پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی: بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسارپایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشددر رشته مدیریت آموزشی  موضوع: بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار  استاد راهنما:دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم استاد مشاور:دکتر مهدی شریعتمداریبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالبعنوان                                                                                                      صفحهفصل اولچکیده ............................................................................................................1مقدمه............................................................................................................ 2بیان مسئله...................................................................................................... 3اهمیت موضوع............................................................................................... 5هدف کلی تحقیق............................................................................................... 6اهداف جزیی....................................................................................................6سوال اصلی تحقیق............................................................................................ 7سوال های ویژه ...............................................................................................7تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ........................................................................7تعاریف عملیاتی............................................................................................... 8فصل دوممقدمه ..........................................................................................................11اهمیت شناسایی هویت..................................................................................... 11تعاریف هویت............................................................................................... 12سبکهای هویت............................................................................................... 14ابعاد هویت................................................................................................... 15انواع هویت.................................................................................................. 16عوامل موثر در شکل گیری هویت...................................................................... 341 ـ 1 رشد شناختی......................................................................................... 341 ـ 2 نهاد خانواده ..........................................................................................351 ـ 3 نهاد آموزشی......................................................................................... 381 ـ 4 رفتار نوجوانان...................................................................................... 401 ـ 5 گروه همسالان....................................................................................... 421 ـ 6 عوامل اجتماعی فرهنگی.......................................................................... 441 ـ 7 تربیت تولد و فاصله سنی فرزندان در خانواده................................................ 461 ـ 8 تاثیر رسانه ها بر شکل گیری هویت...........................................................  47جهانی شدن رسانه ها ......................... ........................................................... 49مراحل شکل گیری هویت................................................................................. 50بنیان های هویتی ............................................................................................50نظریه رشد روانی اجتماعی اریکسون.................................................................. 52مرحله 1 ـ رشد روانی ـ اجتماعی اقتصاد در برابر بی اعتمادی.................................. 52مرحله 2 ـ رشد روانی ـ اجتماعی : خودگرایی و اتکا به نفس در برابر شرم و شک........... 52مرحله 3 رشد روانی ـ اجتماعی ابتکار در برابر گناه............................................... 53مرحله 4 رشد روانی ـ اجتماعی : کوشایی در برابر حقارت...................................... 53مرحله 5 رشد روانی ـ اجتماعی : هویت دربرابر گم گشتگی..................................... 53مرحله 6 رشد روانی ـ اجتماعی : تعلق در برابر انزوا............................................. 54مرحله 7 : رشد روانی ـ اجتماعی : فعالیت در برابر رکود........................................ 54مرحله 8 : رشد روانی ـ اجتماعی : یکپارچگی در برابرناامیدی.................................. 54دیدگاه لوونیگر.............................................................................................. 55روند هویت یابی در نوجوانی و جوانی................................................................. 56نظریه های هویت یابی................................................................................... 56هویت یابی جوانان ..........................................................................................57وقفه هویت یابی............................................................................................. 60تعلق ...........................................................................................................60پراکندگی هویت............................................................................................. 60انواع هویت یابی نوجوانان............................................................................... 61بحران هویت................................................................................................. 61پیشینه تاریخی............................................................................................... 61شکل گیری احساس هویت................................................................................. 63تاثیر بحران هویت بر جوانان............................................................................ 64هویت و جنسیت............................................................................................. 66شکل گیری هویت و جنسیت.............................................................................. 67دانشگاه و شکل گیری هویت دانشجویی................................................................ 68تعریف اصلاحات........................................................................................... 68هویت دانشگاه............................................................................................... 68دانشجو........................................................................................................ 68هویت علمی دانشجو........................................................................................ 69شکل گیری هویت دانشگاهی .............................................................................69شکل گیری هویت و رشته های تحصیلی.............................................................. 70نقش دانشگاه در تربیت هویت جوانان.................................................................. 71سیما و محتوای دانشگاه.................................................................................... 72منزلت و قداست دانشگاه ................................................................................. 73دانشگاه جایگاه آموزش و پژوهش...................................................................... 73نقش دانشگاه در حل بحرانهای فرهنگی و اجتماعی................................................ 74ساختار دانشگاه.............................................................................................. 74هویت یابی در دانشگاه..................................................................................... 76نظریاتی در مورد زمینه شکل گیری هویت و بحران هویت جوانان و نوجوانان.............761 ـ  3 ـ 1 نظریه کورتینیز............................................................................... 762 ـ 3 ـ 1 نظریه آدافر..................................................................................... 773 ـ 3 ـ 1 نظریه کوته...................................................................................... 774 ـ 3 ـ 1 نظریه استانلی هال............................................................................ 795 ـ 3 ـ 1 نظریه اتورانک ..................................................................................796 ـ 3 ـ 1 نظریه بلوزا..................................................................................... 797 ـ 3 ـ 1 نظریه والون ....................................................................................808 ــ 3 ـ 1نظریه اشبرانگر ...............................................................................809 ـ 3 ـ 1 نظریه مارسیا ..................................................................................8010 ـ 3 ـ 1 نظریه اریکسون..............................................................................81مروری بر پیشینه تحقیق ..................................................................................82هویت و ارزشها .............................................................................................92هویت و خلاقیت............................................................................................ 93پژوهشهای تازه .............................................................................................94نتیجه گیری.................................................................................................. 98مدل نظری تحقیق........................................................................................... 99 فصل سومروش تحقیق............................................................................................... 102جامعه آماری ..............................................................................................102نمونه و روش نمونه گیری.............................................................................. 102ابزار تحقیق ................................................................................................102روش گردآوری داده ها ..................................................................................103شیوه تجزیه و تحلیل...................................................................................... 104روایی و پایایی پژوهش................................................................................. 104فصل چهارتجزیه و تحلیل اطلاعات................................................................................ 106بخش توصیفی..............................................................................................106هویت فردی................................................................................................ 106هویت اجتماعی ............................................................................................108هویت ملی ..................................................................................................110هویت مذهبی و اقتصادی................................................................................ 112هویت سیاسی.............................................................................................. 115هویت فرهنگی............................................................................................ 117هویت خانوادگی........................................................................................... 119هویت شغلی................................................................................................ 122بخش تحلیلی............................................................................................... 124سوال های فرعی .........................................................................................1251 ـ وضعیت هویت فردی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است ؟.1252 ـ وضعیت هویت اجتماعی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟........................................................................................................ 1253 ـ وضعیت هویت ملی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟.........................................................................................................1254 ـ وضعیت هویت اعتقادی مذهبی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است ؟........................................................................................................1255 ـ وضعیت هویت سیاسی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟........................................................................................................ 1266 ـ وضعیت هویت فرهنگی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟.........................................................................................................1267 ـ وضعیت هویت خانوادگی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟.........................................................................................................1268 ـ وضعیت هویت شغلی دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار چگونه است؟.........................................................................................................126جنسیت ......................................................................................................128دانشکده ها.................................................................................................. 131بحث و نتیجه گیری....................................................................................... 135طبق جدول 4 ـ 1..........................................................................................135سوال اول................................................................................................... 135سوال دوم ...................................................................................................135سوال سوم ..................................................................................................136سوال چهارم............................................................................................... 137سوال پنجم ..................................................................................................137سوال ششم.................................................................................................. 138سوال هفتم.................................................................................................. 138سوال هشتم................................................................................................. 139سوال نهم................................................................................................... 139سوال دهم................................................................................................... 140پیشنهادات.................................................................................................. 141محدودیت پژوهش........................................................................................ 141 منابع و مآخذمنابع فارسی ...............................................................................................143منابع انگلیسی .............................................................................................150جداول4 ـ 1 ـ شاخص های توصیفی مولفه هویت فردی.................................................. 1064 ـ 2 شاخص های توصیفی مولفه هویت اجتماعی................................................ 1084 ـ 3 شاخص های توصیفی مولفه ملی.............................................................. 1104 ـ 4 شاخص های توصیفی مولفه هویت مذهبی و اقتصادی.................................... 1124 ـ 5 شاخص های توصیفی مولفه هویت سیاسی.................................................. 1154 ـ 6 شاخص های توصیفی مولفه هویت فرهنگی................................................ 1174 ـ 7 شاخص های توصیفی مولفه هویت خانوادگی............................................... 1194 ـ 8 شاخص های توصیفی مولفه هویت شغلی.................................................... 1224 ـ 9 آزمون tبرای هویت فردی...................................................................... 1254 ـ 10 آزمون T برای هویت اجتماعی.............................................................. 1254 ـ 11 آزمون T برای هویت ملی.................................................................... 1254 ـ 12 آزمون Tبرای هویت مذهبی اعتقادی....................................................... 1254 ـ 13 آزمون T برای هویت سیاسی................................................................ 1264 ـ 14 آزمون T برای هویت فرهنگی.............................................................. 1264 ـ 15 آزمون Tبرای برای هویت خانوادگی...................................................... 1264 ـ 16 آزمون T برای هویت شغلی.................................................................. 1264 ـ 17 مدل پژوهش..................................................................................... 1274 ـ 18 جدول مقایسه سطح جنسیت زن و مرد محل زندگی و معدل ...........................1274 ـ 19 مقایسه میانگین هویت فردی مرد و زن.................................................... 1284 ـ 20 مقایسه میانگین هویت اجتماعی مرد و زن................................................ 1294-21 مقایسه میانگین هویت ملی مرد و زن ........................................................1294-22 مقایسه میانگین هویت مذهبی مرد وزن .....................................................1294-23 مقایسه میانگین هویت سیاسی مرد وزن .....................................................1294-24 مقایسه میانگین هویت فرهنگی مرد وزن....................................................1304-25 مقایسه میانگین هویت خانوادگی مرد وزن ..................................................1304-26 مقایسه میانگین هویت شغلی مرد وزن .......................................................1304-27 مقایسه میانگین هویت فردی ...................................................................1314-28 مقایسه میانگین هویت اجتماعی دو دانشگاه .................................................1314-29 مقایسه میانگین هویت ملی دو دانشگاه .......................................................1314-30 مقایسه میانگین هویت مذهبی دانشجویان دو دانشگاه .....................................1324-31 مقایسه میانگین هویت سیاسی دانشجویان دو دانشگاه .....................................1324-32 مقایسه میانگین هویت فرهنگی دانشجویان دو دانشگاه ...................................1324-33 مقایسه میانگین هویت خانوادگی دانشجویان دو دانشکده ..................................1334-34 مقایسه میانگین هویت شغلی دانشجویان دو دانشکده .......................................133 نمودارهانمودار 1 مقایسه میانگین های مولفه های هویت فردی را نشان می دهد...................... 108نمودار 2 مقایسه میانگین های مولفه های هویت اجتماعی را نشان می دهد.................. 110نمودار 3 مقایسه میانگین های مولفه های هویت ملی را نشان می دهد........................ 112نمودار 4 مقایسه میانگین های مولفه های هویت مذهبی و اعتقادی را نشان می دهد....... 114نمودار 5 مقایسه میانگین های مولفه های هویت سیاسی را نشان می دهد.................... 117نمودار 6 مقایسه میانگین های مولفه های هویت فرهنگی را نشان می دهد.................. 119نمودار 7 مقایسه میانگین های مولفه های هویت خانوادگی را نشان می دهد................. 121نمودار 8 مقایسه میانگین های مولفه های هویت شغلی را نشان می دهد...................... 124  چکیده:تحقیق حاضر به بررسی وضعیت هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار پرداخته است. جامعه پژوهش 6500 نفر از دانشجویان سال آخر دانشگاه به استثناء دانشجویان دامپزشکی میباشد . به منظور بررسی سؤالات اصلی، طبق جدول مورگان تعداد 360 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد.  اما تعداد 296 پرسشنامه تکمیل و عودت گردید. سنجش انواع هشت گانه هویت (فردی، اجتماعی، ملی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی، شغلی) به وسیله آزمون هویت خویشتن آدامز و بیتون (1998) که به وسیله دکتر شکرکن استاندارد و بومی شد انجام گرفت.نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در تمامی انواع هویت ها، دانشگاه در شکل گیری تمامی هویت های هشت گانه  نقش موثری داشته و دانشجویان در شرایط نسبتا مطلوب قرار دارد.  به گونه ای که میانگین هویت ها در میان دانشجویان مورد مطالعه در هویت فردی با میانگین 3.74؛ هویت اجتماعی با میانگین 3.3 ؛ هویت ملی با میانگین 3.56؛ هویت ملی با میانگین 3.56؛ هویت مذهبی با میانگین 3.24؛ هویت سیاسی با میانگین 3.41؛ هویت فرهنگی با میانگین 3.57؛ هویت خانوادگی با میانگین 3.65؛ و هویت شغلی با میانگین 3.39 همگی در حد نسبتا مطلوب  و در بعد مهلت خواه ارزیابی شدند. لذا هویت فردی دارای مطلوب ترین وضعیت در میان هشت نوع هویت میباشد. در آخر باید به این نکته اشاره شود که دانشگاه ها در برنامه درسی و غیر درسی توجه و تلاش بیشتری در شکل گرفتن هویت های دانشجویان داشته باشند.  مقدمه :هویت شخصیت انسانی است ، هویت به معنای شکل گیری رفتار انسان در ارتباط با خود و جامعه است . خانواده – مدرسه – دانشگاه – محیط کار همگی در شکل گیری هویت انسان تأثیر دارند. هرقدر هویت انسان مشخص تر باشد نقش او در جامعه معین تر می گردد (اریکسون 1366). با ورود روز افزون جوانان به دانشگاهها در شرایط فعلی که 700/3 میلیون نفر از جوانان وارد دانشگاه شده اند نقش دانشگاهها در شکل گیری هویت جوانان اهمیت بیشتری پیدا کرده است . دانشگاه مبدا همه تحولات است . این بدان معناست که دانشگاه می تواند نقش تحول آفرینی رادر جامعه ایجاد کند . از این رو سازو کارها باید بگونه ای باشد که دانشگاه در عرصه تعمیم سازی و تصمیم گیری کشور احساس حضور و مسؤلیت پیدا کند (وصیتنامه امام خمینی (ره)بند چهارم).آرچر[1](1989)طی تحقیقاتی دربارۀ تأثیرات دانشگاه بر شکل گیری هویت می گوید تحصیلات دانشگاهی کاوش بیشتر برمی انگیزد ، نوجوانان را با انتخاب های شغلی و سبک های تازه زندگی مواجه می سازد . اغلب نوجوانانی که بعد از دبیرستان مشغول کار می شوند زودترازنوجوانانی که درگیر تحصیلات  عالی می شوند می توانند خود را توصیف کنند . مساله هویت از موضوعات مهم و چالش برانگیزی است که نه تنها تک تک افراد در دوران حیات خود با آن مواجه می شوند بلکه از جمله موضوعاتی است که طیف وسیعی از متفکران به نحوی با آن درگیرند . صورت مساله هویت و ضمائم مربوط به آن همواره در کانون توجه علوم مختلفی همچون جامعه شناسی ، فلسفه ، روان شناسی و . . . قرار گرفته است .موضوع هویت با ورود به دنیای مدرن و سر برآوردن هویتهای تازه و خدشه دار شدن هویت های پیشین مورد توجه اندیشمندان در حوزه های مختلف قرار گرفت ظهور پست مدرنیسم که به شدت تکثرگرا چند پاره و نسبت گراست و جریان جهانی شدن و گذشتن از مرزهای سیاسی و فرهنگی اقتصادی شتاب گرفتن تغییرات رخداد انقلاب الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی و شبکه ای در عصر حاضر مزید بر علت شد . و هویت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته ( اکبرزاده نسرین ، 1376 ) .امروزه مساله غامض و پیچیده هویت یکی از مشغله ها و دغدغه های فکری بسیاری از متفکران دینی سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی دولتمردان و هنرمندان شده است چالشهای هویتی امروزه سرنوشت سازند هویت پیش شرط هر نوع عمل به ویژه عمل اجتماع هر شرط لازم توسعه است داشتن یک هویت مشخص و مستقل برای افراد یک کشور به ویژه جوانان و نوجوان نه تنها عنصر اصلی زندگی افراد تلقی می شود بلکه به زندگی فردی و اجتماعی انسان معنی می دهد و آن را از پویایی خاصی برخوردار می نماید شرط اصلی رسیدن به توسعه پایدار در یک کشور تربیت نیروی انسانی کارآمد با هویت با گرایش های لازم فرهنگی ،فردی و اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی ، خانوادگی ، شغلی می باشند ( نوچه، فلاح رستم 1383) .مطالعه میزان نقش دانشگاه در شکل گیری این پدیده مهم در دانشجو یان و ارائه راهکارهایی برای تقویت و هدایت آن با توجه به انواع هویت ، موضوع تحقق حاضر است .[1] Archair***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 168قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید