پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : ابطال رای داوری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

با عنوان : ابطال رای داوری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

ابطال رای داوری

استاد راهنما:

دکتر محمد عالم‌زاده

استاد مشا ور:

دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبچکیده .................................................................................................................................. 1مقدمه ................................................................................................................................... 2الف) بیان مسئله .................................................................................................................... 2ب) سوالات تحقیق ................................................................................................................ 3ج) فرضیه‌ها .......................................................................................................................... 3د) اهداف تحقیق ................................................................................................................... 3هـ) پیشنه تحقیق .................................................................................................................... 3و) روش تحقیق .................................................................................................................... 4ز)سازماندهی تحقیق .............................................................................................................. 4فصل اول: کلیات................................................................................................................... 5مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایا و معایب داوری............................................................... 6گفتار اول: مفهوم داوری.......................................................................................................... 6بند اول: مفهوم لغوی داوری..................................................................................................... 6بند دوم: مفهوم حقوقی داوری.................................................................................................. 6بند سوم: مفهوم فقهی داوری.................................................................................................... 8گفتار دوم: تاریخچه داوری...................................................................................................... 8بند اول: انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام....................................................................... 10بند دوم: انگیز‌ه‌های ظهور داوری در عصر حاضر........................................................................ 11گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری ..................................................................... 12بند اول: محاسن و معایب داوری.............................................................................................. 12بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری.......................................................... 13بند سوم: علل رجوع به داوری.................................................................................................. 14مبحث دوم: اقسام و چگونگی تعیین داور............................................................................... 16گفتار اول: اقسام داوری........................................................................................................... 16بند اول: داوری اختیاری........................................................................................................... 16بند دوم: داوری اجباری........................................................................................................... 17گفتار دوم: چگونگی تعیین داور............................................................................................... 18بند اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا................................................................................... 18بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث................................................................................... 19بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه ........................................................................................... 20مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف وآثار رأی داوری........................................................... 21گفتار اول: مقهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن..................................................................... 21بند اول: تعریف رأی داوری..................................................................................................... 21بند دوم: محتوای رأی داوری.................................................................................................... 22بند سوم: اوصاف رأی داوری................................................................................................... 23الف) اوصاف درونی رأی داور................................................................................................ 231- توصیف رأی داور.............................................................................................................. 232- قصد انشاء در صدور رأی.................................................................................................. 253- موجه و مدلل بودن رأی داور.............................................................................................. 27ب) اوصاف بیرونی رأی داور.................................................................................................. 291- داخلی خارجی بودن رأی................................................................................................... 292- اعلامی و اجرایی بودن رأی داور......................................................................................... 303- سند عادی یا رسمی بودن رأی............................................................................................ 31گفتار دوم: آثار رأی داوری...................................................................................................... 33بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث............................................................................................ 33بند دوم : بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری............................................................. 35بند سوم: رأی داور و دارای اعتبار امر مختومه............................................................................ 36بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض)....................................................................................... 37بند پنجم: فراغ داور................................................................................................................. 38فصل دوم: ابطال رأی داوری وجهات آن................................................................................ 40مبحث اول: مفاهیم و جهات ابطال رأی داوری........................................................................ 41گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.............................................................................. 41بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل......................................................................................... 41بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال....................................................................................... 43بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور.......................................................................... 45گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال................................................................................................ 49مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی داوری........................................................................ 52گفتار اول: رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد................................................................... 52بند اول: مفهوم قانون و انواع آن................................................................................................ 52بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره ..................................................................................... 54بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی................................................................................. 55گفتار دوم: صدور رای خارج از موضوع داوری......................................................................... 57بند اول: شرایط موضوع داوری................................................................................................. 58بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری............................................................... 59گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری............................................................. 62گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری ....................................................... 64گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی     66بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاک............................................... 66بند دوم: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا.................... 67بند سوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول........................ 68گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در صدور رأی................................................................ 69بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند........................................................ 69بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران..................................................................................... 69بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران..................................................................................... 70گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری.......................................................................... 72مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن.................................................. 73گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی ......................................................................... 73بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال............................................................................................. 73بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال......................................................... 78بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال....................................................................................... 82بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال.......................................................................... 84گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال .......................................................................... 85بند اول: لزوم تقدیم دادخواست................................................................................................ 85بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی........................................................................................ 88بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال ................................................................................ 91گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری............................................................................................. 92بند اول: اثر رأی باطل شده....................................................................................................... 92بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری........................................................................... 93بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری........................................................................... 95گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری................................................... 96گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر......................................... 100گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری................................................................. 102نتیجه‌گیری و پیشنهادات ......................................................................................................... 105منابع و مأخذ.......................................................................................................................... 107چکیده:نهاد داوری از قدیم الایام مورد توجه مردم بوده و با توجه به مزیت‌های آن بردادرسی‌های قضایی، در بعد داخلی از اهمیت ویژه در کشور ما برخودار است. هدف این نهاد، رأی داوری است و با صدور رأی داوری این نهاد به هدف غایی و نهایی خود می‌رسد. البته برای این رأی نیز اوصاف و شرایطی از جمله موجه و مدلل بودن، قصد انشاء وغیره در نظر گرفته شده است که با وجود تمام این اوصاف و ویژگی‌ها رأی داوری مورد قبول قرار می‌گیرد و در صورت مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق و یا اینکه صدور رأیی توسط داور خارج از موضوع داوری و حدود اختیارات خود و یا پس از انقضای مدت داوری باشد رأی داور ابطال خواهد شد. طرح دعوای ابطال رأی داور نیز واجد شرایطی است که از جمله مهلت طرح دعواست که این مهلت در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و برای طرح دعوای ابطال نیز باید به دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه کرد. دعوای ابطال رأی داوری همانند هر دعوای دیگری برای خود ذینفع وخوانده دارد. ذینفع در دعوای ابطال نوعاً محکوم علیه رأی داوری و خوانده نیز تمام افرادی هستند که در جریان صدور رأی حضور داشته‌اند و رسیدگی به این دعوا نیز مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و در مواردی قانون داوری تجاری بین المللی است.در این مختصر سعی بر آن شده است تا در حد امکان با بهره‌گیری از قوانین و کتب حقوقی و سایر منابع مرتبط، به تجزیه وتحلیل موضوع پرداخته و با انعکاس اهمیت موضوع داوری و نقش مهم آن در حل و فصل سریع اختلافات به بررسی وتبیین مفهوم بطلان و تأثیر آن بر آرای داوری ونیز به تبیین جایگاه واقعی این نهاد درجلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش پرونده های قضایی و نهایتاً احقاق حق زیان دیده بپردازد.واژگان کلیدی: داور، رأی داوری، بطلان، دعوای ابطال،مقدمهالف) بیان مسئله داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام به شمار می‌آید. این نهاد یکی از احکام امضایی شرع مقدس است. با توجه به ارزش روز افزون داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه‌ای دارد. در کشور ما با وجود تصویب مقرررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 و همچنین اصلاحات بعدی در سال 1381، که باب هفتم آن اختصاص به مقررات داوری دارد طی مواد 404 الی 501 به آن اشاره شده، در مقایسه با کشورهای پیشرفته به لحاظ استقبال مردم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.در هر حال در کنار این قانون در ایران، قانون برجسته دیگر ی وجود دارد که به قواعد و مقررات داوری و به دعاوی خاص تجاری بین المللی اختصاص دارد و آن قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال 1376 می‌ باشد. این دو قانون که در حقیقت قواعد داوری داخلی ایران را تشکیل می‌دهند، دو سیستم داوری مستقل، جامع و کامل را می‌سازند و قواعد مختص شناسایی و اجرای رأی داوری را هم دارا هستند.داوری در مفهوم حقوقی عبارت از این است که اصحاب دعوا به میل واراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است. گاه ممکن است داور از طریق اصحاب دعوا و گاهی توسط شخص ثالث ویا از طریق دادگاه تعیین شود.از طرفی داور باید دارای شرایط ثبوتی و سلبی برای انجام وظیفه داوری برخوردار باشد. به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور یا داوران در محدوده مقررات داوری و موافقت نامه داوری به رسیدگی می‌پردازند. رأی داور همانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. چنانچه رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق باشد ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست کند.درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی براجرای رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نیست برای اعتراض به رأی داور قانون‌گذار در ماده 489 موارد و جهاتی را پیش بینی کرده و تصریح نموده که رأی داور در هر یک از آن موارد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.ب) سوألات تحقیقمهمترین پرسش‌‌های تحقیق عبارتند از:1- تفاوت بین مفاهیم بطلان و ابطال در چیست؟2- دعوای ابطال رأی داوری مالی است یا غیر مالی؟3- آیا درخواست حکم بطلان رأی داور، مستلزم درخواست و پرداخت هزینه دادرسی است؟4- آیا اساساً رأی داوری اعتبار امور مختوم دارد ؟ج) فرضیه‌هافرضیه‌های اساسی این رساله به شرح ذیل می‌باشند:1- تفاوت مهم مفاهیم بطلان و ابطال که از آن ها به بطلان مطلق و نسبی یاد می‌شود این است که در بطلان نسبی (قابلیت ابطال) تنها ذی‌نفع بطلان رأی، حق درخواست ابطال را دارد اما در بطلان مطلق هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال رأی را از دادگاه بخواهد.2-به نظر میرسد دعوای ابطال رأی داوری غیر مالی است.3- به نظرمیرسد، دعوای بطلان رأی داوری، نیازمند دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست.4- به نطر میرسد رأی داوری از اعتبار مختوم برخوردار می‌‌باشد تعداد صفحه :127قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید