پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره توانبخشی: مطالعه رابطه گرایش به اعتیاد با زندگی نامه و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد جوانان 20 تا 40 سال در شهرستان کرج

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش مشاوره توانبخشی

عنوان:

مطالعه رابطه گرایش به اعتیاد با زندگی نامه و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد جوانان 20 تا 40   سال در شهرستان کرج

استاد راهنما:

دکتر معصومه اسماعیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:مقدمه.............................................................................................................................................................................1بیان مسئله .....................................................................................................................................................................2اهداف تحقیق ...............................................................................................................................................................5سوال تحقیق .................................................................................................................................................................5ضرورت تحقیق ............................................................................................................................................................5تعریف مفاهیم ..............................................................................................................................................................6فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهشمقدمه ...........................................................................................................................................................................7تعریف اعتیاد ...............................................................................................................................................................7اختلالات ناشی از مصرف مواد .....................................................................................................................................7وابستگی ....................................................................................................................................................................8سوء مصرف ..............................................................................................................................................................8عوامل خطر ساز و محافظت کننده در برابر مواد .............................................................................................................9عوامل خطر ساز ..........................................................................................................................................................10زندگینامه و ابعاد آن ....................................................................................................................................................11فقدان ها ......................................................................................................................................................................12آسیب ها و غفلت ها.....................................................................................................................................................13گروه همسالان ............................................................................................................................................................15نقش مدرسه و دوران تحصیل ......................................................................................................................................18نقش آسیب ها و بیماریهای روانشناختی ........................................................................................................................19عوامل خانوادگی در بروز اعتیاد ..................................................................................................................................22عوامل زمینه ساز گرایش فرد به اعتیاد ........................................................................................................................24کمبود محبت در خانواده .....................................................................................................................................................24افراط محبت ....................................................................................................................................................................24تبعیض بین فرزندان ............................................................................................................................................................25اعتیاد یکی از اعضای خانواده ................................................................................................................................................25بی سوادی یا کم سوادی والدین .............................................................................................................................................25فقر خانواده ......................................................................................................................................................................26ستیزه والدین ....................................................................................................................................................................26دوران کودکی و چرخه رشد .......................................................................................................................................28اعتیاد و ساختار خانواده در دوران نوجوانی ..................................................................................................................29نظریه ها ......................................................................................................................................................................32نظریه های روانشناختی ................................................................................................................................................33دیدگاه روانکاوی ..............................................................................................................................................................33دیدگاه رفتارگرایان ............................................................................................................................................................35رویکرد شناختی ................................................................................................................................................................36نظریه های اجتماعی اعتیاد ....................................................................................................................................................37پیشینه خارجی .............................................................................................................................................................38پیشینه داخلی ...............................................................................................................................................................40 فصل سوم روش شناسینوع پژوهش، شیوه تحلیل..............................................................................................................................................44جامعه مورد پژوهش ....................................................................................................................................................44نمونه وروش نمونه گیری .............................................................................................................................................44ابزار پژوهش ...............................................................................................................................................................45روش اجرای پژوهش ...................................................................................................................................................45 فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده هامقدمه .........................................................................................................................................................................46یافته ها ....................................................................................................................................................................... 