخص های مرکزی وپراکندگی نوع دوستی  107--------------------------------------فهرست نمودار4-1 نمودار پاسخگویان بر حسب جنسیت                  704-2 نمودار پاسخگویان بر حسب سن                       714-3 نمودار طبقه                                                 734-4 نمودار پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی          744-5 نمودار پاسخگویان بر حسب رشته                      75چکیدهپژوهش حاضر به بررسی تمایل به نوع دوستی در روابط اجتماعی وعوامل موثر بر ان در بین دانش آموزانمقطع متوسطه پرداخته وتلاش کرده است اولا میزان تمایل به نوع دوستی را در بین دانش آموزان تعیینوسپس ارتباط ان را با همدلی /مسولیت اجتماعی /تحلیل هزینه و پاداش ودینداری ومتغیرهای جمعیتی      (سن / جنس /تحصیلات /طبقه )بررسی نماید. روش  این پژوهش روش پیمایشی است.جمعیت آماری  دانش آموزان افراد منطقه 2 شهر تهران هستند.که 384 نفر به عنوان نمونه وبا استفادهاز روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد .نتایج  نشان می دهده  میانگین نمره نوع دوستی 46/14 می باشد.طبق آزمون همبستگی پیرسون رابطه همدلی با نوع دوستی( 002/0 )هزینه وفایده (039/0) تعهد وتعلق (025/0) ودینداری (031/0) می باشد.نتایج نشان می دهد که باافزایش همدلی / مسؤلیت پذیری و دینداری  وکاهش تحلیل هزینه وپاداش نوع  دوستی افزایشمی یابد. این یافته ها نتایج تحقیق های قبلی را تایید می کند. 1-1-      مقدمهآنچه موجب شد تا پژوهش فعلی با این عنوان در خصوص دانش آموزان متوسطه انجام شود به دلیل اشتغال به تدریس در مقطع متوسطه تهران است که مدام شاهد نگرانی های همکاران فرهنگی و هم چنین مراجعات مکرر اولیاء و اظهار نگرانی از وضعیت نوع دوستی فرزندانشان، بودم و با توجه به این که همه دبیران و اولیاء به اتفاق معتقد بودند که نسل فعلی با نسلهای قبلی بسیار متفاوت می باشد و یک شکاف نسلی عمیق احساس می کردند و از طرفی مشاهده برخی از رفتارها و حرکات و گرایشات در کلاس های درس مرا بر آن داشت تا در زمینه بحران نوع دوستی وسائل تاثیر گذاربرآن به صورت جدی به مطالعه بپردازم و بدین صورت زمینه تحقیق فراهم شد.انسان جایگاه او در جهان مدت هاست که ذهن بشر را به خود مشغول کرده است و موضوع مناسبی برای  تحقیق بوده است. در جامعه ی امروزی انسان از ابعاد گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است و از آنجا که نوع دوستی نیز بخش سهمی از وجود انسان است و زندگی شخصی و اجتماعی هر شخصی تحت تاثیر نوع دوستی است، بررسی نوع دوستی انسان ها بسیار قابل توجه است. نوع دوستی احساس تعلق و همبستگی به یک جامعه است فرد در مقابل معیارها و ارزش های جامعه فرد احساس تعهد و تکلیف کند و در امور مختلف آن مشارکت جوید، انتظارات جامعه را از خود پاسخ دهد و در مواقع بحرانی، سرنوشت جامعه و غلبه بر بحران برای او مهم باشد. در جامعه امروزی عواملی چون صنعتی شدن، توسعه- تکنولوژی، گسترش اقتصاد، سرمایه گذاری و توسعه ارتباط و فرادر داده های فرهنگی نه تنها زندگی مادی اقتصادی مردم، تکیه چارچوب نمادین آنها را نیز دگرگون می کنند. دانش مهارت ها، باورها، ارزش ها، سنتها و قواعد و رسوم اخلاقی و اجتماعی پیوسته مورد سوال و تردید قرار می گیرند.در چنین شرایطی افراد به نوع دوستی نیاز دارند از طریق نوع دوستی می توان به انسان ها توانایی آن را بخشید که نظمی نسبی در زندگی خود در دنیا اطرافشان ایجاد کنند دسترسی انسان ها به طور عام و دانش آموزان به طور خاص به هویت واقعی خود باعث تثبیت موقعیت آنان و رسیدن به اهدافشان می شود.به طوری که در تبعات منفی، روانی- اجتماعی، تربیتی این بحران نوع دوستی خسارت جبران ناپذیر و سنگین مادی و معنوی را بر جامعه وارد کرده است.بنابراین امروزه بحران نوع دوستی به عنوان یک مساله اجتماعی مطرح شده است که دارای زمینه ها و پیامدهای اجتماعی است وبه نظر جامعه شناسان در تمامی جوامع معاصر اشکال مختلف وجود دارد. با وجود این عوامل اجتماعی داخلی و عوامل فراجهانی می دانند.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 138 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید