پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی -گسترش نوآوری در موسسات آموزش عالی بر مبنای مدل مالکوم بالدریچ

متن کامل پایان نامه 

دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه تکنولوژی آموزشی بررسی راهکارهای گسترش نوآوری در موسسات آموزش عالی بر مبنای مدل مالکوم بالدریچ

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد کرمانشاهدانشکده تحصیلات تکمیلی گروه تکنولوژی آموزشی عنوان پایان نامه :بررسی راهکارهای گسترش نوآوری در موسسات آموزش عالی بر مبنای مدل مالکوم بالدریچ (مطالعه موردی دانشگاه ایلام)  استاد راهنما :دکتر ملکیان استاد مشاور:دکتر حسین مهدی‌زاده نگارش : ******* سال تحصیلی :91 -1390برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :چکیدهنوآوری و خلاقیت به عنوان نیروی حرکتی تمام موسسات و سازمان های یک جامعه بخصوص برای دانشگاه ها که وظیفه تربیت نیروی انسانی را دارند امری ضروری می باشد.تحقیق حاضر باهدف شناخت و معرفی راهکارهای ارتقاء نوآوری در موسسات آموزش عالی بر مبنای مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریج به صورت پیمایشی و به وسیله پرسشنامه های محقق ساخته در بین78 نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه ایلام صورت گرفته است.سوالات این پژوهش شامل هفت سوال در باره ی راهکارهای گسترش نوآوری بر مبنای هفت معیار بالدریچ است که در نهایت با استفاده از نرم افزار spss به محاسبه میانگین رتبه ای راهکارهای به دست آمده پرداخته ایم که برای این کار از فرمول همبستگی رتبه ای فریدمن استفاده شده است.نتایج به دست آمده حاکی از ارائه راهکارهایی برای ارتقاء نوآوری در دانشگاه بودهئ به علاوه اینکه معیار رهبری در این مدل دارای بیشترین امتیاز از نظر پاسخگویان بوده است و این موضوع به معنای اهمیت نقش رییس دانشگاه در گسترش نوآوری نسبت به سایر معیارهای این مدل بوده است.  کلید واژه هانو آوری، موسسات آموزش عالی، مدل مالکوم بالدریچفهرست مطالبعنوان                                                                                                        صفحهچکیدهفصل اول: کلیات تحقیق1-1. مقدمه 21-2. بیان مسئله 41-3. ضرورت واهمیت انجام تحقیق: 71-4. اهداف تحقیق: 81-4-1. اهداف جزئی تحقیق. 81-5. سوالات تحقیق: 91-6. تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق: 91-7. معیارهای هفت گانه مدل تعالی بالدریج. 101-7-1. معیار یک (رهبری) 101-7-2. معیار دو (خط مشی و استراتژی) 101-7-3. معیار سه ( تمرکز بر دانشجویان، ذینفعان و بازار) 111-7-4. معیار چهارم (اندازه گیری، آنالیز و مدیریت دانش) 111-7-5. معیار پنج ( تمرکز بر نیروهای کاری) 111-7-6. معیار شش (مدیریت فرآیندها) 121-7-7. معیار هفت (نتایج) 121-8. تعاریف عملیاتی تحقیق. 121-8-1. معیار رهبری. 121-8-2. معیار برنامه ریزی راهبردی. 121-8-3. معیار تمرکز بر دانشجویان. 131-8-4. معیار سنجش،تحلیل و مدیریت دانش.. 131-8-5. معیار تمرکز بر اعضاء هیات علمی. 131-8-5. معیار مدیریت فرآیندها 131-8-6. معیار نتایج عملکرد 14فصل دوم:  پیشینه تحقیقپیش درآمد فصل دوم 16مدل مالکوم بالدریج. 16نگاهی بر مدل کانجی. 17نگاهی بر مدل تعالی عملکرد EFQM.. 18الف)معیارهای توانمندی سازمان: 18ب) نتایج: 19نگاهی بر مدل ادوارد دمینگ... 19تاریخچه ی نوآوری و خلاقیت در سازمان ها 20سیر تکامل موضوع نوآوری را می توان در ۵ موج خلاصه نمود: 21موج اول: دیدگاه شومپیتر. 21موج دوم: نوآوری تکنولوژیک... 22موج سوم: نوآوری صنعتی. 22موج چهارم: 22موج پنجم: نوآوری علمی ۱۹۹۳. 22امواع مدل های نوآوری در سازمان. 23انواع روش های نوآوری. 241- مهارگسلی ذهنی  یا بارش فکری(Br  St) 242-قوانین افزایش کیفیت اجرایی روش (( Br  St 243-شکل نوشتاری مهار گسلی ذهنی (BrW) 254- فرآیند بازتعریف اکتشافی(HRP) 255- مرور قیاس ها 256-نظریه ابداعانه حل مساله (TIPS) 257-  مدل (IMS) 26نتیجه گیری از مطالب فصل. 29فصل سوم: روش شناسی3-1. پیش درآمدی برفصل سوم 313-2. روش تحقیق. 313-3. جامعه و نمونه آماری. 323-4. روشها یا ابزارهای گردآوری داده‌ها 333-5. نحوه ساخت پرسش‌نامه محقق‌ساخته 333-6. روایی و پایایی روش و ابزار: 343-7. روش های آمار توصیفی: 343-8. روش های آمار استنباطی: 34فصل چهارم: نتایج تحقیقپیش درآمدی برفصل چهارم 37جامعه آماری. 37نتایج جدول: 98فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاداتپیش درآمدی بر فصل پنجم 102خلاصه تحقیق. 103نتایج. 106نتیجه‌گیری و بحث: 115مقایسه نتایج تحقیق با موارد مشابه 117محدویت‌های تحقیق: 121محدودیت‌های در اختیار و کنترل محقق: 121محدودیت‌های خارج از کنترل و اختیار محقق: 121پیشنهادات تحقیق. 122پیشنهادات کاربردی: 122پیشنهادات پژوهشی: 123منابع و ماخذ 124 فهرست جداولعنوان                                                                                                        صفحه جدول1-3 .   انطباق سؤالات تحقیق با سؤالات پرسشنامهجدول 1-4 .  نوع ارزش های متناسب با گسترش نوآوریجدول 2-4 .  نظرات نمونه آماری در زمینه فعالیت‌های رئیس دانشگاهجدول3-4.   اهمیت فعالیت‌های مربوط به رئیس دانشگاهجدول 4-4.  اختیارات رئیس دانشگاه برای تشویق و ترغیب کارکنانجدول5-4.  نظارت نمونه آماری در زمینه تدوین اهداف و استراتژیجدول 6-4.  نظرات نمونه آماری در مورد تدوین اهداف دانشگاهجدول 7-4.   نظرات نمونه آماری درباره استراتژی‌های مرتبط با نوآوریجدول 8-4.  نظرات نمونه آماری در مورد تدوین خط مشی‌هاجدول 9-4.  نظرات نمونه آماری در مورد تمرکز بر ذینفعانجدول 10-4.  راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه با تمرکز بر ذینفعانجدول 11-4.   ایجاد راهکار برای ارتقاء نوآوری با تکیه بر تمرکز بر ذینفعانجدول 12-4.  نظرات نمونه آماری درباره تمرکز بر ذینفعان و بازار کارجدول 13-4.  نظرات نمونه آماری درباره مدیریت دانشجدول 14-4.  نظرات نمونه آماری در مورد مفید واقع شدن مدیریت دانشجدول 15-4. گسترش نوآوری با توجه به مدیریت دانشجدول 16-4.  راهکارهای نوآوری با توجه به مدیریت دانشجدول 17-4.  نقش نیروهای کاری در ارتقاء نوآوریجدول 18-4.  اثرگذاری تمرکز بر نیروهای کاری در گسترش نوآوریجدول 19-4.  نظرات نمونه آماری در مورد چگونگی گسترش نوآوری در دانشگاهجدول 20-4.  ایجاد راهکاری برای ارتقاء نوآوری از طریق نیروهای کاریجدول 21-4.   نظرات نمونه آماری در مورد معیار مدیریت فرآیندجدول 22-4.  افرادی که می‌توانند با مدیریت فرآیندها منجر به نوآوری در دانشگاه گردندجدول23-4.  فرآیندهایی که منجربه خلاقیت در دانشگاه می‌شوندجدول 24-4.   اهمیت فعالیت‌هایی که منجربه خلاقیت می شوندجدول 25-4.   نتایج مؤثر در ایجاد نوآوری در دانشگاهجدول 26-4.  نتایج برنامه‌ریزی دانشگاهجدول 27-4.  چگونگی تبدیل نتایج بدست آمده به راهکاری برای نوآوریجدول 28-4.   نتیجه ای خوب از فعالیت‌های دانشگاه که منجر به نوآوری گرددجدول 29-4.  نتایج آمار توصیفیجدول 30-4 .  آزمون فریدمن  برای ارزش های سازمانی مربوط به رهبرجدول 31-4   آزمون فریدمن  برای فعالیت های مربوط به رییس دانشگاهجدول 32-4.   آزمون فریدمن  برای فعالیت های نوآورانه رییس دانشگاهجدول 33-4.   آزمون فریدمن برای اختیارات رییس برای تشویق کارکنانجدول 34-4 .  آزمون فریدمن  برای تدوین اهداف بر اساس منافع ذینفعانجدول 35-4.   آزمون فریدمن  برای اهداف دانشگاه منجر به گسترش نوآوریجدول36-4.   آزمون فریدمن  برای اصول مربوط به خط مشی دانشگاهجدول37-4.   آزمون فریدمن برای گسترش نوآوری با توجه به اهدافجدول38-4   آزمون فریدمن برای تمرکز بر بازار کار و ذینفعانجدول 39-4.   راهکار های گسترش نوآوری با تمرکز بر بازار کارجدول 40-4.   آزمون فریدمن برای گسترش نوآوری با تمرکز بر منافع  ذینفعانجدول 41-4.   آزمون فریدمن برای راهکارهای  نوآوری  با توجه به و بازار کارجدول 42-4 .  آزمون فریدمن برای  موارد مربوط به مدیریت دانشجدول 43-4.   آزمون فریدمن برای  مدیریت دانش برای ارتقاء نوآوریجدول 44-4.   آزمون فریدمن برای موارد مربوط به مدیریت دانشجدول 45-4.   آزمون فریدمن برای راهکار ارتقاء نوآوری در دانشگاهجدول 46-4   آزمون فریدمن برای موارد مربوط به تمرکز بر  اعضاء هیات علمیجدول 47-4.   آزمون  فریدمن برای اهمیت تمرکز بر نیروهای کاریجدول 48-4.   آزمون فریدمن برای تمرکز بر نیروهای کاریجدول 49-4.   آزمون فریدمن برای اشاعه نوآوری توسط نیروهای کاریجدول 50-4   آزمون فریدمن برای موارد مربوط به معیار مدیریت فرایندهاجدول 51-4.   آزمون فریدمن در مورد مدیریت فرآیند هاجدول 52-4.   آزمون فریدمن برای گسترش نوآوری با توجه به مدیریت فرآیندهاجدول 53-4.   آزمون همبستگی فریدمن برای نوآوری با توجه به فرآیندهاجدول 54-4.   آزمون فریدمن برای معیار نتایججدول 55-4.   آزمون فریدمن برای نتایج دانشگاه که حاصل برنامه ریزی دانشگاه استجدول 56-4.   آزمون  فریدمن در موردتبدیل معیار نتایج بدست آمدهجدول 57-4   آزمون فریدمن در مورد بهترین نتیجه از فعالیت های دانشگاهجدول 58-4  نتایج سوالات تحقیق فهرست نمودارهاعنوان                                                                                                        صفحه نمودار 1-4.  نوع ارزش های متناسب با گسترش نوآورینمودار 2-4. .  نظرات نمونه آماری در زمینه فعالیت‌های رئیس دانشگاهنمودار 3-4.  اهمیت فعالیت‌های مربوط به رئیس دانشگاهنمودار4-4.  اختیارات رئیس دانشگاه برای تشویق و ترغیب کارکناننمودار5-4.  توزیع پراکنش نمونه آماری در زمینه تدوین اهدافنمودار6-4.  نظرات نمونه آماری در مورد تدوین اهداف دانشگاهنمودار 7-4. نظرات نمونه آماری درباره استراتژی‌های مرتبط با نوآورینمودار 8-4.  نظرات نمونه آماری در مورد تدوین خط مشی‌های دانشگاهنمودار 9-4.  نظرات نمونه آماری در مورد تمرکز بر ذینفعان دانشگاهنمودار 10-4.  راهکارهای گسترش نوآوری در دانشگاه با تمرکز بر ذینفعاننمودار11-4.   ایجاد راهکا برای ارتقاء نوآوری با تکیه بر تمرکز بر ذینفعاننمودار 12-4.  نظرات نمونه آماری درباره تمرکز بر ذینفعاننمودار 13-4.  نظرات نمونه آماری درباره مدیریت دانش و اطلاعاتنمودار14-4.  نظرات نمونه آماری در مورد مفید واقع شدن مدیریت دانشنمودار 15-4 . گسترش نوآوری با توجه به مدیریت دانشنمودار 16-4.  راهکارهای نوآوری با توجه به مدیریت دانشنمودار17-4.  نقش نیروهای کاری در ارتقاء نوآوری در دانشگاهنمودار 18-4.  اثرگذاری تمرکز بر نیروهای کارینمودار 19-4. چگونگی گسترش نوآوری در دانشگاهنمودار 20-4. راهکاری برای ارتقاء نوآوری از طریق نیروهای کارینمودار21-4.   نظرات نمونه آماری در مورد معیار مدیریت فرآیندهانمودار 22-4.  افرادی که با مدیریت فرآیندها منجر به نوآوری می گردندنمودار23-4.  فرآیندهایی که منجربه خلاقیت در دانشگاه می‌شوندنمودار 24-4. اهمیت فعالیت‌هایی که منجربه خلاقیت می شوندنمودار 25-4. نتایج مؤثر در ایجاد نوآوری در دانشگاهنمودار 26-4.  نظرات نمونه آماری در مورد نتایج برنامه‌ریزی دانشگاهنمودار27-4.  چگونگی تبدیل نتایج بدست آمده به راهکاری برای نوآورینمودار 28-4.   نتیجه ای خوب از فعالیت‌های دانشگاهنمودار 29-4.  نتایج  تحقیق فهرست شکل‌هاعنوان                                                                                                        صفحه 1- 1. مدل قشه مفهومی مالکوم بالدریچ1-4.  مدل مفهومی نتایج تحقیق     فصل اولکلیات تحقیق          1-1. مقدمهبا پیشرفت های روز افزون علم و فناوری و جریان گستردگی اطلاعات و ارتباطات جوامع امروزی بیش از پیش دچار پیچیدگی و چالش شده است.لذا هر جامعه و سازمانی برای بقاء و جلوگیری از رکود و عقب ماندگی نیازمند تحول و نوآوری است. و از آنجا که نو آوری تغییری است معنی دار که برای بهبود خدمات و فرآیندهای سازمانی و ایجاد ارزشهای جدید برای ذینفعان سازمانها صورت می گیرد برای دستیابی به تمامی ابعاد مقوله ی نوآوری باید بر تمامی بخش های یک سازمان متمرکز شد.)شرفی،1387)در این بین دانشگاهها به عنوان سازمان هائی که نقش اساسی در تولید اندیشه های جدید و نیز انباشت و انتقال دانش جدید دارند و به صورتی روزافزون نیازمند به روزسازی و ارتقاء نوآوری هستند که  مورد توجه ما در مطالعه ی پیش رو قرار گرفته اند. از میان مدل های تعالی کیفیت و نوآوری نیز مدل مالکوم بالدریج[1] را در نظر گرفته ایم که بر مبنای این مدل سازوکارها و مجموعه ارزشها و مفاهیم کلیدی در قالب 8 معیار برای ارتقاء نوآوری تعریف شده است.از جمله مزایای عمده این مدل بر سایر مدل های تعالی عملکرد موجود مانند: مدل کانجی[2]، EQFM [3]و یا دمینیگ[4] این است که با توجه به مطالعه ما در حوزه ی محیط آموزشی دانشگاه این مدل مراکز آموزشی را دربرگرفته و شامل می گردد.(صفایی فخری وجلال وندی،1389)از طرفی کیفیت آموزشی و پژوهشی از جمله دغدغه هائی است که همیشه نظام های دانشگاهی برای دستیابی به آن تلاش می کنند.بنابراین ارتقای مستمر کیفیت آموزش عالی مستلزم استفاده از ارزیابی آموزشی است و لزوم استقرار یک سیستم ارزیابی کارآمد و هدفمند در نظام آموزشی عالی به منظور بررسی و ارزشیابی کیفیت و نوآوری های آموزشی امری اساسی است که شاید امروزه بیش از پیش نیاز به آن از طرف دانشگاه ها و مراکز آموزشی احساس می شود.(لبانی مطلق،1387)بر این اساس آنچه که نیاز است یک مدل یا ابزار است که فرآیندی سیستماتیک برای پیشبرد و مدیریت که با هدف بهبود عملکرد سازمانها در کلیه ابعاد و ارتقای کیفیت طراحی شده باشد.اگر چه هیچ یک از الگوهای بهبود کیفیت بدون محدودیت نیست مفید بودن مدل بالدریج در آموزش عالی نسبت به سایر مدل های مشابه به روشنی مشخص است زیرا این معیار با شروع فرآیند بهبود و ارزیابی نظام یافته چهارچوب قابل اعتمادی را از طریق تغییرات همراه با نوآوری فراهم می کند.(لبانی مطلق،1387)پژوهش حاضر بنا بر تعاریفی که از مقوله نوآوری در موسسات آموزش عالی وجود دارد به بررسی راهکارها و روش هایی می پردازدکه بر مبنای اصول هشت گانه مدل مالکوم بالدریج منجر به گسترش نوآوری در این موسسات می گردد.در این راستا با طرح پرسشنامه هایی در ارتباط با هر یک از معیار های مدل و نیز انجام مصاحبه با افراد صاحب نظر در زمینه تحقیق به جمع آوری اطلاعات لازم پرداخته ایم که در نهایت بتوانیم بتوانیم به جمع بندی و نتیجه گیری از این نظرات راهکارهای مقتضی و مورد استفاده برای نوآوری را که بنابر تعریف فرآیند هدایت شده طرح ایده های جدید و دانش جدید در باب تولیدات و خدمات یک سازمان است بر مبنای مدل مالکوم بالدریج بیابیم. (احدی و مسچی،1387) 1-2. بیان مسئلهرشد بی وقفه دانش و تکنولوژی در جهان فرامدرن کنونی و گستردگی دامنه آن کشورهای در حال توسعه را ملزم به سرمایه گذاری در تربیت و پرورش افرادی خلاق و نوآور نموده است تا بنیادهای علمی جامعه را مستحکم نموده و به ارتقاء تکنولوژیک کشور همت گذارند. از آنجا که موفقیت شرکت ها و سازمانها در گرو افزایش نوآوری آنهاست ضرورت توجه به نوآوری و کاربست آن درجامعه ، تسهیل گر دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. ( امیدیان زاده، ۱۳۸۷) و از آنجا که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مرکز تحولات یک جامعه هستند باید باید به گونه ای مدیریت شوند که نوآوری به عنوان دانشی ضروری مطرح گردیده و گسترش داده شود. ( صالحی امیدی۱۳۸۷)با توجه به این مطالب مسئله تحقیق پیش رو این است که با توجه به انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و در محیط پر رقابت امروزی که تقاضا برای ورود به دانشگاه پیش از پیش بالا رفته و انتظارات مشتریان آموزش عالی با چالش های فراوانی مواجه شده نیاز به نوآوری در آموزش عالی الزامی است! دانشگاه ها باید به گونه ای مدیریت شوند که نوآوری به عنوان یک فرهنگ و بخشی از فعالیت های روزانه درآید( هریس[5] به نقل از نصر آزادانی،1387).واضح است که بسیاری مؤسسات آموزشی فاقد یک چهارچوب سیستماتیک برای ایجاد تغییرات و مدیریت نوآوری هستند که در این بین مالکوم بالدریج مدل مناسبی را برای تعالی عملکرد ارائه می دهد و می توان قسمت مجهول مسئله را که همان ایجاد راهکارهائی برای ارتقاء نوآوری در یک سازمان است را بر اساس آن روشن ساخت، هدف از تحقیق حاضر بررسی استراتژی های ممکن برای ارتقاء و گسترش فعالیت‌های نوآورانه در آموزش عالی بر پایه مدل بالدریج است. معیار مذکور معیار جامعی برای تنظیم رسالت، چشم انداز، ارزشها، اهداف و چالش های راهبردی فراهم می سازد که تا کنون مؤسسات آموزشی زیادی برای بهبود درونی و ارتقاء سطح کیفیت استفاده نموده اند( لبانی مطلق، 1387)و متغیری که در این تحقیق سعی در بررسی آن داریم راهکارهای گسترش نوآوری در مراکز آموزش عالی می باشد و به طور موردی دانشگاه ایلام مورد بررسی قرار گرفته است.طبیعی است که آموزش عالی دارای همه ی عناصری است که برای تغییر و نوآوری ضروری است و آنچه که نیاز است یک مدل یا ابزار است که فرآیندی سیستماتیک برای پیشبرد و مدیریت تغییرات فراهم سازد که ما از میان مدل های تعالی عملکرد موجود مدل مالکوم بالدریج را به این منظور انتخاب کرده ایم.مساله اصلی تحقیق حاضر یافتن راهکارها و روش هایی است که بر مبنای مدل انتخابی ما تحت عنوان مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریج و بر اساس معیارهای هفت گانه این مدل به صورتی سیستماتیک و نظام یافته بتواند نوآوری و خلاقیت را در یک موسسه آموزش عالی اشاعه دهد چراکه موسسات آموزش عالی بعنوان مرکز تحولات در جامعه نیازمند به روز سازی و بهبود اوضاع برای رویارویی با مسائل و چالش های پیش رو هستند.[1] - malkom Baldrige[2] -Kanji[3] - europen    foundation   for  quality  managment[4] -Deming[5] - haris crise***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :117 قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید