پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی                                             واحد مرودشتدانشکده تحصیلات تکمیلی  _ گروه حسابداریپایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشدM.A.                                     گرایش : حسابداری مالی                                                      عنوان:بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران استاد راهنما: دکتر محمد علی آقایی استاد مشاور: دکتر غلامرضا جمالی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالبعنوان                                                                                                    صفحهچکیده................................................................................................................................. 1فصل اول: کلیات تحقیق 1ـ1ـ مقدمه ......................................................................................................................... 31ـ2ـ بیان مساله ................................................................................................................... 41ـ3ـ هدف و دلایل انتخاب موضوع ...................................................................................... 51ـ4ـ اهمیت موضوع ............................................................................................................ 61ـ5ـ فرضیه تحقیق .............................................................................................................. 71ـ 6ـ مبانی نظری فرضیه های تحقیق .................................................................................... 71ـ7ـ قلمرو تحقیق ............................................................................................................ 151ـ 8 ـ تعریف واژه ها و اصطلاحات .................................................................................. 27فصل دوم: ادبیات تحقیق 2ـ1ـ مقدمه ....................................................................................................................... 132ـ2ـ اهداف گزارشگری مالی ............................................................................................. 142ـ3ـ نقش صورتهای مالی در تحقق اهداف گزارشگری مالی                .............................. 152ـ4ـ اهداف گزارشگری مالی و صورت جریان وجوه نقد ..................................................... 162ـ5ـ صورت جریان وجوه نقد ............................................................................................ 172ـ 6ـ طبقه‌بندی اقلام در صورت جریان وجوه نقد ............................................................... 192ـ7ـ فعالیتهای عملیاتی ...................................................................................................... 192ـ 8 ـ بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی ............................................... 202ـ 9ـ مالیات بر درآمد ....................................................................................................... 202ـ10ـ فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ......................................................................................... 212ـ11ـ فعالیتهای تأمین مالی ................................................................................................ 222ـ12ـ روشهای محاسبه جریان‌های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی ...................................... 222ـ13ـ ساختار دارایی‌ها ...................................................................................................... 292ـ14ـ ساختار بدهی‌ها ....................................................................................................... 332ـ15ـ ساختار سرمایه ........................................................................................................ 352- 16- رابطه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه....................................................... 82- 17-  رابطه تکانه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه.............................................. 92ـ 18ـ پبشینه تحقیق ......................................................................................................... 352- 19- خلاصه فصل......................................................................................................... 41فصل سوم: روش تحقیق 3ـ1ـ مقدمه ....................................................................................................................... 433ـ2ـ روش تحقیق ............................................................................................................. 253ـ3ـ فرضیه تحقیق ............................................................................................................ 453ـ4ـ متغیرهای تحقیق و نحوه ی اندازه گیری آنها .................................................................. 83ـ5ـ جامعه آماری ............................................................................................................. 463ـ 6ـ نمونه تحقیق و روش نمونه گیری .............................................................................. 463ـ 7 ـ روش گرد ‌آوری داده ها ............................................................................................ 93ـ 8 - روش تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................... 493ـ 9ـ آماره‌های آزمون فرضیه ............................................................................................. 533-10 – خلاصه فصل ........................................................................................................ 56فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 4ـ1ـ مقدمه ....................................................................................................................... 584ـ2ـ آزمون فرضیه‌های تحقیق ............................................................................................ 594ـ3ـ تفسیر نتایج نمونه کلی ............................................................................................... 604ـ3ـ1ـ وجوه نقد نگهداری شده ......................................................................................... 614ـ3ـ2ـ سرمایه ‌گذاری ....................................................................................................... 614ـ3ـ3ـ سود سهام ............................................................................................................. 624ـ3ـ4ـ تامین مالی خارجی ................................................................................................ 624ـ3ـ5ـ بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی .............................................. 634ـ3ـ 6ـ مالیات بر درآمد .................................................................................................... 634ـ3ـ7ـ طبقه‌بندی تامین مالی خارجی .................................................................................. 654ـ3ـ7ـ1ـ تامین مالی بدهی ................................................................................................ 654ـ3ـ7ـ2ـ تامین مالی حقوق صاحبان سهام .......................................................................... 664ـ3ـ 8 ـ مخارج سرمایه‌ای ................................................................................................. 674ـ4ـ تاثیرات کوتاه مدت در مقایسه با بلند مدت .................................................................. 684ـ5ـ محدودیت مالی در مقایسه با عدم محدودیت مالی شرکت ها ........................................ 694ـ5ـ1ـ مبنای طبقه‌بندی ـ نسبت پرداخت سود سهام ............................................................ 704ـ5ـ2ـ مبنای طبقه‌بندی ـ اندازه شرکت ............................................................................... 744ـ 6ـ تفسیر نتایج نمونه جزیی ........................................................................................... 794-7- خلاصه فصل............................................................................................................. 86  فصل پنچم : نتیجه گیری5-1- مقدمه....................................................................................................................... 885- 2- نتیجه گیری ............................................................................................................. 895-3- پیشنهادها براساس نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ....................................................... 925- 4- پیشنهادها برای تحقیقات آتی.................................................................................... 885- 5- محدودیت های تحقیق ............................................................................................ 91منابع و مآخذ .................................................................................................................... 93 چکیده        این تحقیق اثر تغییرات جریان وجوه نقد عملیاتی ناشی از شوک های شدیدی که به طور سیستماتیک شناسایی نمی گردند ( تکانه وجه نقد )،  بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران را بررسی می کند. در حال حاضر نمی توان میزان تاثیرات ناشی از تغییرات جــریان وجـوه نقد برروی ساختـار دارایی و سرمایه شرکتها را به طور شفاف بیان کرد، زیرا روش مشخصی که بیانـگر نحوه ی تخصیص وجـــوه نقد مورد استفاده توسط شرکتها باشد وجود ندارد. به منظورکمک به تحلیل گران مالی جهت دستیابی به مدل‌های نوین تجزیه و تحلیل صورت جـریان وجوه نقد و نحوه‌ی تخصیص وجـوه نقد مورد استفاده توسط شرکتــــها ( عکس‌العمل یارفتار شرکتها در بکارگیری وجوه نقد) و در نهایت استخراج معیارهایی که نشان دهنده چگونگی تغییر در ساختار دارایی و سرمایه شرکتها در هنگام تخصیص وجوه نقد باشد، این تحقیق می تواند مفید و راهگشا باشد.این موضوع از طریق تبدیل اجزاء اصلی تشکیل دهنده صورت جریان وجوه نقد به یک معادله ساده ریاضی ( معادله جریان وجوه نقد ) و استخراج مدل های رگرسیون چند متغیره از این معادله، و براساس یک نمونه متشکل از 306 سال- شرکت از میان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 84 تا 86 ، مورد آزمون قرار می گیرد. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیر ها ی این تحقیق از طریق بانک های اطلاعاتی رایانه ای مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده و پس ازاصلاحات و طبقه بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد بررسی، وارد رایانه شده است. آنگاه از نـرم افـــزار اکسـل برای کنترل ورود داده ها به رایانه و انجام برخی از محاسبات، و از نرم افزار اس پی اس  اس برای تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده گردیده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین تکانه های جریان وجوه نقد ( تغییرات در وجوه نقد عملیاتی ) و ساختار دارایی و سرمایه شرکتها رابطه معنی داری وجـود دارد، به گونه ای که  نحوه ی تخصیص وجوه نقد شرکتها، بیان کننده عکس العمل ( رفتار ) شرکتها به تکـانه های جــریان وجوه نقد می باشد، همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکتها در کوتاه مدت به افزایش پس انداز ( افزایش در وجوه نقد نگهداری شده ) و کاهش تامین مالی خارجی ( کاهش بدهی از طریق استقراض یا فروش سهام سرمایه مالکانه ) و در بلند مدت به افزایش سرمایه گذاری منطقی و تامین مالی خارجی مبادرت می ورزند و تغییر در وجوه نقد عملیاتی ناشی از تکـانه های جریان وجوه نقد به همان میزان موجب تغییـردر ساختار دارایی و سرمایه شــرکت ها مــی گردد. بر اساس طبقه بندی شرکتها، بر مبنای نسبت پرداخت سود سهام و اندازه شرکت و اعمال شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی و انجام آزمون مجدد، نتایج نمونه جزیی تحقیق نشان می دهد که شرکتها تحت شرایط فوق رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند، و عدم رابطه معنی دار در برخی ازنتایج مدل ها برحسب نمونه جزیی، ناشی از رفتار مقطعی شرکتها در مواجه با شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی است. بنابراین عکس العمل شرکتها به تکانه های جریان وجوه نقد در شرایط محدودیت وعدم محدودیت مالی نیز در میزان تاثیر پذیری ساختار دارایی و سرمایه شرکتها تعیین کننده و از اهمیت بسزایی برخوردار است. 1-1- مقدمه محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان، صورت های مالی اساسی می باشد. گزارشگـری مــالی باید اطلاعاتی درباره منابـع اقتصـادی، تعهـدات و حقوق صاحبـان سرمایه واحـد تجــــاری فراهم نماید. اطــلاعات به سرمایه گــذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه، در زمینه شناسایی نقاط ضعف و قوت مالی واحد تجاری، سنجش نقدینگی، توانایی پرداخت دیون و ارزیابی عملکرد واحد تجاری طی دوره کمک می نماید[1].زمانی که بحث تجزیه و تحلیل نقدینگی مطرح می شود، اطلاعات صورت جریان وجوه نقد، به مراتب قابل اتکاءتر از اطلاعات ترازنامه است، زیرا داده های ترازنامه وضعیت بنگاه اقتصادی را در یک مقطع زمانی اندازه گیری می کند، در حالی که صورت جریان وجوه نقد،  تغییرات در سایر صورت های مالی را گزارش می کند و تخصیص های اختیاری را می زداید[2].در میان صورتهای مالی، صورت جریان وجــوه نقد، به دلیل پرهیـز از جهـت‌گیری‌‌های ذاتی و عمـومی مـوجود در اقلام ترازنامه و صورت سودوزیان که بر مبنای تعهدی اندازه‌گیری می‌شوند، نسبت به سایر صورت های مالی ارجحیت دارد.سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه ایران، می تواند در جهت تحقق اهداف فوق نقش قابل توجهی داشته باشد. از  منظر استفاده کنندگان برون سازمانی بخصوص  " سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان " سازمان بورس اوراق بهادار می تواند، به صورت کارا اطلاعات صحیح و به موقع در مورد گزارشگری مالی شرکتها، ارائه نماید، تا بتوان بر مبنای این اطلاعات بطور آگاهانه تصمیم گیری و قضاوت نمود، و به نتایجی مطلوب دست یافت.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 101قیمت : چهارده هزار تومان 14000 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید