پایان نامه کارشناسی ارشد:تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :خصوصی

عنوان : تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن

استاد راهنما

جناب آقای دکتر سید حسین سادات حسینی

شهریور ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                                                                                           صفحهچکیده.......................................................................................................................................................................................1مقدمه........................................................................................................................................................................................2فصل اول:تشریفات صدور1- 1- معنای حصر وراثت ........................................................................................................................................................51- 1- 1-  معنای لغوی ............................................................................................................................................................51- 1- 2- معنای اصطلاحی ... ..................................................................................................................................................51- 2- اشخاص ذینفع جهت درخواست گواهی حصر وراثت ..................................................................................................51- 3- مرجع صالح برای رسیدگی و دادن گواهی انحصار وراثت ............................................................................................61- 3- 1- مرجع صالح در زمان سابق .......................................................................................................................................61- 3- 2-  مرجع صالح فعلی ...................................................................................................................................................61- 3- 3- مرجع صالح خارج از کشور و اتباع خارجی ............................................................................................................71- 3- 3- 1- محل اقامت دائمی متوّفی در خارج از مملکت باشد .........................................................................................71- 3- 3- 2- مرجع صالح صدور گواهی انحصار وراثت برای تبعه خارجی ...........................................................................81- 4- مدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار وراثت .......................................................................................................81- 5- هزینه دادرسی ..............................................................................................................................................................181- 5- 1- تعریف دعوا ...........................................................................................................................................................181- 5- 2- ضرورت تشخیص دعوای مالی از دعوای غیرمالی ................................................................................................191- 5- 3- معیار تشخیص دعوای مالی از غیرمالی ..................................................................................................................201- 5- 4- مالی یا غیرمالی بودن تصدیق حصر وراثت ............................................................................................................201- 6- اقدامات مرجع صالح و مندرجات گواهی ....................................................................................................................211- 6- 1- انتشار آگهی ............................................................................................................................................................211- 6- 1- 1- در زمان سابق .................................................................................................................................................. 211- 6- 1- 2- در زمان فعلی ...................................................................................................................................................231- 6- 2- لزوم یا عدم لزوم جلسه رسیدگی ..........................................................................................................................241- 6- 3- مندرجات گواهی انحصار وراثت ...........................................................................................................................261- 6- 4- اقدامات مرجع صالح از جهت کفر یا ایمان مورث و ورثه ....................................................................................271- 6- 4- 1- مسلمان بودن مورث .........................................................................................................................................271- 6- 4- 2- کافر بودن مورث ..............................................................................................................................................291- 6- 5- عدم درج افراد غیر نسب و سبب ...........................................................................................................................311- 7- مدت زمان اخذ گواهی انحصار وراثت ........................................................................................................................33 فصل دوم: آثار،  اعتبار و اعتراض به گواهی انحصار وراثت2- 1- آثار گواهی انحصار وراثت و موارد کاربرد آن .............................................................................................................342- 1- 1- آثار گواهی انحصار وراثت .....................................................................................................................................342- 1- 2- موارد کاربرد گواهی انحصار وراثت .......................................................................................................................352- 2- ماهیت و اعتبار گواهی انحصار وراثت .........................................................................................................................362- 2- 1- ماهیت گواهی انحصار وراثت ................................................................................................................................362- 2- 2- اعتبار گواهی انحصار وراثت ..................................................................................................................................372- 2- 2- 1- اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از کشور خارج ........................................................................................382- 3- اعتراض به درخواست و گواهی انحصار وراثت ..........................................................................................................392- 3- 1- اعتراض به درخواست انحصار وراثت ...................................................................................................................392- 3- 1- 1- اشخاصی که حق اعتراض به درخواست حصر وراثت دارند ...........................................................................402- 3- 1- 2- چگونگی رسیدگی به دعوی اعتراض به درخواست حصر وراثت ...................................................................412- 3- 2- اعتراض به گواهی انحصار وراثت ..........................................................................................................................412- 3- 2- 1- اشخاصی که حق اعتراض به گواهی حصر وراثت دارند .................................................................................422- 4- انواع اعتراض به گواهی انحصار وراثت .......................................................................................................................452- 4- 1- اعتراض با صبغه‌ی کیفری ......................................................................................................................................462- 4- 1- 1- نحوه اعتراض ...................................................................................................................................................472- 4- 2- اعتراض با صبغه‌ی حقوقی .....................................................................................................................................472- 4- 2- 1- از جهت حذف نام بعضی از افراد ....................................................................................................................472- 4- 2- 1- 1- ادله مورد قبول برای نفی نسب ..................................................................................................................482- 4- 2- 2- از جهت درج نام بعضی از افراد در گواهی ......................................................................................................502- 4- 2- 2- 1- اثبات رابطه زوجیت و رابطه نسب .............................................................................................................50الف- اتبات رابطه زوجیت .......................................................................................................................................................50ب- اثبات رابطه نسب .............................................................................................................................................................512- 4- 2- 3- از جهت اصلاح میزان سهم الارث ...................................................................................................................532- 4- 2- 4- از لحاظ جنسیت زمان فوت .............................................................................................................................542- 4- 2- 5- از جهت تقویم مال ...........................................................................................................................................552- 4- 2- 6- اعتراض به صحت و سقم وصیت نامه ابرازی در گواهی حصر وراثت ...........................................................562- 5- اعتراض خارج از مهلت ...............................................................................................................................................572- 6- نتیجه اعتراض به گواهی انحصار وراثت در حین و بعد از تقسیم ترکه .......................................................................572- 6- 1- اعتراض به انحصار وراثت در حین تقسیم ترکه .....................................................................................................572- 6- 2- برگشت اقدامات انجام شده پس از اصلاح گواهی حصر وراثت ...........................................................................582- 6- 2- 1- هنگامی که مال غیر به تساوی در حصص شرکا قرار گیرد ..............................................................................582- 6- 2- 2- هنگامی که مال غیر در تمام حصص شرکا مفروزاً به تساوی نباشد .................................................................592- 7- بررسی گواهی های متعارض .......................................................................................................................................63نتیجه گیری ............................................................................................................................................................................64پیشنهادات ..............................................................................................................................................................................66فهرست منابع .........................................................................................................................................................................67ضمائم .....................................................................................................................................................................................70Abstract ...........................................................................................................................................................................95فهرست شکل هاعنوان                                                                                                                                                                            صفحهشکل شماره 1- دادخواست حصر ورثه در زمان فعلی ............................................................................................................71شکل شماره 2- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه اول (محدود) .............................................................73شکل شماره 3- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه دوم (محدود) .............................................................74شکل شماره 4- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه سوم (محدود) ............................................................75شکل شماره 5- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه اول (نامحدود) ...........................................................76شکل شماره 6- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه دوم (نامحدود) ...........................................................77شکل شماره 7- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه سوم (نامحدود) ..........................................................78شکل شماره 8- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به اقلیت های مذهبی (محدود) ...............................................79شکل شماره 9- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به اقلیت های مذهبی (نامحدود) .............................................80شکل شماره 10- استشهادیه مربوط به طبقه اول .....................................................................................................................81شکل شماره 11- استشهادیه مربوط به طبقه دوم ....................................................................................................................83شکل شماره 12- استشهادیه مربوط به طبقه سوم ...................................................................................................................85شکل شماره 13- گواهی فوت ................................................................................................................................................87شکل شماره 14- اظهارنامه مالیات بر ارث .............................................................................................................................88شکل شماره 15-گواهی‌نامه واریز مالیات بر ارث .................................................................................................................  90شکل شماره 16- گواهی حصر وراثت محدود فعلی ..............................................................................................................91شکل شماره 17- گواهی حصر وراثت نامحدود فعلی ............................................................................................................92شکل شماره 18- گواهی حصر وراثت محدود در زمان سابق .................................................................................................93شکل شماره 19- گواهی حصر وراثت نامحدود در زمان سابق ..............................................................................................94 علائم و اختصارهاق. ا. ح.  ............................................................................قانون امور حسبی مصوب 1319 و اصلاحیه های بعدی آنق. ج.   ..............................................................................قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379ق. ق.   ..............................................................................قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318ق. م.  .................................................................................قانون مدنی مصوب 1307ق. م. م.  .............................................................................قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345 چکیدهاولین و مهمترین اقدامی که ورثه پس از فوت متوّفی باید انجام بدهند اخذ گواهی انحصار وراثت است. با اخـذ این گواهی ومشخص شدن تعداد ورثـه و نسبت آنها با متوّفـی و سهم‌الارث ایشان فرآینـد تقسیم و تصفیه امـوال متوّفـی به سهولت انجاممی‌گیرد و تکلیف ماترک و مطالبات و بدهی های متوّفی روشن می‌شود. هر چند ظاهراً گواهـی حصر وراثت قاطـع است ولیقانونگذار آن را قابل اعتراض دانسته از جمله آنکه بعضی از افراد با وارث شناختن خود و ذکر اینکه نام آنها در گواهـی نیامدهاعتراض نمایند ولی در خصوص اینکه طلبکاران و بدهکاران متوّفی بتوانند به عنوان معترض مطـرح باشند اختلاف نظر است.به نظر می‌رسد طلبکار حق اعتراض دارد ولی بدهکار حق اعتراض ندارد. در همین راستا در این نوشتار سعی ما بـر این استکه به اولین اقدام وراث برای اثبات هویت و ارتباط خود با مورث و درخواست گواهـی انحصار وراثت و چگونگی صدور آنو موارد اعتراض به گواهـی مزبور بپردازیم. روش تحقیـق در این نوشتار، مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و میـدانی بوده و در ایـنراستا سعی شده به آراء و نظریات مشورتی که در این خصوص ارائه شده اشاره و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته و تلاششده تا تمـام قوانین ذی‌ربط مورد بررسی و در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد. واژگان کلیدی: گواهی انحصار وراثت، اعتراض به گواهی انحصار وراثت، ذینفع مقدمهانسان ها در حیـات اجتماعی خـود با یکدیگر در تعامل می‌باشند در نتیجه این تعامل آثار حقـوقی بر روابطموجـود بین آنها مترتب می‌شود این تعاملات و آثـار نه تنها در زمان حیات افراد، بلکه بعد از فـوت آنها نیزهمچنان ادامه دارد به این شکل که هرگاه شخصی از دنیا می‌رود از خود اموال و حقوق مالی به جا می‌گذاردمسئله ارث کـه اکثر علمای حقـوق را به خـود مشغول نموده و هـر یک به ترتیبی آن را مرتـب کرده است،عبارت از دانستن این که دارایی و حقوق شخص باید بعد از فـوت او به چه کسی برسد، آیا مـاترک او بایدبه اشخاصی منتقل شود که قانون معین می‌کند و یا به کسانی که خود او انتخاب می‌نماید؟بدیهی است که هر کس در دنیا به یک عده از اشخاص علقه تامی دارد و مایل است که بعد از فـوتاو اگر اموال و حقوقی دارد به همان اشخاص منتقل شود. کسانی که در درجـه اول و بیشتر از دیگران طرفعلقـه و محبت یک نفـر واقع می‌شوند کسانی هستند کـه آن یک نفر باعث وجـود آنها شده و یا آنها باعثوجود او شده‌اند این اشخاص عبارتند از اولاد و ابوین انسان، پس اولاد و ابویـن کسانی خواهند بود که بـهحکم طبیعت بعد از فوت یک نفر باید در درجه اول قائم مقام او شده و دارایی او را قهراً تملک کنند.هرگاه یک نفر نه اولاد داشته باشد و نه ابوین، بدیهی است که علقه و محبت او بیشتر به اجداد او کهدر این صورت به منزله ابوین می‌باشند و همچنین به برادر و خواهر او متوجه خواهد بود. به همین طریق بههر درجه‌ای که شخص از داشتن ارحامی که به واسطه اقربیت اولویت دارند محروم باشد علقـه و محبت اومتوجه اقربای دورتر او می‌گردد. پس به حکم طبیعت، طبقات مختلفه‌ای که در میان اقربای نسبی باید بعد ازفوت یک نفر وارث او گردند معلوم و معین است.اقربای نسبی کسانی هستند که یا به جهت ولادت از هـم متصل به یکدیگر می‌شوند مثل پدر و فرزندو یا بـه واسطه ولادت از شخص واحـد یعنی داشتن جامـع نسب مثـل دو برادر، ولـی انسان اعـم از اینـکهخویشاوند نسبـی داشته و یا نداشته باشد و اعـم از اینکه خویشاوندانش بـا او نزدیک یا دور باشنـد ممکـناست تأهـل کرده و در حقیقت برای زندگی خـود شریکی نیـز اختیار نمـوده باشد که در این صورت علقـهزوجیت نیز ایجـاد محبتی می‌نماید کـه کمتر از محبت اقربـای نسبی نخواهد بود. پس زوج یا زوجـه نیز ازجمله کسانی خواهند بود که خـواه برای میـت اقربای نسبی باشد و خواه نباشد باید از ترکـه او حصه ببرند.نظـر به مراتب فـوق کسانی که باید بعـد از فـوت یک نفـر دارایـی او را تملک نمایند طبیعتاً معلوم است وقانونگذاران نیز همین حکـم طبیعت را تعقیب وتأیید نمـوده و طبقات مختلف وارثین شخص را بـا ملاحظهعلقه و محبتی که بین یک نفر و اقربای او موجود می‌باشد معین کرده‌اند این قانون طبیعی که قانـون تشریعینیز منطبق با آن است بقدری موافق با ناموس بشر و نظام جماعت انسانی است بطوری که قوانین و مقرراتموضوعه اجازه انصراف از آن را نداده‌اند و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند کسی را که حـق وراثت ندارد وارثقرار دهد یا کسی را که قانـوناً وارث است از سهـم‌الارث خود محروم کند. در همین راستا بـه منظور اینکـهوراث بتوانند سهـم‌الارث خود را مطالبـه و درآن تصرف کنند ابتـدا لازم است وارث منحصر بـودن ایشان وسهـم‌الارث هر یک از ایشان در دادگـاه بررسی و اثبات گردد در ایـن خصوص برابر بند 3 مـاده 11 قانـونشوراهای حـل اختلاف مصوب1387، شـورا پس از رسیدگـی گواهـی‌نامه‌ای بـه نام تصدیق انحصار وراثتصـادر می‌نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قـرار خواهد گرفت. انحصار وراثت در حقـوق عبارت است ازمعلوم نمودن تعداد وراث متوّفی توسط مراجع ذی‌صلاح. در این نوشتار سعـی ما بر این است که بـه نحـوهاخـذ گواهی‌نامـه انحصاروراثت بپردازیم و در ادامـه به این امر اشـاره کنیم که آیا می‌شود به گواهـی مذکوراعتراض کرد و چه اقداماتی را باید انجام داد. اهمیت و ضرورت موضوعبا توجه به اینکه از جمله مواردی که نوعـاً گریبانگیر تمامی افراد جامعه بوده و یا خواهد بود فـوت یکی ازبستگان نزدیک است که آثـاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را بهدنبال دارد. موضوعـی که بسیار مورد سـؤال است چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به گواهـی انحصاروراثت و همچنین نحوه اعتراض به آن است؟ این گواهی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا هرگونه نقلو انتقال امـوال متوّفـی که قهراً در مالکیت ورثـه قرار می‌گیرد، ادامه عملیات ثبتی و... منوط به ارائـه گواهیمذکور است. اهداف تحقیقپرداختـن مفصل بـه موضـوع انحصار وراثت و قـرار دادن مطالب دستـه‌بندی شده و منظـم شده در اختیـارمسئولان مربوطه تا ایشان نیز مطالب را برای دسترسی ساده تر و سریع تر در خدمت افراد جامعه قـرار دهندتا افراد برای انجـام کارهای مربوط به انحصار وراثت کمتر دچـار مشکل شوند و با آگاهی بیشتر برای اخـذاین گواهـی اقدام کنند چـون همان طور کـه گفته شد این بحث جزو مواردی است که گریبانگیر تمـام افراد جامعه هست و تمام افراد روزی به آن نیاز پیدا می‌کنند. پیشینه موضوعبه جرأت می‌توان گفت که بحـث ارث از مهمترین و پیچیده ترین بحث ها در کتـاب های فقهی و حقـوقیاست زیرا آیاتی چند از قرآن کریم و بیش از هزار حکم، قاعده و مسئله به این مهـم اختصاص یافته است وفقها و حقوقدانان با توجه به گستردگی و شمول و جامعیت آیات، با دقت به فصل‌بندی ارث پرداخته، تحتعناوینی همچون موجبات، موانـع و شرایط ارث بـه طور مفصـل سخـن گفته‌اند. امـا به منظور اینکـه وراثبتواننـد سهـم‌الارث خـود را مطالبـه و درآن تصـرف کننـد ابتـدا لازم است وارث منحصـر بـودن ایشـان وسهـم‌الارث هر یک از ایشان بررسی و اثبات گردد و گواهی تصدیق انحصار وراثت صـادر گردد. که ترتیبکار مشروحاً در مواد360 الی 374  قانون امور حسبی و همچنین قانون تصدیق انحصار وراثت مصـوب سال1309 مصرح است و همچنین می‌تـوان به نظرات مشورتی اداره حقـوقی که در کتابـی تحت عنوان «گواهیحصر وراثت در رویه قضایی» توسط خانم عاطفه زاهدی گردآوری شده اشاره کرد لکن با توجه به ضرورتو نیـاز جامعه بـه پرداخت جزئیـات بیشتر از سویـی و نبود تحقیـق مستقل و جامـع در منابـع کتابخانه‌ای وسایت های اینترنتی از سوی دیگر جای آن دارد که موضوع حاضر از زوایای مختلفی مورد بحث قرار گیرد. پرسش های تحقیقدر این موضوع با توجه به فراگیری آن سؤالاتی چند به بحث گذاشته شده است که عبارتند از:چه مدارکی برای اخذ این گواهی لازم است؟ و چه اشخاصی برای تقاضای انحصار وراثت صلاحیتدارند؟چه مرجعی صالح برای رسیدگی است؟ و روند آن به چه شکل است؟چه کسانی حق اعتراض دارند و ذینفع محسوب می‌شوند؟اعتراض در چه مواردی ممکن است مطرح شود؟چه مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات صلاحیت دارند و روند رسیدگی آنها به چه شکل است؟ فرضیه های تحقیق1- به نظر می‌رسد که گواهی حصر وراثت در بعضی موارد قاطع است.2- به نظر می‌رسد که ورثه و طلبکار و بدهکار حق اعتراض به گواهی انحصار وراثت را دارند.3- به نظر می‌رسد که مواردی را کـه متقاضی اخذ گواهـی حصـر وراثت در اظهارنامـه مالیاتی ذکـرمی‌کند برای او اقرار محسوب می‌شود. روش تحقیقروش تحقیق در این نوشتـار، مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و میدانی بوده و در این راستا سعـی شده بـه آراء و نظریـات مشورتی که در این خصوص ارائـه شده اشاره و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته و تلاش شده تا تمـام قوانین ذی‌ربط مورد بررسی و در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد.  فصل اول:تشریفات صدور 1- 1- معنای حصر وراثت 1- 1- 1-  معنای لغوی«حصروراثت. [حَ رِ وِ ثَ] (ترکیب اضافی،اِمرکب) (اصطلاح حقوق) انجام دادن تشریفات قانونـی و رسـمی برای برسمیت شناختن و محدود و مشخص کردن وارثان شخص درگذشته».[1][1] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، چاپ دوم1377، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانتعداد صفحه : 107قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید