پایان نامه روانشناسی گرایش عمومی: بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر براساس مستندات موجود

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده پردیس نیمه حضوری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش عمومی

عنوان:

بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر براساس مستندات موجود

استاد راهنما:

دکتر صغری ابراهیمی قوام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:مقدمه........................................................................................................................... 1بیان مسئله ..................................................................................................................... 2اهمیت و ضرورت پژوهش ............................................................................................. 4اهداف پژوهش ............................................................................................................. 5سؤال های پژوهش ........................................................................................................ 5تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها................................................................................... 6فصل دوم: موضع گیری های نظری و یافته های پژوهشی در ارتباط با موضوع پژوهشبزهکاری ..................................................................................................................... 8مفهوم بزهکاری ............................................................................................................ 9انواع بزهکاری .............................................................................................................. 10بزهکاری اتفاقی و حرفه ای ............................................................................................ 11بزهکاری فردی و بزهکاری گروهی ................................................................................ 12بزهکاری بزرگسالان و اطفال.......................................................................................... 13بزهکاری مردان و بزهکاری زنان...................................................................................... 14طبقه بندی بزهکاران....................................................................................................... 15طبقه بندی لمبروزو......................................................................................................... 16طبقه بندی زیلینگ......................................................................................................... 16طبقه بندی زابو............................................................................................................... 17طبقه بندی پیناتل............................................................................................................ 17نظریه های بزهکاری ...................................................................................................... 19تبیین های زیست شناختی................................................................................................ 19سیماشناسی .................................................................................................................. 19جمجمه شناسی ............................................................................................................. 20دیدگاه اثبات گرایی....................................................................................................... 20نظریه های تیپ بدنی ..................................................................................................... 21تبیین های روان شناختی ................................................................................................. 24نظریه یادگیری اجتماعی ................................................................................................ 24نظریه کنترل اجتماعی .................................................................................................... 26نظریه فشار.................................................................................................................... 27نظریه خنثی سازی ......................................................................................................... 29نظریه برچسب زنی ........................................................................................................ 30نظریه های بزهکاری با محوریت طبقه پایین اجتماعی.......................................................... 31نظریه رادیکال بزهکاری ................................................................................................ 31نظریه های تلفیقی بزهکاری............................................................................................. 32نظریه سطوح مجزای بزهکاری مک گوایر........................................................................ 33جرم............................................................................................................................. 34انواع جرائم .................................................................................................................. 35قتل .............................................................................................................................. 36قتل های سریالی ........................................................................................................... 40تعریف لغوی................................................................................................................. 40تعریف اصطلاحی ......................................................................................................... 40ارکان قتل سریالی ......................................................................................................... 42انواع قتل های سریالی .................................................................................................... 44ویژگی های قاتلان سریالی.............................................................................................. 46گونه شناسی قتل های سریالی ......................................................................................... 50انگیزه شناسی قتل های سریالی ....................................................................................... 53ابزار و شیوه ارتکاب قتل در قاتلان سریالی ....................................................................... 59مدلهای ارائه شده در تحلیل قاتلان سریالی ........................................................................ 61مدل کنترل آسیب هیکی ................................................................................................ 61مدل انگیزش رسلر.......................................................................................................... 62مدل تلفیقی آریگو و پورسل ........................................................................................... 63فصل سوم: فرایند پژوهشروش پژوهش ............................................................................................................... 65جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری ........................................................................ 65ابزار گردآوری داده ها .................................................................................................. 65شیوه گردآوری داده ها .................................................................................................. 66روش تجزیه و تحلیل داده ها .......................................................................................... 66 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهشمقدمه..........................................................................................................................................67بررسی جمعیت شناختی ارتکاب کنندگان ........................................................................ 67جدول 1-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر جنسیت..........................................................67جدول 2-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر دامنه سن .............................................. 68جدول 3-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر وضعیت تأهل..................................................68جدول 4-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر وضعیت شغلی........................................ 69جدول 5-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر وضعیت تحصیلی.................................... 70جدول 6-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر دارا بودن و عدم سوء سابقه کیفری ......... 70جدول 7-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان که از نظر سابقه بیماری جسمانی - روانی .......... 71جدول 8-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر سوء سابقه مصرف مواد مخدر و روان گردان ............ 72جدول 9-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر نوع قتل انجام شده .........................................72جدول 10-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر انگیزه قتل ........................................... 73جدول 11-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر شیوه و ابزار قتل ................................... 74جدول 12-4 توزیع ارتکاب کنندگان از نظر محل ارتکاب قتل ........................................... 74جدول 13-4 توزیع فراوانی زمان وقوع قتل توسط ارتکاب کنندگان .................................... 75جدول 14-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر نحوه دستگیری .................................. 76جدول 15-4 اطلاعات دموگرافیک ارتکاب کنندگان......................................................... 77بررسی جمعیت شناختی قربانیان....................................................................................................78جدول 16-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر جنسیت ...........................................................................78جدول 17-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر دامنه سنی ......................................................... 78جدول 18-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت تأهل.................................................... 79جدول 19-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت شغلی.................................................... 80جدول 20-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت تحصیلی................................................ 80جدول 21-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر سوء سابقه کیفری ............................................. 81جدول 22-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر نحوه ارتباط یا نسبت به قاتل ............................... 82جدول 23-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر محل ارتکاب قتل ............................................. 83فصل پنجم : بحث و نتیجه گیریمقدمه .......................................................................................................................... 84پاسخ به سؤال های پژوهش ............................................................................................ 85محدودیت ها ................................................................................................................ 96پیشنهادها...................................................................................................................... 96منابع فارسی................................................................................................................... 97منابع لاتین..................................................................................................................... 99پیوست ها....................................................................................................................................102 چکیده :پژوهش حاضر به بررسی شیوه ارتکاب قتل،نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه اههاخیر بر اساس مستندات موجود می پردازد.در این راستا روش مورد استفاده محقق در این پژوهش،روش کیفی با استفاده از روش بررسی موردی می باشد.جامعه آماری شامل تمامی مستندات،شواهدو پرونده های قضایی قاتلان سریالی ایران مشتمل بر 12 پرونده و نمونه آماری مشتمل بر 10پرونده قضایی در دسترس دستگاه های کشور می باشد.به منظور گردآوری و تجزیه تحلیل داده هااز دو چک لیست کدگذاری اطلاعات فردی- خانوادگی قاتلان سریالی و قربانیان آنها که ابزاریمححق ساخته می باشد ،استفاده شده است.و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که توجه به ویژگی های فردی – خانوادگی و طبقهاجتماعی – اقتصادی ،کودکی آشفته ،جامعه گریزی،جونامناسب حاکم بر روابط والدین وسبک فرزند پروری و....می تواند از جمله عوامل در شکل گیری شخصیت های خطرناک باشد.مقدمهبنیان گذاران مکتب تحققی جرم را یک بیماری اجتماعی دانسته و معتقدند همان گونه که بدن انسان در مقابل حمله ی احتمالی میکروب های بیماری زا آماده مقابله است، اجتماع نیز باید قبل از وقوع جرم از خود دفاع نموده و واکنش نشان دهد، بدین ترتیب در مورد کسانی که خطرناک بوده و در مظان ارتکاب جرم در آینده باشند باید اقداماتی تامینی اندیشه شود(بابائی، 1388).بسیاری از جرم شناسان و روان شناسان معتقدند:جرم ناشی از عدم تعادل روانی اشخاص و به معنای عام کلمه می باشد که شامل انواع اختلالات روانی، آسیب های مغزی، مشکلات روحی و شخصیتی افراد می باشد(نجفی توانا،1389).جرم شناسان انواع جرم را به 4 طبقه گروه بندی کرده اند:جرم های جانی، جرم های مالی، جرم های بدون قربانی و جرم های دولت مردان و قدرتمندان. (ستوده، 1387).جرائم خشونت آمیز از نوع جرائم شدید است که مردم بیشترین ترس را از آن ها دارند، بر اساس گزارش های سازمان جمع آوری داده های رسمی جنایی، آدم کشی یا قتل، تجاوز به عنف، سرقت ، کودک آزاری به دلیل فراوانی آن ها و آسیب های جسمی و روحی که به اشخاص دیگر وارد می کنند به عنوان جرائم خشونت آمیز شناخته شده اند(ریو[1]، 2000).یکی از انواع جرائم خشونت آمیز قتل است که در آن آسیب رساندن و صدمه وارد کردن با هدف نابودی جسمانی و تباه ساختن و از بین بردن فرد یا افرادی خاص انجام می شود. اگر چه قتل ارزشمندترین حقوق انسان ها یعنی حق حیات و زندگی کردن را از انسان سلب می کند، اما جامعه شناسی انحرافات آن را به عنوان یک واقعیت اجتماعی در نظر گرفته و به دنبال دستیابی به علل اجتماعی آن است (احمدی، 1388).یکی از انواع قتل، قتل سریالی است، قتل های چندگانه بی شک یکی از وحشتناک ترین و خیره کننده ترین پدیده های جنایات امروزی است. همچنین یکی از زمینه های جنجال برانگیز تحقیقی در رشته های جرم شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی می باشد(هیکی[2]، 2006).در قتل سریالی ، قاتل سریالی اقدام به شناسایی و انتخاب قربانیان خود می کند و نسبت به کشتن افراد بی گناه بی تفاوت شده و حتی از این امر لذت می برد(عبدی، 1367).هدف این مطالعه بررسی شیوه ی ارتکاب قتل، نوع قتل و انگیزه ی قاتلان سریالی برای رسیدن به این مسأله که چه دلایلی باعث می شود انسان های عادی به جنایتکارانی این چنین تبدیل شوند؟ ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 122 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید