پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره خانواده: مقایسه تاب‌آوری، بی‌ثباتی ازدواج و بهزیستی روان‌شناختی در مادران کودکان کم‌شنوا و عادی شهر تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش مشاوره خانواده

عنوان:

مقایسه تاب‌آوری، بی‌ثباتی ازدواج و بهزیستی روان‌شناختی در مادران کودکان کم‌شنوا و عادی شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر سید محمد کلانتر کوشه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:فصل اول: کلیات پژوهش.... 1مقدمه. 2بیان مسئله: 4اهمیت و ضرورت پژوهش: 7اهداف پژوهش.... 8هدف کلی: 8پرسش‌های تحقیق: 8پرسش اصلی: 8پرسش‌های ویژه: 8تعریف مفاهیم تحقیق: 9الف) تعریف نظری: 9ب) تعریف عملیاتی: 9فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش.... 11بخش اول: تاب‌آوری.. 12تاریخچه مفهوم تاب‌آوری: 12تعریف تاب‌آوری: 12ویژگی افراد تاب آور: 151- منبع کنترل درونی.. 152- عزت‌نفس.... 163- امید. 164- خوش‌بینی.. 165- داشتن چشم‌انداز و نگاه رو به آینده 176- معنویت... 177- طنز و شوخ‌طبعی.. 178- همدلی و علاقه اجتماعی.. 179- خودکارآمدی.. 17سبک‌های مقابله: 18انواع سبک‌های مقابله و مادران کودکان ناتوان.. 20تاب‌آوری و سبک‌های مقابله. 21بخش دوم: بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق.. 22مفهوم بی‌ثباتی ازدواج. 22عوامل مؤثر بر ثبات ازدواج یا بی‌ثباتی ازدواج. 23فرآیند تحول و تکوین خانواده در طول زمان و ارتباط آن با تغییرات رضایت زناشویی.. 24پیامدهای اختلافات زناشویی والدین در کودکان: 25هم خانگی پیش از ازدواج و انحلال ازدواج: یک بررسی از ازدواج‌های اخیر. 27کار غیراستاندارد و بی‌ثباتی ازدواج: شواهدی از بررسی طولی شهروندان جوانان.. 27بخش سوم: بهزیستی روان‌شناختی.. 28مفهوم بهزیستی روان‌شناختی.. 28بخش چهارم: مادران کودکان کم‌شنوا 32تعریف مفهوم کم‌شنوا و ناشنوا 32شیوع کم شنوایی.. 33خانواده‌های کودکان کم‌شنوا و مشکلات آن‌ها 33سازگاری خانواده با کمشنوایی کودک... 35ناهماهنگی بین والدین در خانواده 37تأثیر بر برادران و خواهران.. 37پدران کودکان کم‌شنوا 37میزان درک دیگران و مشکلات اجتماعی خانواده‌های کودکان کم‌شنوا 38پرورش یک فرزند کم‌شنوا می‌تواند تجربه‌ای مثبت باشد. 39مادران کودکان کم‌شنوا و واکنش‌های روانی آنها: 39مادران کودکان کم‌شنوا و تاب‌آوری.. 40مادران کودکان کم‌شنوا و بهزیستی روان‌شناختی.. 41مادران کودکان کم‌شنوا و رضایت زناشویی.. 43خاتمه: 44فصل سوم: روش‌شناسی... 46روش تحقیق: 48الف) روش کمی پژوهش: 48ب) روش کیفی پژوهش: 48جامعه آماری: 49نمونه و روش نمونه‌گیری و حجم نمونه: 49ابزارهای پژوهش: 49مقیاس تاب‌آوری کانر و دیوید سون (CD-RTSC): 49مقیاس بی‌ثباتی ازدواج (MII): 49پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی ریف: 50ابزار کیفی: 50روش اجرای پژوهش: 51روش کمی: 51روش کیفی: 51روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 51روش کمی: 51روش کیفی: 51فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها. 52الف) بخش کمی پژوهش: 53یافته‌های جمعیت شناختی: 53تحلیل توصیفی از یافته‌های تحقیق.. 58تحلیل آماری سؤالات تحقیق.. 59همگنی واریانس‌ها 59سؤال ویژه اول: 60سؤال ویژه دوم: 60سؤال ویژه سوم: 61ب) بخش کیفی: 61مقایسه داده‌های جدول‌های کیفی: 71فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری... 75بحث و نتیجه‌گیری: 76پرسش ویژه اول: 77پرسش ویژه دوم: 79پرسش ویژه سوم: 79محدودیت‌های پژوهش: 82مشکلات پژوهش: 82پیشنهادها 82پیشنهادهای کاربردی.. 83پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 83منابع:منابع فارسی: 85Refrences: 87الف: پرسش نامه بی ثباتی ازدواج. 95پرسش نامه تاب آوری: 96پرسش نامه بهزیستی روانشناختی: 97سؤالات محقق ساخته: 103 فهرست جداول:جدول 1-2، عوامل تأثیرگذار برتاب آوری 13جدول 2-2، تحقیقات انجام‌شده در مورد تاب‌آوری در ایران خارج از کشور 18جدول 3 – 2، تحقیقات انجام‌شده در مورد بی‌ثباتی ازدواج در ایران و خارج از کشور 27جدول 4-2، تحقیقات انجام‌شده در مورد بهزیستی روان‌شناختی در ایران و خارج از کشور 31جدول 4-1، توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک درآمد 53جدول 4-2، توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک تحصیلات 54جدول 4-3، توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک سن 55جدول 4-4، توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک تعداد فرزندان 56جدول 4-5، توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک وضعیت اشتغال 57جدول 4-6، یافته‌های توصیفی خرده ‌مقیاس‌های تحقیق در گروه مادران عادی 58جدول 4-7، یافته‌های توصیفی خرده ‌مقیاس‌های تحقیق در گروه مادران کم‌شنوا 58جدول 4-8، آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه‌ای 59جدول 4-9، آزمون F لوین برای بررسی همگنی واریانس‌ها در گروه‌ها 59جدول 4-10. مقایسه میانگین‌های دو گروه در تاب‌آوری 60جدول 4-11. مقایسه میانگین‌های دو گروه در بی‌ثباتی ازدواج 60جدول 4-12. مقایسه میانگین‌های دو گروه در بهزیستی روانشناختی 61جدول 4-13، تاب‌آوری در مادران کودکان کم‌شنوا 62جدول 4-14، تاب‌آوری در مادران کودکان عادی 63جدول 4-15، بی‌ثباتی ازدواج در مادران کودکان کم‌شنوا 64جدول 4-16، بی‌ثباتی ازدواج در مادران کودکان عادی 65جدول 4-17، بهزیستی روان‌شناختی در مادران کودکان کم‌شنوا 65جدول 4-18، بهزیستی روان‌شناختی در مادران کودکان عادی 69جدول 4-19، مقایسه داده‌های کیفی در مورد تاب‌آوری در دو گروه مادران 71جدول 4-20، مقایسه داده‌های کیفی در مورد بی‌ثباتی ازدواج دو گروه از مادران 72جدول 4-21، مقایسه داده‌های کیفی در مورد بهزیستی روان‌شناختی در دو گروه مادران 73 نمودارها:نمودار 4-1. توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک درآمد 54نمودار 4-2. توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک تحصیلات 55نمودار 4-3. توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک سن 56نمودار 4-4. توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک تعداد فرزندان 57نمودار 4-5. توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک وضعیت اشتغال 58چکیده:هدف: پژوهش حاضر باهدف مقایسه تاب‌آوری، بی‌ثباتی ازدواج و بهزیستی روان‌شناختی در دو گروه از مادران کودکان عادی و کم‌شنوا شهر تهران به روش کمی- کیفی انجام شد.روش: در قسمت کمی، به روش نمونه‌گیری در دسترس، نمونه‌ی متشکل از 100 نفر از مادران دارای کودکان کم‌شنوا مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های امیراعلم و لقمان و مرکز توان‌بخشی پژواک و 100 نفر از مادران کودکان عادی مراجعه‌کننده به مهدکودک­ها و خانه خلاقیت­های شهر تهران در سال 92 انتخاب شدند. مقیاس تاب‌آوری کانر و دیوید سون و شاخص بی‌ثباتی ازدواج، پرسش‌نامه بهزیستی روان‌شناختی ریف، پرسش‌نامه‌های مورداستفاده در پژوهش حاضر بودند. سپس از روش‌های آمار توصیفی مانند محاسبه میانگین، انحراف معیار و نیز آزمون t-test دو گروه مستقل جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. جهت دستیابی به داده‌های دقیق‌تر، در بخش کیفی نیز از 14 نفر مصاحبه به عمل آمد. این تعداد برحسب اشباع پاسخ‌ها به دست آمد. جداول فراوانی، کدگذاری باز و محوری رسم شد. درنهایت یافته‌های کمی و کیفی باهم مقایسه شدند.یافته: در بخش کمی، نتایج حاکی از آن بود که مادران دارای کودکان کم‌شنوا تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی کمتری نسبت به مادران کودکان عادی داشته‌اند و ازلحاظ متغیر بی‌ثباتی ازدواج بین دو گروه تفاوتی وجود نداشت. در بخش کیفی نیز یافته‌ها همسو با بخش کمی بود، به طوری که تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان کم شنوا کمتر از مادران کودکان عادی بود و در متغیر بی­ثباتی ازدواج تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت.نتیجه‌گیری: با توجه به پایین بودن بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری در مادران کودکان کم‌شنوا نسبت به مادران کودکان عادی می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً وجود کودک کم‌شنوا به‌عنوان عاملی آسیب‌زننده به این متغیرها عمل کند. ازاین‌روی، آموزش مهارت­های مرتبط در خصوص تاب­آوری و بهزیستی­ روان­شناختی برای مادران کودکان کم­شنوا پیشنهاد می­شود.مقدمه در زندگی خانوادگی، گاهی کودکان موجب رنجش و ناسازگاری و نارضایتی والدین می‌شوند و زمانی عامل رضایتمندی هستند. وجود کودک کم‌توان در خانواده غالباً تجربه­‌ای ناراحت‌کننده است. یکی از مهم‌ترین علت‌های ناتوانی کودکان، کم شنوایی است که برای بسیاری از والدین، احساسی شبیه داغ‌دیدگی به همراه دارد (موللی و نعمتی[1]،2010). خانواده‌های دارای کودکان کم‌شنوا با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو می‌شوند و در این‌ بین، مادران به علت نقش مراقب مسئولیت بیشتری در قبال این کودکان دارند. درنتیجه با مشکلات مربوط به سلامت روان و بهزیستی روان‌شناختی بیشتری مواجه می‌شوند. اینکه والدین و بخصوص مادران چه طور با این تجربه مختل‌کننده مواجه می‌شوند و آن را کنترل می‌کنند تا حد زیادی به تاب‌آوری والدین و بخصوص مادر بستگی دارد و در این بین ممکن است والدین نتوانند با شرایط پیش رو سازگار شوند و احتمال وقوع طلاق بالا رود.یکی از عواملی که می‌تواند عملکرد روانی خانواده را در قالب تفکر، خلق و رفتار بهبود دهد و توان مقابله با مشکلات را افزایش دهد، تاب‌آوری[2] است (میکائیلی، گنجی و طالبی جویباری، 1391). به اعتقاد روبینز[3] (2008) در طی یک دهه اخیر و با گسترش مباحث مربوط به روان‌شناسی مثبت[4] تمایل به جنبه‌های مثبت سلامت روان همراه با ابعاد منفی آن در حال افزایش است. تاب‌آوری یکی از سازه‌های اصلی این رویکرد می‌باشد که جایگاه ویژه‌ای در حوزه روان‌شناسی خانواده و بهداشت روان دارد.تاب‌آوری، به توانایی فرد در برقراری تعادل زیستی – روانی در شرایط خطرناک گفته می‌شود (کانر و دیوید سون[5]، 2003). کامپفر[6] (2002) باور داشت که تاب‌آوری، بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر در سختی‌ها است و ازاین‌رو موجب سازگاری موفق در زندگی می‌شود. سازگاری مثبت بازندگی، هم به‌عنوان پیامد تاب‌آوری و هم به‌عنوان پیش‌آیند آن، می‌تواند محسوب شود. وی این موضوع را ناشی از پیچیدگی تعریف این سازه و نگاه فرآیندی به تاب‌آوری می‌داند. تاب‌آوری به فرآیند پویایی انطباق مثبت با تجربه‌های تلخ و ناگوار اطلاق می‌شود (لاتار و چیچتی[7]، 2000) که مقاومت در برابر استرس[8] (گارمزی[9]، 1985) یا رشد پس ضربه‌ای[10] (سنول-دوراک و آیواسیک[11]، 2010) نیز نامیده شده‌اند که در امتداد یک پیوستار با درجات متفاوت از مقاومت در برابر آسیب روانی قرار می‌گیرد (اینگرام و پرایس[12]،2001). بنا به تعریفی از اولسون، بوند، برنز، برودیک و سایر[13] (2003) تاب‌آوری به انطباق موفقی گفته می‌شود که در مصائب و استرس‌های ناتوان ساز آشکار می‌شود. این تعریف بیانگر این است که تاب‌آوری مستلزم تعامل پیچیده بین عوامل خطرساز و محافظت‌کننده است.یکی دیگر از متغیرها که می‌تواند به شکل منفی تحت تأثیر کودکان کم‌شنوا قرار گیرد، ثبات ازدواج والدین است. میزان بالای طلاق در ایران و افزایش درصد زنانی که خواستار طلاق‌اند، نشانگر افزایش اختلافات زناشویی است. ازنظر لارسون و هولمن[14] (1994)، ثبات زناشویی سه جزء اساسی «شور و اشتیاق[15]»، «صمیمیت[16]» و «تعهد[17]» را شامل می‌شود. درواقع بی‌ثباتی ازدواج[18] زمانی مطرح است که یکی از زوجین یا هردوی آن‌ها درباره طلاق یا جدایی می‌اندیشند و یا اعمالی را انجام می‌دهند که به پایان رساندن ازدواج، گرایش دارد (بوث و ادوراز[19]، 1985؛ براون، سنچز، نوک و رایت[20]، 2006؛ هاه لگ و ریچتر[21]،2010).به‌طورکلی مفهوم بی‌ثباتی ازدواج به‌عنوان قطب منفی از یک پیوستاری که تداوم و پیوستگی ازدواج را نشان می‌دهد، دیده می‌شود. اگر یک ازدواج باثبات و پایدار نیروهای زیادی دارد که هر یک از زوجین را ملزم به باهم بودن می‌کند، یک ازدواج ناپایدار و بی‌ثبات نیروهای زیادی دارد که هر یک از زوجین را در جهت جدا شدن از هم سوق می‌دهد (بوث، جانسون[22] و ادوارز، 1983). از سوی دیگر، پژوهش‌ها نشان دادند که ناسازگاری زناشویی با بهزیستی روان‌شناختی رابطه منفی دارد (کرمی، زکی یی و خدادادی، 1391).ریف و سینگر[23] (1989) معتقدند که، بهزیستی روان‌شناختی[24] چیزی فراتر از فقدان بیماری است و به آنچه فرد برای بهزیستی به آن نیاز دارد اشاره دارد. ریف دریافت که محققان درباره معیارهایی از قبیل دیدگاه مثبت نسبت به خود، توانایی ایجاد بافت‌هایی منطبق با وضعیت روانی خود، روابط گرم و قابل‌اعتماد با دیگران، احساس هدفمندی و جهت مندی، رشد پیوسته‌ی توانایی‌های بالقوه‌ی فردی و خودمختاری اتفاق‌نظر دارند. بهزیستی روان‌شناختی را می‌توان واکنش‌های عاطفی و شناختی به ادراک ویژگی‌ها و توانمندی‌های شخصی، پیشرفت بسنده، تعامل کارآمد و مؤثر با جهان، پیوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت در طول زمان تعریف کرد. این حالت می‌تواند مؤلفه‌هایی مانند رضایت از زندگی، انرژی و خلق مثبت را نیز در برگیرد (کارادماس[25]، 2007). ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 116 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید