پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد

حقوق بین الملل

عنوان:

استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو

قضیه دارفور

 استاد راهنما:

دکتر مصطفی فضائلی

استاد مشاور:

دکتر ناصر قربان‌نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:مقدمه.................................................................................................................................1تبیین موضوع.........................................................................................................................1اهمیت موضوع.......................................................................................................................3سوالات تحقیق......................................................................................................................4فرضیه های تحقیق.................................................................................................................4ضرورت انجام تحقیق...............................................................................................................5هدف از انجام تحقیق..............................................................................................................5سابقه و پیشینه تحقیق..........................................................................................................6روش تحقیق.........................................................................................................................6سامانه تحقیق......................................................................................................................6فصل اول: مفاهیم، مبانی و پیشینه موضوعمبحث اول: تعاریف.................................................................................................................8گفتار اول: تعریف استقلال.......................................................................................................8گفتار دوم: ضرورت وجود استقلال قضایی...................................................................................9گفتار سوم: مقایسه استقلال با بی طرفی...............................................................................10گفتار چهارم: آشنایی با مفهوم بحران.......................................................................................11گفتار پنجم: مشخصه های بحران و مخاصمه مسلحانه داخلی.......................................................13مبحث دوم: مبانی.................................................................................................................15گفتار اول: ویژگی های استقلال قضایی.....................................................................................15الف) آشکار بودن استقلال قضایی.............................................................................................15ب) تعلیق ناپذیری استقلال قضایی............................................................................................16گفتار دوم: عوامل تأثیرگذار بر استقلال........................................................................................18الف) دولت ها........................................................................................................................18ب) سازمان های بین المللی....................................................................................................19مبحث سوم: پیشینه..............................................................................................................19گفتار اول: پیشینه دادرسی عادلانه...........................................................................................20گفتار دوم: موقعیت دارفور........................................................................................................23گفتار سوم: پیشینه بحران دارفور..............................................................................................26الف) آغاز مخاصمه دارفور.........................................................................................................27ب) بین المللی شدن بحران و تلاش برای حل آن..........................................................................28فصل دوم: استقلال دیوان با نظر به ساختار، ارگان و تشکیلات آنمبحث اول: ساختار دیوان بین المللی کیفری و ارتباط آن با سازمان ملل متحد....................................32گفتار اول: ساختار دیوان بین المللی کیفری.................................................................................32گفتار دوم: صلاحیت ذاتی یا ماهوی دیوان بین المللی کیفری..........................................................33گفتار سوم: پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان.......................................................................38الف) رضایت دولت عضو به اعمال صلاحیت..................................................................................38ب) رضایت دولت غیر عضو به اعمال صلاحیت...............................................................................39گفتار چهارم: نحوه رسیدگی در دیوان بین المللی کیفری................................................................40گفتار پنجم:استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو صلاحیت تکمیلی وپیش شرطهای اعمال صلاحیت..411-5- استقلال دیوان و پیش شرط های اعمال صلاحیت...................................................................422-5- استقلال دیوان و صلاحیت تکمیلی.......................................................................................42الف) منع محاکمه متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است در سایر محاکم ملی............................43ب) منع محاکمه متهمی که قبلا در سایر دادگاه های ملی محاکمه شده است در دیوان........................44مبحث دوم: اقامه کنندگان دعوی نزد دیوان بین المللی کیفری..........................................................45گفتار اول: دولت ها...................................................................................................................45گفتار دوم: شورای امنیت...........................................................................................................46الف) رابطه دیوان بین المللی کیفری با سازمان ملل متحد................................................................47ب) ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان جهت اعمال صلاحیت.............................................49ج) منشأ قدرت و اختیار شورای امنیت در ارجاع یک وضعیت به دیوان بین المللی کیفری.........................51د) تأثیر ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت بر مستقل و موثر بودن دیوان.............................................54ه) کنترل شورای امنیت بر روی اعمال صلاحیت دیوان.......................................................................591- دستور توقیف تعقیب و تحقیق به دیوان توسط شورای امنیت..........................................................591-1- منشأ قدرت شورای امنیت در تعلیق تعقیب دیوان بین المللی کیفری............................................602-1- مشروعیت تصمیم شورای امنیت در تعلیق تحقیق و تعقیب دیوان بین المللی کیفری.......................613-1- تأثیر تعلیق تحقیق یا تعقیب توسط شورای امنیت بر مستقل و موثر بودن دیوان...............................622- جنایت تجاوز و نقش شورای امنیت ملل متحد..............................................................................65گفتار سوم: دادستان دیوان بین المللی کیفری.................................................................................67مبحث سوم: ارکان و تشکیلات دیوان بین المللی کیفری و نقش آن در تضمین استقلال دیوان....................68گفتار اول: ویژگی ها و ارکان دیوان بین المللی کیفری........................................................................69الف) ویژگی ها...........................................................................................................................69ب) ارکان دیوان بین المللی کیفری و نقش آن در تامین استقلال دیوان..................................................74گفتار دوم: معیارهای تضمین کننده استقلال ارکان دیوان بین المللی کیفری...........................................78الف) عزل..................................................................................................................................78ب) مصونیت...............................................................................................................................78فصل سوم: تعامل دولت ها و شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفریمبحث اول: تعهد به همکاری با دیوان بین المللی کیفری....................................................................82گفتار اول: اهمیت وجود همکاری های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری........................................82گفتار دوم: جایگاه حقوقی رژیم تعهد به همکاری در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری...........................83گفتار سوم: تأثیر همکاری بر استقلال دیوان بین المللی کیفری............................................................84مبحث دوم: همکاری دولت ها با دیوان بین المللی کیفری...................................................................84گفتار اول: مقررات عمومی تعهد به همکاری دولت ها با دیوان..............................................................85گفتار دوم: طرف های همکاری با دیوان بین المللی کیفری..................................................................87بند اول: همکاری دولت های عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری...............................................88بند دوم: همکاری دولت های غیر عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری.........................................88بند سوم: همکاری سازمان های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری................................................90الف) جایگاه و نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارجاع وضعیت به دیوان.......................................92ب) همکاری شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری........................................................................95مبحث سوم: ضعف ضمانت اجراهای دیوان بین المللی کیفری در اجرای موثر تصمیماتش..........................102گفتار اول: ارتکاب جرایم بین المللی از جانب نیروهای شورای امنیت و یا با مجوز شورای امنیت..................102گفتار دوم: تعلیق رسیدگی در دیوان و ناسازگاری آن با فلسفه تاسیس محاکم بین المللی کیفری..............103گفتار سوم: سایر ضعف ها از جهت ضمانت اجرا در دیوان.....................................................................105بند اول: ضعف ضمانت اجرا در اساسنامه دیوان..................................................................................1051-1- ارزیابی اساسنامه دیوان.........................................................................................................1062-1- کاستی های اساسنامه دیوان.................................................................................................107بند دوم: عدم همکاری دولت ها......................................................................................................108فصل چهارم: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری و ارزیابی عملکرد دیوان در چارچوب رسیدگی به این قضیهمبحث اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری................................................................116گفتار اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان توسط شورای امنیت...............................................................116گفتار دوم: اقدامات دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت در رابطه با بحران سودان..............................119گفتار سوم: پذیرش صلاحیت..........................................................................................................123بند اول: آغاز تحقیقات دادستان......................................................................................................124بند دوم: ناکارآمدی نظام قضایی سودان...........................................................................................125بند سوم: تایید اتهامات توسط دادستان...........................................................................................126مبحث دوم: دیوان بین المللی کیفری و صدور قرار جلب عمرالبشیر.......................................................127گفتار اول: قرار دیوان بین المللی کیفری در رابطه با جلب عمرالبشیر.....................................................127گفتار دوم: عدم تأثیر مقام رسمی رئیس جمهور سودان در تعقیب وی...................................................129گفتار سوم: بازتاب جهانی صدور قرار جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان............................................130بند اول: واکنش دولت سودان........................................................................................................130بند دوم: واکنش کشورها و سازمان های بین المللی.........................................................................131گفتار چهارم: بررسی احتمال تعلیق وضعیت دارفور از جانب شورای امنیت..............................................134مبحث سوم: ارزیابی عملکرد دیوان بین المللی کیفری در رابطه با قضیه دارفور........................................136گفتار اول: اقدامات دادستان دیوان بین المللی کیفری پس از تصویب قطعنامه 1593.................................136گفتار دوم: بررسی عملکرد دیوان بین المللی کیفری راجع به قضیه دارفور و ضرورت وجود همکاری هایبین المللی با دیوان در ارتباط با این قضیه.........................................................................................139نتیجه گیری................................................................................................................................145فهرست منابع و مأخذمنابع فارسی..............................................................................................................................150الف) کتب...................................................................................................................................150ب) مقالات..................................................................................................................................153ج) پایان نامه...............................................................................................................................155منابع انگلیسی............................................................................................................................156سایت های اینترنتی.....................................................................................................................157چکیده:استقلال مراجع قضایی اعم از داخلی و بین المللی، همواره یکی از دغدغه‌های بسیار مهم در راستای تضمین حقوق و آزادیهای افراد از یک‌سو و حفظ نظم عمومی از سوی دیگر است. چه اینکه نهادهای قضایی بدون بهره‌مندی از استقلال توان پاسداری از حقوق و آزادیهای قانونی افراد و تضمین محاکماتی عادلانه را نخواهند داشت، لیکن از سوی دیگر برخی نهادها و مقامات دیگر که خود را پاسدار نظم و امنیت جامعه می‌دانند، در بسیاری از موارد عمل به وظایف و تحقق اهداف مأموریت خود را مستلزم تأثیرگذاری یا اعمال فشار بر مراجع قضایی می‌بینند. چنین چالشی در مورد محاکم و دادرسی‌های کیفری حساسیت بیشتری پیدا می‌کند که دیوان بین المللی کیفری نیز مصون از آن نیست. تأثیر و نفوذ عوامل و نهادهای بیرونی به ویژه دولت‌ها و سازمانهای بین المللی و به خصوص شورای امنیت می‌تواند استقلال دیوان‌را تحت تأثیر خود قرار دهد و در روند اجرای عدالت کیفری بین المللی ایجاد خلل نماید از آنجا که توفیق دیوان در انجام رسالتش منوط به همکاری دولتها و سازمانهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد و شورای امنیت است، این مسأله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که باید در پرتو قوانین و مقررات دیوان و رویه عملی که در حال شکل‌گیری است مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. این پایان نامه درصدد انجام این مطالعه در پرتو قضیه دارفور است که توسط شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری ارجاع شده است.مقدمهتبیین موضوع:جهان معاصر به ویژه در دهه آخر قرن بیستم و آغاز قرن جدید شاهد نقض هنجارهای اساسی و بی اعتنایی به ارزشهای بدی  هی و والای انسانی بوده است. از زمان تصویب منشور ملل متحد به عنوان راهنمای زندگی مسالمت آمیز در سال 1945 میلادی و به رغم تلاشهای صورت گرفته در سطح بین المللی به منظور کاهش مخاصمات مسلحانه و ممنوعیت توسل به زور،‌ هم چنان شاهد بروز و افزایش این مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی و غیر بین المللی در گستره گیتی هستیم، به طوری که امروزه، این مخاصمات بعد از موضوع تروریسم، یکی از بزرگترین بحرانهای جامعه بین المللی است.این مخاصمات علی الخصوص مخاصمات داخلی زمینه مناسبی را برای نقض های گسترده و فاحش حقوق بشر و بشردوستانه فراهم می آورند به نحوی که شروع یک بحران بستری مناسب برای ارتکاب اعمالی چون قتل عام، شکنجه، تجاوز به عنف و ... می باشد که با اهداف و دستاویزهای مختلف صورت می پذیرند. از جمله مخاصماتی که در سالهای اخیر به وقوع پیوسته و به سبب نقض های آشکار حقوق بشر در آن واکنشهای مختلف بین المللی را با خود در پی داشته است بحران دارفور می باشد.با آغاز این مخاصمه از اوایل سال 2003 میلادی صدها هزار نفر از مردم این منطقه کشته و دو میلیون نفر از آنان آواره شده اند. شدت این درگیری ها و موارد نقض حقوق بشر در این منطقه به حدی بود که این بحران توسط سازمان ملل متحد به عنوان وخیم ترین بحران انسان دوستانه جهان نام گرفت و نگرانی های جامعه بین المللی را برانگیخت.در ابتدا اقداماتی از جانب برخی دولتها جهت حل و فصل مسالمت آمیز بحران صورت گرفت اما متأسفانه علی‌رغم این اقدمات مخاصمه هم چنان ادامه یافت تا اینکه سازمان ملل متحد نیز بحران دارفور را مورد توجه قرار داد. در ابتدا توجه سازمان ملل متحد بیشتر به ابعاد بشردوستانه مخاصمه و ارسال کمکهای بین المللی به سودان معطوف بود اما با ادامه بحران، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز وارد عمل شد.در آوریل 2004، رئیس شورای امنیت طی بیانیه ای نگرانی شورا را از بحران گسترده انسانی در دارفور ابراز داشت و خواهان آتش بس فوری در این منطقه شد. در می 2004 بیانیه دیگری توسط شورا صادر شد و با ادامه یافتن بحران،‌ شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه 1547 را در ژوئن 2004 به تصویب رساند و طی آن از طرفین درگیر در مخاصمه خواست تا به جنگ و خونریزی در دارفور پایان دهند اما ادامه یافتن بحران در منطقه دارفور سبب صدور قطعنامه 1556 توسط شورای امنیت شد که به موجب آن شورای امنیت به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد وضعیت دارفور را خطری برای صلح و امنیت جهانی تشخیص داد و دولت سودان را مکلف کرد که با توجه به وظیفه‌اش به عنوان یک دولت مسئول، به بحران دارفور پایان دهد و با ناقضان حقوق بشر برخورد نماید.علاوه بر این در قطعنامه مزبور از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شده بود بر چگونگی اجرای قطعنامه نظارت نماید. دبیر کل نیز در راستای انجام وظیفه خویش یک کمیسیون تحقیق بین المللی را برای بررسی بحران دارفور تشکیل داد. این کمیسیون وقوع جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را در دارفور تایید نمود و از شورای امنیت خواست برای پایان دادن به خشونت در این منطقه،‌ وضعیت دارفور را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع نماید.سرانجام با صدور قطعنامه 1593 در 31 مارس 2005، سازمان ملل متحد تنها اقدام تنبیهی خود یعنی ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری را اتخاذ نمود و در واقع از این برهه زمانی است که دیوان بین‌المللی کیفری به صورت رسمی و عملی درگیر این قضیه می شود لذا در این تحقیق نظر به اهمیت و حساسیت موضوع به سبب نقض های آشکار حقوق بشر و بشردوستانه در آن و معطوف شدن توجه جهانیان به چگونگی رسیدگی به این قضیه در دیوان بین المللی کیفری، سعی بر آن می باشد تا با ریشه یابی و تبیین عوامل موثر در ایجاد و تداوم این بحران و هم چنین نشان دادن واکنشهای مختلف بین المللی راجع به آن، عملکرد دیوان بین المللی کیفری را در چارچوب رسیدگی به این قضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم و روشن نمائیم که آیا دیوان در رسیدگی به این قضیه به صورت مستقلانه و فارغ از فشارهای سیاسی و بین المللی و در مسیر تحقق عدالت و اهداف خود گام برداشته است یا خیر که اگر این چنین باشد جامعه بشری به راستی به آرزوی دیرینه خود که مجازات جنایتکاران بین المللی و برقراری حق و عدالت در جهان است دست یافته است.اهمیت موضوع:دیوان بین المللی کیفری نهادی مستقل است که در راستای تأمین اهداف و اصول منشور ملل متحد پدید آمده است و از همین رو یکی از برجسته ترین اهداف آن کوشش برای تحقق بخشیدن به صلح،عدالت، امنیت جهانی و پایان دادن به بی کیفری مجرمان و از میان بردن هر گونه مصونیت برای جنایتکاران بین المللی است در واقع تأسیس دیوان بین المللی کیفری چنانچه از کارکردی درست و نیرومند برخوردار باشد را باید به منزله پایان دوران بی کیفر ماندن مجرمان بین المللی تلقی نماییم چرا که اگر جنایتکاری به هر دلیل اعم از ناتوانی یا عدم تمایل محکمه کیفری ملی به سزای عمل خود نرسد دیوان بین‌المللی کیفری با اعمال صلاحیت خود او را مجازات خواهد کرد.یکی از قضایایی که در سالهای اخیر دیوان بین المللی کیفری با آن درگیر شده است قضیه دارفور است. این قضیه در 31 مارس 2005 و به موجب قطعنامه 1593 در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری ارجاع گردیده و به تبع رسیدگی به آن در دیوان منجر به صدور قرار جلب رئیس جمهور آن کشور گردیده است.ارجاع این قضیه به دیوان بین المللی کیفری واکنشهای مختلف بین المللی را با خود در پی داشته است. دسته ای از کشورها و سازمانهای بین المللی با حمایت از این اقدام شورای امنیت آن را گامی بلند جهت تحقق عدالت به شمار آورده و گروهی دیگر از کشورها از جمله خود سودان ضمن محکوم نمودن این اقدام شورا، دیوان بین‌المللی کیفری را در رسیدگی به این قضیه به تأثیرپذیری از آرا و نظریات کشورهای قدرتمند و در چارچوب تضمین منافع و امیال آنها متهم نموده و خواهان تعلیق رسیدگی به این قضیه در دیوان شده اند و از آنجایی که این برای نخستین بار در حوزه حقوق کیفری بین المللی است که شورای امنیت رسیدگی به وضعیت یک کشور غیر عضو اساسنامه دیوان را براساس فصل هفتم مشنور ملل متحد به دیوان بین المللی کیفری ارجاع می‌دهد و نیز هم چنین برای اولین بار است که دیوان بین المللی کیفری اقدام به صدور قرار جلب بالاترین مقام رسمی یک کشور (رئیس جمهور سودان) که هنوز بر مسند قدرت است به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت می نماید.از اینجاست که اهمیت بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات دیوان بین المللی کیفری در پرتو قضیه حاضر آشکار می گردد زیرا نحوه عمل و تصمیم گیری دیوان در این باره روشن می سازد که آیا دیوان واقعاً به اساسنامه و اهداف خود مقید می باشد و در مسیر استقلال قدم برمی دارد یا اینکه نهادی فرمایشی و متأثر از سیاست بین‌الملل است.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 171 قیمت : چهارده هزار تومان  

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید