پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

متن کامل پایان نامه با عنوان: آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

 موضوع:

آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر هاشمی  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :مقدمه………………………………………………...................................…………………………………. 1بخش اول: موضوع شناسی تأمین خواست ……….…........................…………………………………5فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه……………………………….……7مبحث اول: مفهوم و مبانی تأمین خواسته………………………………………….…………...............….8گفتار اول : مبانی فقهی………….........................…………………………………………..………………8گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته…………….……………………........……………….. 10مبحث دوم : افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه………………………………......…………………11گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرایی احکام مدنی……...………..11گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت…………………………….........………………………16بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت…………………………........…………………….. 16بند دوم:وجوه تفارق تامین خواسته با نهاد دستور موقت……………………………………….......……..18فصل دوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته………………………...............……………………………..20مبحث اول : شرایط متقاضی……………………………………………….......................………………….20گفتار اول : اهلیت قانونی………………………………………….......................…………………………. 20گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده……………..………….....………………21گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانونی………………..………………………..............………………… 22مبحث دوم: شرایط خواسته……………..………………………………………….....................…………. 22گفتار اول : منجز بودن خواسته………….……………………………………....................……………….. 22گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته .……..............…………………………………………………….24فصل سوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته………………..............………………………………………. 26مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین………………...............………………………………………. 26گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی……………………..........………………………… 26بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد………………...........…………………………………………26بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته…………………………………………...........……….. 29بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده……………………………………...............……………………. 30الف- برات……………………………………………………………..................................………………… 32ب- سفته……………………………………………………................................………………………….. 33ج- چک………………………………………………………..................................….…………………….. 34گفتار دوم : موارد مصرح در سایر نصوص………………….….................…………………………………..35بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری…………….................………………………………………………..35بند دوم : قانون امور حسبی …………...................………………………………………………………...37بند سوم :قانون مدنی……………………........................……….……………………………………….. 39مبحث دوم : صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین ……………….………….......……………………41گفتار اول : نوع خسارت احتمالی…………………………………………………...................…………… 42گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی…………………………………………….................……………….. 42گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن................................................ 43بخش دوم: آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس ازآن............................................45فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا............................................................47مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان................................. 47گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی......................................47گفتار دوم : امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار..............................48مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده...........................49مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث.......................... 49مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار......................................................................50مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی.....................52فصل دوم : آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا...................................................................... 53مبحث اول: آثار اجرای قرار نسبت خواهان ...........................................................................53گفتار اول: اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده.............................................. 54گفتار دوم: حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران..............................................54بند اول: بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده............................................ 56بند دوم: تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده....................................................57گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی.................................................58گفتار چهارم: منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین...........................................60گفتار پنجم: مصونیت مال از تضییع و تفریط............................................................................61مبحث دوم : آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده................................................... 62گفتار اول : توقیف اموال.................................................................................................... 62بند اول: توقیف اموال در باب اجرای احکام.............................................................................62الف: توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی.................................................. 62نخست: توقیف اموال غیر منقول.........................................................................................62دوم: توقیف اموال منقول.................................................................................................. 62ب: توقیف اموال دولت و شهرداری­ها.................................................................................... 65بند دوم:توقیف اموال در اجرای اسناد..................................................................................67الف:توقیف اموال منقول....................................................................................................69ب:توقیف اموال غیر منقول.................................................................................................71گفتار دوم : ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده..................................................... 72گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت............................................................................... 76بند اول : قطعیت حکم..................................................................................................... 76بند دوم : رابطه سببیت.....................................................................................................77گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته..................................................78بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن........................................................................... 78الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال............................................................................. 78ب- خسارت عدم النفع.................................................................................................... 79بند دوم : خسارت معنوی................................................................................................ 80گفتار پنجم:مستثنیات دین................................................................................................85گفتار ششم:قابلیت درخواست تبدیل تامین.........................................................................86مبحث سوم: آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث .......................................................86گفتار اول:شخص ثالث که مال نزد وی توقیف میشود.............................................................87بنداول: توقیف اموال موضوع تأمین..................................................................................... 87بند دوم : غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات...................................................................90الف: عدم قابلیت استناد به تهاتر.......................................................................................90ب: عدم قابلیت ابراء مال توقیفی...................................................................................... 91ج: عدم قابلیت تبدیل تعهد.............................................................................................. 92بند سوم: بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی..93بند چهارم: آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث............................................. 94گفتار دوم: شخص ثالث مدعی حق....................................................................................95نتیجه گیری................................................................................................................... 99پیشنهادات ...................................................................................................................101منابع و مآخذ..................................................................................................................102ضمائم .........................................................................................................................105چکیده:تامین خواسته در حقیقت توقیف و در امنیت قرار دادن اموال منقول و غیر منقول خوانده می باشد برای آنکه از تضییع و تفریط خواسته جلوگیری به عمل آید.تامین خواسته ازجمله موارد طواری دادرسی دانسته اند چون می تواندضمن دادرسی یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حکم انجام پذیرد و دادگاه را موقتا مکلف به انحراف ازموضوع اصلی دعوا نماید و در حقیقت صدور رای دادگاه موکول به تصمیم گیری نسبت به همین طواری دادرسی می باشد. اما تامین خواسته جنبه توصیفی قضییه است و شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته چندان جای تحلیل وبررسی ندارد.چیزی که مهم است آنکه تامین خواسته در راستای نیل به اهداف واقعی قانونگذار، یعنی عدالت قضایی و احقاق حق چه نقشی ایفا میکند و در حقیقت فلسفه برقراری این نهاد چیست؟و به عبارتی آثارتامین خواسته چیست؟ بدیهی است قانونگذار حکیم صرفا ابزار قهری چندان برای وی مهم نیست؛ مطلوب وی رسیدن به جامعه آرمانی وبسط وگسترش عدالت و برابری در جامعه است، اینجاست که آثارتامین خواسته مطرح می شود.به طور خلاصه معروض می دارم چیزی که ما در مطلب باآ ن تاکید داشته ایم باب مقایسه می باشد.اینکه آیا صدور تامین خواسته تنها خسارت مادی ایجاد می کند یا خسارت معنوی را هم شامل میشود؛ آیا توقیف اموال اشخاص حقیقی و حقوقی چه تفاوتی دارد و بطور کلی آثار تامین خواسته پیش از اجرا و پس از آن.البته ما تلاش داشته ایم مسائل پذیرفته نشده در حقوق ایران را مورد چالش قراردهیم، مانند خسارت معنوی، خسارت تاخیر تادیه شاید بتواند درتدوین قوانین جدیدراهگشا باشد. مقدمهتأمین خواسته یکی دیگر از طواری دادرسی است که ممکن است ضمن دادرسی نسبت به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا قبل از صد ور حکم انجام پذیرد. منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول می باشد و فلسفه آن جلوگیری از تضییع یا تفریط و خواسته می باشد و به جهت اینکه در آینده اجرای حکم با دشواری مواجه نگردد نهاده شده است به همین جهت آن را مانند دستور موقت و تأمین دلیل در زمره اقدامات احتیاطی قرار داده اند.اینکه گفته می شود تضییع و تفریط همه مواردی که خواسته را تهدید می کند را شامل می شود اعم از علل طبیعی مانند حجر خوانده و یا علل مربوط به خوانده دعوا از جمله توسل وی به اخفاء مال یا انتقال خواسته که تا صدور حکم پیش خواهد آمد.اما موضوع تحقیق آثار تأمین خواسته می باشد، روشن است کلمه آثار یک قدم موضوع را تخصصی تر می نماید، بنابراین با شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته چندان کاری نداریم اما برای روشن تر شدن موضوع به اجمال به آن می پردازیم.در حقیقت سوالاتی که در باب آثار قرار تامین خواسته مطرح می باشد عبارت است از   1:سوال اصلی : تامین خواسته به عنوان یک ابزار احتیاطی چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده دعوا و شخص ثالثی که مال نزد او توقیف می شود2: سوال فرعی : الف : آیا استحقاق خوانده در مطالبه خسارت صرفا خسارت مادی است یا خسارت معنوی را هم شامل می شودب :آیا اموال دولتی هم توقیف می شود یا خیر؟و اما مشکلاتی که بنده در طول نگارش پایان نامه با آن مواجه بودم اگر هم نتوان گفت کمبود منابع موجود بوده ، می توان گفت محدود شدن در حصار قوانین دادرسی ایران است ، مثلا در باب خسارت معنوی هرچند آئین دادرسی مدنی ساکت است اما ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری خسارت معنوی را به کلی نسخ کرده و چیزی که قانون نسخ کرده یعنی عدم پذیرش خسارت معنوی، بنابراین دیگر حرفی برای گفتن نیست و یا عدم تامین و توقیف اموال دولتی که حقوق ایران آن را نپذیرفته.بنابراین به دانشجویان عزیزی که ان شاالله به دنبال موضوع پیشنهادی برای پایان نامه هستند توصیه می کنم در حقوق تطبیقی موضوع پیشنهاد دهند ، چون هر مطلبی در حقوق خارجی یک راه برای ادامه کار باز می کند و چون مقایسه ای بحث می شود بسیار زیباتر و پر محتواتر است.علت انتخاب این موضوع یعنی آثار صدور قرار تأمین خواسته در حقوق ایران آن بود . که بنده با مطالعه کتب آیین دادرسی مدنی متوجه شدم در مباحث مربوط به تأمین خواسته مبحث مربوط به آثار قرار محجور مانده در حقیقت علت کم لطفی، دکترین حقوقی به این بحث سهل انگاری و قصور ایشان نبوده بلکه همانگونه که بنده تجربه نمودم آن بوده که آثار تأمین خواسته به شکل ملموس در زمان کنونی قابل ادراک نیست و هر زمان که می­گذرد قضات با مشکلاتی در عمل بر می خورند که در حقیقت همان مربوط به آثار تأمین خواسته است.چنانکه اکثر موضوعات آراء وحدت رویه و مجموعه نشست های قضایی که بنده مطالعه نمودم مربوط به تأمین خواسته به عنوان یک ابزار در جهت توقیف نبوده و مثلاً در باب اینکه توقیف چه مال یا طلبی مجاز است کمتر بحث شده و بیشتر بحث شده که آیا توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول چه حقی برای خواهان ایجاد می کند و چه تکلیفی برای خوانده ایجاد می کند، بنابراین می طلبید به این مبحث توجه شود تا کمبود مطلب درباب تأمین خواسته جبران شود.از طرفی بحث شده که تأمین خواسته با مقتضیات شرح مقدس مخالفت دارد، زیرا برخی آن را تعرض به اموال مردم تلقی می کردند و به حدیث « حرمه مال مسلم حرمه دمه » استناد می کردند و البته ایراد ایشان چندان هم قابل دفاع نبود، زیرا پرداختن به جزئیات وظیفه فقهای روشنفکر امروزی است، بدیهی است شرع مقدس و حدیثه ائمه و پیامبر اکرم راجع به چک و سفته و سند رسمی که امروزه یا به عنوان پول در دست مردم می چرخد و یا وثیقه عینی که بعضاً بدون صدور حکم از دادگاه لازم الاجرا است صحبت به میان نیامده بنابراین از این نظر هم توجه به آثار تأمین خواسته به عنوان ابزاری که با اموال مردم سر و کار دارد لازم می نمود.بر همین اساس سوالاتی مطرح شد آنکه آیا خسارت ناشی از تأمین خواسته همین خسارت مادی است که همه دکترین مطرح کرده اند یا آنکه خسارت معنوی را نیز در بر می گیرد؟همان موضوعی که حقوق ایران مدتهاست با آن گریبانگر است و به علت نسخ خسارت معنوی در آیین دادرسی کیفری جدید حتی کسی جرأت پرداختن به آن را نکرده است.در بحث پیشینه تحقیق ونوآوری آن باید بگویم بنده با مطالعه کتب مختلف ،بحثی که درخور توجه باشد در باب آثار تامین خواسته نیافتم،وتنها راهنمای من مراجعه به همین آرائ وحدت رویه ونشست های قضایی بودو مطالب پراکنده ای که جناب آقای دکتر شمسبه آن پرداخته بود واستاد گرامی جناب آقای دکتر هاشمی که سمت استاد راهنمایی بنده را بر دوش داشتند و استاد محترم جناب آقای دکتر فلاح روش تحقیق در حقیقت هم توصیفی و هم تحلیلی ارزیابی می شود توصیفی از آن لحاظ که تخطی از مقررات تأمین خواسته و آوردن مطالب تازه بدعتی بزرگ است که هر چند می تواند قابل دفاع باشد اما در عالم حقوق قابل استناد نیست و موجب سرزنش است و تحلیلی از آن لحاظ که مواد قانونی در باب تأمین خواسته کفاف نمی نماید بنابراین دست نویسنده در این مورد باز است و سعی داشتیم حتی الامکان از این فرصت استفاده نماییم روش گردآوری مطالب ،کتابخانه ای می باشد که با مراجعه با کتابفروشی های موجود در سطح شهر و بیشتر، آراء وحدت رویه و نشست های قضایی قضات دادگاه ها می باشد.این تحقیق در دو بخش تنظیم شده، بخش اول موضوع شناسی تأمین خواسته که شامل سه فصل، فصل اول، مفهوم مبانی و افتراق از نهادهای مشابه، فصل دوم ؛ شرایط صدور قرار تأمین خواسته، فصل سوم ؛ موارد صدور قرار تأمین خواسته، و بخش دوم،آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن در دو فصل، فصل اول؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و فصل دوم ؛ آثار صدور قرار تأمین خواسته پس از اجرا تنظیم شده است.بخش اول: موضوع شناسی تأمین خواستهتامین خواسته به عنوان ابزاری در جهت احقاق حقوق خواهان در حقیقت تنها خواسته رادر امنیت قرار می دهد تا از معرض تضییع و تفریط طبیعی و غیر طبیعی در امان باشد نه آنکه مال موضوع تامین با صدور این قرار در اختیار وی قرار گیرد و یا حکم مالکیت به نفع وی صادر شود ،چنانکه گاهی مال موضوع تامین در اختیار وی قرار نمی گیرد و تنها با صدور این قرار، خوانده دعوا از نقل و انتقال آن ممنوع می باشد که نمونه بارز آن اموال غیر منقول می باشد البته چنانکه خواهیم گفت ارزش مالی داشتن نیز مد نظر نمی باشد بلکه صرفا قابلیت بازداشت بودن مطرح می باشد و مثال خوبی که دکتر شمس مطرح کرده مانند یک قطعه عکس خانوادگی و هر چیزی که در نظر طرفین دارای ارزش نوعی باشد و البته باید معقول هم باشد ، اموال مثلی، مانند یک عدد خودکار که ارزش بازداشت نخواهد داشت.این بخش با موضوع شناسی تامین خواسته اختصاص یافته که طی چند فصل به مفهوم شناسی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه و شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته با اختصار بحث خواهیم کرد.فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه تأمین در لغت به معنی امنیت بخشیدن، اطمینان دادن، امن کردن و آرام کردن استعمال شده است و خواسته به معنی تقاضا، دستور ، مقصود آمده است.تأمین در اصطلاح حقوقدانان معنای مختلفی دارد :الف- تضمین ارائه مال یا تعهد به عنوان ضمانتب- حفظ ادله و مستندات که آن را تأمین دلیل می گویند.ج- اقدامات احتیاطی به منظور دسترسی به متهم با حضور به موقع وی به منظور جلوگیری از فرار و ... که آن را تأمین کیفری می گویند.اما هیچ یک از این معانی مورد نظر ما نیست، آنچه در این نوشتار مورد نظر ما می باشد توقیف اموال یا توقیف خواسته دعوا به منظور جلوگیری از نقل و انتقال و جلوگیری از تضییع و تفریط خواسته تا رسیدن به اجرای کامل حکم قطعی می باشد.برخی توقیف رابا بازداشت به یک مفهوم به کار برده اند که این امر اشتباه می باشد. بازداشت و حبس نیز تفاوت های چشمگیری دارد که در مباحث کیفری مطرح می شود و ما با آن کاری نخواهیم داشت. تأمین خواسته در واقع از آن جهت است که خوانده دعوا و به عبارت صحیح تر کسی که مال او توقیف شده است در جریان دادرسی و تا رسیدن به اجرای کامل حکم نتواند آن مال را مورد تعدی یا تضییع و تفریط یا آن را در معرض حوادث قهری قرار دهد در واقع مال تنها شامل اموال منقول نمی شود و اموال غیر منقول را نیز شامل می شود که مشروح آن در این مبحث مجال گنجاندن ندارد.همچنین پیشوند موضوع این تحقیق کلمه آثار می باشد. آثار مصدر باب افعال به معنای بر جای گذاشتن، خدشه دار کردن می باشد. پس آثار تامین خواسته در معنی می شود چیزی که ناشی از امنیت قرار دادن مال بر جای می ماند. معمولا این اثر گذاری زمانی نمود عینی می یابد که تأمین خواسته به مرحله اجرا در آید، زیرا پیش از اجرای قرار و در زمان صدور قرار هیچ مالی بازداشت نمی شود و معمولا ابلاغی صورت نمی گیرد . البته ما در مباحث مختصر آثار آن پیش از اجرای قرار مورد بررسی قرار داده ایم که در واقع می توان گفت اثر مستقیم بر حقوق اصحاب دعوا ندارد.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 108 قیمت : چهارده هزار تومان  

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید