پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری: حقوق مالکیت­ فکری در ماوراء جو

متن کامل پایان نامه با عنوان : حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری

 عنوان:

حقوق مالکیت­ فکری در ماوراء جو

استاد راهنما:

دکتر علی مشهدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :مقدمه.................................................................................................................................. 1فصل اول: مالکیت فکری و فضامبحث اول - مفاهیم................................................................................................................ 8گفتار اول-معیارهای ارائه شده در تحدید حدود فضا......................................................................... 8بند اول-آینده موضوع تحدید حدود................................................................................................ 9مبحث دوم-ارتباط حقوق مالکیت فکری و فضا............................................................................... 10گفتار اول-جایگاه حقوق فضا در معاهدات مالکیت فکری.................................................................. 14بند اول-کنوانسیون پاریس و فضا................................................................................................ 14بند دوم-کنوانسیون برن............................................................................................................ 15بند سوم-معاهده کپی­رایت وایپو.................................................................................................. 15بند چهارم-موافقتنامه تریپس..................................................................................................... 16گفتار دوم-جایگاه حقوق مالکیت فکری در معاهدات فضا.................................................................. 16بند اول-معاهدات..................................................................................................................... 16الف-معاهده فضا...................................................................................................................... 16ب-معاهده نجات فضانوردان........................................................................................................ 17پ-کنوانسیون مسئولیت بین المللی........................................................................................... 17ت-کنوانسیون ثبت................................................................................................................... 18ث-موافقتنامه ماه......................................................................................................................18بند دوم-قطعنامه­های مرتبط با فضا............................................................................................... 19      مبحث سوم-بررسی دو اصل بنیادین حقوق فضا و ارتباط آن­ها با مالکیت فکری ..................................... 21گفتار اول-اصل سودرسانی به تمام کشورها و مالکیت فکری............................................................ 21گفتار دوم-اصل عدم امکان مالکیت ماوراء جو و مالکیت فکری............................................................ 24فصل دوم: مظاهر حقوق مالکیت فکری در ماوراء جومبحث اول-اختراعات در ماوراء جو................................................................................................ 28مبحث دوم-موضوع حمایت کپی­رایت در فعالیت­های فضایی.................................................................. 31گفتار اول-ارتباطات در ماوراء جو................................................................................................... 31بند اول-حمایت سیگنال­های برنامه­های سازمان­های پخش.................................................................. 31بند دوم-ماهواره­های پخش مستقیم............................................................................................ 33بند سوم-پخش غیر مستقیم ماهواره ­ای...................................................................................... 34گفتار دوم- داده­های سنجش از راه دور......................................................................................... 35     بند اول-تعریف داده و تلاقی آن با مفهوم اطلاعات............................................................................ 36الف-اصول سنجش از راه دور سازمان ملل و تعریف داده................................................................... 36ب-منشور همکاری در استفاده هماهنگ از تسهیلات فضایی و تعریف داده.......................................... 37پ-کنوانسیون آرهوس و تعریف داده............................................................................................. 38ت-تعریف سنجش از راه دور در قوانین کشورها.............................................................................. 38گفتار سوم-نمودهای استفاده از داده سنجش از راه دور................................................................. 39گفتار چهارم-جایگاه حمایت از داده های سنجش از دور در موافقت نامه ­های بین­ المللی...................... 39گفتار پنجم -روش­های تولید داده سنجش از راه دور ....................................................................... 40بند اول-روش تولید داده خام و تاثیر آن بر حمایت کپی­رایت................................................................ 41بند دوم-روش تولید داده پردازش شده و تاثیر آن بر حمایت کپی­رایت................................................... 41مبحث سوم-طرق حمایت از داده­های سنجش از دور..................................................................... 42بند اول-حمایت در قالب پایگاه داده............................................................................................. 42بند دوم-حمایت در قالب نقشه.................................................................................................. 43بند سوم-حمایت به عنوان عکس............................................................................................... 44الف-بررسی دعوای آلمان......................................................................................................... 45ب-بررسی دعوای فرانسه....................................................................................................... 47گفتار اول-رویکرد اروپایی­ ها در حمایت از داده­ های سنجش از دور................................................... 49               بند اول-دستورالعمل پایگاه داده اروپا و حمایت از داده ­ها................................................................ 49گفتار دوم-رویکرد امریکایی­ها در حمایت از داده ­های سنجش از دور................................................... 52بند اول-محدودیت­های حمایت در امریکا....................................................................................... 53الف-دکترین فروش اولیه......................................................................................................... 53ب-تثبیت............................................................................................................................. 54پ-استفاده منصفانه.............................................................................................................. 55ت-حوزه عمومی................................................................................................................... 57ث-حقوق مالکیت فکری شی سنجش شده.............................................................................. 58مبحث چهارم-تاثیر حمایت از داده ­ها در تجاری­ سازی آن­ها............................................................ 59گفتار اول-حمایت بیشتر......................................................................................................... 59بند اول-اعطای حقوق بیشتر................................................................................................... 59بند دوم-حمایت بیشتر از محتوا................................................................................................ 60گفتار دوم-حمایت کمتر .......................................................................................................... 60بند اول-حوزه عمومی............................................................................................................ 60بند دوم-آزادی ایجاد آثار اشتقاقی............................................................................................ 61فصل سوم :مالکیت فکری و انتشار اطلاعات و داده­های به دست­آمده از سنجش از راه دورمبحث اول -داده و انتشار اطلاعات............................................................................................ 63گفتار اول-اصول سنجش از راه دور سازمان ملل........................................................................... 63گفتار دوم-نمودهای کنونی انتشار اطلاعات................................................................................ 64بند اول-سیستم انتشار اطلاعات داده­ های هواشناسی سازمان جهانی هواشناسی....................... 64بند دوم-آزادی فعالیت اطلاعاتی و انتشار داده ­ها و سنجش از دور................................................. 65بند سوم-رویه قراردادهای لیسانس بین سازمانهای بین­المللی و شرکت­های خصوصی......................... 66بند چهارم-تاثیر روش­های موجود توزیع داده بر دسترسی به داده ­های سنجش از راه دور.................... 69گفتار سوم-به رسمیت شناختن حق اجتماعی دسترسی به اطلاعات........................................... 70بند اول-اثبات منفعت عمومی بودن دسترسی به داده ­های سنجش از دور..................................... 71بند دوم-کالاهای عمومی...................................................................................................... 72گفتار چهارم-حق دسترسی به اطلاعات به عنوان حق بشری بنیادین............................................ 74بند اول-کنوانسیون آرهوس.................................................................................................... 75بند دوم-حق دسترسی به اطلاعات در شرکت­های خصوصی.......................................................... 75گفتار پنجم- دسترسی به داده ­ها و کشورهای جهان سوم.......................................................... 77یگانه ­بند- اصل عدم تبعیض در اصول سنجش از دور سازمان ملل و دسترسی اطلاعات...................... 78فصل چهارم: ضمانت اجرا در حقوق مالکیت فکری در ماوراء جومبحث اول-صلاحیت سرزمینی................................................................................................. 80گفتار اول-تعیین دادگاه صالح رسیدگی کننده.............................................................................. 81گفتار دوم-موضوعات صلاحیت قضایی در دعاوی انتقالی................................................................ 83گفتارسوم-اصل قاعده حل تعارض در پیش نویس موسسه قانونی آمریکا.......................................... 86یگانه بند-گسترش فراسرزمینی قوانین مالکیت فکری در امریکا...................................................... 88مبحث دوم-کاربرد قاعده حل تعارض در داده­ های به دست ­آمده از فضا............................................ 89مبحث سوم-نقض حقوق اختراع در ماوراء جو............................................................................. 91گفتار اول-تبعات استفاده از قانون پرچم مصلحتی در اشیاء فضایی.................................................. 92گفتار دوم-ارائه راه حل به منظور برطرف سازی مشکل................................................................. 94مبحث چهارم-بررسی نقش داوری و میانجی­گری......................................................................... 95مبحث پنجم-فعالیت­های انجام یافته در زمینه مالکیت فکری و فضا................................................... 97بند اول-کوپوس.................................................................................................................... 97بند دوم-کمست................................................................................................................... 98نتیجه­ گیری....................................................................................................................... 101فهرست منابع.................................................................................................................... 105چکیده انگلیسی................................................................................................................ 114چکیده:امروزه، شاهد افزایش فعالیت­های فضایی مرتبط با حقوق مالکیت فکری چون سنجش از راه دور، پخش­های ماهواره ­ای و ایجاد محصولات جدید در محیط فاقد جاذبه ماوراءجو هستیم. چرا که ماوراءجو به دلیل ویژگی­های بالذات و منحصر به فرد خویش از جمله فقدان نیروی جاذبه و سطح بسیار متفاوت انرژی تابشی با کره زمین، محیطی یگانه به منظور انجام آزمایشات و ایجاد طیف وسیعی از اختراعات در زمینه­ های گوناگون می­باشد. این امر با تحقق ایستگاه فضایی بین ­المللی و فراهم شدن فرصت برای محققان و مخترعان، ابعاد قابل اجرایی به خویش گرفته است. با این وجود، در بررسی حقوق مالکیت ­فکری در ماوراء جو با مشکل تعارض با اصول بنیادین حقوق فضا مانند اصل عدم مالکیت فضا و اصل سود­رسانی به تمام ملت­ها مواجه می­شویم که در حل این تعارضات تحلیل­ هایی در تمایز بین حاکمیت و اعمال حاکمیت مطرح شده است. در واقع، بررسی مباحث حقوقی پیرامون فعالیت­های زیرمجموعه حقوق مالکیت فکری در فضا و چگونگی حمایت و تجاری سازی آن­ها، موضوع این رساله می­باشد. نکته قابل توجه اینست که امروزه با توجه به خارج شدن فعالیت­های فضایی از انحصار دولت­ها و ظهور شرکت­های خصوصی در این حوزه، مسئله حمایت فکری از دستاوردهایی چون اختراعات ایجاد شده در فضا و داده های خام و پردازش شده سنجش از راه دور مورد توجه ویژه قرار گرفته است. از سوی دیگر، به دلیل کارکردهای بی­شمار تکنولوژی سنجش از راه دور از طریق عکس­ها و اطلاعات دیجیتالی به دست آمده از ماهواره ­ها به ویژه در پیش­بینی فجایع طبیعی، شناخت منابع و معادن طبیعی در کشورها، نوع حمایت از داده­ های ماهواره­ای تاثیر به سزایی در دسترسی مردمان نقاط مختلف کره خاکی به داده ­ها خواهد داشت. به بیان دیگر، تامین منافع عمومی با به کارگیری حقوق مالکیت فکری در این فعالیت­ها از دیگر دغدغه­ های اصلی پیش روی این رساله می­باشد. البته این موضوع علاوه بر اینکه حق دسترسی به داده ­ها را به عنوان حق اجتماعی و بشری که در اصول سازمان ملل و کنوانسیون­ هایی چون کنوانسیون آرهوس در دسترسی به اطلاعات زیستی عنوان شده است را به چالش می کشاند، با موضوعات تفکیک ایده از بیان و شروط اصالت و خلاقیت در کپی­رایت نیز پیوند می­خورد. علاوه بر این موارد، مسئله سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری در هنگام نقض حقوق در ماوراء جو با مشکلاتی مواجه می­شود که نیاز به ایجاد قاعده­ منعطف در غیاب مقررات بین ­المللی را تشدید می­نماید.مقدمه1- بیان موضوعدسترسی به ماوراء جو، بدون شک از بزرگترین دستاوردهای بشر در قرن 20 بوده است. حادثه­ خوشایند اکتشاف فضا منجر به توسعه سریع و کم نظیر در زمینه­ های علمی، پزشکی و تکنولوژیکی شده است. علی رغم وجود چنین حقیقتی که تکنولوژی مورد استفاده در فضا بسیار پیشرفته می­باشد و حاصل خلاقیت و تلاش فکری است، تنها در چندین سال اخیر است که حمایت در قالب مالکیت فکری در رابطه با فعالیت­های ماوراءجو مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل اتخاذ چنین رویکردی، تغییر مسیر این فعالیت­ها از چارچوب دولتی به سرمایه­ گذاری بخش­های خصوصی می­باشد.با روند روزافزون شکل­ گیری نهادهای غیردولتی و البته نیاز این نهادها به منابع تکنیکی و مالی نهادهای دولتی جهت انجام پروژه های فضایی، تعداد قراردادهای لیسانس بین نهادهای دولتی و خصوصی افزایش پیدا کرده است از این رو نمی­توان تاثیر شگرف حمایت در قالب حقوق مالکیت فکری را بر شرکت­های خصوصی فعال در زمینه فعالیت­های فضایی و به طور کل توسعه­ هر چه بیشتر تکنولوژی فضایی نادیده گرفت. با این وجود، از یک سو حقوق مالکیت فکری به حمایت و اعطا­ی منافع به افراد تحت شرایط خاص و در مدت زمان معین می­پردازد و به نوعی مفهوم انحصار را تداعی می­کند، در حالیکه در سوی دیگر، حقوق فضا و اصل بنیادین سودرسانی به تمام ملل به طور ضمنی دربردارنده­ی اشتراک اطلاعات و دستاوردها در زمینه حقوق فضا می­باشد. از اینرو، تکیه حقوق مالکیت­ فکری و حقوق فضا بر رویکردهای متنوع، روشن است به همین دلیل یکی از اهداف مدنظر در این رساله، ایجاد تعادل بین حقوق مالکیت ­­فکری و اصول حقوق فضا و به عبارت دیگر، بین منافع خصوصی مبتکران و منافع عمومی از سوی دیگر می­باشد.در بین انواع حقوق مالکیت فکری سه نوع عمده حمایت در ماوراء جو مطرح می­شود: حمایت از اختراعات ایجاد شده در فضا، حمایت از نام شی ­فضایی و ماهواره به عنوان علامت تجاری که با شکل ­گیری توریسم فضایی جنبه­­ی عملی به خویش خواهد گرفت و حمایت کپی­رایت از ماهواره ­های پخش ­کننده و داده ­های سنجش از راه دور.در بین مصادیق حقوق مالکیت فکری در ماوراءجو یکی از مهم­ترین مسائل، موضوع حمایت از داده ­های سنجش از راه دور است به این دلیل که امروزه با فعالتر شدن هر چه بیشتر بخش خصوصی در این عرصه مواجه هستیم. اگرچه حضور این شرکت­ها از لحاظ قانونی با توجه به ماده 6 معاهده فضا که مسئولیت اعمال شرکت­های غیردولتی را به دولت­ها واگذار می­کند با مانعی روبرو نیست ولیکن در خصوص موضوع و نحوه­ حمایت از دستاوردهای ایشان، بحث کافی صورت نپذیرفته است. همچنین، باید خاطر نشان کرد که تایید حقوق مالکیت فکری در این حوزه بایستی در راستای تحقق اهداف وجودی این حقوق همانطور که در مقدمه معاهده کپی­رایت آمده است که تعادل بین منافع شخصی تولیدکنندگان مصادیق مالکیت­ فکری و منافع عموم در حق دسترسی به داده­ ها و اطلاعات است، صورت پذیرد زیرا عده ­­­ای بر این عقیده ­اند که به کارگیری حقوق مالکیت فکری در سنجش از راه دور به شدت بر امکان دسترسی به این داده ­ها که برخی برای حفظ حیات بشر ضروری هستند تاثیر می­گذارد، زیرا این فناوری ابزاری ارزشمند در حل بسیاری از مشکلاتی که بشر در قرن بیست و یک با آن مواجه است چون در مدیریت و پیش ­بینی فجایع زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه­ یافته می­باشد. اما از بعد دیگر، رشد هر چه بیشتر این تکنولوژی از طریق حضور شرکت­های خصوصی میسر خواهد شد و انگیزه این شرکت­ها از طریق حمایت و تجاری سازی داده­ های ماهواره­ای تامین می­گردد. به عبارت دیگر، پذیرش حقوق مالکیت فکری در داده­های پردازش شده به منظور افزایش حضور شرکت­ها، کاهش قیمت و در نهایت افزایش بازار داده ­ها ضروری است.در نتیجه، حقوق مالکیت فکری دارای نقش به سزایی در تشویق سرمایه ­گذاران سنجش از راه دور می­باشد و دریغ نمودن چنین تضمین و حمایتی تولید این دسته از داده­ ها را با چالش روبرو خواهد کرد و حتی چنانچه کشورهای در حال توسعه توانایی ارزیابی و پردازش داده ­ها را کسب نمایند، خود آن­ها با موضوع حمایت فکری از داده­ های پردازش شده توسط خویش در آینده روبرو خواهند شد. همچنین با توجه به این موضوع که کارکردهای بی­شمار داده­ های خام سنجش از راه دور چون عکس­ها و حتی اطلاعات دیجیتالی علی ­الخصوص حتی با استفاده از داده­ های خام امکانپذیرست، مشکل دسترسی به دلیل عدم حمایت از این داده­­ ها در کشورهای توسعه یافته عملا با مانعی روبرو نخواهد شد. با این حال، تاکنون جهان در حال توسعه در برابر این دیدگاه مقاومت کرده ­اند و اعلام می­نمایند که بر اساس قانون تجاریسازی، سرمایه­ گذاران خصوصی بایستی بر اساس اصل عدم تبعیض، داده­ های خام را که مستقیما از ماهواره ­ها به دست می­ آیند را در اختیار تمامی مصرف ­کنندگان فارغ از هر نوع تبعیض و تعصب و بر اساس قیمت متعارف قرار دهند.به هر حال، امروزه شاهد حمایت شدید از داده­ های سنجش از راه دور می­باشیم به گونه ­ای که علاوه بر شرکت­های خصوصی، نهادهای فعال با بودجه­ عمومی نیز ادعای مالکیت داده­ های خام و نه پردازش شده­ سنجش از راه دور را مطرح می­کنند. در حالیکه در راستای تامین اصول بنیادین حقوق مالکیت فکری و شروط حمایت کپی­رایت که شامل اصل تفکیک ایده از بیان و شروط اصالت و خلاقیت است، تمایز میان داده­ های خام و پردازش شده در ایجاد تعادل ضروری است به گونه ­ای که داده ­های خام که دربردارنده­ موضوعات حقیقی هستند و هیچ­گونه خلاقیتی در آن­ها اعمال نشده است، سزاوار حمایت نخواهند بود. همچنین، با توجه به استدلالات متخصصان این حوزه، این داده­ ها الزامات کالای عمومی بودن را نیز دارا هستند و نمی­توان نقش آنان را به دلیل منافع کاربردیشان در ارتقای شرایط محیط زیست، توسعه اقتصاد، صنایع و همچنین به عنوان حق بنیادین بشری شهروندان در مشارکت توسعه پایدار نادیده گرفت. علاوه بر این، وجود چنین حقی در عصر اطلاعات که مجراهای اصلی توزیع اطلاعات را مورد خطاب قرار می­دهد دارای اهمیت شگرفی است.به عقیده بسیاری، در عصر حاضر با حمایت افراطی مالکیت فکری روبرو هستیم در حالیکه در حقوق مالکیت ­فکری، کپی­ برداری و نقض حقوق صاحب حق، ممنوع تلقی می­گردد و نه خود دسترسی به داده­ ها. در نتیجه هدف دیگر در این رساله، تاکید بر بیش از اندازه بودن حمایت مالکیت فکری بر تولیدات سنجش از راه دور می­باشد که در واقع باعث منحرف شدن حقوق مالکیت فکری از هدف اصلی خویش، شده است.یکی دیگر از چالش­ها، موضوعات صلاحیتی با توجه به اصل سرزمینی بودن در حقوق مالکیت­ فکری است، به طور مثال، در طرح ایستگاه فضایی بین­ المللی افراد مختلفی از کشورهای گوناگون تحت عنوان همکاری بین ­المللی فعالیت می­کنند و موضوع نقض حقوق توسط آنان و تعیین دادگاه صالح، مسئله را پیچیده ­تر می­کند. به طور خلاصه، در این رساله به دنبال روشن سازی ابعاد حقوق مالکیت فکری در فضا و نوع و چگونگی حمایت اعطایی به مصادیق مالکیت­ فکری با لحاظ کردن منافع عمومی و نیاز کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته می­باشیم.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 128 قیمت : چهارده هزار تومان  

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید