پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

متن کامل پایان نامه با عنوان : اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان‌نامه‌ی دوره‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 موضوع:

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر همایون مافی

استاد مشاور:

دکتر سام محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالبمقدمه................................................................................................................................1الف- بیان مسئله..................................................................................................................1ب- سوال‌های پژوهش...........................................................................................................2  ج- پیشینه پژوهش................................................................................................................2د- فرضیه‌های پژوهش............................................................................................................3ر- حدود پژوهش....................................................................................................................3ز- اهداف پژوهش..................................................................................................................3و- مبانی نظری پژوهش..........................................................................................................3ه- روش‌شناسی پژوهش........................................................................................................3ی- تقسیم مطالب.................................................................................................................3فصل اول: کلیاتمبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری................................................................................4گفتار اول: تعریف رأی داوری....................................................................................................4گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری.............................................................................................5بند اول: کتبی بودن رأی داوری.................................................................................................5بند دوم: امضا رأی داوری.........................................................................................................6بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی..............................................................................................6بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن.......................................................................................7بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی.......................................................................................9مبحث دوم: اقسام رأی داوری.................................................................................................10گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی.........................................................................................10گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی...........................................................................................11گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی)...........................................................................................12گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین..............................................................................................13گفتار پنجم: رأی موقت...........................................................................................................13گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی....................................................................................14مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور.........................................................................15گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور.......................................................................................15گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور.....................................................................................16گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها.................................................17فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنیمبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور...........................................................................21گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق...............................................................................25گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری.............................................................26گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی........................................................................27گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری.....................................................................28گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی....................................29گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی............................................................................30گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری......................................................................................31مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور................................................................................32گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور..........................................................................................32بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور..........................................................................................32بند دوم: رسیدگی به اعتراض.................................................................................................33الف: نحوه‌ اعتراض................................................................................................................33ب: هزینه‌ دادرسی...............................................................................................................35ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور............................................................................36گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور...........................................................................................39بند اول: اثر تعلیقی...............................................................................................................40بند دوم: اثر انتقالی...............................................................................................................43مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور........................................................................47فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور............................................................................53گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی.........................................................................................54بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف..............................................................................55بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری.........................................................................................56بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ..........................................................................................57بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک.............................................................................58بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات...................................................................................58بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری......................59گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی....................................................................................60بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی..................................................................................60بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی..........................................................................61بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها......................62گفتار سوم: موارد بطلان رأی................................................................................................63بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری............................................................................64بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره..............................................65بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی.........................................67مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور..............................................................................67گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور........................................................................................68بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور.........................................................................................68بند دوم: رسیدگی به اعتراض................................................................................................69الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی..............................................................................69ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور.........................................................................69گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور.........................................................................................71بند اول: اثر تعلیقی.............................................................................................................72بند دوم: اثر انتقالی.............................................................................................................73نتیجه‌گیری و پیشنهاد..........................................................................................................76منابع.................................................................................................................................78چکیده انگلیسی..................................................................................................................87چکیده:داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.مقدمهالف - بیان مسألهیکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778).از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد، ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.ب - سؤال های پژوهش1- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است؟2- آیا صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن است؟ج - پیشینه تحقیق1- در کتاب ابطال رأی داور اثر مهدی جوهری آمده است، در صورتی که دعوائی قابل ارجاع به داوری بوده و پس از ارجاع آن به داور، توسط وی رأی داوری صادر شود، هر یک از طرفین می‌توانند به جهاتی نسبت به آن رأی اعتراض و ابطال رأی صادره را درخواست کنند (جوهری، 1390: 7).2- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر نعمت احمدی آمده است، چون افراد با قبول داوری، رفع اختلافات خود را به نظریه داور یا داوران واگذار نموده‌اند حق اعتراض به نظریه داور یا داوران را ندارند و رأی داور یا داوران قطعی است. البته آرائی قطعی و لازم الاجرا می‌باشند که حقاً و قانونآً بر طبق موازین قانونی صادر شده باشند (احمدی، 1376: 426).3- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر عبدالله شمس آمده است، رأی داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می‌شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته‌اند اما ممکن است محکوم‌علیه آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رأی داور نیز پیش‌بینی شده است (شمس، 1388: 588).د - فرضیه های پژوهش1- موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است.2- صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست.ر - حدود پژوهشگستره‌ی پژوهش، در حقوق ایران است.ز - اهداف پژوهشهدف از این پژوهش بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون آئین‌ دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می‌باشد. در این پژوهش سعی بر این است که با رفع ابهامات موجود، موضوع این پژوهش بتواند برای قضات، وکلا، و دانش پژوهان رشته‌ی حقوق مفید فایده واقع شود.و - مبانی نظری پژوهشدر این پژوهش سعی می‌شود با استفاده از دکترین حقوقی و مراجعه به کتب و مقالات معتبر، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.ه - روش شناسی پژوهشروش تحقیق، توصیفی از نوع تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می باشد.ی - تقسیم مطالباین تحقیق در 3 فصل ارائه می‌شود. در فصل اول، به کلیات و در فصل دوم به موارد اعتراض و آئین اعتراض و آثار اعتراض در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در فصل سوم به موارد اعتراض و آئین و آثار اعتراض در قانون داوری تجاری بین‌المللی پرداخته می‌شود.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 99 قیمت : چهارده هزار تومان  

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید