پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت

استاد راهنما:

دکترعبدالله آقایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:فصل اول – کلیات تحقیق.. 11-1- انتخاب حوزه تحقیق.. 12-1- نحوه بررسی ادبیات موضوع.. 13-1-  نوآوری های تحقیق.. 24-1- تبیین اهداف عمده تحقیق.. 25-1- مشخص کردن روش تحقیق.. 26-1- تکنیک های جمع آوری داده های تحقیق.. 37-1- تحلیل خروجی های تحقیق.. 3فصل دوم- مرور ادبیات.. 41-2- مقدمه.. 42-2- تعاریف پایه.. 61-2-2-زنجیره تامین.. 62-2-2-طبقات زنجیره تامین.. 73-2-2-مدیریت زنجیره تامین.. 94-2-2-پیکر بندی زنجیره تامین.. 105-2-2- جایابی تجهیزات.. 116-2-2-لجستیک و لجستیک معکوس.. 123-2-مرور ادبیات پیکر بندی پویای زنجیره تامین.. 144-2- لجستیک معکوس.. 221-4-2-واگذاری شبکه های لجستیک معکوس به شرکت های خارجی (3PL) 272-4-2-پیچیدگی  شبکه های لجستیک معکوس.. 285-2- مرور ادبیات پیکر بندی زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت   316-2- نتیجه گیری.. 35فصل سوم- مدل زنجیره تامین پیشنهادی.. 371-3-مقدمه.. 372-3-  ساختار مدل پیشنهادی.. 381-2-3- مجموعه ها.. 382-2-3- پارامترها.. 393-2-3- متغیر ها.. 404-2-3- محدودیت ها.. 415-2-3- توابع هدف.. 456-3-نتیجه گیری.. 47فصل چهارم- تصمیم گیری چند هدفه.. 481-4- مقدمه.. 482-4- دسته بندی روش های حل مسائل چند هدفه.. 513-4- مفاهیم اولیه.. 531-3-4-مساله تصمیم گیری چند معیاره.. 532-3-4- فضای اهداف در برابر فضای تصمیم.. 543-3-4- بردار اهداف غیرمسلط.. 554-3-4- جواب موثر.. 555-3-4- جواب موثر ضعیف.. 566-3-4- بردار غیرمسلط ضعیف.. 567-3-4- پاسخ پشتیبانی نشده.. 564-4- تشخیص بردار های اهداف غیر مسلط از روی شکل.. 575-4-روش های پایه یافتن مجموعه جواب غیرمسلط در مسائل مختلط عدد صحیح   601-5-4- برنامه ریزی مجموع موزون با محدودیت های اضافی.. 602-5-4- برنامه ریزی بر مبنای نقطه مرجع.. 611-2-5-4- نقطه مرجع.. 612-2-5-4-فاصله چبیشف.. 613-2-5-4- بردارهای λ-موزون  راس-T .. 624-2-5-4- نقاط روی کوچکترین خطوط تراز.. 635-2-5-4-انواع روش های بهینه سازی بر پایه فاصله چبیشف.. 641-5-2-5-4-برنامه ریزی تقویت شده موزون بر اساس فاصله چبیشف.. 652-5-2-5-4-برنامه ریزی لکسیکوگراف موزون چبیشف.. 663-5-2-5-4- روش چبیشف تعاملی.. 675-5-2-5-4-روش تعاملی سطوح ذخیره بر پایه فاصله چبیشف.. 686-5-2-5-4-سایر روش های برپایه نقاط مرجع.. 707-5-2-5-4- نحوه ایجاد بردارهای وزنی پراکنده برای استفاده از در برنامه تعاملی   713-5-4-سایر روش های تعاملی یافتن مجموعه جواب غیر مسلط در فضای غیرمحدب   7214-4- نتیجه گیری.. 73فصل پنجم- برنامه ریزی فازی.. 741-5- مقدمه.. 741-1-5- برنامه ریزی متقارن.. 752-5- انواع دسته بندی برنامه ریزی ریاضی فازی.. 771-2-5-مدل های فازی نوع اول.. 802-2-5-مدل های فازی نوع دو.. 813-2-5-مسائل فازی نوع سوم.. 844-2-5-مسائل فازی نوع چهارم.. 863-5-برنامه ریزی فازی چند هدفه.. 874-5- نتیجه گیری.. 95فصل ششم- الگوریتم پیشنهادی.. 961-6-مقدمه.. 962-6-الگوریتم دو مرحله ای بهینه سازی فازی چبیشف.. 983-6- قدم های الگوریتم دو مرحله ای بهینه سازی فازی چبیشف.. 1024-6- مثال عددی.. 1075-6-نتیجه گیری.. 112فصل هفتم- آنالیز عددی.. 1131-7- مقدمه.. 1132-7- فرایند تولید اعداد تصادفی واقع گرایانه.. 1141-2-7- تقاضای مشتری.. 1142-2-7-ظرفیت های اولیه تجهیزات و ظرفیت گزینه های ظرفیتی   1143-2-7-هزینه های ثابت.. 1164-2-7- هزینه های متغیر.. 1165-2-7-موجودی اولیه.. 1173-7- فرایند حل مساله بهینه سازی چند هدفه زنجیره تامین پیشنهادی   119فصل هشتم- نتیجه گیری و تحقیقات آتی.. 1281-8- نتیجه گیری.. 1282-8- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 130فهرست منابع و مراجع.. 131فهرست کتب مرجع.. 131فهرست مقالات مرجع.. 131پیوست  A- مفاهیم پایه تئوری فازی.. 1451-A- تعاریف پایه مجموعه های فازی.. 1451-1-A- مجموعه فازی.. 1452-1-A- مجموعه فازی نرمال.. 1463-1-A- برش α در مجموعه های فازی.. 1464-1-A- مجموعه فازی محدب.. 1472-A-عملگرهای مجموعه ای استاندارد در مجموعه های فازی.. 1481-2-A- متمم مجموعه های فازی.. 1482-2-A- اجتماع مجموعه های فازی.. 1483-2-5- اشتراک دو مجموعه فازی.. 1493-A-تعمیم عملگرهای مجموعه ای مجموعه های فازی.. 1491-3-A-تی-نرم ها: اشتراک های فازی... 1494-A- اعداد فازی.. 1521-4-A-عدد فازی مثلثی.. 1535-A- تئوری امکانی.. 1541-5-A-معیار امکان و الزام موزون و معیار اعتبار فازی.. 1586-A-غیرفازی سازی معیارهای امکانی.. 1601-6-A-غیر فازی سازی معیارهای امکان و الزام فازی.. 1602-6-A-غیرفازی معیار جمع موزون امکان و الزام و معیار اعتبار فازی   1647-A- برنامه ریزی ریاضی فازی با استفاده از معیارهای الزام، امکان و اعتبار فازی.. 1671-7-A- روش اعشاری.. 1682-7-A-روش وضعیتی.. 169 فهرست شکل هاشکل1-1: طبقات زنجیره تامین.. 8شکل 1-3 : مدل شماتیک زنجیره تامین پیشنهاد شده.. 38شکل 1-4:  فضای تصمیم.. 54شکل 2-4- فضای اهداف.. 55شکل3-4- مجموعه نقاط غیر مسلط.. 57شکل 4-4- فضای اهداف گسسته.. 58شکل 5-4- یافتن نقاط غیر مسلط در فضای اهداف پیوسته.. 59شکل 6-4- یافتن نقاط غیر مسلط در فضای اهداف غیر خطی.. 59شکل 7-4- فاصله چبیشف و خطوط تراز.. 62شکل 8-4- نقاط روی کوچکترین خط تراز مماس.. 63شکل 9-4-  وجود بیش از یک نقطه روی خط تراز برخورد کننده.. 64شکل 10-4-اشعه های کاوشگر پراکنده.. 68شکل 11-4-   اشعه های جستجو گر متمرکز شده.. 68شکل 1-5- برنامه ریزی متقارن.. 76شکل 1-6 : فضای اهداف.. 99شکل 2-6- فضای ارضای اهداف.. 99شکل 4-6- فضای گسترش یافته معیار ورنر روی فضای اهداف.. 102شکل 3-6- نگاشت نقطه بهینه ورنر روی فضای ارضای اهداف.. 101شکل 5-6- فلوچارت الگوریتم پیشنهادی.. 106شکل 1-7- استراتژی بهینه.. 126شکل 1-A: مجموعه فازی نرمال.. 146شکل 2-A-برش α مجموعه فازی.. 147شکل 3-A- مجموعه فازی محدب.. 148شکل 4-A- تابع عضویت.. 153شکل 5A-- امکان و الزام رخداد A کوچکتر از عدد قطعی g.. 157شکل 6-A- امکان و الزام رخداد A کوچکتر از عدد قطعی g.. 157شکل 7-5- امکان رخداد A کوچکتر از B. 160شکل 8-A- امکان رخداد A بزرگتر از B. 161شکل 9-A- امکان رخداد A با توجه به B. 163شکل 10-A- الزام رخداد A با توجه به B. 164  فهرست جداولجدول 1-6-نقاط ایده آل و ضد ایده آل.. 108جدول 2-6- مقادیر ارضای اهداف معیار ورنر.. 109جدول3-6-  وزن های پراکنده.. 110جدول 4-6- مقادیر ارضای اهداف به ازای هر وزن.. 110جدول 5-6- مقادیر مورد نیاز در الگوریتم RTLP. 111حدول 1-7- موجودی اولیه.. 117جدول 2-7- توابع تولید متغیرهای تصادفی.. 117جدول 3-7- بردارهای اهداف ایده آل و ضد ایده آل.. 120جدول 4-7- نتایج کاربرد روش ورنر.. 121جدول 5-7- نتایج کاربرد روش پیشنهادی.. 122جدول 6-7- نتایج کاربرد روش چبیشف کلاسیک.. 122جدول 7-7- مقایسه روش پیشنهادی با دیگر روش های بهینه سازی چند هدفه   123فهرست نمودارهانمودار1-7- پراکندگی جواب های حاصله از روش چبیشف فازی.. 125نمودار 2-7- مقایسه پراکندگی نقاط حاصل در روش چبیشف کلاسیک  و روش چبیشف فازی   125چکیدهمدیریت زنجیره تامین(SCM)  شامل رویکردهای مختلفی است که برای یکپارچه سازی موثر تامین کنندگان، تولید کنندگان  و توزیع کنندگان در فرایند های خرید مواد اولیه ، تبدیل این مواد به محصولات میانی و نهایی و توزیع آنها به مشتریان به کار می رود به نحوی که سطح سرویس مورد نظر با کمترین هزینه برآورده شود. علاوه برآن SCM شامل مدیریت یک سری فعالیت های مربوط به برنامه ریزی، هماهنگ سازی و کنترل جریان مواد، قطعات و محصولات از تامین کنندگان تا مشتریان می گردد که اصطلاحا برنامه ریزی سیستم لجستیکی نامیده می شود. پیکربندی زنجیره تامین که در آن راجع به تعداد، مکان ها، ظرفیت و نحوه تعامل نهادهای مختلف زنجیره تامین تصمیم می گیریم، خود تصمیمی استراتژیک در زنجیره تامین می باشد و بدلیل تاثیر بلند مدت آن روی کل شرکت ، به عنوان مبنایی برای دیگر تصمیمات مدیریتی به کار می رود.در این پایان نامه، ابتدا یک مدل تعاملی فازی چند هدفه،چند دوره ای(پویا)، چند محصوله و چند طبقه مختلط عدد صحیح برای یکپارچه سازی بخش تولید و توزیع زنجیره تامین به همراه مشخص کردن سیستم لجستیک معکوس ارائه می گردد. آنگاه، پس از کاربرد تکنیک های مناسب برای تبدیل مدل فازی ارائه شده به یک مدل کمکی غیرفازی قابل حل در نرم افزارهای مرسوم، یک روش بهینه سازی چند هدفه فازی بر پایه فاصله چبیشف به منظور حصول به تعداد مشخص نقاط بهینه غیرمسلط ارائه می گردد. تمامی نقاط حاصل دارای ویژگی های مشخص و به دقت تعیین شده ای می باشد که تصمیم گیرندگان در طول فرایند بهینه سازی تعیین می نمایند. مدل پیشنهادی و روش حل استفاده شده از طریق محاسبات عددی اعتبار سنجی گردیده اند. نتایج مقایسه با دیگر روش های بهینه سازی چند هدفه نشان دهنده عملکرد بهتر مدل پیشنهادی نسبت به آنها می باشد.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 201 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید