پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: زراعت

عنوان : بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش : زراعت

عنوان :

بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس

استاد راهنما:

دکتر ساسان رضادوست

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:چکیده .................................................................................................................................................................... 1فصل اول ................................................................................................................................................................ 2مقدمه ..................................................................................................................................................................... 2کلیات ...................................................................................................................................................................... 4گیاهشناسی ........................................................................................................................................................... 4تهیه زمین و کاشت اسپرس .............................................................................................................................. 5زمان کاشت ........................................................................................................................................................... 5میزان بذر مصرفی ................................................................................................................................................. 6آبیاری ..................................................................................................................................................................... 6کوددهی ................................................................................................................................................................. 7جدول 1-1- توصیه کودهای فسفره بر مبنای فسفر جذب خاک ............................................................. 7جدول 1-2- توصیه کودهای پتاسه بر مبنای پتاس قابل جذب خاک .................................................... 8کنترل علف هرز .................................................................................................................................................... 8آفات و بیماریها ..................................................................................................................................................... 9برداشت ................................................................................................................................................................... 9تولید بذر ................................................................................................................................................................ 9امتیازات اسپرس بر سایر نباتات علوفه ای ................................................................................................... 10خواص درمانی و دارویی اسپرس .................................................................................................................... 11اهمیت گیاهان علوفه ای ................................................................................................................................. 12کود زیستی ......................................................................................................................................................... 12کود زیستی فسفات بارور2 .............................................................................................................................. 16نقش فسفر در گیاهان ...................................................................................................................................... 16ضرورت استفاده از میکروارگانیسم های حل کننده فسفات .................................................................... 16مکانیسم عمل کود فسفات بارور 2 ................................................................................................................ 19نتایج حاصل از کاربرد کودهای زیستی فسفاته .......................................................................................... 19کود زیستی نیتروکسین .................................................................................................................................. 21اهمیت تثبیت بیولوژیکی نیتروژن هوا........................................................................................................... 22روش های بیولوژیکی تثبیت نیتروژن مولکولی هوا ................................................................................... 23تثبیت نیتروژن بادی آزوتروف های آزادزی ................................................................................................ 23تثبیت نیتروژن به روش همیاری ................................................................................................................... 24تثبیت نیتروژن به صورت همزیستی ............................................................................................................. 27مکانیسم تثبیت زیستی نیتروژن .................................................................................................................... 28مشخصات کود زیستی نیتروکسین ............................................................................................................... 28نتایج حاصل از کاربرد کود زیستی نیتروکسین .......................................................................................... 29کود زیستی بیوسولفور 1 ................................................................................................................................. 31نقش گوگرد در گیاه ......................................................................................................................................... 31ضرورت استفاده از باکتریهای اکسید کننده گوگرد ................................................................................... 32مشخصات و مکانسیم عمل کود زیستی بیوسولفور .................................................................................... 34نتایج حاصل از کاربرد کود زیستی بیوسولفور ............................................................................................. 36فصل دوم ............................................................................................................................................................. 38موقعیت و محل اجرای آزمایش ..................................................................................................................... 38شرایط آب و هوایی محل اجرای آزمایش ..................................................................................................... 40عملیات زراعی .................................................................................................................................................... 40آماده سازی زمین .............................................................................................................................................. 40مشخصات تیمارهای آزمایشی و طرح آزمایش ........................................................................................... 41عملیات کاشت ................................................................................................................................................... 42عملیات داشت .................................................................................................................................................... 43عملیات برداشت ................................................................................................................................................. 43نحوه نمونه برداری صفات مورد مطالعه ........................................................................................................ 43نحوه اندازه گیری صفات مورد مطالعه .......................................................................................................... 43ارتفاع بوته ........................................................................................................................................................... 43تعداد شاخه های جانبی ................................................................................................................................... 44اندازه گیری تعداد برگ در بوته ..................................................................................................................... 44اندازه گیری قطر ساقه ...................................................................................................................................... 44اندازه گیری وزن هزاردانه ................................................................................................................................ 44اندازه گیری عملکرد ماده خشک ................................................................................................................... 44اندازه گیری عملکرد علوفه تر ......................................................................................................................... 45اندازه گیری عملکرد علوفه خشک ................................................................................................................. 45اندازه گیری درصد پروتئین ............................................................................................................................ 45اندازه گیری عملکرد دانه در هکتار ................................................................................................................ 45محاسبات آماری ................................................................................................................................................ 45فصل سوم ............................................................................................................................................................ 46نتایج بحث ........................................................................................................................................................... 46ارتفاع بوته ........................................................................................................................................................... 46تعداد برگ در بوته ............................................................................................................................................ 47تعداد انشعاب ساقه در بوته ............................................................................................................................. 48قطر ساقه ............................................................................................................................................................. 50عملکرد ماده خشک .......................................................................................................................................... 51عملکرد بیولوژیک .............................................................................................................................................. 52وزن هزاردانه ....................................................................................................................................................... 53عملکرد دانه ........................................................................................................................................................ 55عملکرد علوفه تر ................................................................................................................................................ 56عملکرد علوفه خشک ........................................................................................................................................ 57درصد پروتئین خام ........................................................................................................................................... 58نتیجه گیری و بحث .......................................................................................................................................... 60جدول 3-1- تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه ...................................................................................... 61جدول 3-2- مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه .................................................................................... 61منابع ..................................................................................................................................................................... 62منابع انگلیسی .................................................................................................................................................... 68 چکیدهاین بررسی به منظور مقایسه اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه اسپرس در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 9 تیمار و 4 تکرار در زمینی به مساحت 800 متر مربع در بهار سال 1391 ( 15/02/1391) در یک قطعه زمین زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی آبخوان پلدشت وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی اجرا شد.تیمار های آزمایشی شامل کود شیمیایی(NPK) کود های زیستی نیتروکسین،فسفاته بارور 2،بیوسولفور بودند که به صورت منفرد و ترکیبی اعمال گردیدند. در هر بلوک 9 تیمار اجرا گردید.صفات مورد مطالعه عبارت بود از ارتفاع بوته،تعداد برگ،تعداد شاخه های جانبی،عملکرد ماده خشک و میزان عملکرد دانه، عملکرد علوفه تر، خشک و درصد پروتئین بود. بر اساس نتایج حاصله، اثرسطوح مختلف کودی روی ارتفاع بوته ،تعداد برگ،عملکرد بیولوژیک و عملکرد ماده خشک در سطح احتمال یک درصد و بر صفت تعداد انشعابات ساقه و درصد پروتئین خام در سطح احتمال 5 درصد معنی داری بود.بیشترین عملکرد در صفات ارتفاع بوته و تعداد شاخه جانبی در تیمار تلقیح با نیتروکسین+بیوسولفور+فسفاته بارورو درصفات تعداد برگ عملکرد ماده خشک و بیولوژیک تیمار کود شیمیایی بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داد. در کلیه صفات کود های زیستی نسبت به شاهد و حتی کود شیمیایی برتری نشان داد که می توان نتیجه گرفت که امکان جایگزین کود زیستی خصوصا نیتروکسین با کود های شیمیایی می تواند بهترین شرایط را برای حصول حداکثری عملکرد کمی و کیفی در اسپرس فراهم سازد. 1-1 مقدمهتمدن بشری با کشاورزی آغاز شد یعنی زمانی که انسانها تصمیم گرفتند به جای آنکه در پی شکار آواره بیابان ها شوند در محلی مناسب از لحاظ آب و هوا سکونت گزینند و زندگی خود را بر پایه نظمی منطقی استوار سازند. وطن انسان در قلمرویی مشخص مستلزم برخورداری از امنیت غذایی بود و بدین ترتیب آدمی راه تازه ای برای تهیه غذای خود یافت و شروع به کشت و زرع نمود. هر چند که مدت های طولانی از کابوس بشر نخستین می گذرد ولی هنوز نیز فقر، قحطی و سوء تغذیه از جمله مشکلات بزرگ انسان قرن علم و تکنولوژی می باشد. رشد بی رویه جمعیت،تخریب منابع طبیعی،آلودگی محیط زیست، سیاست های استعماری قدرت های بزرگ و بی توجهی به ارزش های عالی انسانی همگی دست در دست هم داده و سرنوشتی مبهم را در فراسوی آینده زندگی بشر قرار داده است(کوسیکامکوس ،1999) .در شرایطی که چهره حدود 3/1 از خاک نشینان کره زمین از درد سیلی فقر درهم پیچیده است و حدود 30/0 تا 5/2 میلیارد نفر از مردمان جهان به صورت پنهان و آشکار دچار سوء تغذیه هستند عده ای از انسانها در بعضی از نقاط دنیا به دلیل زیادی ثروت و خوراک به انواع مرضهای خطرناک دچار می گردند و از عالم انسانیت خارج می شوند(مارتینز،1992).در مجموع دانه غلات و حبوبات نزدیک به 3/2 از مواد غذایی مردمان مناطق آسیا و آفریقا را به صورت مستقیم تأمین می کنند.در حالی که در اروپا،آمریکا شمالی،آرژانتین،استرالیا و زلاندونو این نسبت به 3/1 تقلیل پیدا کرده است و این ممالک به صورت غالب از فراورده های دامی استفاده می کنند(راشد محصل و همکاران،1376).کارشناسان و متخصصان کشاورزی اعتقاد دارند که افزایش تولید غذا در جهان از طریق افزایش سطح زیر کشت بیش از این میسر نیست زیرا هر جا که آب و زمین مناسبی وجود داشته، کاشت هم صورت گرفته است(میر هادی،1380).حتی بعضی از کشورهای مثل هند و چین پا را فراتر نهاده با خشک کردن حاشیه دریاها، زمین قابل کشت ایجاد کرده اند، در کشور های در حال رشد مثل ایران هم زمین های حاصلخیز و قابل کشت فراوانی وجود دارد که در حال حاضر بدون کشت رها شده اند، ولی محدودیت آب، مانع از به زیر کشت در آوردن آنها می شود. لذا با افزایش روز افزون جمعیت در جهان به خصوص در کشورهای در حال رشد، افزایش تولید و تهیه غذای کافی، فقط با افزایش محصول در واحد سطح امکان پذیر است، برای افزایش تولید در واحد سطح راه های زیادی وجود دارد، از طریق تحقیقات به نژادی یا به دست آوردن ارقام پر محصول و سازگار با شرایط آب و هوایی، خاک و محیط های مختلف و تهیه ارقام مقاوم به آفات و بیماری ها و غیره و از طریق تحقیقات به زراعی، با انجام صحیح و به موقع عملیات زراعی و مصرف نوع مطلوب نهاده های کشاورزی از جمله تهیه زمین، تاریخ کاشت ،میزان بذر در هکتار، کیفیت بذر، تعداد بوته در هکتار،میزان و موقع آبیاری، میزان و موقع پخش کود، نوع کود مصرفی، مبارزه با علف های هرز، برنامه تناوب و آیش می توان محصول بیشتری به دست آورد (میر هادی، 1380).تعداد صفحه : 83قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید