پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت  دانشکده علوم انسانی-گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد   عنوان : تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها استاد راهنما : علیرضا موسوی  استاد مشاور :‌مهدی صالحی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالبعنوان                                                                                                               شماره  صفحهفصل اول :‌کلیات چکیده........................................................................................................................................................................ 11-1- مقدمه............................................................................................................................................................. 31-2- بیان مسئله.................................................................................................................................................... 41-3- اهداف تحقیق............................................................................................................................................... 71-4-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق................................................................................................................. 71-5- فرضیات تحقیق........................................................................................................................................... 81-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات..................................................................................................................... 10فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2-1- مقدمه............................................................................................................................................................. 122-2- مبانی نظری.................................................................................................................................................. 122-2-1- تاریخچه حسابرسی............................................................................................................................... 132-2-2-تقاضا برای خدمات حسابرسی............................................................................................................. 162-2-3-تئوری حسابرسی..................................................................................................................................... 192-2-4-مفروضات بنیادی حسابرسی................................................................................................................ 202-3- تعریف قدرت................................................................................................................................................ 222-3-1-گستردگی قدرت..................................................................................................................................... 232-3-2- مبانی قدرت............................................................................................................................................ 232-3-3- کاربردهای قدرت.................................................................................................................................... 242-4- سرپرست....................................................................................................................................................... 292-4-1-قدرت سرپرست....................................................................................................................................... 302-5- بررسی عملکرد............................................................................................................................................. 312-5-1- بررسی  عملکرد از طریق چهار مرحله متمایز زیر انجام می پذیرد......................................... 332-5-2-توصیه های کاربردی برای مدیران منابع انسانی به منظور بررسی عملکرد اثربخش کارکنان2-6- تیم حسابرسی.............................................................................................................................................. 402-7) پیشینه تحقیق............................................................................................................................................. 462-7-1) تحقیقات داخلی...................................................................................................................................... 462-7-2) تحقیقات خارجی.................................................................................................................................... 47فصل سوم : روش تحقیق3-1- مقدمه............................................................................................................................................................. 523-2-روش تحقیق................................................................................................................................................... 523-3- فرضیات تحقیق........................................................................................................................................... 553-4-متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها............................................................................................ 573-5- جامعه آماری تحقیق.................................................................................................................................. 573-6- نمونه و روش نمونه گیری......................................................................................................................... 583-7- روش گردآوری اطلاعات............................................................................................................................ 593-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه ها................................................................................. 623-9- روش های آماری......................................................................................................................................... 633-9-1-رگرسیون چندمتغیره............................................................................................................................. 633-9-2- روش آزمون فرضیه ها.......................................................................................................................... 643-9-3- تحلیل همبستگی................................................................................................................................... 653-9-3-1- ضریب تعیین..................................................................................................................................... 653-9-3-2- ضریب همبستگی............................................................................................................................. 663-10- آزمون معنادار بودن R........................................................................................................................... 663-10-1-آزمون معناداربودن در الگوی رگرسیون......................................................................................... 683-10-2-آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون............................................................................................. 683-10-3- آزمون معنادار بودن ضرایب............................................................................................................. 693-11- تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تأثیر مدل ارائه شده...................................................... 69فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات 4-1-مقدمه............................................................................................................................................................... 724-2- بخش اول: آمار توصیفی............................................................................................................................ 734-3-آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق...................................................................................................... 744-4- آزمون فرضیه های تحقیق........................................................................................................................ 754-4- تحلیل رگرسیون.......................................................................................................................................... 87فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات 5-1-مقدمه............................................................................................................................................................... 1005-2- نتایج آزمون فرضیات................................................................................................................................. 1015-3-بحث و نتیجه گیری..................................................................................................................................... 1085-4-محدودیت های تحقیق................................................................................................................................ 1085-5-پیشنهادات...................................................................................................................................................... 110مراجع فارسی........................................................................................................................................................... 111مراجع انگلیسی........................................................................................................................................................ 112 فهرست جداولعنوان                                                                                                                  شماره صفحهجدول 2-3-راهنمای استفاد ه از قدرت( یوکل،1981).................................................................................................... 27جدول 2-2-مبانی قدرت،نتیجه های احتمالی ( یوکل،1981).......................................................................................... 28جدول 4-1-جنسیت.......................................................................................................................................................... 73جدول 4-2-تحصیلات....................................................................................................................................................... 73جدول 4-3- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.................................................................................................................. 74جدول (4-4)، ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی75              جدول (4-5)، جدول ضرایب............................................................................................................................................. 76جدول4-6، ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی.... 77جدول 4-7، جدول ضرایب................................................................................................................................................ 77جدول4-8-ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی........................... 78جدول 4-9- جدول ضرایب............................................................................................................................................... 79جدول (4-10)، ارتباط بین تخصص سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی............ 79جدول (4-11) جدول ضرایب............................................................................................................................................. 80جدول4-12-ارتباط بین تخصص سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی............... 81جدول 4-13- جدول ضرایب............................................................................................................................................. 82جدول4-14، ارتباط بین تخصص سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی...................................... 82جدول 4-15، جدول ضرایب.............................................................................................................................................. 83جدول4-16- ارتباط بین فشار و اجبار سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی..... 84جدول4-17- جدول ضرایب.............................................................................................................................................. 84جدول4-18- ارتباط بین فشار با اجبار سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی..... 85جدول4-19- جدول ضرایب.............................................................................................................................................. 86جدول4-20- ارتباط بین فشار و اجبار سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی............................. 86جدول4-21 جدول ضرایب................................................................................................................................................. 87جدول 4-22 مدل رگرسیون پیش بینی شده................................................................................................................... 88جدول 4-23- تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده...................................................................................... 89جدول 4-24- مدل رگرسیون پیش بینی شده................................................................................................................ 91جدول 4-25-تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده....................................................................................... 92جدول 4-26- مدل رگرسیون پیش بینی شده................................................................................................................. 95جدول 4-27-تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده....................................................................................... 96  فهرست شکل ها و نمودارهاعنوان                                                                                                               شماره صفحه شکل 3-1-چگونگی ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته تحقیق.................................................... 55 چکیده :این تحقیق به بررسی تأتیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها می پردازد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیات تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگرآن است که عملکرد تیم حسابرسی با قدرت نظارتی سرپرست رابطه مثبت دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سه جنبه مهم از عوامل قدرت نظارتی سرپرست شامل 1) قدرت مرجعیت سرپرست، 2) تخصص سرپرست و 3) فشار و اجبار سرپرست با عملکرد تیم حسابرسی که شامل 1)عملکرد مناسب، 2) باز خورد مناسب و 3) تاثیر پذیری از سرپرست رابطه مثبت دارد. و همچنین نتایج نشان می دهد قدرت مرجعیت سرپرست و تخصص سرپرست مثبت ترین تأثیر را بر عملکرد تیم  حسابرسی دارد. در حالیکه فشار و اجبار سرپرست تأثیراتی منفی بر عملکرد تیم حسابرسی دارد.واژهای کلیدی : قدرت، بازخورد، سرپرست، تیم حسابرسی، بازبینی حسابرسی 1-1- مقدمه: در دنیای رقابتی حرفه حسابرسی اگر مدیران موسسات حسابرسی به چگونگی مدیریت حسابرسان شاغل توجه نداشته باشند، بدون شک نتایج فعالیت  هایشان فاقد کارایی و اثر بخشی لازم خواهد بود. این به معنای از دست دادن مشتریان خود و عقب افتادن از سایر رقبا است.از آنجا که در محیط کار حسابرسی  و به خصوص تیم حسابرسی به صورت مرتب و به طور مستقیم با سرپرستان خود در ارتباط هستند، در سال های اخیر به نقش تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان برعملکرد حسابرسان توجه زیادی شده است.اگر سرپرستان در چگونگی نظارت و سرپرستی حسابرسان زیردست خود توجه و دقت کافی نداشته باشند، بدون شک حسابرسان  انگیزه خود را برای انجام صحیح وظایف از دست                                  می دهند(AECC,1993)[1].نحوه سرپرستی در سازمان بر روحیه کارکنان تأثیر می گذارد و شاید هیچ عاملی در سازمان بیشتر از این عامل بر تضعیف یا تقویت روحیه کارکنان مؤثر نباشد. سرپرستان به هدایت و راهنمایی کارکنان در انجام وظیفه شان بپردازند، در حل مسایل آنها را حمایت کنند و در مواقع مورد نیاز بازخورد مناسب به عملکردشان ارائه دهند. لذا نحوه سرپرستی در تعین و جهت دهی نگرش کارکنان بسیار مهم است و امروزه سرپرستی یکی از مهارت های مهم مدیرت اثر بخش است (زارعی،1374).در تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها هستیم. قدرت و نیرو به عنوان بازخورد مؤثر و مهم ساختاری نشان داده شده است. درک قدرت سرپرستان توسط تیم حسابرسی بر واکنش آنها اثرگذار خواهد بود. به ویژه به نظر می رسد که قدرت مرجعیت مثبت ترین تأثیر بر عملکرد تیم حسابرسی دارد. در حالیکه فشار و اجبار سرپرست تأثیراتی منفی بر عملکرد تیم حسابرسی دارد (Robert,Fedor,2007).1- Accounting Education Change Commission(AECC)***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 173قیمت : چهارده هزار تومان 14000 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید