پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: تحلیل محتوای کتاب ریاضی هفتم متوسطه اول سال تحصیلی 94-1393

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

عنوان : تحلیل محتوای کتاب ریاضی هفتم متوسطه اول سال تحصیلی 94-1393

دانشگاه قم

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

عنوان:

تحلیل محتوای کتاب ریاضی هفتم متوسطه اول سال تحصیلی 94-1393

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر رضا جعفری هرندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شودتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:
  • مقدمه .............................................................................................................................. 2
  • بیان مسأله ........................................................................................................................ 4
  • اهمیت وضرورت موضوع ............................................................................................... 8
  • اهداف پژوهش ................................................................................................................ 9
  • سؤال های پژوهش......................................................................................................... 11
  • تعریف واژه ها و اصطلاحات......................................................................................... 12
1-6-1. تعاریف نظری ............................................................................................................... 121-6-2. تعاریف عملیاتی ............................................................................................................ 14فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش2-1. مبانی نظری ........................................................................................................................ 172-1-1. ویژگی ها و تعاریفی از تعلیم و تربیت ........................................................................ 172-1-2. اهمیت و ضرورت تعلیم و تربیت ................................................................................. 192-1-3. ویژگی ها، روش ها، اهمیت و ضرورت و اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی.... 202-1-3-1. ویژگی های آموزش و پرورش دوره راهنمایی ......................................................... 202-1-3-2. روش های آموزش و پرورش دوره راهنمایی تحصیلی ........................... 212-1-3-3. اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش دوره راهنمایی ............................................... 222-1-3-4. اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی ................................................................. 252-1-4. ضرورت و انواع برنامه ریزی ...................................................................................... 332-1-5. جایگاه، اهمیت و تعاریفی از محتوا ............................................................................... 382-1-6. انتخاب محتوا ................................................................................................................ 422-1-6-1. دیدگاه های اساسی در زمینه انتخاب محتوا .............................................................. 422-1-6-2. منابع انتخاب محتوا ................................................................................................... 442-1-6-3. اصول انتخاب محتوا ................................................................................................. 462-1-7. تحلیل محتوا و هدف های آن ....................................................................................... 552-1-8. انواع تحلیل محتوا ......................................................................................................... 572-1-9. کتاب درسی ...................................................................................................................582-1-9-1. جایگاه و اهمیت کتاب درسی ................................................................................... 582-1-9-2. ضرورت پژوهش در کتاب های درسی .................................................................... 602-1-10. مفهوم و تعریف تحلیل محتوای کتاب درسی ............................................................. 622-1-11. تکنیک ها و روش های متداول در تحلیل محتوای کتاب های درسی ........................ 672-1-12. ابزارهای فهرستی یا چک لیست هادر تحلیل محتوای کتاب های درسی .................. 682-1-12-1. ویژگی های مطلوب کتاب درسی ........................................................................... 702-1-12-2. چک لیست انتخاب کتاب درسی مناسب ................................................................ 712-1-12-3. الگو یا تکنیک میزان دعوت به پژوهش ویلیام رومی ............................................. 732-1-12-4. روش بررسی شکل ها، تصویرها و نمودارهای کتاب ............................................. 752-1-12-5. روش بررسی سئوال ها و تمرین های کتاب .......................................................... 752-1-12-6. مدل طراحی و طبقه بندی هدف های آموزشی مریل ............................................. 762-1-13. اهداف کلی برنامه درسی ریاضی در دوره راهنمایی ................................................... 812-1-14. ضرورت تغییر برنامه های درسی متناسب با تغییرات امروزی .................................... 832-1-15. جمع بندی مبانی نظری ............................................................................................... 852-2. تحقیقات انجام شده ........................................................................................................... 862-2-1. تحقیقات انجام شده خارجی ......................................................................................... 862-2-2. تحقیقات انجام شده داخلی ........................................................................................... 90فصل سوم: روش پژوهش3-1. روش پژوهش .................................................................................................................. 1013-2. جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری ............................................................ 1023-2-1. جامعه آماری ............................................................................................................. 1023-2-2. نمونه آماری ................................................................................................................ 1033 -2-3. روش های نمونه گیری ............................................................................................. 1043-3- ابزار گردآوری اطلاعات، بیان ویژگی‌ها، روایی و پایایی آن ........................................... 1053-4. روش تحلیل داده ها ........................................................................................................ 109فصل چهارم: یافته های پژوهش4-1. توصیف و تحلیل داده ها به تفکیک سوال های پژوهش ................................................. 1114-2. بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخگویان ................................................................ 1114-3 .بررسی سوال های پژوهش .............................................................................................. 1184-3-1 . سوال اول پژوهش ..................................................................................................... 1184-3-2. سوال دوم پژوهش ...................................................................................................... 1214-3-3. سوال سوم پژوهش .................................................................................................... 1234-3-4. سوال چهارم پژوهش .................................................................................................. 1254-3-5. سوال پنجم پژوهش .................................................................................................... 1274-3-6. سوال ششم پژوهش .................................................................................................... 1304-3-7. سوال هفتم پژوهش .................................................................................................... 1334-3-8. سوال هشتم پژوهش ................................................................................................... 1354-3-9 .سوال نهم پژوهش ...................................................................................................... 1374-3-10. سوال دهم پژوهش ................................................................................................... 1404-3-10-1. جنس .................................................................................................................. 1404-3-10-2. مدرک تحصیلی .................................................................................................... 1434-3-10-3. رشته تحصیلی ...................................................................................................... 1454-3-10-4. ناحیه محل خدمت .............................................................................................. 1474-3-10-5. سنوات تدریس در دوره متوسطه اول(راهنمایی) .................................................. 1514-3-10-6 حضور در دوره بررسی... ...................................................................................... 153 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1. خلاصه ای از پژوهش ..................................................................................................... 1585- 2. بیان یافته ها و بحث پیرامون آن ..................................................................................... 1595-3. بحث کلی ........................................................................................................................ 1715-4. پیشنهادهای عملی جهت کاربست یافته ها ..................................................................... 1725-5. پیشنهاد موضوع های پژوهشی ......................................................................................... 1775-6 محدودیت های پژوهش .................................................................................................. 179فهرست جداولجدول2-1. یک نمونه از پرسش نامه تحلیل محتوای کتاب آموزش .......................................... 69جدول 2-2. چک لیست ملاک های ارزیابی برای انتخاب کتاب درسی مناسب ....................... 72جدول 2-3. فراوانی انواع جملات لفظی و درکی ...................................................................... 74جدول 2-4. انواع سطوح عملکردی براساس موضوع ............................................................... 77جدول 2-5. نتایج تجزیه و تحلیل مریل .................................................................................... 78جدول شماره 2-6. انواع ارایه ثانویه و عملکرد مریل ................................................................. 80جدول 3-1. جامعه آماری پژوهش ........................................................................................... 103جدول 3-2. نمونه آماری پژوهش ............................................................................................ 104جدول 3-3. تناظر 32 گویه‌ای پرسش نامه ی کتاب ریاضی پایه هفتم دوره متوسطه ............. 107جدول 3-4. طیف لیکرت، پرسش­نامه ی کتاب ریاضی پایه هفتم دوره متوسطه اول ............. 108جدول 3-5. ضریب آلفای کرونباخ سوال های مختلف پژوهش ........................................... 108جدول 4-1. توزیع پاسخگویان بر حسب جنس ...................................................................... 112جدول 4-2. توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی ....................................................... 113جدول 4-3. توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی ......................................................... 114جدول 4-4. توزیع پاسخ گویان بر حسب ناحیه محل خدمت ................................................. 115جدول 4-5. توزیع پاسخ گویان بر حسب سنوات تدریس در مقطع دبیرستان دوره اول ........ 116جدول 4-6. توزیع پاسخگویان بر حسب حضور یا عدم حضور در دوره بررسی ................... 117جدول 4-7. فراوانی انواع جمله های درکی و حفظی .............................................................. 119جدول 4-8. فراوانی انواع جملات کتاب بر اساس روش تجزیه و تحلیل ویلیام رومی ........ 120جدول 4-9. فراوانی انواع فعالیت ها و کار درکلاس ها وتمرین های کتاب در فصل های مختلف ........................................... 122جدول 4-010 فراوانی انواع تصاویر و شکل های کتاب در فصل های مختلف ...................... 124جدول 4-11. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 1 تا5 ............................... 125جدول 4-12. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ....................... 127جدول 4-13. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 6 تا 11.............................. 128جدول 4-4.1 نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ........................ 130جدول 4-15. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 12 تا 17 ......................... 131جدول 4- 16. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ...................... 132جدول 4-17. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 18 تا 22 ......................... 133جدول 4-18. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ........................ 135جدول 4-19. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 23 تا 27 .......................... 135جدول 4-20. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ....................... 137جدول 4-21. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 28 تا 32 .......................... 138جدول 4-22. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ....................... 139جدول 4-23. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال ها به تفکیک جنس ............................ 141جدول 4-24. نتایج آزمون t مستقل برای متغیر جنس .......................................................... 141جدول 4-25. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال های پژوهش به تفکیک مدرک تحصیلی ............................... 143جدول 4-26. نتایج تحلیل آنوا برای متغیر مدرک تحصیلی .................................................... 144جدول 4-27 .نتایج آزمون تعقیبی شفه در مورد سوال چهارم پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی ........... 145جدول 4-28. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال ها به تفکیک رشته تحصیلی ............... 146جدول 4-29. نتایج آزمون t مستقل برای متغیر رشته تحصیلی.............................................. 146جدول 4-30. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال های پژوهش به تفکیک ناحیه محل خدمت ................. 148جدول 4-31. نتایج تحلیل آنوا برای متغیر ناحیه محل خدمت ................................................ 149جدول 4-32.نتایج آزمون تعقیبی شفه در مورد سوال چهارم پژوهش بر حسب ناحیه محل خدمت ....................... 150جدول 4-33. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال های پژوهش به تفکیک سنوات تدریس ....................................................... 151جدول 4-34. نتایج تحلیل آنوا برای متغیر سنوات تدریس در دوره متوسطه اول .................. 152جدول 4-35 .فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال ها به تفکیک حضور در دوره بررسی .................................................. 153جدول 4-36. نتایج آزمون t مستقل برای متغیر نوع حضور در دوره بررسی ........................... 154جدول 5-1. میانگین وزنی و میزان توجه متغیرهای پژوهش در کتاب ..................................... 171فهرست اشکالنمودار 4-1. توزیع پاسخگویان بر حسب جنس ...................................................................... 112نمودار 4-2. توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی ..................................................... 113نمودار 4-3. توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی ......................................................... 114نمودار 4-4. توزیع پاسخ گویان بر حسب ناحیه محل خدمت ................................................. 115نمودار 4-5 .توزیع پاسخ گویان بر حسب سنوات تدریس در مقطع دبیرستان دوره اول ......... 116نمودار4-6. توزیع پاسخگویان بر حسب حضور یا عدم حضور در دوره بررسی ................ 117چکیده:هدف از انجام این تحقیق تحلیل محتوای کتاب ریاضی هفتم متوسطه اول سال تحصیلی 94- 1393 می باشد.این تحقیق، از نوع توصیفی و روش مورد استفاده، روش تحلیل محتوا و روش پیمایشی و از نظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی و از نظر جمع آوری و کنترل متغیرها در گروه تحقیقات غیر آزمایشی قرار دارد. در این تحقیق دو جامعه آماری وجود دارد: الف) کتاب ریاضی هفتم دوره متوسطه اول چاپ 1393 ب) دبیران ریاضی پایه هفتم دوره متوسطه اول نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد که 488 نفر می باشند. در این تحقیق دو نمونه آماری نیز مطرح است:الف) برای جامعه اول کل کتاب مورد نظر بود که بر اساس الگوی ویلیام رومی تعیین شد. ب) برای جامعه دوم 170 نفر زن و مرد از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای متناسب باحجم از 3 ناحیه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق یکی فرم تحلیل محتوای ویلیام رومی و دیگری پرسش نامه محقق ساخته بود.نتایج بدست آمده باتوجه به ضرایب فرم تحلیل محتوای ویلیام رومی در سه بخش متن، سوالات فعالیت ها، کاردرکلاس هاو تمرین ها و تصویرها نشان می دهد که کتاب ریاضی هفتم در میزان دعوت به پژوهش یا به تفکر مطلوب بوده است.همچنین نتایج بدست آمده از پرسش نامه نشان می دهد که کتاب ریاضی هفتم به اطلاعات قبلی ریاضی دانش آموزان بیشترین توجه و به نیازهای دانش آموزان کمترین توجه را داشته است.
  • مقدمه
اهمیت و نقش آموزش و پرورش در بهسازی و توسعه زندگی فردی و اجتماعی موجب شده است که جامعه و اولیای دانش آموزان انتظار داشته باشند که مدرسه محیطی رشد دهنده، پویا و زمینه ساز پرورش استعدادهای بالقوه و خداداد فرزندان آنان باشد (دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، 1379).با توجه به شتاب روزافزون تکنولوژی و فن آوری اطلاعات، نیاز به بازنگری کتب درسی هر چند سال یک بار احساس می شود، یکی از راههای رسیدن به این مهم تحلیل محتوای کتب درسی است که شیوه های متفاوتی برای این امر وجود دارد (صاحبی و حسینی ، 1389).کتاب های درسی یکی از مهمترین نقش ها را در برنامه های درسی ایفا می کنند زیرا بیشتر فعالیت های آموزشی در چارچوب کتاب های درسی صورت می گیرد و بیشترین فعالیت ها و تجربه های آموزشی دانش آموزان و معلم حول محور آن سازمان دهی می شود (عریضی، 1382).ساختار نظام تحصیلی آموزش وپرورش در جمهوری اسلامی ایران براساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، شامل 6 سال دوره ابتدایی و 6 سال دوره متوسطه (جمعا دوازده سال) است. هر دوره تحصیلی نیز به دو دوره سه ساله تقسیم می شود.دوران تحصیلی رسمی و عمومی، با توجه به ماهیت و ویژگی برنامه های درسی شامل دوره آموزش عمومی (مرکب از دوره ابتدایی و دوره متوسطه اول) و نیمه تخصصی (دوره متوسطه دوم) خواهد بود و در پایان دوره متوسطه دوم به دانش آموزان مدرک دیپلم اعطا می شود (دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، 1390).این دوره از چند نظر حایز اهمیت است:دانش آموزان این دوره در مرحله حساسی از زندگی، به نام نوجوانی هستند. ویژگی های خاص این سنین وتحولات جسمانی و روانی در نوجوانان ایجاب می کند که آنان در مراکز تربیتی خاص تحت تعلیم و تربیت قرار گیرند و جدا کردن آنان ازکودکان دوره ابتدایی و نوجوانان دبیرستانی ضرورت دارد.همان گونه که گفته شد این سنین به لحاظ روانشناسی رشد و تربیت، مرحله مهمی است؛ زیرا بنا بر تحقیقات روانشناسان علاوه بر ظهور ویژگی های شخصیت، تفکر انتزاعی دانش آموزان در این مرحله شکل می گیرد و موضوعات و شیوه آموزش به آنان با کودکان دوره قبل تفاوت بارز پیدا می کند.با توجه به ورود نوجوانان از مرحله تفکر انضمامی به تفکر انتزاعی لازم است: محتوای دروس در این سطح عمیق تر مطرح گردد و با مشغول کردن ذهن دانش آموزان با دروس مختلف و فعالیت های آزمایشگاهی، فرایند ذهنی جدیدی برای آنان پدید آید و با بهره گیری از دروس ریاضیات با مفاهیم اساسی قانون و محیط آشنا شوند تا شرایط لازم برای تربیت عقلانی و رشد شناختی آنان مساعد گردد ( صافی، 1386).بنابراین می توان گفت ضرورت تحلیل محتوای کتاب های درسی و آگاهی از نظرات و ایده های معلمان اجتناب ناپذیر بوده و افزایش کیفیت محتوای کتب درسی و بالا رفتن سطح یادگیری دانش آموزان ارتباط تنگاتنگی با این چنین پژوهش هایی دارد.تعداد صفحه : 208قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.