پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره: تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان اقلید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی – گروه مشاوره

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش مشاوره

عنوان:

تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان اقلید

استاد راهنما:

دکتر کیومرث فرح بخش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:مقدمه...................................................................................................................................................................... 2بیان مسئله.............................................................................................................................................................. 5اهمیت و ضرورت انجام تحقیق................................................................................................................................ 14اهداف تحقیق........................................................................................................................................................... 14فرضیه تحقیق.......................................................................................................................................................... 15تعاریف متغیرها و اصطلاحات.................................................................................................................................. 15فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهشمقدمه...................................................................................................................................................................... 18پیشینه نظری.......................................................................................................................................................... 18نظریه ی تعیین گری شخصی................................................................................................................................. 18نظریه ی ارزیابی شناختی ...................................................................................................................................... 22نظریه ی یکپارچگی ارگانیسمی ............................................................................................................................ 25نظریه ی جهت گیری علی...................................................................................................................................... 26نظریه ی نیازهای بنیادی........................................................................................................................................ 27دیالکتیک ارگانیسمی.............................................................................................................................................. 28نیازهای روانشناختی و انگیزش درونی.................................................................................................................... 30درونی سازی انگیزش بیرونی: نیازها و خود تنظیمی یکپارچه............................................................................... 32بافت های اجتماعی................................................................................................................................................. 36زمانی که نیازها ارضا نمی شوند.............................................................................................................................. 39سبک های انگیزشی معلم....................................................................................................................................... 41ارتباط SDT با سایر نظریه ها............................................................................................................................... 43نظریه ی یادگیری اجتماعی.................................................................................................................................... 43نظریه روانی............................................................................................................................................................. 46ترک تحصیل و عوامل مربوط به آن........................................................................................................................ 49عوامل موثر بر افت تحصیلی.................................................................................................................................... 49عوامل فردی............................................................................................................................................................. 49عوامل مربوط به خانواده.......................................................................................................................................... 51عوامل مربوط به همسالان....................................................................................................................................... 54عوامل مربوط به مدرسه.......................................................................................................................................... 