46فصل پنجم – بحث و نتیجه گیریمقدمه .........................................................................................................................................................................58تبین سوالات .............................................................................................................................................................. 58محدودیت ها ..............................................................................................................................................................64پیشنهادات ...................................................................................................................................................................65منابع فارسی................................................................................................................................................................. 66منابع لاتین................................................................................................................................................................... 70 چکیده لاتین............................................................................................................................................................... 76فهرست جداولجدول شماره 1 (بررسی مربوط به یافته های سوال 1 )................................................................................................... 46جدول شماره 2 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده­های سوال 1 ).......................................................................... 47جدول شماره 3 (بررسی مربوط به یافته های سوال 2 )................................................................................................... 48جدول شماره 4 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده­های سوال 2 ).......................................................................... 49جدول شماره 5 (بررسی مربوط به یافته های سوال 3 )................................................................................................... 50جدول شماره 6 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده­های سوال 3 ).......................................................................... 50جدول شماره 7 (بررسی مربوط به یافته های سوال 4 )................................................................................................... 51جدول شماره 8 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده­های سوال 4 ).......................................................................... 52جدول شماره 9(بررسی مربوط به یافته های سوال 5 )................................................................................................... 53جدول شماره 10 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده­های سوال 5 )....................................................................... 53جدول شماره 11 (بررسی مربوط به یافته های سوال 6 )................................................................................................ 54جدول شماره 12 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده­های سوال 6 )....................................................................... 54جدول شماره 13 (بررسی مربوط به یافته های سوال 7 )................................................................................................ 55جدول شماره 14 (فراوانی و درصد فراوانی مربوط به داده­های سوال 7 )....................................................................... 55جدول شماره 15 (بررسی مربوط کلی به یافته های سوالات )........................................................................................ 56 چکیده :هدف : پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه اعتیاد با زندگینامه افراد 40 – 20 سال در شهرستان کرج صورت گرفت.بدین منظور 15 نفر از جوانان معتاد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد جنوب غرب کرج که با شرایط نمونه مورد نظر هماهنگ بودند بصورت در دسترس انتخاب شدند برای جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و در تحلیل داده ها از تحلیل محتوای فیلم های تهیه شده از جریان مصاحبه استفاده شد . یافته­های پژوهش نشان داد نوع ارتباط با والدین 28درصد و بیماریهای روحی و روانی در دوران کودکی 26درصد، تجارب آسیب و غفلت 11درصد علایق آرزوها و انتظارات 8 درصد، دوران تحصیل 9درصد ، روابط با دوستان 8 درصد و تجارب فقدان و شکست 8 درصداز عوامل تاثیر گذار در گرایش به مواد مخدر در گروه نمونه مورد بررسی را تشکیل می­دهد . بحث و نتیجه گیری : می توان نتیجه گرفت که عوامل خانوادگی در دوران رشد و بیماریهای روحی و روانی مثل اضطراب و افسردگی در دوران کودکی بیشترین تاثیر را در گرایش به اعتیاد داشته است.مقدمه :سوء استفاده از مواد مخدر از مشکلات بزرگ پزشکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. باوجود عدم مقبولیت مصرف مواد افیونی ازنظر اجتماعی، طبقات مختلف جامعه با این مساله بصورت جدی درگیر می­باشند.به طوری که سلامت فرد، خانواده و جامعه را به خطر می­اندازد.( نویدچی و همکاران،1380 به نقل از آسایش، 1389).مسئله اعتیاد یک مشکل جدید در جامعه انسانی نیست. انسان­ها در طول تاریخ از مواد روان گردان استفاده می­کردند. ایناباو کوهن، 2000 بیان می­کنند: مدارکی موجود است مبنی بر کشت و مصرف این مواد بوسیله انسان­های نخستین در 50 هزار سال پیش از آنها به عنوان داروهای شفا بخش استفاده می­کردند و نیز اولین دست نوشته ها در مورد الکل به لوح­های سفالی باز مانده از سومری­هایی برمی­گردد که 6 هزار سال پیش در بین النهرین (ایران وعراق امروزی) زندگی می­کردند (کامنسکی[1]، 2004). و یا سردبیر مجله اعتیاد پژوهی ایران بیان کرده قدمت سوء مصرف مواد به 5 هزار سال قبل از میلاد مسیح و دوره ای که قبایل آریایی در ایران اسکان داشتند، برمی­گردد. (نوابخش، 1387)اعتیاد یک حالت مزمن در اثر تکرار مصرف مواد مخدر است که دارای این مشخصات است: 1- در اثر مصرف مکرر مواد عادت روحی ایجاد می شود و این عادت فرد را به علت نیاز و تمایل روانی به سوی مصرف مواد ترغیب می­کند 2- مقدار مواد مصرفی مرتباً رو افزایش می­رود 3- در اثر قطع دارو نشانگان محرومیت در فرد معتاد ایجاد می­شود 4- اعتیاد به مواد مخدر برای فرد وجامعه حالت زیان آوری پیدا می­کند. اعتیاد یکی ازبیماری­های جسمی ، روحی، روانی، اجتماعی و روحانی است.(گلانتر[2]، 2006 به نقل از زینالی و همکاران، 1389). که در شکل­گیری آن زمینه­های پیش­اعتیادی متعددی نقش اساسی ایفا می­کنند.فرانک و دیگران (2003 به نقل از زینالی) با اشاره به رشد و ایجاد این آمادگی در طی زندگی بیان می­کنند، اشخاصی که وابسته به مواد رشد می­کنند، ممکن است ریسک فاکتورهای روان پزشکی متفاوت تری داشته باشند، آن­ها دریافته­اند که در اعتیاد ریسک فاکتورهای محیطی، در دسترس قرار گرفتن مواد را تسهیل می­کنند و ریسک فاکتورهای روان پزشکی، احتمال رشد وابستگی به مواد را بالا می­برند. ازسوی دیگر فلاگل و دیگران (2003 ) دریافتند که افزایش توجه ورسیدگی والدین به دنبال حوادث استرس آمیز در طی رشد اولیه اثرات حفاظتی در مقابل رفتار داور جویانه در آینده دارد.این مطالعه نشان داد که چگونه حوادث اولیه زندگی لایه­های نوروبیولوژیکی را تغییر می دهد و کمک می­کند استعداد و آمادگی متفاوتی به سوء مصرف دارو در نوجوانان و بزرگسالان ایجاد شود. مطالعه حاضر به بیماری اعتیاد به عنوان یک پدیده رشدی می­نگرد که بنیان آن در درون خانواده پی ریزی می شود این بین عوامل تاثیر گذار خانواده، شیوه تربیتی والدین یکی از مهمترین آنهاست. (زینالی و همکاران، 1389). ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 87 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید