پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه‌ صنعتی ارومیه

پردیس دانشگاهی

گروه مهندسی صنایع

پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:‌

بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

استاد راهنما:

دکتر هاشم عمرانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:1 فصل اول کلیات ------------------------------------------------------------------------ 11ـ1   بیان مسئله 21ـ2   اهداف تحقیق- 41ـ3   فرضیه ها 41ـ4   چارچوب نظری تحقیق 51ـ5   مدل تحلیلی تحقیق 61ـ6   قلمرو تحقیق - 61ـ6ـ1     قلمرو موضوعی تحقیق - 61ـ6ـ2     قلمرو مکانی تحقیق 61ـ6ـ3     قلمرو زمانی 62 فصل دوم  ادبیات و پیشینه تحقیق --------------------------------------------------------- 72ـ1   مقدمه 82ـ2   زنجیره تأمین - 92ـ3   تعریف مدیریت زنجیره تأمین 102ـ4   تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین 112ـ5   عملیات مدیریت زنجیرۀ تأمین و عملکرد شرکت 112ـ6   مشکلات زنجیرۀ تأمین - 122ـ7   مفهوم اثر شلاقی - 142ـ8   تأثیرات اثر شلاقی بر زنجیره تأمین 152ـ9   راههای مقابله با اثر شلاقی - 162ـ10 راهکارهای فناوری اطلاعات برای کاهش اثر شلاقی 182ـ11 معیارهای عملکرد زنجیره تأمین - 192ـ12 موجودی در زنجیره تأمین - 202ـ13 مدل پویای زنجیره تأمین - 242ـ14 مدیریت زنجیره تأمین سبز 242ـ15 رقابت واقعی در محیط کسب و کار بین زنجیره های تأمین- 262ـ16 مطالعه اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین- 272ـ17 نقش و اهمیت اطلاعات در زنجیره تأمین- 292ـ18 مشخصه های زنجیره تأمین با رویکرد جریان اطلاعات- 312ـ19 پوشش گسترده 312ـ20 کانال های دستیابی بیشتر 312ـ21 اطلاعات با کیفیت بالا 322ـ22 بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر زنجیره تأمین 322ـ23 فناوری اطلاعات و تأثیر آن در توسعه استراتژیهای کسب و کار در زنجیره تأمین 342ـ24 وضعیت فعلی استفاده از مدیریت زنجیره تأمین در کشور 352ـ25 یکپارچگی با تأمین کنندگان و رابطه آن با عملکرد شرکت 362ـ26 یکپارچگی داخلی و رابطه آن با عملکرد شرکت - 362ـ27 یکپارچگی با مشتریان و رابطه آن با عملکرد شرکت 372ـ28 پیشینه پژوهش - 372ـ29 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 372ـ30 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 423 فصل سوم  روش تحقیق------------------------------------------------------------------ 523ـ1   روش اجرای تحقیق- 533ـ2   جامعه و نمونه آماری- 543ـ3   ابزار جمع آوری اطلاعات- 553ـ4   مقیاسهای پرسشنامه 563ـ5   روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات- 563ـ6   روش تجزیه وتحلیل داده های آماری- 564 فصل چهارم تجریه و تحلیل اطلاعات آماری- 584ـ1   مقدمه 594ـ2   توصیف نمونه 604ـ2ـ1     جنسیت- 604ـ2ـ2     تأهل- 604ـ2ـ3     سن- 614ـ2ـ4     تحصیلات- 624ـ2ـ5     سابقه خدمت- 624ـ3   بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق- 634ـ4   همبستگی های بین متغیرهای تحقیق- 644ـ5   آزمون فرضیه ها 654ـ5ـ1     فرضیه اول- 654ـ5ـ2     فرضیه دوم 664ـ5ـ3     فرضیه سوم 684ـ5ـ4     فرضیه چهارم 694ـ5ـ5     فرضیه پنجم- 714ـ5ـ6     فرضیه ششم- 724ـ5ـ7     فرضیه اصلی- 744ـ6   تحلیل ساختاری- 755 فصل پنجم  بحث و نتیجه­گیری یافته­ها 765ـ1   بحث و نتیجه­گیری یافته­ها 775ـ1ـ1     فرضیه اول- 775ـ1ـ2     فرضیه دوم 775ـ1ـ3     فرضیه سوم 785ـ1ـ4     فرضیه چهارم 795ـ1ـ5     فرضیه پنجم- 805ـ1ـ6     فرضیه ششم- 815ـ1ـ7     فرضیه اصلی- 825ـ2   محدودیت های تحقیق- 835ـ3   پیشنهادات تحقیق- 835ـ4   پیشنهادات پژوهشی- 84منابع و ماخذ 1فهرست جداولجدول ‏3‑1: مقیاس رتبه ای داده ها و ارزش عددی هرمقیاس برای پرسشنامه- 56جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت- 60جدول ‏4‑2 : توزیع فراوانی تأهل در افراد نمونه- 60جدول ‏4‑3 : توزیع فراوانی سن افراد نمونه- 61جدول ‏4‑4 : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه- 62جدول ‏4‑5 : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه- 62جدول ‏4‑6 : بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق- 63جدول ‏4‑7 : همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق با یکپارچگی زنجیره تأمین- 64جدول ‏4‑8 : همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق با عملکرد شرکت پاکدیس-- 64جدول ‏4‑9 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی تأمین کنندگان با عملکرد شرکت پاکدیس-- 65جدول ‏4‑10 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس-- 65جدول ‏4‑11 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی داخلی با عملکرد شرکت پاکدیس-- 66جدول ‏4‑12 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی داخلی بر عملکرد شرکت پاکدیس-- 67جدول ‏4‑13 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی با مشتریان با عملکرد شرکت پاکدیس-- 68جدول ‏4‑14 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی با مشتری بر عملکرد شرکت پاکدیس-- 69جدول ‏4‑15 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین رضایت مشتری در شرکت پاکدیس-- 69جدول ‏4‑16 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر رضایت مشتری در شرکت پاکدیس-- 70جدول ‏4‑17 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد مالی در شرکت پاکدیس-- 71جدول ‏4‑18 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی در شرکت پاکدیس-- 72جدول ‏4‑19 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد بازار در شرکت پاکدیس-- 72جدول ‏4‑20 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد بازار در شرکت پاکدیس-- 73جدول ‏4‑21 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس-- 74جدول ‏4‑22 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس-- 75فهرست نمودارهانمودار ‏4‑1: نمودار توزیع جنسیت افراد نمونه- 60نمودار ‏4‑2 : نمودار توزیع تاهل افراد نمونه- 61نمودار ‏4‑3 : نمودار توزیع سن در افراد نمونه- 61نمودار ‏4‑4 : نمودار توزیع سابقه خدمت در  افراد نمونه- 62نمودار ‏4‑5 : نمودار توزیـع سابقه خدمت در افراد نمونه- 63نمودار ‏4‑6 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی تأمین کنندگان و عملکرد شرکت پاکدیس-- 66نمودار ‏4‑7 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی داخلی و عملکرد شرکت پاکدیس-- 67نمودار ‏4‑8 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت پاکدیس-- 68نمودار ‏4‑9 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت پاکدیس-- 70نمودار ‏4‑10 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد مالی شرکت پاکدیس-- 71نمودار ‏4‑11 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد بازار شرکت پاکدیس-- 73نمودار ‏4‑12 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت پاکدیس-- 74نمودار ‏4‑13 : تحلیل ساختاری روابط بین متغیرهای تحقیق- 75چکیدهبه دلیل نقش زنجیره تأمین در موفقیت شرکتها، این مبحث یکی از مباحث مهم مورد نظر مدیران و تصمیم گیران می باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی (نمونه موردی شرکت پاکدیس ارومیه) می­باشد. برای این منظور یکپارچگی زنجیره تأمین در سه بعد یکپارچگی با تأمین کنندگان، یکپارچگی داخلی، یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت در سه بعد رضایت مشتری، عملکرد مالی و عملکرد بازار تعریف عملیاتی گردیده و یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی طراحی شده است.جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت پاکدیس ارومیه است که تعداد آنها 450 نفر می‌باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 209 نفر بدست آمد. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است که پس از سنجش روایی و پایایی آن در اختیار جامعه مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه­ها، جمع­آوری و اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ( آزمون کلموگروف اسمیرنف و پیرسون و رگرسیون و تحلیل ساختاری ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر وجود رابطه معنی­دار بین متغیرهای یکپارچگی زنجیره تأمین با متغیرهای عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه، می باشد.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 105 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید