پایان نامه : نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران (مطالعه موردی محلات نیاوران و حصاربوعلی)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان : نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران (مطالعه موردی محلات نیاوران و حصاربوعلی)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ملکان

 

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته? جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

عنوان

نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه 1 تهران (مطالعه موردی محلات نیاوران و حصاربوعلی)

 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر بشیر بیگ بابایی

استاد مشاور (استادان مشاور)

جناب آقای دکتر بهمن هادیلی

سال تحصیلی1391 - 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                    صفحه چکیده................................................................................................................................1فصل اول :کلیات...............................................................................................................31-1- طرح و بیان مساله. 41-2- سوالات و فرضیات تحقیق. 71-3- ضرورت و اهمیت بررسی. 71-4- اهداف بررسی. 81-5- روش شناسی بررسی. 81-5-1- نوع روش بررسی. 81-5-2-روش یا تکنیک. 81-5-3- جامعه آماری. 91-5-4- روش نمونه گیری و تعیین حجم. 101-5-5- تکنیک‌های جمع آوری اطلاعات. 101-5-6- داده‌پردازی. 111-6- مشکلات تحقیق. 111-7- محدویت های تحقیق. 11فصل دوم : مبانی نظری و تحقیقات تجربی پیشین.................................................................132-1- شهر. 152-1-1-انواع شهر. 152-1-2-شهر و فضاهای فرهنگی. 172-1-3-فضاهای فرهنگی و اوقات فراغت. 182-1-4-فضاهای فرهنگی و نیازهای جامعه. 202-1-5- فعالیتها و نیازهای فرهنگی،ورزشی و تفریحی   222-2- شهروند. 24
ت
2-2-1-حقوق شهروندی. 25عنوان                                                                                                    صفحه2-3- مبانی نظری. 252-3-1-نظریه مشارکت اجتماعی. 262-3-2-نظریه یادگیری اجتماعی. 272-3-3- نظریه‌ مبادله اجتماعی . 282-3-3- نظریه‌ مبادله اجتماعی . 282-4- نیازسنجی. 292-4-1-اصول نیازسنجی. 302-4-2- روش ها و ابزارهای سنجش نیازها. 342-4-3- فنون نیازسنجی. 352-5- روش دلفی. 372-5-1-پیشینه. 372-5-2-تعاریف و برداشتها. 392-5-3-اهداف و کاربردها. 402-6- پیشینه تجربی. 412-7- نتیجه. 44فصل سوم : شناخت وضع موجود محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری....................473-1- تهران. 493-1-1-تاریخچه تهران. 503-1-2-شرایط اقلیمی. 533-1-3- جاذبه های گردشگری. 553-1-4- جغرافیای طبیعی. 563-1-5- شبکه حمل و نقل . 573-1-6- موقعیت جغرافیایی. 603-1-7- جغرافیای انسانی. 603-2- منطقه یک در یک نگاه. 653-3- تاریخچه منطقه. 67
ث
3-4- سرانه امکانات اجتماعی- فرهنگی منطقه یک بر حسب محله  70عنوان                                                                                                    صفحه3-4-1- سرانه آموزشی منطقه یک بر حسب محله‌های مختلف  703-4-2- سرانه ورزشی موجود در منطقه برحسب محله‌های مختلف  733-4-3- سرانه تفریحی منطقه یک بر حسب محله‌های مختلف  763-4-4- سرانه فضای سبز منطقه یک بر حسب محله‌های مختلف  79فصل چهارم : یافته های تحقیق...........................................................................................854-1-روش شناسی یا متدولوژی. 87۴-1-۱- روش تجربی. 88۴-2-۱- روش استنتاجی. 884-2-روش ahp. 89۴-3- مشخصات جمعیت شناختی ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. 90۴-3-1- سمت پاسخگو در خانوار. 90۴-3-2- ترکیب جنسی. 90۴-3-3- ترکیب سنی. 90۴-3-4-وضع سواد و میزان تحصیل. 91۴-3-5- وضع فعالیت. 924-3-6- وضع تاهل. 924-3-7- مدت زمان سکونت در محله. 93۴-1-8– احساس تعلق به محله. 93۴-1-9- علت عدم احساس تعلق و دلبستگی به محله. 94۴-4- بررسی نظرات ساکنین محله. 95۴-4-1- مرجع تعیین نیازهای محله. 95۴-4-2- لزوم مشارکت ساکنین محله در تعیین نیازهای محله  95۴-4-3- علل لزوم مشارکت ساکنین در تعین نیازهای محله  96۴-4-4- راه‌حل‌های ارائه شده به منظور مشارکت فعالانه ساکنین در تهیه، اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های توسعه محله. 964-4-5- امکانات فرهنگی موجود در محله از دیدگاه ساکنین  97
ج
۴-4-6- امکانات ورزشی موجود در محله از دیدگاه ساکنین  98عنوان                                                                                                   صفحه۴-4-7- امکانات تفریحی موجود در محله از دیدگاه ساکنین  99۴-4-8- امکانات آموزشی موجود در محله از دیدگاه ساکنین  100۴-5- نیازهای محلات شهرداری . 1004-5-1- نیازهای فرهنگی محله نیاوران. 1004-5-2- نیازهای ورزشی محله نیاوران. 1014-5-3- نیازهای آموزشی محله نیاوران. 1014-5-4- نیازهای فرهنگی حصار بوعلی. 1014-5-6- نیازهای ورزشی محله حصار بوعلی. 1024-5-7- نیازهای تفریحی حصار بوعلی. 1024-5-8- نیازهای آموزشی محله حصار بوعلی. 1024-5-9- آموزش در زمینه وظایف شهروندی. 103۴-5-10- زمینه‌های آموزش وظایف شهروندی. 104۴-5-11- وجود شورایاری در محله. 105۴-5-12- هدف از ایجاد شورایاری. 106۴-5-13- طرح‌های پیشنهادی به منظور بهبود وضع محله  106۴-5-14- مهمترین مشکلات محله. 107۴-5-15- تمایل ساکنین به مشارکت برای رفع مشکلات محله  108۴-6 نیازسنجی و تعیین نیازهای محله‌های نیاوران و حصاربوعلی منطقه یک شهرداری. 109۴-6-1- نیازهای فرهنگی محله. 110۴-6-2- نیازهای ورزشی محله. 111۴-6-3- نیازهای تفریحی محله. 112۴-6-4- نیازهای آموزشی محله. 113فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه راه کارها........................................................................114۵- ۱- نتیجه وخلاصه یافته های تحقیق. 116۵-2- راهکارها و مستندات. 120
چ
  عنوان                                                                                                   صفحهکتاب‌نامه..........................................................................................................................121پیوست‌ها..........................................................................................................................126
ح
فهرست نمودارها:شماره                          عنوان                                                              صفحهنمودار شماره 1- سرانه آموزشی موجود منطقه یک شهرداری بر حسب محله  72نمودار شماره 2- سرانه ورزشی موجود منطقه یک شهرداری بر حسب محله  75نمودار شماره ۳- سرانه تفریحی موجود منطقه یک شهرداری بر حسب محله  78نمودار شماره ۴- سرانه فضای سبز موجود منطقه یک شهرداری بر حسب محله  81نمودار شماره 5- آموزش ساکنین مورد مصاحبه محله های منطقه یک شهرداری در زمینه وظایف شهروندی. 103نمودار شماره 6- زمینه‌های آموزش وظایف شهروندی به ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. 104نمودار شماره 7- وجود شورایاری در محله مسکونی ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. 105نمودار شماره 8- تمایل ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران به مشارکت در رفع مشکلات محله. 108نمودار شماره 9- نیازهای فرهنگی محله از دیدگاه شورایاران محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. 110نمودار شماره 10- نیازهای ورزشی محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری از دیدگاه شورا یاران. 111نمودار شماره 11- مهمترین نیازهای تفریحی محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران از دیدگاه شورایاران. 112نمودار شماره 12- نیازهای آموزشی محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران از دیدگاه شورایاران. 113  
خ
فهرست جداول :شماره                     عنوان                                                            صفحهجدول شماره 1- تعداد نمونه به تفکیک محله. 10جدول شماره 2- سرانه آموزشی موجود منطقه یک شهرداری به تفکیک محله....................................71جدول شماره 3- سرانه ورزشی موجود منطقه یک شهرداری به تفکیک محله  73جدول شماره 4- سرانه تفریحی موجود منطقه یک شهرداری به تفکیک محله  76جدول شماره 5- سرانه فضای سبز موجود منطقه یک شهرداری به تفکیک محله  79جدول شماره ۶- سمت پاسخگویان در خانوار. 90جدول شماره ۷- ترکیب جنسی ساکنین نمونه  محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران. 90جدول شماره ۸- ترکیب سنی ساکنین نمونه  محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران. 91جدول شماره ۹- وضع سواد و میزان تحصیل ساکنین نمونه  محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. 91جدول شماره ۱0- وضع فعالیت ساکنین نمونه  محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران. 92جدول شماره ۱1- وضع تأهل ساکنین نمونه  محله‌های منطقه یک شهرداری تهران  92جدول شماره ۱2- مدت زمان سکونت ساکنین مورد مصاحبه در محله مسکونی  93جدول شماره ۱3- احساس تعلق ساکنین مورد مصاحبه در  محله‌های منطقه یک شهرداری به محله مسکونی خود. 94جدول شماره ۱4- علت عدم احساس تعلق و دلبستگی ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری به محله مسکونی خود. 94جدول شماره ۱5- مرجع تعیین نیازهای محله از دیدگاه ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. 95جدول شماره ۱6- ضرورت مشارکت ساکنین محله در تعیین نیازهای محله از دیدگاه ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. 96جدول شماره ۱7- علل لزوم مشارکت ساکنین در تعیین نیازهای محله از دیدگاه ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. 96جدول شماره 18- راه‌حل‌های ارائه شده جهت مشارکت فعالانه ساکنین در تهیه، اجرا و بهره‌برداری از  طرح‌های توسعه محله از دیدگاه ساکنین مورد مصاحبه  97
د
جدول شماره 19- امکانات فرهنگی موجود در محله از دیدگاه ساکنین نمونه در محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. 98شماره                     عنوان                                                            صفحهجدول شماره ۲0- امکانات ورزشی موجود در محله از دیدگاه ساکنین نمونه در محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. 99جدول شماره ۲1- امکانات تفریحی در محله از دیدگاه  ساکنین نمونه در محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. 99جدول شماره ۲2- امکانات موجود در محله از دیدگاه  ساکنین محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. 100جدول شماره 23 - نیازهای فرهنگی محله نیاوران. 100جدول شماره 24- نیازهای ورزشی محله نیاوران. 101جدول شماره 25- نیازهای آموزشی محله نیاوران. 101جدول شماره 26 - نیازهای ورزشی محله حصار بوعلی. 102جدول شماره 27 – نیازهای تفریحی محله حصار بوعلی. 102جدول شماره 28- نیازهای آموزشی محله حصار بوعلی. 103جدول شماره 29- آموزش وظایف شهروندی ساکنین  تحت پوشش منطقه یک شهرداری به وسیله شهرداری منطقه. 103جدول شماره 30- زمینه‌های آموزش وظایف شهروندی به  ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. 104جدول شماره 31- وجود شورایاری در محله مسکونی  ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. 105جدول شماره 32- هدف از ایجاد شورایاری از دیدگاه ساکنین مورد مصاحبه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. 106جدول شماره 33- طرح‌های پیشنهادی به وسیله ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری  تهران به منظور بهبود وضع محله آنان. 107جدول شماره 34- مهمترین مشکلات محله ساکنین مورد مصاحبه  در محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. 107جدول شماره 35- تمایل ساکنین به مشارکت برای رفع مشکلات محله  108جدول شماره 36- نیازهای فرهنگی محله از دیدگاه شورایاران محله‌های  منطقه یک شهرداری. 110جدول شماره 37- نیازهای ورزشی محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری از دیدگاه شورایاران. 111
ذ
جدول شماره 38- مهمترین نیازهای تفریحی محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران از دیدگاه شورایاران. 112شماره                     عنوان                                                            صفحهجدول شماره 39- نیازهای آموزشی محله‌های تحت پوشش  منطقه یک شهرداری تهران از دیدگاه شورایاران. 113چکیدهبرخورداری از فضا، امکانات و سرانه‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی از جمله حقوق شهروندی به‌شمار رفته و در عصری که از آن تحت عنوان "تمدن فراغت" نام برده می‌شود برنامه‌ریزی به منظور بهینه‌سازی نحوه گذران اوقات فراغت گروه‌ها و قشرهای مختلف مردم امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوب می‌گردد.سنجش نیازهای گروه هدف که معمولاً از آن تحت عنوان  نیازسنجی، یاد می‌شود یکی از نخستین مراحل در روند برنامه‌ریزی به شمار رفته و فرآیندی است که فاصله و شکاف بین "وضع موجود" و "وضع مطلوب" را شناسایی نموده و سپس در قالب نیازها اولویت بندی می‌کند. در فرآیند نیازسنجی و تعیین نیازها کلیه گروه‌های ذی‌نفع مشارکت نموده و "برنامه ریزی از پایین به بالا" از قوه به فعل در آمده و جامه عمل می‌پوشد.تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که از 1980 میلادی به بعد در برنامه‌های توسعه و همچنین توسعه شهری توجه فزاینده‌ای به رویکرد مشارکتی، صورت گرفته تا جایی که در حال حاضر مشارکت شهری رمز موفقیت طرح‌های توسعه شهری و یکی از معیارهای عملکرد مدیریت شهری و ارکان آن (شهرداری‌ها و شورای شهر) به شمار می‌رود.
1
اطلاعات موجود از آن حکایت دارد که در گذشته بسیاری از طرح‌های توسعه محله‌ای بدون انجام پروژه‌های نیازسنجی و مشارکت صاحبنظران و ساکنین محله در تعیین نیازهای محله، تهیه و به مورد اجرا گذاشته شده و نتیجه حاصله از آن موازی کاری، ایجاد فرصت‌های دسترسی ناعادلانه به امکانات و فضاهای اجتماعی، فرهنگی در سطح محله‌های مختلف و بالاخره تهیه و اجرای طرح‌های توسعه ناسازگار با مقتضیات و ملاحظات فرهنگی- اجتماعی محله بوده که معمولاً مورد استقبال ساکنین محله قرار نمی‌گرفت. آینده‌نگری و پیش بینی تحولات از نیازهای اساسی برنامه ریزان و مدیران است. ساکنین مورد مصاحبه مهمترین فایده و نتیجه حاصل از مشارکت ساکنین در اجرای پروژه‌های نیازسنجی و تعیین نیازهای محله را افزایش نرخ مشارکت محله‌ای و تقویت احساس تعلق به محله و بالاخره تهیه طرح‌های محله بر اساس نیازهای واقعی ذکر نموده‌اند.به اعتقاد آنان مشارکت فعالانه ساکنین در فرایند تهیه، اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های توسعه محله، مستلزم جلب اعتماد ساکنین محله از طریق عمل کردن به وعده‌های داده شده می‌باشد و تحقق وعده‌های داده شده اعتماد ساکنین محله را به سازمان‌های دست اندرکار تهیه و اجرای طرح‌های توسعه محله جلب نموده و جلب اعتماد ساکنین به مشارکت خودانگیخته مردمی در سطح محله منجر می‌گردد

طرح و بیان مساله

برخورداری از فضا، امکانات و سرانه‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی از جمله حقوق شهروندی به‌شمار رفته و در عصری که از آن تحت عنوان "تمدن فراغت" نام برده می‌شود برنامه‌ریزی به منظور بهینه‌سازی نحوه گذران اوقات فراغت گروه‌ها و قشرهای مختلف مردم امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوب می‌گردد.برنامه‌ریزی جهت برخورداری و بهبود بخشیدن به شاخص‌ها و سرانه‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی و بهینه سازی نحوه گذران اوقات فراغت مستلزم شناخت وضع موجود امکانات و سرانه های فرهنگی، تفریحی و ورزشی در هر محله و نیازسنجی و تعیین نیازهای فرهنگی، تفریحی و ورزشی محله‌های مختلف می‌باشد.سنجش نیازهای گروه هدف که معمولاً از آن تحت عنوان  نیازسنجی[1]، یاد می‌شود یکی از نخستین مراحل در روند برنامه‌ریزی به شمار رفته و فرآیندی است که فاصله و شکاف بین "وضع موجود" و "وضع مطلوب" را شناسایی نموده و سپس در قالب نیازها اولویت بندی می‌کند. در فرآیند نیازسنجی و تعیین نیازها کلیه گروه‌های ذی‌نفع مشارکت نموده و "برنامه ریزی از پایین به بالا" از قوه به فعل در آمده و جامه عمل می‌پوشد.بدین ترتیب روی آوری سازمان‌های دست اندرکار تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری به نیازسنجی و تعیین نیازهای مردم نخستین گام در جهت جلب مشارکت مردمی و دگرگونی در رویکرد برنامه‌ریزی از "برنامه‌ریزی برای مردم" به "برنامه‌ریزی با مردم" و به بیان ساده‌تر توجه به مهمترین عنصر توسعه یعنی انسان در فرآیند تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری به شمار می‌رود. به همین سبب در ادبیات جدید توسعه با توجه به اهمیت نقش مردم در جامعه از "مردم" به عنوان ثروت واقعی جامعه یاد شده و اصطلاح تخصصی "توسعه از پایین به بالا" نیز ناظر به نقش مشارکتی مردم در فرآیند توسعه می‌باشد.تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که از 1980 میلادی به بعد در برنامه‌های توسعه و همچنین توسعه شهری توجه فزاینده‌ای به رویکرد مشارکتی[2]، صورت گرفته تا جایی که در حال حاضر مشارکت شهری رمز موفقیت طرح‌های توسعه شهری و یکی از معیارهای عملکرد مدیریت شهری و ارکان آن (شهرداری‌ها و شورای شهر) به شمار می‌رود.عمده‌ترین نتایج و پی‌آمدهای مشارکت شهری عبارتند از:
 • آگاهی مردم از مهارت‌ها و توانایی‌های خود
 • تقویت حس اعتماد و اطمینان نسبت به مدیران شهری
 • تقویت حس همکاری میان شهروندان و مدیران شهری
 • بروز خلاقیت‌های شهروندان و ارائه طرح‌ها و پیشنهادات
 • احساس تعلق بیشتر به جامعه شهری
مشارکت شهری برای نظام مدیریت شهری و توسعه شهری کارکردهای گوناگونی دارد که از جمله این کارکردها می‌توان به افزایش دسترسی به اطلاعات شهری، تعیین اولویت‌ها و نیازهای شهروندان و کوشش‌های جمعی برای اجرای طرح‌های توسعه می‌باشد.مشارکت شهری در اجرای طرح‌های توسعه دارای چندین سطح گوناگون است. "راجر" حداقل به شش سطح اشاره کرده است:
 1. مشارکت خودجوش (حضور خودجوش مردم)
 2. مشارکت شهری فعال (همکاری مردم و مجریان پروژه)
 3. مشارکت منفعل شهری (حضور فیزیکی صرف مردم)
 4. مشارکت شهری کارکردی (قرار گرفتن مردم در جریان پروژه‌ها)
 5. مشارکت شهری موثر (حضور مردم در نهادها بدون حق رأی)
 6. مشارکت شهری مشورتی (مشاوره دادن به مجریان پروژه)
رویکرد محله‌گرایی که یکی از مهمترین هدف‌های آن تقویت فرهنگ مشارکت اجتماعی در سطح محله، شرکت دادن مردم محل در روند تصمیم‌گیری، تهیه، اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های توسعه محله‌ای و "واگذاری کار مردم محله به ساکنین آن" است موجب شده است تا "نیازهای مردم" و "امکانات شهرداری" در سطح محله با هم تلاقی کرده و نیازهای محله به وسیله شورایاری‌ها که مهمترین مرجع تشخیص نیازهای محله به حساب آمده و با مشارکت ساکنین محله تعیین شده و به شهرداری ارائه گردد تا براساس نیازهای واقعی محله‌ها طرح‌های توسعه محله‌ای تهیه، اجرا و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.اطلاعات موجود از آن حکایت دارد که در گذشته بسیاری از طرح‌های توسعه محله‌ای بدون انجام پروژه‌های نیازسنجی و مشارکت صاحبنظران و ساکنین محله در تعیین نیازهای محله، تهیه و به مورد اجرا گذاشته شده و نتیجه حاصله از آن موازی کاری، ایجاد فرصت‌های دسترسی ناعادلانه به امکانات و فضاهای اجتماعی، فرهنگی در سطح محله‌های مختلف و بالاخره تهیه و اجرای طرح‌های توسعه ناسازگار با مقتضیات و ملاحظات فرهنگی- اجتماعی محله بوده که معمولاً مورد استقبال ساکنین محله قرار نمی‌گرفت.با توجه به آنچه که گفته شد و به منظور پرهیز از موازی کاری، نابرابری محلات از حیث دسترسی به امکانات و تهیه و اجرای طرح‌های توسعه مورد نیاز و سازگار با ساختار اجتماع- فرهنگی محله، با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک و در راستای دستیابی به وضع مطلوب در شاخص‌های توسعه اجتماعی و فرهنگی و افزایش سرانه‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی در محله‌های تحت پوشش خود به نیازسنجی روی آورده تا با بهره‌گیری از نتایج و یافته‌های حاصل از آن طرح‌های توسعه اجتماعی- فرهنگی را در محله‌های قلمرو فعالیت خود تهیه و اجرا نماید. تعداد صفحه : 144قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید