پایان نامه روانشناسی گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی: بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در دانشگاه شیراز

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه شیراز

دانشکده­ی علوم تربیتی و روان­شناسی

پایان نامه‌ کارشناسی ارشد رشته­ روانشناسی

گرایش علم اطلاعات و دانش ­شناسی

عنوان:

بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در دانشگاه شیراز

استاد راهنما:

دکتر عبدالرسول جوکار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:-1. مقدمه...................................................................................................................................................21-2. مسئله پژوهش ...................................................................................................................................31-3. اهمیت پژوهش...................................................................................................................................51-4. اهداف پژوهش...................................................................................................................................71-4-1. اهداف کلی پژوهش.....................................................................................................................71-4-2. اهداف فرعی پژوهش...................................................................................................................7 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش2-1. مقدمه..................................................................................................................................................92-2. مبانی نظری پژوهش.......................................................................................................................92-2-1. مدیریت دانش..............................................................................................................................92-2-1-1. زنجیره اطلاعات....................................................................................................................102-2-1-2. دسته بندی انواع دانش.......................................................................................................122-2-1-3. تعریف مدیریت دانش..................................................................................................132-2-1-4. تاریخچه مدیریت دانش..............................................................................................142-2-1-5. اهداف مدیریت دانش..................................................................................................152-2-1-6. نظریه­های مدیریت دانش...........................................................................................172-2-1-7. الگوهای مدیریت دانش..............................................................................................182-2-1-8. مراحل مدیریت دانش................................................................................................262-2-1-9. فرایندهای اصلی مدیریت دانش در کتابخانه­ها....................................................272-2-1-10. مؤلفه­های مدیریت دانش.......................................................................................302-2-1-11. موانع مدیریت دانش...............................................................................................332-2-2. کارآفرینی سازمانی.................................................................................................................352-2-2-1. مفهوم کارآفرینی.......................................................................................................362-2-2-2. تاریخچه کارآفرینی...........................................................................................................362-2-2-3. تاریخچه کارآفرینی در ایران..........................................................................................392-2-2-4. تعاریف کارآفرینی سازمانی............................................................................................392-2-2-5. ضرورت و اهمیت کارآفرینی در سازمان.....................................................................402-2-2-6. نظریه­های کارآفرینی.......................................................................................................412-2-2-7. ابعاد کارآفرینی سازمانی.................................................................................................422-2-2-8. ویژگی­های کارآفرین.......................................................................................................442-2-2-9. موانع و محدودیت­های کارآفرینی سازمانی................................................................452-3. پیشینه پژوهش..........................................................................................................................462-3-1. مقدمه......................................................................................................................................462-3-2. پژوهش­های انجام شده در ایران........................................................................................462-3-2-1. مدیریت دانش...................................................................................................................462-3-2-2. کارآفرینی سازمانی..........................................................................................................522-3-3. پژوهش­های انجام شده در خارج از ایران........................................................................542-3-3-1. مدیریت دانش..................................................................................................................542-3-3-2. کارآفرینی سازمانی.........................................................................................................592-3-4. جمع­بندی...........................................................................................................................602-4. پرسش­های پژوهش...............................................................................................................602-4-1. پرسش­ اصلی......................................................................................................................602-4-2. پرسش­های فرعی..............................................................................................................612-5. تعاریف مفهومی مفاهیم و متغیرها.....................................................................................622-6. تعاریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها.....................................................................................64 فصل سوم: روش شناسی پژوهش3-1. مقدمه....................................................................................................................................693-2. روش پژوهش.......................................................................................................................693-3. جامعه آماری و مشارکت کنندگان پژوهش..................................................................693-4. ابزار پژوهش........................................................................................................................713-4-1. پرسشنامه مدیریت دانش...........................................................................................723-4-1-1. روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت دانش...........................................................723-4-2. پرسشنامه کارآفرینی سازمانی...................................................................................743-4-2-1. روایی و پایایی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی..................................................743-5. نحوه اجرای پرسشنامه و جمع­آوری داده ..................................................................763-6. روش­ تجزیه و تحلیل داده­ها..........................................................................................76 فصل چهارم: یافته­های پژوهش4-1. مقدمه................................................................................................................................784-2.یافته­های توصیفی............................................................................................................784-3. بررسی رابطه بین متغیرهای مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانیبین متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه­های دانشگاه شیراز...................................804-4. بررسی رابطه بین مؤلفه­های مدیریت دانش و ابعاد کارآفرینی سازمانیبین متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه­های دانشگاه شیراز..................................804-4-1. بررسی رابطه بین مؤلفه "افراد" در مدیریت دانش با ابعاد هفت­گانهکارآفرینی سازمانی (سخت­کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت،خطر­پذیری،نظارت درونی، خلاقیت، انعطاف­پذیری، روایی کلامی،تحمل ابهام)....................................834-4-2. بررسی رابطه بین مؤلفه "فرهنگ" در مدیریت دانش با ابعاد هفت­گانهکارآفرینی سازمانی ( سخت­کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطر­پذیری،نظارت درونی، روایی کلامی، خلاقیت، انعطاف­پذیری، تحمل ابهام)...................................844-4-3. بررسی رابطه بین مؤلفه "فرایند" در مدیریت دانش با ابعاد هفت­گانهکارآفرینی سازمانی (سخت­کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطر­پذیری،نظارت درونی،خلاقیت، انعطاف­پذیری،روایی کلامی،تحمل ابهام)......................................864-4-4. بررسی رابطه بین مؤلفه "فن­آوری" در مدیریت دانش با ابعاد هفت­گانهکارآفرینی سازمانی (سخت­کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت، خطر­پذیری،نظارت درونی، خلاقیت، انعطاف­پذیری،روایی کلامی،تحمل ابهام).....................................884-5. بررسی معنی­داری تفاوت بین مهارت مدیریت دانش مردان وزنان.........................894-6. بررسی معنی­داری تفاوت بین مهارت کارآفرینی سازمانیمردان وزنان...................................................................................................................................904-7. بررسی معنی­داری تفاوت مهارت مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعاتبا سوابق خدمت متفاوت...........................................................................................................904-8. بررسی معنی­داری تفاوت مهارت کارآفرینی سازمانی متخصصانعلم اطلاعات با سوابق خدمت متفاوت...................................................................................914-9. بررسی معنی­داری تفاوت مهارت مدیریت دانش متخصصانعلم اطلاعات با میزان تحصیلات متفاوت..............................................................................924-10. بررسی معنی­داری تفاوت مهارت کارآفرینی سازمانی متخصصانعلم اطلاعات با میزان تحصیلات متفاوت.............................................................................93 فصل پنجم: بحث، نتایج، نتیجه­گیری و پیشنهادها5-1. مقدمه................................................................................................................................975-2.سؤال اول پژوهش............................................................................................................975-3. سؤال دوم پژوهش..........................................................................................................995-4. سؤال سوم پژوهش.......................................................................................................1015-5. سؤال چهارم پژوهش...................................................................................................1035-6. سؤال پنجم پژوهش.....................................................................................................1055-7. سؤال ششم پژوهش....................................................................................................1075-8. سؤال هفتم پژوهش....................................................................................................1085-9. سؤال هشتم پژوهش...................................................................................................1095-10. سؤال نهم پژوهش.....................................................................................................1105-11. سؤال دهم پژوهش...................................................................................................1115-12. سؤال یازدهم پژوهش.................................................................................................1125-13.نتایج پژوهش.................................................................................................................1135-14. نتیجه گیری.................................................................................................................1145-15. پیشنهادهای پژوهش.................................................................................................1155-15-1. پیشنهادهای عملی................................................................................................1155-15-2. پیشنهادهای نظری...............................................................................................1155-16. محدودیت­های پژوهش.............................................................................................1165-17. منابع پژوهش..............................................................................................................1175-17-1. منابع فارسی..........................................................................................................1175-17-2. منابع انگلیسی.......................................................................................................123پیوست
  1. پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن (1380)..........................................................129
  2. پرسشنامه مدیریت دانش نیر (1390)........................................................................133
فهرست جدول­هاجدول 2-1- مؤلفه­های مدیریت دانش..................................................................................30جدول3-1- توزیع آزمودنی­ها بر حسب جنسیت................................................................70جدول3-2- توزیع آزمودنی­ها بر حسب سابقه خدمت.......................................................70جدول3-3-توزیع آزمودنی­ها بر حسب میزان تحصیلات..................................................71جدول 3- 4- میزان ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه­های مدیریت دانش............................73جدول 3-5- میزان ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه­های مدیریت دانش.............................73جدول 3- 6- میزان ضریب آلفای کرونباخ ابعاد کارآفرینی سازمانی.............................74جدول 3- 7- میزان ضریب آلفای کرونباخ ابعاد کارآفرینی سازمانی............................75جدول 4-1- آماره­های توصیفی مربوط به متغیرها...........................................................79جدول 4-2- نتایج محاسبه رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی..............80جدول 4-3- ماتریس همبستگی بین متغیرها...................................................................81جدول 4-4- رابطه بین مؤلفه "افراد" در مدیریت دانشبا کارآفرینی سازمانی...............................................................................................................8جدول 4- 5- نتایج آزمون همبستگی بین متغیر افراد در مدیریت دانشبا ابعاد هفت­گانه کارآفرینی سازمانی...................................................................................83جدول 4- 6- رابطه مؤلفه "فرهنگ " در مدیریت دانشبا کارآفرینی سازمانی.........................................................................................................84جدول 4- 7- نتایج آزمون همبستگی بین متغیر فرهنگ در مدیریت دانشبا ابعاد هفت­گانه کارآفرینی سازمانی.............................................................................85جدول 4- 8- رابطه مؤلفه " فرایند " در مدیریت دانشبا کارآفرینی سازمانی........................................................................................................86جدول 4- 9- نتایج آزمون همبستگی بین متغیر فرایند در مدیریت دانشبا ابعاد هفت­گانه کارآفرینی سازمانی............................................................................87جدول 4- 10- رابطه مؤلفه " فن­آوری " در مدیریت دانشبا کارآفرینی سازمانی......................................................................................................88جدول 4- 11- نتایج آزمون همبستگی بین متغیر فراینددر مدیریت دانشبا ابعاد هفت­گانه کارآفرینی سازمانی..........................................................................88جدول 4- 12- مقایسه میانگین مدیریت دانش با توجه به جنسیت..................89جدول 4- 13- مقایسه میانگین کارآفرینی سازمانی با توجه به جنسیت.........90جدول 4- 14- مقایسه میانگین مدیریت دانش در بین متخصصانعلم اطلاعات بر حسب سابقه خدمت........................................................................91جدول 4- 15- نتیجه تحلیل واریانس یک طرفه مقایسه تفاوتمدیریت دانش بر حسب سابقه خدمت....................................................................91جدول 4- 16- مقایسه میانگین کارآفرینی سازمانیدر بین متخصصانعلم اطلاعات بر حسب سابقه خدمت........................................................................92جدول 4- 17- نتیجه تحلیل واریانس یک طرفه برای کارآفرینی سازمانیبر حسب سابقه خدمت ...............................................................................................92جدول 4- 18- مقایسه میانگین مدیریت دانش در بین متخصصانعلم اطلاعات بر حسب میزان تحصیلات..................................................................93جدول 4- 19- نتیجه تحلیل واریانس یک طرفه برای مدیریت دانشبر حسب میزان تحصیلات..........................................................................................93جدول 4- 20- مقایسه میانگین کارآفرینی سازمانی در بین متخصصانعلم اطلاعات بر حسب میزان تحصیلات.................................................................94جدول 4- 21- نتیجه تحلیل واریانس یک طرفه برای کارآفرینی سازمانیبر حسب میزان تحصیلات..........................................................................................94جدول 4-22- نتیجه آزمون تعقیبی توکی.............................................................95 فهرست شکل­هاشکل2-1- الگوی حلزونی مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی.................................................21شکل2-2- الگوی پایه های ساختمان مدیریت دانش..........................................................2چکیدههدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 1392 می­باشد.جامعه­ی پژوهش: جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل، کلیه کارمندان زن و مرد شاغل در کتابخانه­های دانشگاه شیراز بدون در نظر گرفتن مدرک و رشته تحصیلی بود، که تمامی این افراد (87 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند.ابزار و روش: ابزار پژوهش مورد استفاده شامل پرسشنامه مدیریت دانش نیر (1390) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن (1381) می­باشد. ضرایب پایایی آلفای کرونباخ که برای محاسبه همسانی درونی پرسشنامه­های مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی استفاده گردید، به ترتیب برابر با 89/0 و 92/0 به دست آمد. داده­ها با استفاده از روش­های آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی و تحلیل واریانس یک­طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته­های پژوهش: یافته­های پژوهش نشان داد به هر میزان که، سطح مهارت کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه­های دانشگاه شیراز بالاتر باشد، سطح مهارت مدیریت دانش نیز بیش­تر می­باشد. نتایج هم­چنین بیانگر آن بود که، بین مؤلفه "افراد" ، "فرایند" و "فرهنگ" در مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات با نمره کارآفرینی سازمانی آنان، رابطه معنی­داری وجود دارد، اما بین مؤلفه "فن­آوری" در مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات با متغیر کارآفرینی سازمانی رابطه معنی­داری وجود ندارد. هم­چنین، بین بعد "سخت­کوشی، مسئولیت پذیری و موفقیت" در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات با نمره مدیریت دانش آنان، رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. بین ابعادریسک­پذیری، کنترل درونی، خلاقیت، انعطاف­پذیری، تحمل ابهام و روایی کلامی با مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات، رابطه معنی­داری وجود ندارد.نتیجه­گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر می­توان چنین نتیجه­گیری نمود که، متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه­های دانشگاه شیراز، مدیریت دانش را به عنوان یک راهبرد آگاهانه در شناسایی دانش، ارزیابی، سازماندهی و ذخیره­سازی آن به منظور بالا بردن افکار عموم و افزایش نوآوری و کارآفرینی در کتابخانه­ها به­کار می­گیرند. 1-1.­ مقدمهدر گذشته نه چندان دور، قدرت و مزیت رقابتی یک سازمان یا یک جامعه انسانی، دسترسی بیش­تر به منابع مادی محسوب می­شد. اما اکنون شرایط به کلی متحول شده و در حال حاضر اصلی­ترین مزیت رقابتی برای سازمان­ها، توان آن­ها در مدیریت دانش محسوب می­شود. عمده­ترین سرمایه­های سازمان­های تولیدی و خدماتی عصر حاضر، دانش است که به آن دسترسی دارند (خوانساری، 1384) .مدیریت دانش سبب دست­یابی به تجارب، دانش و مهارت­هایی می­شود که در مجموع توانایی­های جدید، قدرت اجرای عملیات بیش­تر، تشویق خلاقیت و نوآوری، شیوه به کار بردن بهتر دانش موجود سازمان و استفاده بهتر از دانش در فرآیند تجارت روز به روز را در سازمان ایجاد می­کند (هاسکل[1]، 2010) .از عمده­ترین جریان­های حاکم بر حیات بشری در آغاز هزاره سوم میلادی فرآیند کارآفرینی و خلاقیت است که اساس و بستر­ساز تغییر و تحول و دگرگونی است. کارآفرینان موجب می­شوند تا سازمانی از سازمان­های دیگر پیشی بگیرد و کشوری نسبت به کشورهای دیگر به نحو چشمگیر پیشرفت نماید و مسلماً با توجه به پیچیده شدن سازمان­ها، رشد فن­آوری، نو و بدیع بودن علم سازمان­ها، مدیران به طور روز افزون تلاش می­کنند، دریابند چگونه سازمان­های خود را کارآفرین و خلاق سازند تا باعث رشد و موفقیت سازمان­هایشان شوند، زیرا اگر اندیشه نو وارد سازمان شود رو به زوال می­روند. در واقع برای سازمان­های امروز خلاقیت و کارآفرینی هر کدام به مثابه پله­های نردبان ترقی هستند که باید با آگاهی کامل و موفقیت طی شوند (فرهنگی و صفرزاده، 1386) .امروزه، بسیاری از شرکت­ها به لزوم کارآفرینی شرکتی پی برده­اند. در واقع این­گونه تغییر گرایش در راهبرد، در پاسخ به سه نیازی است که بر شرکت­ها تحمیل گردیده است: افزایش سریع رقبای جدید، ایجاد حس بی­اعتمادی نسبت به شیوه­های مدیریت سنتی در شرکت­ها و خروج بهترین نیروهای کار از شرکت­ها و اقدام آن­ها به کارآفرینی مستقل. از سوی دیگر، شکل­گیری بازارهای سرمایه به صورت یک صنعت نوین و تمایل آن به سرمایه­گذاری مخاطره­آمیز سبب شده تا کارآفرینان با سهولت بیشتری نسبت به گذشته برای تحقق فکرها و اجرای پروژه­هایشان به منابع مالی دست پیدا کنند (فرای[2]،1993) .مدیریت دانش، یکی از عوامل مؤثر بر کارآفرینی کارکنان است. مدیریت دانش ابزاری مهم برای سازمان­ها جهت مدیریت بهتر اطلاعات و مهم­تر از آن، دانش است. برخلاف دیگر روش­ها، مدیریت دانش همیشه به­راحتی تعریف نمی­شود، زیرا دربردارنده دامنه­ای از مفاهیم، رفتارهای مدیریتی، فن­آوری­ها و فعالیت­هاست که همه آن­ها زیر چتر مدیریت دانش قرار می­گیرند (گوپتا[3]، 2008) . هم­چنین مبنای ثروت­آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است؛ به­گونه­ای که کارآفرینان از دانش و اطلاعات ثروت می­آفرینند (خوانساری، 1384) .در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت مدیریت دانش و کارآفرینی در سازمان­ها و لزوم ایجاد و پرورش کارآفرینی در کلیه سازمان­ها و نهادها به بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی در میان متخصصان علم اطلاعات، پرداخته شده است. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 148 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید