پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه حقوق

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. یا M.A.)

گرایش: خصوصی

عنوان:

عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

استاد راهنما

دکتر احمد دهقانی فیروزآبادی

استاد مشاور:

دکتر عبدالرضا برزگر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:مقدمه تحقیق............................................................................................................................1بیان مسأله...............................................................................................................................2سؤالات تحقیق..........................................................................................................................3فرضیه های تحقیق.....................................................................................................................4پیشینه تحقیق...........................................................................................................................5اهداف تحقیق............................................................................................................................7روش تحقیق..............................................................................................................................8سازماندهی تحقیق....................................................................................................................9فصل اول: مفاهیم و کلیات..........................................................................................................10مبحث اول: تعریف و پیشینه عقد مزارعه.......................................................................................11گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی عقد مزارعه در حقوق مدنی و فقه امامیه.....................................11گفتار دوم: پیشینه عقد مزارعه...................................................................................................13مبحث دوم: خصوصیات و نحوه انعقاد عقد مزارعه...........................................................................14گفتار اول: خصوصیات عقد مزارعه...............................................................................................14بند اول) معوض بودن عقد مزارعه...............................................................................................14بند دوم) لزوم عقد مزارعه........................................................................................................14بند سوم) تملیکی بودن عقد مزارعه..........................................................................................15بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمین................................................................................16بند پنجم) امکان اشتراط شرط ضمن عقد....................................................................................16گفتار دوم: شرایط صیغه، متعاملین و زمین در عقد مزارعه..............................................................16بند اول) صیغه.......................................................................................................................17بند دوم) متعاملین (زارع و مالک)...............................................................................................17الف - بلوغ............................................................................................................................17ب - عقل..............................................................................................................................17ج - قصد...............................................................................................................................17د - اختیار..............................................................................................................................17ه - عدم حجر.........................................................................................................................18و - مالکیت تصرف...................................................................................................................18بند سوم) زمین (متعلق معامله)...............................................................................................18الف - قابلیت کشت................................................................................................................18ب - مالکیت منافع مزارع..........................................................................................................19ج - مساحت معین.................................................................................................................19فصل دوم: احکام و آثار عقد مزارعه............................................................................................20مبحث اول: احکام عقد مزارعه..................................................................................................21گفتار اول: احکام خاص عقد مزارعه............................................................................................21بند اول) مشاع بودن محصول بین زارع و مالک..............................................................................21بند دوم) تعیین مدت به تناسب زراعت........................................................................................23بند سوم) تعیین مسئول ادوات، بذر و هزینه ها............................................................................25بند چهارم) تعیین نوع زراعت.....................................................................................................26بند پنجم) مختص بودن عقد مزارعه به زراعت...............................................................................27گفتار دوم: تفاوت ها و تشابهات عقد مزارعه با عقود معین دیگر در احکام...........................................28بند اول) مقایسه با مساقات......................................................................................................28بند دوم) مقایسه با اجاره..........................................................................................................30بند سوم) مقایسه با مضاربه......................................................................................................32مبحث دوم: آثار عقد مزارعه.......................................................................................................34گفتار اول: حقوق و تکالیف عامل و مزارع.......................................................................................34بند اول) حقوق و تکالیف عامل....................................................................................................34الف - حق فسخ عامل و صور پس از فسخ.....................................................................................34الف -1- خیار عیب.....................................................................................................................34الف -2- خیار تعذر تسلیم............................................................................................................34الف -3- خیار غبن......................................................................................................................34الف -4- عدم تسلیم زمین به عامل...............................................................................................35الف -5- فسخ عقد توسط عامل و سه حالت آن...............................................................................35حالت اول: فسخ مزارعه پیش از کشت..........................................................................................35حالت دوم: فسخ مزارعه بعد از کشت و قبل از ظهور ثمره..................................................................36حالت سوم: فسخ مزارعه بعد از ظهور ثمره.....................................................................................36ب - انجام زرع مورد توافق و مسئولیت ناشی از عدم انجام آن.............................................................36ب -1- انجام زرع مورد توافق.........................................................................................................36ب -2- مسؤولیت ناشی از عدم انجام کشت...................................................................................37ج - خودداری از تعدی و تفریط.......................................................................................................37د - امکان اجیر گرفتن..................................................................................................................38ه - شرکت عامل با دیگری...........................................................................................................38و - انتقال یا به مزارعه دادن معامله از سوی عامل............................................................................39ز - انجام اقدامات لازم کشت........................................................................................................39ی - حفاظت و مراقبت متعارف از زراعت..........................................................................................40بند دوم) حقوق و تکالیف مزارع.....................................................................................................40الف - حق فسخ مزارع................................................................................................................40الف -1- غبن مزارع.....................................................................................................................40الف -2- ترک عمل از جانب عامل...................................................................................................40الف -3- فسخ عقد توسط مزارع و سه حالت آن................................................................................40ب - تعهد به تسلیم زمین و مسئولیت ناشی از عدم تسلیم...............................................................41ب -1- تعهد به تسلیم.................................................................................................................41ب -2- عدم تسلیم اختیاری..........................................................................................................41ب -3- عدم تسلیم در نتیجه قوه قاهره...........................................................................................41ب -4- عدم تسلیم در نتیجه غصب ملک از طرف شخص ثالث.............................................................41ج - پرداخت خراج زمین...............................................................................................................42د - امکان انتقال زمین................................................................................................................43گفتار دوم: انفساخ، بطلان و انقضای مدت عقد مزارعه و آثار آن..........................................................43بند اول) موراد انفساخ عقد مزارعه...............................................................................................43الف - خروج زمین از قابلیت انتقاع.................................................................................................43ب - فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد...................................................................................44ج - فوت مالکی که مادام العمر صاحب منافع زمین بوده است............................................................44د - قوه قاهره...........................................................................................................................44بند دوم) آثار انفساخ..................................................................................................................45الف - انفساخ قبل از کشت.........................................................................................................45ب - انفساخ قبل از ظهور ثمره......................................................................................................45ج - انفساخ در اثنا مدت..............................................................................................................45بند سوم) موارد بطلان عقد مزارعه...............................................................................................45الف - عدم اهلیت یا قصد و رضای طرفین.......................................................................................45ب - عدم تعیین موضوع عقد مزارعه یا جهت نامشروع......................................................................46ج - عدم حصول شرکت در ثمره...................................................................................................46د - تغییر زرع مورد توافق............................................................................................................46بند چهارم) آثار بطلان................................................................................................................47بند پنجم) انقضای مدت در مزارعه و صور آن...................................................................................47الف - انقضای مدت و ابقای زمین در دست عامل............................................................................48ب - انقضای مدت و عدم کشت زرع در زمین..................................................................................49ج - انقضای مدت و نرسیدن زرع..................................................................................................50فصل سوم: احکام و آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا.........................................................53مبحث اول: احکام عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و شناخت اوراق مزارعه بانکی................54گفتار اول: کلیات و احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا........................................54بند اول) کلیات.........................................................................................................................54بند دوم) احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا.....................................................55الف - صرفا مزارع بودن بانک........................................................................................................55ب - ذکر مدت عقد مزارعه..........................................................................................................56ج - تعیین مسئولیت ها و مخارج..................................................................................................56د - عدم نیاز به واریز پیش پرداخت................................................................................................56ه - مراحل و عملیات صدور اسناد حسابداری مزارعه........................................................................57ه -1- ثبت قرارداد......................................................................................................................57ه -2- ثبت وثیقه........................................................................................................................57ه -3- ثبت انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات...............................................................................57ه -4- پرداخت تسهیلات.............................................................................................................57و - پایان عقد مزارعه.................................................................................................................57ز - تفاوت عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا، با خرید دین و سلف در احکام....................................57ز -1- تفاوت عقد مزارعه با خرید دین............................................................................................57ز -2- تفاوت عقد مزارعه با عقد سلف...........................................................................................58گفتار دوم: شناخت اوراق مزارعه بانکی........................................................................................58بند اول) نحوه انتشار اوراق مزارعه...............................................................................................58بند دوم) ارکان اوراق مزارعه........................................................................................................59الف - بانی (سفارش دهنده).......................................................................................................59ب - ناشر اوراق مزارعه (وکیل)....................................................................................................59ج - دارنده اوراق مزارعه (مالک)...................................................................................................60د - زارع..................................................................................................................................60ه - دارایی (زمین)....................................................................................................................60و - فروشنده زمین...................................................................................................................61ز - مؤسسه رتبه بندی اعتباری..................................................................................................61ی - امین...............................................................................................................................61بند سوم) انواع اوراق مزارعه.....................................................................................................61الف - اوراق مزارعه خاص..........................................................................................................61ب - اوراق مزارعه عام..............................................................................................................62ب -1- عام با سررسید معین.....................................................................................................62ب -2- عام بدون سررسید معین................................................................................................62بند چهارم) بازار اوراق مزارعه....................................................................................................63مبحث دوم: آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا...................................................................63گفتار اول: الزامات و پرداخت سود در عقد و اوراق مزارعه................................................................63بند اول) الزامات......................................................................................................................63الف - پرداخت نقدی به عامل....................................................................................................64ب - شرط عدم انتقال عقد توسط عامل......................................................................................64ج - اخذ تأمین کافی از عامل....................................................................................................64د - نظارت بر حسن اجرا..........................................................................................................64ه - بیمه کردن محصول............................................................................................................64بند دوم) پرداخت سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی................................................................64الف - بازپرداخت تسهیلات اعطایی...........................................................................................64ب - تصفیه حساب................................................................................................................64ج - خاتمه عملیات................................................................................................................65بند سوم) پرداخت سود در اوراق مزارعه...................................................................................65الف - پرداخت سود در اوراق مزارعه عادی................................................................................67ب - پرداخت سود در اوراق مزارعه به شرط تملیک.....................................................................67گفتار دوم: بررسی عقد مزارعه از لحاظ معیارهای اقتصادی.........................................................67بند اول) معیارهای اقتصادی خرد............................................................................................68الف - کاهش سهم خسارات سرمایه گذار و تولیدکننده..............................................................68ب - افزایش بهره وری و سود................................................................................................68ج - بازده و سود نسبتا یکنواخت............................................................................................68بند دوم) معیارهای اقتصادی کلان..........................................................................................69الف - توزیع عادلانه ثروت و رونق کشاورزی...............................................................................69ب - کمک به دولت..............................................................................................................69ج - کاهش تورم و ثبات اقتصادی............................................................................................70د - مشارکت اشخاص فاقد سرمایه در فعالیت اقتصادی و کاهش بیکاری.......................................70فصل چهارم: آسیب شناسی عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا...........................................71مبحث اول: شبهه ربوی بودن عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا...........................................72گفتار اول: شناخت ربا و معاملات ربوی..................................................................................72بند اول) تعاوریف و کلیات ربا................................................................................................72بند دوم) دلایل گرایش به ربا................................................................................................73الف - نظریه هزینه فرصت...................................................................................................74ب - نظریه قیمت..............................................................................................................74ج - نظریه ترجیح زمانی.....................................................................................................75گفتار دوم: چگونگی رفع شبهه ربا از عقد مزارعه در سیستم بانکی ایران...................................75مبحث دوم: تخصیص منابع در عملیات بانکی بدون ربا و مشکلات اجرایی عقد مزارعه...................79گفتار اول: روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران.............................................79بند اول) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی..............................................................79الف - اعطای وام و اعتبار.................................................................................................79ب - سرمایه گذاری در اوراق بهادار....................................................................................79بند دوم) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی.............................................................79الف - قرض الحسنه.......................................................................................................80الف -1- حساب جاری (قرض الحسنه)...............................................................................80الف -2- حساب پس انداز (قرض الحسنه)..........................................................................81ب - عقود مشارکتی......................................................................................................81ب -1- مشارکت مدنی...................................................................................................81ب -2- مشارکت حقوقی.................................................................................................82ب -3- مضاربه...............................................................................................................82ب -4- مزارعه...............................................................................................................83ب -5- مساقات............................................................................................................83ب -7- ویژگی های عقود مشارکتی.................................................................................83ج - عقود مبادله ای......................................................................................................85ج -1- فروش اقساطی..................................................................................................85ج -2- اجاره به شرط تملیک...........................................................................................85ج -3- سلف...............................................................................................................86ج -4- جعاله...............................................................................................................87ج -5- خرید دین..........................................................................................................87ج -6- ضمان...............................................................................................................88ج -7- ویژگی های عقود مبادله ای.................................................................................88د - سرمایه گذاری مستقیم..........................................................................................89گفتار دوم: مشکلات اجرایی عقد مزارعه.........................................................................90فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.............................................................................941-5- نتیجه گیری........................................................................................................952-5- پیشنهادات.........................................................................................................98منابع و مآخذ............................................................................................................101چکیده:مزارعه عقدی است که بر اساس آن یک طرف به عنوان مالک، زمین مشخصی را برای مدت معین، به طرف دیگر که عامل نامیده می­شود، می­دهد تا در آن زراعت کرده و در پایان، حاصل را مطابق توافق اولیه بین خویش تقسیم کنند. مزارعه عقدی لازم، معوض و تملیکى که هدف اصلی از انعقاد آن، ایجاد شرکت در محصول است تا بتوان آن را مزارعه تلقی کرد. این عقد یکی از بخش های فقه و نیز مواد 518 تا 542 قانون مدنی را به خود اختصاص داده است.عقد مزارعه در بخش اعطای تسهیلات و تخصیص منابع قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرار می­گیرد و یکی از روش­های تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت و عوامل تولید در بخش کشاورزی است که موجب تشویق در امر کشاورزی و افزایش تولید محصولات خواهد شد. در کنار عقد مزارعه، اوراق مزارعه را داریم که ابزار بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کمک به زارعین بدون زمین می­باشد.می­توان با در نظر گرفتن شروط قید شده در قانون بانکداری بدون ربا و استنباط از نظر فقها، عملیات پرداخت سود در عقد مزارعه بانکی را غیرربوی تلقی کرد؛ لیکن آنچه مورد انتقاد حقوق دانان و فقها واقع گشته، نحوه‏ی به کارگیری عملی قانون و آیین نامه‏ هاست. اینکه در عمل، بانک­ها قبل از این که میزان سود مشخص شود، سودی را تحت عنوان حداقل سود مورد انتظار، قطعی فرض کرده و سهم خویش را اخذ می­کنند این را با ذات عقود مشارکتی من جمله مزارعه در منافات می دانند و در نتیجه این موضوع باعث شده که جهت­گیری فعالیت های بانک­ها عمدتاً به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت من جمله قراردادهای مبادله‌ای شود و الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها از جمله مزارعه سبب صوری‌ شدن این قراردادها شده است.مقدمه تحقیق:«ینبت لکم به الزّرع و الزّیتون و النّخیل و الاعناب و من کلّ الثّمرات انّ فی ذلک لایه لقومٍِ یتفکّرون» «از آب باران زراعت­ ها برویاند و درختان زیتون، خرما و انگور و از هر گونه میوه بپرورد و در این کار قدرت و آیات الهی برای اهل فکر پدیداراست». ( قرآن کریم سوره النحل آیه 11).شکر پروردگار عزوجل که فرصتی عنایت فرمود تا بتوان در این پایان نامه کشاورزی و بالاخص عقد مزارعه را از دیدگاه قوانین اسلامی، یعنی دینی که افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن، جهت تأمین غذای محتاجان جامعه است را در قالب بانکداری مورد بررسی قرار داد.          در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات، مزارعه و … مــوجــود است که روشنگر حقوق و مباحث حقوقـی فراوانی می باشد. در قانون مدنى در ماده 518 مزارعه بدین صورت تعریف شده است: «عقدى است که به موجب آن احدی از طرفین زمینى را براى مدت معینى به طرف دیگر مى‏دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند». طرفى که زمین را تأمین مى‏کند، «مزارع» یا مالک و طرفى که زراعت مى‏کند، «زارع» یا عامل نامیده مى‏شود.عقد مزارعه یکى از روش­هاى تأمین نیازهاى مالى کوتاه­مدت در بخش کشاورزى و یکى از ابزارهاى کمک به کشاورزان، علی الخصوص کشاورزان بدون زمین است و به منظور افزایش بهره­ورى و تولید محصولات کشاورزى فایده بخش خواهد بود. در کشور ما، زارع همواره یکی از ضعیف ­ترین اقشار جامعه بوده و هست که در بخش­هاى اقتصادى فعالیت مى‏کند که سیستم بانکى براى حمایت از این قشر می­بایست عقد مزارعه را به جریان اندازد و ایرادات اجرایی آن را مرتفع سازد.بیان مسألهبا گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند؛ اما به دلیل آن که بیشتر فعالیت­های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می­باشد، از این­رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف، بهره را توجیه نمایند. در اینجا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانک­های بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا و در ایران مشاهده می­کنیم (میرجلیلی، 1372).از زمره معاملات اسلامی که در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی ایران نیز به تبع آن وارد شده است، عقد مزارعه است. قانون­گذار در این قانون مواد 518 تا 542 را به این قرارداد اختصاص داده است که به موجب آن یک طرف (عامل) زمینی را که مناسب زراعت است به مدت معینی که برای رسیدن محصول کافی باشد در اختیار دیگری (مزارع) می­گذارد تا زراعت نموده و در محصول آن به نسبت سهام تعیین شده شریک شوند.عقد مزارعه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز مورد توجه قرار گرفته تا به عنوان یکی از ابزارهای مهم شرعی به بانک­ها کمک نماید تا در امور کشاورزی بر اساس یک عقد تأیید شده اسلامی سرمایه­گذاری کنند و به دولت نیز کمک می­کند تا بخشی از سیاست­های ارضی و کشاورزی خود را بدین طریق پیش ببرد؛ لیکن با وجود اینکه این عقد مبنای شرعی دارد، بانک­ها در عمل و از حیث اعطای تسهیلات بانکی در قالب مزارعه شرایط فراوانی به این عقد تحمیل می­نمایند (موسویان، 1384).این شرایط و ضوابط خاص در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین­نامه­های موجود باعث گشته که عقد مزارعه منعقد شده در بانک از حیث تطابق با شرع با ابهام و چالش مواجه گردد. بنابراین مسأله اساسی این است:سؤالات تحقیقسؤال اصلیآیا قراردادهای معمول در عملیات بانکی کشور تحت عنوان مزارعه با عقد معین مزارعه در قانون مدنی مفادا انطباق دارند و یا آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است را می ­توان عقدی غیرمعین محسوب نمود؟سؤالات فرعی  اولاً: براساس احکام ربا در فقه امامیه سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی چه صورتی به خود  می­گیرد؟ثانیاً: در صورتی که در عقد مزارعه عملیات بانکی با عدم سود مواجه شویم، آیا اخذ بهره بانکی قابل توجیه است؟با وجود اینکه تحقیقات پیشین برخی عقود اسلامی را در عرصه بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار داده­اند؛ اما به عقد مزارعه در این عرصه توجه نگردیده است در حالی که قرارداد مزارعه می­تواند به عنوان یکی از مهم­ترین ابزارهای بانکی هم به بانک، هم به دولت و هم به زارعین بدون زمین کمک نماید تا سرمایه انباشته خود را در این عرصه به گردش درآورد، سیاست­های ارضی و اجتماعی را اعمال کند و انگیزه کافی برای تلاش و کسب سود حلال را در کشاورز (مزارع) ایجاد کند. این تحقیق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسی اصول فقهی و قانونی حاکم بر عقد مزارعه، اجرای آن را در عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرایط و نحوه اجرای آن را تبیین و تحلیل نماید و به سؤالات فوق پاسخ دهد. در جواب سؤالات مطروحه باید گفت:فرضیه های تحقیقفرضیه اصلی: چنین به نظر می­رسد آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است علی­رغم عنوان مزارعه، عقد غیرمعین و خاص است.فرضیه فرعی اول:چنین به نظر می­رسد که سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی، قابل تطبیق بر احکام فقهی باشد.فرضیه فرعی دوم:چنین به نظر می­رسد که اخذ بهره بانکی در صورت عدم سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی، قابل توجیه نبوده و جایگاه حقوقی ندارد.پیشینه تحقیقهرچند برخی عقود اسلامی در ارتباط با بانکداری بدون ربا مورد توجه محققان حوزه حقوق قرار گرفته است و یا برخی کتاب­ها توصیفی از عقود کاربردی در بانکداری را به طور کلی آورده­ اند؛ اما تحقیق مستقلی که عقد مزارعه را در بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار داده باشد، در ادبیات تحقیق ملاحظه نمی­گردد. تنها معدودی از منابع این عقد را براساس رویکردهای فقهی بررسی نموده­اند. در زیر، ما به پژوهش­هایی اشاره می­نماییم که به نحوی به موضوع تحقیق نزدیک هستند و تلاش می­نماییم به تفکیک کتاب و پایان نامه در راستای اهداف تحقیق به نقد مختصر آن­ها بپردازیم.در میان کتاب­هایی که مشخصاً به عقود اسلامی در بانکداری توجه نموده­اند، می­توان به کتاب «آشنایی بیشتر با عقود اسلامی در ارتباط با قانون عملیات بانکی بدون ربا» اشاره نمود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 منتشر نموده است و در آن نویسنده با انگیزه آشنایی مقدماتی خواننده با این عقود به ذکر مختصر آن­ها پرداخته است. عقد مزارعه نیز در آن مورد توجه قرار گرفته و نویسنده 6 صفحه (صص 44-49) را برای معرفی و تعریف این عقد با توجه قوانین و مقررات اختصاص داده است.در کتب حقوق مدنی نیز این عقد، ضمن بررسی عقود معین آمده و مورد توجه قرار گرفته است. و عقد مزارعه در آن­ها بر اساس مقررات قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته و غالباً به بیان شرایط و اوصاف عقد مزارعه پرداخته شده است. از مهم­ترین آن­ها کتاب «حقوق مدنی» تألیف دکتر حسن امامی و جلد دوم کتاب «حقوق مدنی: مشارکت­ها، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و ... » نوشته دکتر ناصر کاتوزیان است که با رویکردی غالباً فقهی بحث شده است.حیدر حب­الله در کتابی به زبان عربی با عنوان «بحوث فی ­الفقه ­الزارعی» به بررسی دیدگاه فقه امامیه در مورد مزارعه و مساقات براساس بحث­های فقهی آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی پرداخته است.کتاب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا با رویکردی بر آرای امام خمینی (ره) توسط سید محمد بجنوردی نگاشته شده است و در آن به بیان ویژگی­های این عقد، شرایط و ارکان آن پرداخته است و ضمن تعریف ربا و شرایط تحقق آن مزارعه در نظام بانکداری فعلی و قوانین و مقررات موجود نیز مورد بررسی قرار داده است.برخی پایان نامه ­ها مزارعه را از دیدگاه فقهای خاص یا مذاهب خاص مورد بررسی قرار داده­اند از جمله: عبدالرسول دیانی نجف­آبادی پایان نامه خود را به موضوع «ترجمه و تحقیق پیرامون ابواب مضاربه، مساقات، اجاره و مزارعه از کتاب شریف خلاف شیخ طوسی» اختصاص داده است و در آن برای عقد مزارعه نیز مقدمه مختصری آمده و در این دو مقدمه (مضاربه و مزارعه) به مسائل غیرمذکور در متن کتاب پرداخته شده به طوری که به نظر مؤلف مسئله­ای نبوده که بطورکلی در این باب مطرح بوده باشد؛ ولی به نحوی مطرح نشده باشد؛ اما غالب مطلب در این باب ترجمه بحث فقهی شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد الهادی الی طریق­الرشاد و سایر آثار ایشان است. رضا افتخاری نیز در پایان نامه خود با عنوان فقه مذاهب خمسه (حنفیه، حنابله، مالکیه، شافعیه و امامیه) مشتمل بر مباحث مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت، ارکان و شروط و احکام آن­ها را بررسی نموده است.اهداف تحقیق                                                                                                      هدف اصلیاین تحقیق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسی اصول فقهی و قانونی حاکم بر عقد مزارعه، اجرای آن را در عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرایط و نحوه اجرای آن را تبیین و تحلیل نماید.اهداف فرعیاول: بررسی مفهوم ربا و تطبیق آن با تسهیلات بانکی در قالب قراردادهای مزارعهدوم: بررسی شرایط اختصاصی عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون رباسوم: بررسی حالتی از عقد مزارعه در قانون بانکی بدون ربا که در آن با عدم سوددهی مواجه هستیم.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 139 قیمت : چهارده هزار تومان  

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید