پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه وی‍ژگی های روانشناختی فرماندهان و مدیران با سبک های مدیریت مورد مطالعه دانشگاه علوم انتظامی امین

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی

عنوان : بررسی رابطه وی‍ژگی های روانشناختی فرماندهان و مدیران با سبک های مدیریت مورد مطالعه دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده فرماندهی و ستاد

پایان نامه کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی

عنوان:

بررسی رابطه وی‍ژگی های روانشناختی فرماندهان و مدیران با سبک های مدیریت مورد مطالعه دانشگاه علوم انتظامی امین

استاد راهنما:

دکتر نظام هاشمی

استاد مشاور:

جناب سرهنگ دکتر امیر تقوی

مرداد1393‍‍

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-2. بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………4

1-4. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….6

1-3-1سئوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..6

1-3-2. فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………6

1-4. تعریف مفاهیم و اصطلات کلیدی………………………………………………………………………………………….7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….10

2-2. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..11

بخش اول

2-3  ویژگی های روانشناختی…………………………………………………………………………………………………….15

2-3-1-. امیدواری……………………………………………………………………………………………………………………17

2-3-1-1-امیدواری در روایات اسلامی…………………………………………………………………………………..21

2-3-1-2-آثار و فواید امیدواری و آفات امیدواری………………………………………………………………….23

2-3- 1-3- فرد امیدوار چگونه فردی است؟…………………………………………………………………………24

2-3-2- تاب آوری……………………………………………………………………………………………………………..25

2-3-2-1- ویژگی‎های افراد تاب آور………………………………………………………………………………28

2-3-2-2- منابع تغذیه افراد تاب آور………………………………………………………………………………29

2-3-2-3-توصیه‎های متخصصان امر برای تاب آوری………………………………………………………..31

2-3-2-4 -نکاتی برای افزایش تاب آوری مدیران و فرماندهان………………………………………32

2-3-2-5-نتایج مطالعات انجام شده در خصوص تاب آوری……………………………………………33

2-3-3- خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………………………..41

2-3-3-1-اثرات خودکارآمدی………………………………………………………………………………………………..43

2-3-3-2- پنج نکته در رابطه با خودکارآمدی……………………………………………………………………….44

2-3-3-3- نظریه شناخت اجتماعی (آلبرت باندورا) در خصوص کارآمدی……………………………45

2-3-3-4-مراحل رشد خودکارآمدی……………………………………………………………………………………….47

2-3-3-5-خودکارآمدی و تفاوت‎های سنی و جنسیتی…………………………………………………………..49

2-3-3-6- خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………50

2-3-3-7- خودکارآمدی و سلامت جسمانی……………………………………………………………………………50

2-3-3-8- منابع باورهای خودکارآمدی………………………………………………………………………………….50

2-3-3-9- ویژگی های مدیران کارآمد………………………………………………………………………………….53

2-3-3-10- ارتباط…………………………………………………………………………………………………………..55

2-3-3-11- سایر جنبه‎های مهارتی………………………………………………………………………………..55

2-3-3-12-ویژگی های افراد با خودکاآمدی بالا…………………………………………………………………56

2-3-3-13- اهمیت خوش بینی در مقابل بدبینی و تفاوت‎های آنها……………………………..67

2-3-3-14- پیشینه خوش بینی……………………………………………………………………………….70

بخش دوم

2 -4- معنای لغوی رهبری و مدیریت و سبک رهبری ……………………………………………………….71

2-4-1- تعریف اصطلاح رهبری در مدیریت……………………………………………………………………..73

2-4-2- جلوه‎های رهبری……………………………………………………………………………………………………….73

2-4-3- رهبری چیست؟……………………………………………………………………………………………………….74

2-5- تعریف مدیریت………………………………………………………………………………………………………………75

2-6- تفاوت رهبر و مدیر……………………………………………………………………………………………………….77

2-7- وظایف مدیران………………………………………………………………………………………………………………..80

2-8- مهارت‎های مدیران…………………………………………………………………………………………………………81

2-8-1- مهارت‎فنی……………………………………………………………………………………………………………..82

2-8-2-مهارت‎های انسانی…………………………………………………………………………………………………….82

2-8-3- مهارت‎های نظری یا تحلیلی……………………………………………………………………………………83

2-9- مدیران اثربخش و مدیران موفق…………………………………………………………………………………….87

2-10- تعریف سبک مدیریت…………………………………………………………………………………………………..88

2-11- تئوری‎های تشخیص رهبری………………………………………………………………………………………..89

2-12- تئوری‎های رفتاری رهبر و مدیر…………………………………………………………………………………..90

2-13- تاریخچه مطالعات در زمینه سبک‎های مدیریت……………………………………………………….91

2-14- سبک‎های رهبری و مدیریت………………………………………………………………………………………93

2-15- مدیران دانشگاه و انتخاب سبک رهبری……………………………………………………………………..94

2-16-مدل نظری تئوری مدیریتی…………………………………………………………………………………………96

2-16-1-نظریه ابرمرد………………………………………………………………………………………………………..97

2-16-2-نظریه صفات مدیر…………………………………………………………………………………………………97

2-16-3- تحقیقات دانشگاه ایالتی اوهایو…………………………………………………………………………….97

2-16-4- شبکه یا سبک سنج مدیریت……………………………………………………………………………….99

2-16-4-1- سبک مدیریت لیکرت…………………………………………………………………………….101

2-16-4-2- سیستم‎های مدیریت لیکرت……………………………………………………………………103

2-16-5- سبک‎های وایت من………………………………………………………………………………………….104

2-16-6- نظریه کریس- آرگریس……………………………………………………………………………………105

2-16-6-1- نقد و ارزیابی نگرش‎های رفتاری…………………………………………………………………106

2-16-7- نظریه اقتصادی فیدار……………………………………………………………………………………….106

2-16-8- تئوری مسیر- هدف…………………………………………………………………………………………107

2-16-9- نظریه تاننبام و اشمیت…………………………………………………………………………………….110

2-16-10- مدل سه بعدی ویلیام راین……………………………………………………………………………111

2-16-11- نظریه منبع شناختی……………………………………………………………………………………..111

2-16-12- تئوریهای جدید……………………………………………………………………………………………..112

2-16-12-1- تئوریهای اسناد مدیریت………………………………………………………………………112

2-16-12-2- نظریه رهبری فرهمند…………………………………………………………………………113

2-17-مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………….115

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3 -1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….115

3-2- نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………115

3-3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………116

3-4- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………117

3-5. ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………117

3-6 -پرسشنامه روان شناختی……………………………………………………… ………………………………..117

3-7 – پرسشنامه سبک رهبری……………………………………………………………………………………….118

3-8- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………….. …………………………………………118

3-9-متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………..120

3-9-1-متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………………………120

3-9-1-متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………120

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….121

4-2- مشخصات نمونه………………………………………………………………………………………………………..122

4-3-توصیف سوالهای پرسشنامه مربوط به روانشناختی…………………… …………………………………………..125

4-4. توصیف سوالهای پرسشنامه سبک رهبری…………………………………… ………………………………………..150

4-5-تحلیل داده ها……………………………………………………………………….. ………………………………………………..153

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………….. …………………………………………………..158

5-2- بحث ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. ……………….158

5-3- یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………… …………………………..159

5-3-1-آمار توصیفی…………………………………………………………………… …………………………………………..159

5-4- پیشنهاد ها……………………………………………………………………………………….. …………………………………..163

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………….. ……………………………………….163

5-4-2-پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………….. …………………………………..163

5-5-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………. ……………………………………164

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………….. ………………………………………….165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                   صفحه

2-1 جدول بتیس…………………………………………………………………………………………………………………………………………..78

2-2 جدول مهارتهای مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………………….83

2-3 جدول مدل نظری تئوری مدیریتی………………………………………………………………………………………………………..96

2-4 جدول شکل پیوستار موقیت های رهبر(الگوی فیدلر)………………………………………………………………………..107

2-5 جدول مقایسه سبک‎های هشت گانه مدیریت…………………………………………………………………………………….111

جدول 4-1. جنس پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………………………….122

جد.ول 4-2.وضعیت تاهل پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………………123

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصدنمونه بر حسب سابقه عملیاتی………………………………………………………………124

جدول 4-4. توزیع فراوانی و درصد بر حسب مدرک تحصیلی…………………………………………………………………….125

جدول4- 5 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………….. 126

جدول 4 – 6 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………127

جدول4- 7 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………………128

جدول4-8. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………………..129

جدول 4- 9. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………………130

جدول 4 – 10. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی ………………………………………………………………131

جدول 4-11. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………….132

جدول  4 -12. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………….133

جدول 4-13. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………….134

جدول 4- 14 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی ………………………………………………………………135

جدول4 – 15. توزیع کلی پاسخگویان به متغیر انسجام اجتماعی……………………………………………………………..136

جدول 4-16 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………..137

جدول4-17. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………………138

جدول 4- 18. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………139

جدول4- 19 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………140

جدول 4 – 20. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………….141

جدول 4 – 21. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………….142

جدول 4- 22. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………..143

جدول4-23. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………..144

جدول 4-24. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………….145

جدول 4-25. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………..146

جدول 4-26. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………….147

جدول 4-27. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………148

جدول4- 28. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………149

جدول4- 29. توصیف داده ها……………………………………………………………………………………………………………………..150

جدول 4- 30. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………..152

جدول 4- 31. ضریب همبستگی بین خودکارآمدی با سبک مدیریت رابطه مدار…………………………………….153

جدول 4-32. ضریب همبستگی بین خودکارآمدی با سبک مدیریت وظیفه مدار..………………………………….153

جدول 4- 33. ضریب همبستگی بین امیدواری با سبک مدیریت رابطه مدار…………………………………………..154

جدول 4- 34. ضریب همبستگی بین امیدواری با سبک مدیریت وظیفه مدار…………………………………………154

جدول 4- 35. ضریب همبستگی بین تاب آوری با سبک مدیریت رابطه مدار………………………………………….155

جدول 4- 36. ضریب همبستگی بین رابطه تاب آوری با سبک مدیریت وظیفه مدار………………………………155

جدول 4- 37. ضریب همبستگی بین رابطه خوش بینی با سبک مدیریت رابطه مدار…………………………….156

جدول 4- 38. ضریب همبستگی بین خوش بینی با سبک مدیریت وظیفه مدار…………………………………….156

جدول 4- 39. ضریب همبستگی بین رایطه ویژگیهای روانشناختی با سبک مدیری………………………………157

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

 

عنوان                                                                                                                          صفحه                                                                                           

 

نمودار2-1شبکه یا سبک سنج مدیریت… 99

نمودار 2-2تئوری مسیر هدف… 109

نمودار 2-3: نمودار پیوستار رفتار رهبری و تصمیم گیری تاننبام- اشمیت…………………………………………..110

نمودار 2-4 نمودار خلاصه تحقیقات و مطالعات انجام شده در خصوص سبک‎های مدیریت… 113

نمودار 2-5. مدل مفهومی تحقیق.. ….115

نمودار 4-1. جنس پاسخگویان………………………………………………………………………………………………………………….122

نمودار 4-2.وضعیت تاهل پاسخگویان………………………………………………………………………………………………………….123

نمودار 4-3 توزیع فراوانی و درصدنمونه بر حسب سابقه عملیاتی…………………………………………………………….124

نمودار 4-4. توزیع فراوانی و درصد بر حسب مدرک تحصیلی…………………………………………………………………..125

نمودار 4- 5 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………. 126

نمودار 4 – 6 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………….127

نمودار 4- 7 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………128

نمودار 4-8. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………….129

نمودار 4- 9. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………..130

نمودار 4 – 10. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی ……………………………………………………………..131

نمودار 4-11. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………….132

نمودار  4 -12. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………133

نمودار 4-13. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………..134

نمودار 4- 14 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی ……………………………………………………………..135

نمودار 4 – 15. توزیع کلی پاسخگویان به متغیر انسجام اجتماعی……………………………………………………………136

نمودار 4-16 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………….137

نمودار 4-17. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………138

نمودار 4- 18. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………..139

نمودار 4- 19 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………..140

نمودار 4 – 20. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………..141

نمودار 4 – 21. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………….142

نمودار 4- 22. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………..143

نمودار 4-23. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………..144

نمودار 4-24. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………..145

نمودار 4-25. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………146

نمودار 4-26. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………..147

نمودار 4-27. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………….148

نمودار 4- 28. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………..149

نمودار 4- 29. توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..150

نمودار 4- 30. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………….151

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه

به نظر می‎رسد این نظر و تفکر قدیمی همچنان در کشور ما وجود دارد که مدیران مغز متفکر و کارکنان تنها بازوان اجرایی تلقی می‎شوند به همین سبب خودبینی و نادیده گرفتن دیگران برخی مدیران از بهره‎گیری از تجارب آنها محروم می‎سازد. نکته دیگر این است که در مدیریت روز دنیا به تناسب شغل، استعداد و مهارت فرد برای تصدی شغل و نیز نقش وی در کار تیمی سازمان اهمیت زیادی داده می‎شود به این ترتیب مدیران سطح بالا با دقت زیادی مدیران سطح پایین دست را انتخاب می‎کنند. مدیران عالی آرمان و ارزش‎های سازمان را تعیین می‎کنند و می‎توانند باعث موفقیت یا ناکامی سازمان گردند. لذا بر اساس اصل شایسته سالاری کسی که رهبری سازمانی را به عهده می‎گیرد باید از سابقه کاری مناسب، تجربه و تخصص کافی برخوردار باشد و اصول کار تیمی را در به سامان رساندن امور رعایت نماید. محیط کار نیز در این خصوص بسیار اهمیت دارد. مدیر در چنین محیطی می‎تواند با اعمال سبک مناسب مدیریت استعدادهای افراد را شکوفا کند و بر دانش آنها بیافزاید. بخشی از دانش مدیریت از طریق آموزش فرا گرفته می‎شود ولی بخش دیگر از آن باید ضمن کار آموخته شود به این ترتیب آن بخش از مدیریت را که با آموزش فرا گرفته می‎شود «علم مدیریت» و بخشی از آن را که از طریق کسب تجارب و اندوخته‎ها و بکارگیری آنها در شرایط گوناگون حاصل می‎شود «هنر مدیریت» می‎دانند

به دیگر سخن علم «دانستن» است و هنر «توانستن» مدیریت با عواملی متغیر نظیر پول، مواد، محصولات، خدمات و کارکنان سر و کار دارد. عواملی که پیش‎بینی و انطباق آنها با معیارهای علمی مشکل است با وجود این صاحبنظران در تلاشند تا هر چه بیشتر قوانین علمی را در فراگردهای مدیریت کشف کنند (رضائیان، 1387).

شخصیت و مدیریت افراد و سبک رهبری آنان بهترین گزینه‎هایی هستند که با بررسی آنان می‎توان کارآمدی و یا ناکارآمدی سازمان‎ها را سنجید. سبک رهبری مناسب در سازمان‎ها و ارگان‎های دولتی و خصوصی موجب ایجاد انگیزه تعامل کارکنان، بهره‎گیری کامل از پتانسیل‎های موجود و در نهایت حل موفقیت‎آمیز امور سازمان‎ها می گردد، راهی را می‎پیماید که در آن استعدادها شکوفا می‎شود. کارکنان دارای خلاقیت می‎گردند و کیفیت کار افزایش می‎یابد. در سازمان های انتظامی و نظامی شخصیت مدیران، سبک رهبری و هدایت پرسنل اهمیتی افزونتر از سایر سازمان‎ها دارد چرا که مدیران و کارکنان این یگان‎ها دارای ماموریت‎های فوق‎العاده مهم و حساس هستند که گاها با جان، مال و آبروی انسان‎ها گره خورده و به همین دلیل بایستی بسیار دقیق و علمی هدایت و برنامه‎ریزی شوند تا سازمان در رسیدن به اهداف اصلی موفق‎تر و به دلیل اینکه منابع انسانی عمده‎ترین عامل استراتژیک هر سازمان محسوب می‎شوند به درستی هدایت شوند زیرا انسان نه تنها یکی از عوامل حیاتی تولید و خدمات است بلکه به عنوان مدیر با اعمال تدابیر و اتخاذ تصمیمات لازم استفاده از سایر عوامل را میسرمی‎سازد. آنچنان که تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‎دهد آنچه موجب رشد و توسعه این کشورها گردیده داشتن انسان های توانمند بوده نه داشتن منابع طبیعی و مادی غنی (میرسپاسی، 1373).

  • تعریف و بیان مسئله

با توجه به اینکه علم روانشناختی در تمامی زندگی اثر می‎گذارد شایسته است حتی کسانی که در پی کسب تخصص در این رشته نیستند، آگاهی کلی و مختصر از واقعیت‎های آن داشته باشند. روانشناختی یعنی مطالعه علمی رفتار و فرآیندهای روانی و همچنین مطالعه عینی رفتار که دارای دیدگاه‎های مختلفی است از جمله دیدگاه شناختی که در این دیدگاه با فرآیندهای ذهنی نظیر ادراک کردن، به خاطرآوردن، تصمیم گیری و حل مشکل سروکار دارد. با بکارگیری دیدگاه شناختی وقتی قصد داریم به مطالعه رفتار مدیر بپردازیم از آن استفاده می کنیم که در فصل‎های آتی بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

در جوامع امروزی نقش مدیران بسیار مهم و پرارزش است و گاهی اوقات موفقیت و عدم موفقیت یا از بین رفتن بعضی از سازمان‎ها ارتباط مستقیم با مدیران آنهادارد و ابعاد این موضوع بسیار وسیع و پیچیده است زیرا انسان موجودی است پیچیده، اعمال مدیریت و ایجاد انگیزش وی نسبت به رفتار مطلوب و مورد نظر سازمان باید با علم و آگاهی صورت پذیرد.

یکی از مهمترین کوشش‎ها و مهارت‎های انسان در جهان کنونی مدیریت و شیوه رفتار و سبک رهبری مدیران می‎باشد که در آن افراد بتوانند به صورت گروهی ماموریت‎ها و هدف‎های مشخصی را به اجرا درآورند. از طرف دیگر در جهانی که با سرعت در حال پیشرفت فن‎آوری اقتصادی می‎باشد و در هر لحظه انسان با سیستم‎های پیچیده ماشینی مواجه است به گونه ای ناهنجاری‎ها و بزرگی کاذب و دلهره‎آور ماشینیسم که در جهات مختلف زندگی او نفوذ پیدا کرده است کمابیش موجب ناراحتی فکری جسمی و عاطفی گردیده که نتیجه آن ایجاد اختلال و سلب آسایش جسمی و روانی است. در راستای این معضل علم روانشناختی وارد می‎شود و سعی می‎کند شرایط مناسب را برای انجام کار فراهم نماید.

به طور کلی می‎توان گفت که روانشناختی و شناخت ویژگی‎های روانشناختی و نحوه رفتار آنها و مطالعه در این خصوص می‎تواند در بهبود کارآیی محیط‎های کاری مثمر ثمر باشد. سبک رهبری مدیر با طبیعت انسان و ویژگی‎ها و افرادی که او در سازمان با آنها کار می‎کند بسیار مرتبط می‎باشد. هر مدیری نسبت به ویژگی‎های روانشناختی و افراد زیردست و همطرازان و روسای خود دارای مفروضاتی دارد. این مفروضات است که سبک مدیرت او را تحت تاثیر قرار می‎دهد و با توجه به تعاریف و متغیر بودن رفتار می‎توان دریافت که شیوه یا سبک مدیریت متغیر است و نمی‎توان در کلیه شرایط و سازمان‎ها از یک سبک استفاده نمود و یکی از شرایطی که می‎تواند سبک رهبری و مدیریت یک مدیر را تحت تاثیر و یا به نوعی مشخص نماید ویژگی‎های روانشناختی و شخصیتی مدیر است و برابر بررسی‎ها و تحقیقات انجام گرفته در خصوص سبک‎های مدیریتی، سبک‎های رایج مدیریتی ناجا برای کارکنان ستادی “مشارکتی” و برای کارکنان صفی بیشتر “آمرانه” می‎باشد.

تعداد صفحه :188

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997215363277 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید