پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی: نقش فاصله قدرت در پیش¬بینی سبک رهبری معنوی مدیران: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی¬ مشهد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش : مدیریت آموزشی

عنوان : نقش فاصله قدرت در پیش­بینی سبک رهبری معنوی مدیران: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی­ مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش مدیریت آموزشی

عنوان:

نقش فاصله قدرت در پیش­بینی سبک رهبری معنوی مدیران: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی­ مشهد

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا آهنچیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شودتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:فصل اول: مقدمه                                                                         بیان مسأله..............................................................................................................................2اهداف تحقیق.......................................................................................................................7فرضیه و سسؤالات تحقیق.......................................................................................................7فرضیه اصلی.........................................................................................................................7سؤالات فرعی.......................................................................................................................8تعاریف عملیاتی ...................................................................................................................8 فصل دوم: پیشینه تحقیق                                                                     الف : مرور مبانی نظری پژوهش..........................................................................................................11طبقه بندی هافستد.............. ......................................................................................................11تعاریف رهبری.........................................................................................................................15نظریه­های رهبری......................................................................................................................16رهبری اخلاقی ........................................................................................................................19چگونگی شکل­گیری مفهوم معنویت.........................................................................................21رهبری معنوی...........................................................................................................................23رهبری قانونی: الگویی از رهبری معنوی.....................................................................................27رهبری معنوی در سازمان­های آموزشی.......................................................................................29رهبری معنوی شخصی(الگویی برای سازمان­های آموزشی)........................................................30مرور تحقیقات انجام شده..........................................................................................................32استنتاج از پیشینه و الگوی نظری پژوهش....................................................................................39 فصل سوم: روش اجراروش تحقیق.........................................................................................................................42جامعه مورد مطالعه.............................................................................................................. .42حجم نمونه و روش نمونه­گیری.............................................................................................. 42ابزار جمع آوری داده ها........................................................................................................ 44روش بررسی پایایی و روایی ابزار تحقیق.............................................................................. ...46شیوه جمع آوری داده ها........................................................................................................49روش تحلیل داده ها..............................................................................................................50 فصل چهارم: تحلیل داده­های تحقیق و ارائه یافته­هافرضیه اصلی پژوهش.............................................................................................................58سؤال فرعی اول.............................................................................................................63سؤال فرعی دوم........................................................................................................ ....65سؤال فرعی سوم................................................................................................... ........66سؤال فرعی چهارم............................................................................................... .........69سؤال فرعی پنجم.............................................................................................. ............72سؤال فرعی ششم.............................................................................................. ............75 فصل پنجم: نتیجه­گیری و بحثمقدمه.................................................................................................................................81نتیجه­گیری و بحث................................................................................................ .............82فرضیه اصلی پژوهش................................................................................................... .........83سؤال فرعی اول................................................................................................. ........85سؤال فرعی دوم................................................................................................... ........86سؤال فرعی سوم...........................................................................................................88سؤال فرعی چهارم............................................................................................. ..........90سؤال فرعی پنجم................................................................................................... ......92سؤال فرعی ششم............................................................................................. ............95محدودیت­ها.................................................................................................................96پیشنهادات....................................................................................................................97فهرست منابع........................................................................................... .....................99       پیوست­ها:الف : پرسشنامه فاصله قدرتب : پرسشنامه سنجش سبک رهبری معنویچکیده انگلیسیصفحه عنوان انگلیسیفهرست جداول و نمودارهانمودار(2-1) : مدل علی تئوری رهبری معنوی..........................................................................................26نمودار(2-2) : مدل رهبری معنوی شخصی...............................................................................................32جدول (2-3) :ویژگیهای جوامع با فاصله قدرت کم-زیاد.......................................................................38جدول (3-1) :توصیف نمونه مورد پژوهش از حیث نوع دانشکده، نوع استخدام، و جنسیت....................43جدول (3-2) :عبارات مربوط به فاصله قدرت در پرسشنامه.....................................................................45جدول (3-3) : عبارات مربوط به رهبری معنوی در پرسشنامه..................................................................46جدول (3-4): تحلیل اکتشافی پرسشنامه فاصله قدرت .............................................................................47جدول(3-5) : سوالات پژوهش و آزمون آماری استفاه شده....................................................................51جدول (4-1): آمار توصیفی شاخص های فاصله قدرت بر اساس نوع استخدام کارکنان...........................54جدول(4-2): آمار توصیفی شاخص های فاصله قدرت بر اساس گروه­های آموزشی.................................55جدول(4-3): آمار توصیفی شاخص های رهبری معنوی بر اساس گروه آموزشی.....................................56جدول(4-4): آمار توصیفی شاخص های رهبری معنوی بر اساس نوع استخدام کارکنان...........................57جدول (4-5) شاخص­های توصیفی رهبری معنوی و فاصله قدرت.................................................. ........58جدول (4-5-1): خلاصه مدل مورد استفاده در تحلیل یافته­ها....................................................................59جدول(4-5-2): بررسی قابلیت پیش بینی سبک رهبری معنوی مدیران با نمره فاصله قدرت….................59جدول (4-5-3):ضرایب......................................................................................................................... 60جدول (4-5-4): خلاصه مدل مورد استفاده در تحلیل یافته­ها....................................................................61.جدول(4-5-5):بررسی قابلیت پیش­بینی سبک رهبری معنوی بر اساس خرده­آزمون­های فاصله قدرت........61جدول (4-5-6):ضرایب.......................................................................................................................... 62جدول (4-6) : آمار توصیفی میزان فاصله قدرت ..........................................................................................64جدول (4-6-1) : وضعیت فاصله قدرت در دانشگاه فردوسی مشهد:آزمون t با ارزش ثابت............................................................................................................................................. .........64جدول (4-7) : آمار توصیفی میزان رهبری معنوی....................................................................................65جدول (4-7-1):وضعیت رهبری معنوی در دانشگاه فردوسی مشهد: آزمون t با ارزش ثابت............................................................................................................................................ ..........66جدول (4-8) : تحلیل مانووای رهبری معنوی بر اساس نوع استخدام کارکنان.................................... ......67جدول (4-8-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی­ها.......................................................................................68جدول (4-9) : تحلیل مانووای نمره فاصله قدرت بر اساس نوع استخدام کارکنان........................... ........69جدول (4-9-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی­ها.......................................................................................71جدول(4-10) : تحلیل مانووای رهبری معنوی بر اساس دانشکده های علوم انسانی و غیر علوم انسانی................................................................... ................................................................................72جدول(4-10-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی­ها......................................................................................74جدول (4-11) : آزمون مانووای فاصله قدرت بر اساس دانشکده های علوم انسانی و غیر علوم انسانی ................................................... ...................................................................................... ...................75جدول (4-11-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی ها..................................................................................... 77چکیدهاین پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فاصله قدرت و رهبری معنوی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی در سال تحصیلی 1390-1389 بود. تعداد این افراد با توجه به آمار استعلام شده از سازمان مرکزی دانشگاه 638 نفر بودند که با توجه به جدول مورگان تعداد 268 نفر از آنها به روش طبقه­ای و انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه فاصله قدرت (محقق ساخته) و رهبری معنوی (ضیائی و همکاران، 1387) بود. با انجام یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فاصله قدرت و رهبری معنوی به ترتیب 86/0 و 87/0 به دست آمد. داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی و آزمون­های رگرسیون ساده، آزمون t تک نمونه­ای و آزمون مانووا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مهمترین نتایج تحقیق به این شرح می­باشند: 1) مدیران دانشگاه فردوسی از نمره فاصله قدرت کمی برخوردار بودند؛ 2) مدیران در شاخص­های رهبری معنوی نمره بالاتر از متوسط ممکن را کسب نمودند؛ 3) انطباق رفتار مدیران دانشگاه با شاخص­های رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت قابل پیش بینی است؛ 4) بررسی تفاوت میزان رهبری معنوی و میزان فاصله قدرت مدیران بر حسب نوع استخدام کارکنان(رسمی و غیر رسمی) و گروه­های آموزشی علوم انسانی و غیر علوم انسانی بیانگر تفاوت متغیر نوع­دوستی بین کارکنان رسمی و غیر رسمی می­باشد؛ 5) همچنین مدیران گروه­های آموزشی غیر علوم انسانی در مولفه­های تصمیم­گیری، سلسله مراتب و مدیریت میانگین بالاتری را نسبت به گروه آموزشی علوم انسانی کسب کردند که بیانگر بالا بودن میزان فاصله قدرت مدیران نسبت به متوسط ممکن، بین کارکنان غیر علوم انسانی می­باشد.تعداد صفحه : 126قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

2 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.