55عوامل مربوط به کار................................................................................................................................................ 58عوامل مربوط به جامعه........................................................................................................................................... 59مداخلات خود تعیین گری: پایه ریزی برای اتمام مدرسه....................................................................................... 59مداخلات خود تعیین گری...................................................................................................................................... 63دستورالعمل حامی خود تعیین گری....................................................................................................................... 65به کارگیری مهارت های خود مختاری برای اهداف دانش آموزان........................................................................... 68نمونه هایی از رفتارهای حامی استقلال معلم در کلاس های آموزشی.................................................................... 68پیشینه پژوهشی...................................................................................................................................................... 71تحقیقات انجام شده در داخل کشور........................................................................................................................ 71تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.................................................................................................................... 72 فصل سوم: روش اجرای پژوهشطرح پژوهش............................................................................................................................................................ 81جامعه آماری............................................................................................................................................................ 81نمونه و روش نمونه گیری....................................................................................................................................... 81ابزار گردآوری اطلاعات............................................................................................................................................ 81روش اجرا................................................................................................................................................................. 84روش تحلیل داده ها................................................................................................................................................ 84فصل چهارم: تحلیل داده هاالف: یافته های توصیفی.......................................................................................................................................... 86یافته های استنباطی............................................................................................................................................... 96خلاصه مدل............................................................................................................................................................. 97فصل پنجم: بحث و نتیجه گیریخلاصه تحقیق......................................................................................................................................................... 105بحث و نتیجه گیری................................................................................................................................................ 106محدودیت ها........................................................................................................................................................... 110پیشنهادات............................................................................................................................................................... 112منابع فارسی............................................................................................................................................................ 113منابع انگلیسی......................................................................................................................................................... 114پیوست ها................................................................................................................................................................ 135الف) پرسشنامه ها................................................................................................................................................... 136ب) شاخص های برازش مدل پیشنهادی با استفاده از نرم افزار AMOS............................................................. 145ج) شاخص های برازش مدل با استفاده از نرم افزار LISREL............................................................................. 147فهرست جداولجدول 4-1: فراوانی و درصد نمرات ادراک حمایت معلم از خود پیروی.......................................... 86جدول 4-2: فراوانی و درصد نمرات ارزش ادراک شده تحصیل.......................................................... 88جدول 4-3: فراوانی و درصد نمرات شایستگی ادراک شده.................................................................. 89جدول 4-4: فراوانی و درصد نمرات تصمیم به ادامه تحصیل.............................................................. 91جدول 4-5: فراوانی و درصد نمرات انگیزش تعیین شده..................................................................... 92جدول 4-6: فراوانی و درصد نمرات عملکرد تحصیلی............................................................................ 94جدول 4-7: نمرات همبستگی متغیرها...................................................................................................... 95جدول4-8:تحلیل واریانس و مشخصه­های آماری­رگرسیون ارزش ادراک شده تحصیل................. 97و ادراک حمایت معلم از خود پیرویجدول 4-9: ضرایب بتا و سطح معناداری ارزش ادراک شده تحصیل و ادراک حمایت ............ 97معلم از خود پیرویجدول 4-10: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون انگیزش خود تعیین شده، ...... 98ارزش ادراک شده و شایستگی ادراک شده.جدول 4-11: ضرایب بتا و سطح معناداری انگیزش خود تعیین شده، ارزش ادراک شده ........ 98و شایستگی ادراک شده.جدول 4-12: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون انگیزش خود تعیین شده، ...... 99عملکرد تحصیلی مورد انتظار و شایستگی ادراک شده.جدول 4-13: ضرایب بتا و سطح معناداری انگیزش خود تعیین شده، عملکرد تحصیلی............ 99مورد انتظار و شایستگی ادراک شده. جدول 4-14 تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون ادراک حمایت معلم.................... 100از خود پیرویجدول 4-15: ضرایب بتا و سطح معناداری ادراک حمایت معلم از خود پیروی............................. 100جدول 4-16: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون ادراک حمایت معلم از ............. 101خود پیروی در ارتباط با انگیزش خود تعیین شده101جدول 4-17: ضرایب بتا و سطح معناداری ادراک حمایت معلم از خود پیروی در ارتباط......... 101با انگیزش خود تعیین شدهجدول 4-18: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون انگیزش خود تعیین شده،........ 102عملکرد تحصیلی و شایستگی ادراک شده.جدول 4-19: ضرایب بتا و سطح معناداری انگیزش خود تعیین شده، عملکرد تحصیلی............ 102و شایستگی ادراک شده فهرست نمودارهانمودار 4-1: نمرات ادراک حمایت معلم از خود پیروی.......................................................................................... 87نمودار 4-2: نمرات ارزش ادراک شده تحصیلی...................................................................................................... 88نمودار 4-3: نمرات شایستگی ادراک شده.............................................................................................................. 90نمودار 4-4: نمرات تصمیم به ادامه تحصیل........................................................................................................... 91نمودار 4-5: نمرات انگیزش خود تعیین شده......................................................................................................... 93نمودار 4-6: نمرات عملکرد تحصیلی...................................................................................................................... 94فهرست شکل هاشکل 1-1:مدل پیشنهادی از روابط میان ادراک حمایت معلم از خود پیروی، انگیزش خود تعیین شده، شایستگیادراک شده، عملکرد تحصیلی، ارزش ادراک شده تحصیل و تصمیم به ادامه تحصیل........................................... 11شکل 1-2: مدل پیشنهادی از روابط میان ادراک حمایت معلم از خود پیروی، انگیزش خود تعیین شده، شایستگیادراک شده، عملکرد تحصیلی و تصمیم به ادامه تحصیل...................................................................................... 13شکل 2-1: پیوستار تعیین گری شخصی............................................................................................................... 34شکل 2-2: پیامدهای سطوح ادراک از چالش و مهارت ( از سانتراک، 2001)..................................................... 47شکل 4-1: مدل اصلاح شده................................................................................................................................... 103چکیدههدف از پژوهش حاضر تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی برای تصمیم دانش آموزان به ترک یا ادامه تحصیل از دبیرستان بر مبنای نظریه تعیین گری شخصی بر روی دانش آموزان روستایی پسر اول دبیرستان شهرستان اقلید می باشد. در پژوهش حاضر، نمونه ای 192 نفری از دانش آموزان پسر اول دبیرستان مورد بررسی قرار گرفتند. این پژوهش متغیرهای انگیزشی که بیانگر قصد دانش آموزان به ادامه تحصیل یا ترک تحصیل بود را مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و برای سنجش متغیرها از شش سازه مکنون – ادراک حمایت معلم از خود پیروی، ارزش ادراک شده تحصیل، انگیزش خود تعیین شده، شایستگی ادراک شده، عملکرد تحصیلی و تصمیم به ادامه تحصیل استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل و همچنین از روش رگرسیون چند متغیری برای تحلیل مسیر داده ها استفاده شد.تحلیل مسیر اطلاعات پرسشنامه ای نشان داد که حمایت از خود مختاری توسط معلم و ارزش ادراک شده تحصیل در کلاس درس به طور غیر مستقیم از طریق ارتباط با عملکرد تحصیلی و شایستگی ادراک شده باعث تمایل آنان به ادامه تحصیل می شود.مقدمهدر طول دهه‌ی گذشته مطالعه‌‌ی فرایندها و پویایی‌های انگیزشی توجه تجربی فزاینده‌ای را در حوزه‌ی روانشناسی به خود جلب کرده است.این درحالی است بررسی‌های مختلف نشان داده‌اند که علاقه‌ی طبیعی کودکان به یادگیری و پرداختن به آن در طول سال‌های مدرسه کاهش پیدا می‌کند که اغلب نیز تاثیر منفی بر پیشرفت تحصیلی آنها می‌گذارد. برخی از پژوهشگران مدعی هستند که این وضع حداقل تا حدودی به علت روش معلمان و رویکرد مدرسه به فرایند یادگیری است(مورفی[1] و الکساندر[2]، 2000؛ پینتریچ[3]، 2000). نظریه‌ی تعیین‌گری شخصی (SDT)[4]‌،(دسی و رایان، 1985؛ رایان و دسی، b2000) یکی از نظریه‌هایی است که می‌تواند به ما در روشن ساختن این موضوع که چگونه محیط مدرسه و سبک انگیزشی معلمان، نمره و انگیزش کودکان و نوجوانان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، کمک کند.SDT فرض می‌کند که همه‌ی انسانها به دنبال برآورده ساختن سه نیاز بنیادی خود هستند که اساس ماهیت و کیفیت درگیر شدن[5] را در هر حیطه تشکیل می‌دهند (دسی و رایان، 1985). این نیازها عبارتند از : نیاز به خود پیروی[6] که تمایل افراد به درگیر شدن در فعالیت‌ها به انتخاب خود و منشاء رفتار خود بودن را نشان می‌دهد (دوچارمز[7]، 1968؛ دسی و رایان، 1985).نیاز به وابستگی[8] که شامل احساس پیوند با دیگران، یا احساس تعلق داشتن به محیط اجتماعی است (بامیستر[9] و لییری[10]، 1995؛ دسی و رایان، 1985). و نیاز به شایستگی[11] که به تمایل افراد برای تعامل تاثیر گذار با محیط، و تجربه‌ی احساس موثر بودن در ایجاد نتایج دلخواه و جلوگیری از رویدادهای ناخواسته اشاره دارد (دسی و رایان، 1985؛ ادموندز[12]، نتومانیس[13] و ال. دودا[14]، 2008).به طور سنتی پژوهشگران SDT بیشتر به بررسی کیفیت انگیزش یادگیرندگان علاقه‌مند بوده‌اند. کیفیت انگیزش[15] به نوع انگیزش زیربنایی رفتار یادگیری اشاره می‌کند، که می‌توان آن را از کمیت، مقدار یا سطح انگیزش که یادگیرندگان برای یک فعالیت یادگیری مشخص نشان می‌دهند، متمایز ساخت (رایان و دسی،b 2000؛ ون‌استینکیست[16]، لنز[17]).در رویکردی به انگیزش که در آموزش و پرورش مفید نشان داده است بیان می شود که رفتار می تواند به صورت درونی یا به صورت بیرونی برانگیخته باشد (دسی و رایان، 1985). انگیزش درونی[18] با مشارکت جستن در یک فعالیت به خاطر لذت ذاتی آن سر و کار دارد (رایان و دسی، 2000).انگیزش بیرونی[19] زمانی است که فرد برای به دست آوردن بازده‌هایی که از خود فعالیت جدا هستند در آن درگیر می‌شود (رایان و دسی، 2000).انگیزش بیرونی را می‌توان در چهار انگیزه‌ی مشخص از هم متمایز کرد. این انگیزه‌ها شامل "تنظیم بیرونی[20]"، " تنظیم درون فکنی شده[21]"،" تنظیم هویت یافته[22]" و " تنظیم یکپارچه[23]" است (دسی، رایان، 1985؛ رایان و کانل، 1989).کم خود پیروترین شکل انگیزش بیرونی در تنظیم بیرونی است یعنی زمانی که فرد برای بدست آوردن پاداشهای بیرونی یا برای اجتناب از تنبیه در فعالیتی درگیر می‌شود (دسی و رایان، 1985).در تنظیم درون فکنی شده افراد به علت فشار درونی، احساس گناه یا شرم به یک فعالیت مشغول می‌شوند (رایان و دسی، 2000).تنظیم هویت یافته زمانی دیده می‌شوند که افراد به این دلیل در یک فعالیت شرکت می‌کنند که مشارکت در آن را برای رشد شخصی خود با اهمیت می‌دانند. در این نوع تنظیم از آنجایی که به فعالیت بها داده می‌شود رفتار بواسطه انتخاب انجام می‌گیرد و خود تعیین شده است. تنظیم یکپارچه زمانی رخ می‌دهند که تنظیم هویت یافته به طور کامل با خود[24] تلفیق گشته‌اند و با سایر ارزشها و نیازهای فرد هماهنگ شده‌اند. تحت تنظیم یکپارچه، رفتار نیز بواسطه‌ی انتخاب و به این دلیل انجام می‌گیرد که با سایر جنبه‌های خود نظیر نیازها و ارزش‌های فرد هماهنگ است (ون‌استینکیست، لنز و دسی، 2006).دسی ورایان (1985) مفهوم انگیزشی سومی را پیش کشیدند که برای ارایه ی توضیح کامل تر انگیزش آدمی ضروری است. این مفهوم ناانگیختگی[25] است که به حالت فقدان هر گونه توجه به درگیری در رفتار مورد نظر اشاره دارد.پژوهش‌های SDT همچنین بر محیط بین فردی و اثرات آن بر انگیزش خود پیرو و کنترل شده نیز توجه داشته‌اند. بافت‌های اجتماعی (مثل جو کلاس درس) با توجه به میزانی که حمایت کننده‌ی انگیزش خود پیروی یا کنترل کننده هستند، مشخص می‌شوند، پژوهش‌ها نشان داده‌اند که بافت‌های حمایت کننده‌ی خود پیروی انگیزش خود پیرو را افزایش می‌دهند در حالی که بافت‌های کنترل کننده از انگیزش خود پیرو می‌کاهند و انگیزش کنترل شده را افزایش می‌دهند (برای مثال، دسی، اقراری[26]، پاتریک[27] و لئون[28]، 1994؛ گرولنیک[29] و رایان، 1987).سطح انگیزش و شایستگی ادراک شده دانش آموزان می تواند تصمیم به ترک تحصیل و وضعیت بعدی آنها را پیش بینی کند. نظریه ی تعیین گری شخصی و پژوهش های انجام گرفته پیشنهاد می کنند که با تشویق شایستگی ادراک شده و تعیین گری شخصی دانش آموزان می توان آنها را به ادامه تحصیل ترغیب کرد (ایسن من، 2007). والرند، فورتییر و گوای (1997) معتقدند انگیزش، و به ویژه انگیزش خود تعیین شده، متغیر کلیدی در پیش بینی ترک تحصیل از دبیرستان است، علاوه بر این بافت های اجتماعی نیز نقش بنیادی را در فرایند ترک تحصیل بازی می کند.انگیزش یکی از نیرومند ترین تعیین کننده های موفقیت یا شکست دانش آموزان در مدرسه است (رایان و کانل، 1989). یک عامل شناخته شده در متون انگیزشی تفاوت های بالقوه ی موجود در روابط میان متغیرهای آموزشی در مناطق روستایی و شهری است. برای مثال محققان اندکی به بررسی این موضوع پرداخته اند که مدل های انگیزش تحصیلی دانش آموزان روستایی چگونه از مدل هایی که برای دانش آموزان مناطق شهری تدوین و آزمون شده اند تفاوت پیدا می کنند (هاردر و همکاران، 2003).علی رغم نیازهای ویژه ی مدارس روستایی و شرایط اختصاصی آنها، مدارس روستایی گروههای هستند که در متون پژوهشی کمتر به آنها پرداخته شده است (گاندارا[30]، گوتیرز[31] و اُهارا[32]، 2001). تنها کمتر از شش درصد از پژوهش ها بر روی نمونه های روستایی انجام گرفته اند (هاردر و سالیوان[33]، 2006). روستاها می توانند منجر به انزوای اجتماعی گردند و بر روی نتایج مرتبط با تحصیل و یادگیری تاثیر بگذارد (هاردر، 2007) با این حال تعمیم نتایج پژوهش های غیر روستایی به محیط های روستایی صورت گرفته است بی آنکه تناسب آنها تایید شده باشد (کولدارسی[34] و کب[35]، 1996).علی رغم این نادیده انگاشتن نسبی، تحقیقات روستایی مهم هستند زیرا مدارس روستایی اغلب با محدودیت های منابع اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند از این رو دانش آموزان روستایی را در معرض خطر برای انگیزش کم و فقدان موفقیت تحصیلی قرار می دهد (هاردر و ریو، 2003). ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 162 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید