پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی: طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

عنوان : طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

دانشگاه گیلان

دانشکده تربیت ­بدنی و علوم ورزشی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

عنوان :

طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

استاد راهنما:

دکتر رحیم رمضانی نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شودتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:مقدمه.....................................................................................................................................................2بیان مسأله..............................................................................................................................................3ضرورت و اهمیت تحقیق.........................................................................................................................4اهداف تحقیق..........................................................................................................................................5سؤالات تحقیق........................................................................................................................................5تعریف واژه ها و اصطلاحات....................................................................................................................5فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهشمقدمه.....................................................................................................................................................8مبانی نظری تحقیق................................................................................................................................8برنامه­ریزی..............................................................................................................................................8مزایای برنامه ریزی.................................................................................................................................8موانع و مشکلات برنامه ریزی.................................................................................................................9انواع برنامه ریزی.....................................................................................................................................9تعاریف استراتژی......................................................................................................................................9برنامه­ریزی استراتژیک...........................................................................................................................10تعاریف برنامه­ریزی استراتژیک..............................................................................................................11ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک........................................................................................................12مزایای برنامه ریزی استراتژیک.............................................................................................................12محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک................................................................................................13سبک­های مختلف برنامه­ریزی جامع و تعیین استراتژی­های سازمانی..................................................14تعریف مدیریت استراتژیک...................................................................................................................14مراحل مدیریت استراتژیک...................................................................................................................14تدوین استراتژی.....................................................................................................................................16فرآیند برنامه­ریزی استراتژیک...............................................................................................................17مدل­های تدوین برنامه­ریزی استراتژیک............................................................................................24مدل استونر و فریمن.........................................................................................................................25مدل برایسون.....................................................................................................................................25مدل دیوید.........................................................................................................................................26مدل DISM.....................................................................................................................................27مدل Goal- Based........................................................................................................................27مدل برنامه­ریزی استراتژیک گوداشتاین و همکاران...........................................................................28مدل استراتژیک دانکن و همکاران.....................................................................................................28مدل استراتژیک وایتمن.....................................................................................................................29مدل تیلور..........................................................................................................................................29مدل کاربردی....................................................................................................................................29مدل اسلک........................................................................................................................................30مدل کمیسیون ورزش استرالیا..........................................................................................................30رویکرد فرآیند پایه برنامه­ریزی استراتژیک........................................................................................31ماتریس SWOT..............................................................................................................................32فوتبال در جهان.................................................................................................................................49فوتبال در آسیا..................................................................................................................................49فوتبال در ایران..................................................................................................................................50فوتبال در گیلان.................................................................................................................................50مروری بر پژوهش­های خارجی............................................................................................................52مروری بر پژوهش­های داخلی.............................................................................................................58فصل سوم-روش شناسی پژوهشمقدمه....................................................................................................................................................62روش تحقیق...........................................................................................................................................62جامعه و نونه آماری................................................................................................................................62روش گردآوری اطلاعات.........................................................................................................................62ابزار پژوهش ..........................................................................................................................................62روش تجزیه تحلیل داده ها....................................................................................................................65متغیرهای تحقیق...................................................................................................................................66 فصل4- یافته های پژوهشمقدمه.....................................................................................................................................................68توصیف یافته­های پژوهش......................................................................................................................68ماتریس نقاط قوت فوتبال استان گیلان...............................................................................................71ماتریس نقاط ضعف فوتبال استان گیلان..............................................................................................72ماتریس فرصت­های فوتبال استان گیلان...............................................................................................73ماتریس تهدیدهای فوتبال استان گیلان...............................................................................................74تعیین موقعیت استراتژیک فوتبال گیلان..............................................................................................75ماتریس عوامل درونی فوتبال استان گیلان..........................................................................................76ماتریس عوامل بیرونی فوتبال استان گیلان.........................................................................................78نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی...........................................................................................80استراتژی­های فوتبال استان گیلان.....................................................................................................80استراتژی های ….………….……..…………………………..…………...SO80استراتژی های………….……..…….………………………………………ST82استراتژی های ………...………………………………………………….WO83استراتژی های ……...………….………………………………………….WT85فصل5- بحث و نتیجه گیریمقدمه..................................................................................................................................................88خلاصه پژوهش....................................................................................................................................88بحث و نتیجه گیری............................................................................................................................90پیشنهادات تحقیق.............................................................................................................................109منابع و ماخذ.....................................................................................................................................110پیوست..............................................................................................................................................123فهرست جداول
2-1ماتریسSWOT.......................................................................................................................382-2ماتریس اولویت­بندی عوامل داخلی............................................................................................382-3ماتریس اولویت­بندی عوامل خارجی...........................................................................................382-4شاخص­های ارزیابی سازمان..........................................................................................................392-5ماتریس SWOT.........................................................................................................................402-6رویکرد استراتژیک مدل SWOT................................................................................................453-1 ماتریس SWOT........................................................................................................................644-1 توصیف وضعیت شغل نمونه آماری..............................................................................................684-2میزان تحصیلات و رشته تحصیلی نمونه آماری............................................................................694-3وضعیت سنی نمونه آماری............................................................................................................694-4 وضعیت جنسیت...........................................................................................................................704-5 وضعیت سابقه کاری......................................................................................................................704-6 اولویت­بندی رتبه­ها در آزمون فریدمن(قوت­ها).............................................................................714-7 معنی­داری آزمون فریدمن در نقاط قوت فوتبال گیلان.................................................................724-8 اولویت­بندی رتبه­ها در آزمون فریدمن(ضعف­ها)...........................................................................724-9 معنی­داری آزمون فریدمن در نقاط ضعف­ها فوتبال گیلان............................................................734-10اولویت­بندی رتبه­ها در آزمون فریدمن (فرصت­ها) ......................................................................734-11 معنی­داری آزمون فریدمن در فرصت­های فوتبال گیلان..............................................................744-12 اولویت­بندی رتبه­ها در آزمون فریدمن(تهدیدها)........................................................................744-13 معنی­داری آزمون فریدمن در تهدیدهای  فوتبال گیلان............................................................754-14 ماتریس عوامل درونی فوتبال گیلان...........................................................................................764-15 ماتریس عوامل درونی فوتبال گیلان...........................................................................................78
4-16 ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی فوتبال گیلان................................................................804-17استراتژی­های SO.......................................................................................................................814-18استراتژی­های ST........................................................................................................................824-19استراتژی­های WO.....................................................................................................................834-20استراتژی­های WT......................................................................................................................85فهرست شکل­ها و نمودارها2-1فرآیند برنامه­ریزی استراتژیک.......................................................................................................172-2تعیین اهداف و استراتژی­ها............................................................................................................24چکیدههدف از این پژوهش طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT بود. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی  اجرا شده است . جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحب­نظران فوتبال استان گیلان بود و نمونه موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات و هیأت­ها، مدرسان ورزش مدارس و دانشگاه، مربیان و بازیکنان پیشکسوت انتخاب شدند (50n=). ابزار پژوهش براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته شد که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ (95/0=α) تأیید گردید. از آزمون فریدمن، روش وزن دهی، ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی جهت تحلیل یافته­ها و استراتژی های مناسب استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد مطلوبیت فناوری اطلاعات، عدم مطلوبیت  کیفیت زمین­ و اماکن،  سیاست­گذاری خصوصی­سازی باشگاه‌ها و گرایش مردم به سبک زندگی غیرفعال به ترتیب به عنوان مهم­ترین قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند. همچنین براساس نمره ماتریس عوامل درونی (38/2) و عوامل بیرونی (49/2) وضعیت راهبردی فوتبال استان گیلان در منطقه WT قرار دارد. ضمناً بر اساس تحلیل SWOT، در مجموع 20 استراتژی شامل شش استراتژی SO، شش استراتژی ST، شش استراتژی WO، و دو استراتژی WT برای فوتبال گیلان تدوین شد. بنابراین با توجه به نتایج ماتریس تحلیل سوات لازم است که بیشتر از استراتژی تدافعی یا ثبات جهت مدیریت توسعه فوتبال استان گیلان استفاده شود.مقدمهامروزه ورزش از انجام فعالیت بدنی صرف فراتر رفته و در کشورهای مختلف، بسیارتوسعه یافته است تا جایی که ورزش در بیشتر کشورها به عنوان ابزاری برای تجارت و تولید سرمایه به حساب می­آید (13). در عصر حاضر تقریباً ورزش در زندگی افراد رسوخ کرده و در بین ورزش­ها، فوتبال به دلیل جذابیت خاص، یکی از بیشترین جمعیت­های ورزشی دنیا را تشکیل می ­دهد و جایگاه منحصر به فردی دارد، به گونه­ای که به پدیده فراگیر و جهانی ­بدل شده و برای آن حد و مرزی نمی توان قائل شد. این رشته به­ دلیل برخورداری از ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، به طور کامل از حالت بازی ساده خارج شده است، این نکته دلیل توجه به ارتقای این رشته ورزشی در سطح جهان را آشکار می­سازد. امروزه فوتبال با داشتن بیش از 209 عضو در فدراسیون بین المللی فوتبال،207 هزار فوتبالیست حرفه ای،245 میلیون بازیکن آماتور و 4/3 میلیارد طرفدار، یکی از رایج ترین و محبوب ترین ورزش ها در جهان محسوب می شود (59).در جامعه ی امروز نمی توان از ورزش فوتبال دور ماند. بسیاری از مردم در این ورزش و امور مربوط به آن احاطه شده اند، به تماشای مسابقات و رویدادها می روند، در این ورزش مشارکت کرده و با دوستان خود درباره ی فوتبال بحث می کنند. به همین ترتیب این ورزش توانسته در کشور های پیشرفته ی جهان به صورت یک صنعت مهم و درآمد زا درآید که گاه رتبه ی آن در برخی کشورها بالاتر از صنایع اتومبیل سازی با بیش از 50 سال پیشینه قرار می گیرد.به طوری که به صورت یک صنعت بین المللی و جهانی درآمده و شاغلان متعددی را به طور مستقیم و غیرمستقیم به خود جذب نموده است (52).امروزه سازمان­ها ناگزیرند به طور دائم بر رویدادهای داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت، خود را با تغییرات وفق دهند. سازمان­ها بایستی به شیوه­ای اصولی این تغییرات را شناسایی کنند و خود را با آن­ها وفق دهند.در دنیای کنونی که با سرعتی سرسام آور در حال تغییر است، دیگر نمی­توان از تصمیم گیری­های یکباره و مبتنی بر قضاوت­های شهودی و تجربی استفاده کرد.امروزه سازمان­هایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت استراتژیک استفاده کنند. بنابراین همه سازمان­ها ناگزیرند که عهده دار مدیریت راهبرد یا راهبردی شوند.گاهی راهبردهایی از موضع قدرت تعریف می­شوند و زمانی برای فایق آمدن بر مسائل بروز می­کنند.دانشمندان بسیاری اهمیت برنامه­ریزی استراتژیک را از جنبه­های مختلف مورد بررسی قرار داده­اند و همگی روی همبستگی برنامه ریزی استراتژیک با عملکرد مطلوب سازمان­ها توافق نظر دارند.به اعتقاد آن­ها برنامه ریزی استراتژیک فرایندی پویا و منطقی است.فرای و استونر و فرد دیوید برنامه­ریزی استراتژیک را ابزار مدیریتی توانمندی تعریف می­کنند که برای کمک به سازمان­های کوچک طراحی می­شود تا آن­ها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند. از نظر لرنر برنامه ریزی استراتژیک فرایند تغییر سازمانی مستمر و پیچیده است که نگاه به آینده دارد و بر پیش بینی آینده تمرکز می­کند (60).به عقیده ماچادو[1] برنامه­ریزی استراتژیک عنصری کلیدی برای برتری سازمانی است. این فرآیند روی اهداف استراتژیک و عملیاتی، اهداف و استراتژی­های مبتنی بر خط­مشی­های سازمانی، برنامه­ها و فعالیت­های تدوین شده برای دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار سازمان تمرکز دارد و ابزاری بسیار مهم برای اثربخشی سازمانی است (29).پفر[2] برنامه­ریزی استراتژیک را فرآیند ایجاد و توسعه رویه­ها و عملیات ضروری برای دستیابی به آینده تعریف می­کند. وی بین برنامه­ریزی بلندمدت که به صورت واکنشی است و برنامه­ریزی استراتژیک که سازمان را مجاز به خلق آینده­اش می­کند، تفاوت قائل می­شود.برنامه­ریزی استراتژیک باعث می­شود تا سازمان فعالیت­ها و خدماتش را برای برآوردن نیازهای در حال تغییر محیط تطبیق دهد. این برنامه­ریزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامه­ها ارائه می­کند بلکه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه­ها، مدیریت و همکاری­ها و نیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینه­ها ارائه می­کندتعداد صفحه : 123قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید