پایان نامه روانشناسی گرایش تربیتی: بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی (M.A)

گرایش تربیتی

عنوان:

بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل سعدی‌پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:چکیده                                                                                                                  1فصل اول: چارچوب تحقیق                                                                                        2  مقدمه                                                                                                                   3بیان مسئله                                                                                                             5اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                           10اهداف تحقیق                                                                                                         12سؤال‌های تحقیق                                                                                                      13فرضیه‌های تحقیق                                                                                                    13تعریف مفاهیم                                                                                                        14فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                                                           16مقدمه                                                                                                                  17ماهیت و مفهوم زمان                                                                                                 18تاریخچه مختصر از زمان                                                                                            20مفهوم مدیریت زمان                                                                                                 24مبانی نظری مدیریت زمان                                                                                           24مفهوم نوجوانی                                                                                                       40نوجوانی و رشد آن در مکتب اسلام                                                                                40نوجوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر                                                                          42نظریه‌های رشد نوجوانی                                                                                             44ویژگی‌های نوجوانی                                                                                                 60جوانی                                                                                                                 63جوانی و رشد آن در اسلام                                                                                          63جوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر                                                                             64شرایط زیستی ـ غریزی جوانی                                                                                     66شرایط ذهنی جوانی                                                                                                  67شرایط روانی جوانی                                                                                                 68شرایط عاطفی و اخلاقی جوانی                                                                                    69ویژگی‌های رشد جوانی                                                                                              72رشد اجتماعی و اخلاقی                                                                                             75ویژگی‌های تفکر دوره جوانی                                                                                       76مفهوم روانشناختی مدیریت زمان                                                                                    80اصول مدیریت زمان                                                                                                  84دیدگاه‌های مدیریت زمان                                                                                            85تکنیک‌های مدیریت زمان                                                                                            86قوانین مرتبط با مدیریت زمان                                                                                       91نسل‌های مدیریت زمان                                                                                               93عوامل اصلی در عدم استفاده بهینه از زمان                                                                         95عوامل اتلاف وقت                                                                                                    99مبانی نظری رسانه                                                                                                     105پیشینه تحقیق                                                                                                          114تحقیقات انجام شده در داخل کشور پیرامون مدیریت زمان                                                       115تحقیقات انجام شده در سایر کشورها پیرامون مدیریت زمان                                                     122جمع بندی ادبیات و پیشینه تحقیق                                                                                130فصل سوم: روش تحقیق                                                                                           137         مقدمه                                                                                                                  138روش تحقیق                                                                                                          139جامعه آماری                                                                                                          140نمونه و روش نمونه‌گیری                                                                                            140حجم نمونه                                                                                                             142ابزار اندازه‌گیری                                                                                                       142نمره‌گذاری پرسشنامه مدیریت زمان                                                                                 143روایی                                                                                                                  143پایایی                                                                                                                  144روش تجزیه و تحلیل داده‌ها                                                                                        144روش اجرا                                                                                                          145فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها                                                                              147مقدمه                                                                                                                  148ویژگی پاسخگویان نوجوانان و جوانان                                                                            150جنسیت                                                                                                               150سن                                                                                                                    151میزان تحصیلات                                                                                                        152طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                                                                                             153وضعیت تماشای تلویزیون                                                                                            154وضعیت زمان تماشای تلویزیون در شبانه‌روز                                                                       155وضعیت زمان تماشای تلویزیون در طول هفته                                                                      156بررسی چگونگی نقش صداوسیما در ترویج فرهنگ استفاده بهینه از زمان                                       158بررسی عملکرد صداوسیما در آموزش مدیریت زمان                                                              159بررسی مهمترین عامل اتلاف وقت در بین نوجوانان و جوانان                                                    160بررسی شاخص هدفگذاری در مدیریت زمان                                                                       161بررسی شاخص اولویت‌بندی در مدیریت زمان                                                                     162بررسی شاخص برنامه‌ریزی در مدیریت زمان                                                                       163بررسی نمره شاخص‌های مدیریت زمان                                                                             164بررسی رابطه بین میزان تماشای تلویزیون و مدیریت زمان                                                       165بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان                                  166بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان به تفکیک جنس                                       169بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب تحصیلات                                   171بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                   174فصل پنجم: بحث و بررسی نتایج                                                                                 176        مقدمه                                                                                                                  177خلاصه نتایج                                                                                                          178بحث و نتیجه‌گیری                                                                                                   187پیشنهادهای کاربردی صداوسیما                                                                                    190محدودیت‌های تحقیق                                                                                                192پیشنهادات                                                                                                             194منابع ومآخذ                                                                                                            195منابع فارسی                                                                                                          195منابع انگلیسی                                                                                                         203پیوست                                                                                                                  204فهرست جداول  جدول شماره 4-1 توزیع پاسخگویان برحسب جنس                                                                                              150جدول شماره 4-2 توزیع پاسخگویان برحسب سن                                                                   151جدول شماره 4-3 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات                                                    152جدول شماره 4-4 توزیع پاسخگویان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                                          153جدول شماره 4-5 توزیع پاسخگویان برحسب تماشای تلویزیون به صورت منظم                                 154جدول شماره 4-6 توزیع پاسخگویان برحسب زمان تماشای تلویزیون در شبانه‌روز                               155جدول شماره 4-7توزیع پاسخگویان برحسب میزان تماشای برنامه‌های تلویزیون در طول هفته                  156جدول شماره 4-8 توزیع پاسخگویان در مورد روش‌های ترویج فرهنگ استفاده بهینه از زمان                   158جدول شماره 4-9 توزیع پاسخگویان درخصوص عملکرد صداوسیما در آموزش نحوه مدیریت زمان          159جدول شماره 4-10 توزیع پاسخگویان درباره مهمترین عامل اتلاف وقت                                          160جدول شماره 4-11 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص هدفگذاری                                               161جدول شماره 4-12 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص اولویت‌بندی                                              162جدول شماره 4-13 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص برنامه‌ریزی                                               163جدول شماره 4-14 شاخص‌های مدیریت زمان به تفکیک تعداد سؤالات، دامنه نمرات و میانگین شاخص‌ها                    164جدول شماره 4-15 میانگین شاخص ها در پاسخگویان                                                              164جدول شماره 4-16 رابطه همبستگی بین میزان تماشای تلویزیون و مدیریت زمان                                165جدول شماره 4-17 میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب سن پاسخگویان                           166جدول شماره 4-18 نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس‌های                   168مدیریت زمان برحسب سن پاسخگویانجدول شماره 4-19 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان به تفکیک جنسیت           170جدول شماره 4-20 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان به تفکیک تحصیلات        171جدول شماره 4-21 نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس‌های مدیریت        173زمان برحسب تحصیلات پاسخگویانجدول شماره 4-22 میانگین خرده مقیاس‌های مدیریت زمان با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی پاسخگویان          174جدول شماره 4-23نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس‌های مدیریت          175زمان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی پاسخگویاننمودار 4-1 توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت                                                                    150نمودار 4-2 توزیع پاسخگویان برحسب سن                                                                           151نمودار 4-3 توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات                                                                   152نمودار 4-4 توزیع پاسخگویان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                                                  153نمودار 4-5 توزیع پاسخگویان برحسب تماشای تلویزیون به صورت منظم                                         154نمودار 4-6 توزیع پاسخگویان در خصوص زمان تماشای تلویزیون                                                 155نمودار 4-7 توزیع پاسخگویان در خصوص میزان تماشای برنامه‌های تلویزیون در طول هفته                     157نمودار 4-8 توزیع پاسخگویان در خصوص عملکرد صداوسیما در آموزش نحوه مدیریت زمان                 159نمودار 4-9 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص هدفگذاری                                                         161نمودار 4-10 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص اولویت‌بندی                                                     162نمودار 4-11 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص برنامه‌ریزی                                                       163نمودار 4-12 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان بر حسب سن                       166نمودار 4-13 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان به تفکیک جنسیت                   170 چکیدهاین تحقیق با هدف« بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه‌ای برای تقویت آن» به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، نوجوانان و جوانان مناطق 22 گانه شهر تهران می باشند، بدین منظور نمونه مورد مطالعه 856 نفر از نوجوانان و جوانان ( نوجوانان436 نفر و جوانان 420 نفر) و (427 نفر پسر و 429 نفر دختر)، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردید. پرسشنامه محقق ساخته توسط پرسشگران آموزش دیده برروی پاسخگویان اجرا شد. پس از گردآوری داده ها از آزمون‌های آماری T مستقل برای متغیر جنسیت و سن و آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای تعیین تفاوت بین متغیرهای سن، تحصیلات و طبقه‌ اقتصادی ـ اجتماعی با استفاده از نرم افزار   SPSS   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت   .نتایج نشان داد بیشتر جوانان از مهارت مدیریت زمان و تعداد کمی از نوجوانان از این مهارت بهره می‌گیرند. بین مهارت مدیریت زمان در شاخص هدفگذاری از نظر جنسیت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد ،ولی در شاخص‌های اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی بین جنسیت تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین سن و تحصیلات با مهارت مدیریت زمان تفاوت معنی‌داری وجود دارد ، بین مهارت مدیریت زمان با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.مقدمهمهمترین چیزدر زندگی انسان که از ارزش والایی برخوردار است،زمان (وقت)می باشد.در واقع وقت شیرازه حیات ما را تشکیل می دهد.ارزش وقت از آن جا دانسته می شود که خداوند در قرآن کریم سوره ای را به نام "والعصر"یعنی وقت یا زمان نازل کرده ودر جاهای دیگری از قرآن به برهه هایی از زمان اشاراتی داشته است ؛" والضحی والیل اذا سجی"   (قسم به روز روشن وبه شب ان دم که آرام گیرد)."والفجر والیال عشر" (به سپیده دم و شب های دهگانه سوگند). در احادیث نیز مواردی در این زمینه آمده است ، اینها بیانگر ارزش و اهمیت زمان می باشد. در طول تاریخ، زمان و ابعاد مختلف آن، مورد توجه انواع تمدن‌ها بوده و امروزه این توجه بیش از پیش اهمیت یافته است، به گونه‌ای که فناوری‌های نو، محیطی فراهم آورده‌اند که تقریباً در کوتا مدت می‌توان به اطلاعات بی‌شماری دسترسی پیدا کرده و کارها را بسیار سریع‌تر و آسان‌تر از پیش انجام داد. لذا تمایل به سرعت عمل در انجام کارها روز به روز بیشتر می‌شود. با چنین تمایلی این احساس در افراد بوجود می‌آیدکه از زمان عقب مانده و نمی‌توانند از آن به طور موثر بهره‌مند شوند. وقت (زمان)، سرمایه بشری است، زندگی تنها زمانی پربار می‌شود که براساس مفهوم صحیح زمان، بنا شده باشد.( این عقیده که افراد چگونه تصمیم می‌گیرند از وقتشان به نحو مطلوب استفاده کنند، هسته نظریه مدیریت زمان را تشکیل می‌دهد (سواری،1388)).ضرورت به کارگیری مدیریت زمان وتنظیم منطقی اوقات در اختیار افراد چه در بعد سازمانی و یا خصوصی، به درستی نشانگر این است که زمان منتظر کسی نمی ماند. مدیریت بر وقت ،مدیریت بر کار و مدیریت بر خود سه امر تجزیه ناپذیر هستند و می توان به جرات گفت که مدیریت زمان در واقع همان مدیریت بر خود است. اصولاً مدیریت زمان یک امر همگانی و عمومی است. آگاهی از مفهوم مدیریت زمان هم در زندگی فردی و هم در زندگی حرفه‌ای جوانان ونوجوانان مثمرثمر خواهد بود ، در واقع آنان را به نوعی خود مدیریتی سوق می‌دهد. با استناد به این دیدگاه هدف از مدیریت زمان،جلوگیری از اتلاف وقت و تنظیم زمان کاری است. مسلماً در این حکایت نباید شک کرد که جوانان و نوجوانان در مورد چگونگی مدیریت، با هم تفاوت دارند.نوجوانان به دلیل ورود به دوره بحرانی با تحولات گسترده فیزیولوژیکی،شناختی،هیجانی و اجتماعی روبرو می شوند واین تغییرات می تواند مشکلاتی را برای نوجوانان فراهم آورد،از این قبیل عوامل می توان به مواردی از قبیل حواسپرتی،دقت کم و غیره اشاره کرد که مدیریت کردن زمان در نوجوانان مهمتر می باشد. مدیریت زمان، فعالیتهای نوجوانان و جوانان را نیز می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. عموماً اگر ساعات مشخصی از روز را برای درس خواندن برنامه‌ریزی کنند خیلی زود به آن عادت خواهند کرد.یکی از مهمترین لایه‌های اجتماعی جامعه‌ ما و هر جامعه‌ای، قشر جوان و نوجوانان می‌باشند که سعی می‌شود مسائل مربوط به مهارت آن‌ها در مدیریت زمان مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق میزان مهارت نوجوانان و جوانان در مدیریت زمان با تأکید بر چگونگی پرداختن به فعالیتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. امید است نتایج این تحقیق به عنوان تلاشی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مربوط به نوجوانان و جوانان مؤثر واقع شود و به راه کارهای معینی در زمینه هدایت «وضع موجود» به «وضع مطلوب» منتهی گردد.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 219 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید